• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.
Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları ile ortaya çıkan birliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Donatma iştiraki
Soru Açıklaması

Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları ile ortaya çıkan birliğe donatma iştiraki denir (TTK md. 1064, f. 1, md. 17).

2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cari hesaba geçirilemeyen alacaklardandır?
Doğru Cevap: "C" Cari hesap sözleşmesinin kurulmasından sonra var olan alacaklar
Soru Açıklaması

Cari hesaba geçirilemeyecek alacaklar TTK md. 93’de belirtilmiştir. Bunlardan birisi de cari hesap sözleşmesinin kurulmasından sonra var olan alacaklardır. 

3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi rekabette anlaşma kavramıyla ilgili yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Dikey anlaşmaların rekabete etkisi daha yoğundur.
Soru Açıklaması

Yatay anlaşmaların rekabete etkisi daha yoğundur.

4.
Belirli bir para borcuna belirli dönem sonunda işleyen faizin anapara borcuna eklenerek oluşan toplam miktara belirli dönemler sonunda tekrar faiz işletilmesi yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bileşik faiz
Soru Açıklaması

Verilen tanım bileşik faize aittir. Cevap D dir.

5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ticaret şirketi sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Adi
Soru Açıklaması

Tüzel kişi tacir olarak belirtilen ilk grup ticaret şirketleridir ve bunlar TTK md. 124’de kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif olarak sayılmışlardır.

6.

Belirli bir para borcuna belirli dönem sonunda işleyen faizin anapara borcuna eklenerekoluşan toplam miktara belirli dönemler sonunda tekrar faiz işletilmesi ve bu işlemin her defasındatekrarlanması suretiyle ortaya çıkan bir hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Doğru Cevap: "B" Bileşik faiz
Soru Açıklaması

Belirli bir para borcuna belirli dönem sonunda işleyen faizin anapara borcuna eklenerekoluşan toplam miktara belirli dönemler sonunda tekrar faiz işletilmesi ve bu işlemin her defasındatekrarlanması suretiyle ortaya çıkan bir hesaplama yöntemine bileşik faiz denir.

7.

Tescili veya hem tescil hem ilanı gereken bir hususu tescil ve ilan edilmişse üçüncü kişilerin bu kayıtları bilmediklerini ileri sürememeleri ticaret sicilinin hangi etkisini açıklar?

Doğru Cevap: "C" Olumlu etki 
Soru Açıklaması

Tescili veya hem tescil hem ilanı gereken bir hususu tescil ve ilan edilmişse üçüncü kişilerin bu kayıtları bilmediklerini ileri sürememeleri ticaret sicilinin olumlu etkisini açıklar. Bu nedenle doğru şık “c”dir.

8.
 • Rekabeti Engelleyen, Bozan, Kısıtlayan Anlaşma ve Uyumlu Eylemler
 • Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
 • Coğrafi Pazar
 • Rekabeti Önemli Ölçüde Azaltacak Birleşme ve Devralmalar
 • İlgili Ürün Pazarı
Yukarıdakilerden hangileri Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un kapsamındadır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

İlk olarak, rekabeti engelleme, bozmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüsler arası anlaşmalar,kararlar ve uyumlu eylemler hukuka aykırıdır ve yasaktır (md. 4).İkinci olarak, belli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik gösterge ve ölçütleri belirleyebilme gücünü ifade eden hâkim durumun kötüye kullanılması da yasaktır (md. 6).  Üçüncü olarak, bir veya birden fazla teşebbüsün hâkim durum oluşturmaya veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak herhangi bir piyasada rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya diğer bir teşebbüsü devralması hukuka aykırı sayılmıştır (md. 7).

 

9.

Kollektif şirketin unvanında bulunması zorunlu unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ortaklardan en az birinin adı, soyadı ve kollektif şirket ibaresi
Soru Açıklaması

Kollektif şirket tacir olduğu için bir ticaret unvanı seçmek ve iş ve işlemlerinde bu unvanı kullanmak zorundadır. Ticaret unvanı bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile kollektif şirket ibaresinden oluşur.Unvanda şirketin faaliyet konusunun bulunmasına gerek yoktur.Ortaklar isterse unvana diğer ortağın adını veya şirketin faaliyet konusunu da ilave edebilirler.

10.

Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan kitaplardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Özel Borç İlişkileri
Soru Açıklaması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu;

 • Ticari İşletme
 • Ticaret Şirketleri
 • Kıymetli Evrak
 • Taşıma İşleri
 • Deniz Ticareti
 • Sigorta Hukuku
 • isimlerini taşıyan altı kitaptan oluşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nda "Özel Borç İlişkileri" başlığını taşıyan bir kitap bulunmamaktadır. Doğru cevap B'dir.

  logo
  Ticaret Hukuku 1
  Deneme Final Sınavları - Deneme 4
  11.

  Ticaret hukukuna göre ticaret ile uğraşan kişiler tacirdir ancak burada sadece ticaret ile uğraşmak yeterli değildir. Gerçekleştirilen faaliyetin de ticari işletme çapında olması gereklidir bundan dolayı tacirin iflasa tabi tutulması ya da basiretli davranması yükümlülüğü gibi ilişkileri vardır buna göre “tacir sıfatı kazanma” kavramı açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Doğru Cevap: "C" Tacir sıfatı kazanma kavramı gerçek kişilerin tacir olması ile ilgilidir işletme ile ilgili değildir.
  Soru Açıklaması

  Tacir sıfatının kazanılması için bir ticari işletmenin varlığı zorunludur. Ticari işletme ilk bölümde incelenen nitelikte işletmedir. Şayet bu kanunda belirlenen hükümler çerçevesinde ticari işletme bulunmuyorsa, örneğin işletilen işletme bir esnaf işletmesi sınırını aşmıyorsa, devamlı ve bağımsız değilse veya işletme gelir sağlamayı hedeflemiyorsa, bu koşul sağlanmamış demektir.

  12.

  Aşağıdakilerden hangisi Komandite ortaklar ile komanditer ortaklar arasındaki farklardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Ortağın kendisinden kaynaklanan haklı sebeplerin mevcut olması.
  Soru Açıklaması

  Komandite ortaklar ile komanditer ortaklar arasındaki farklar şöyle sıralanabilir: • Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Komanditer ortaklar ise gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Bu durumda tüzel kişi ortaklar ancak komanditer ortak olabilirler (TTK m.304). • Komandite ortaklar emek sermayesi getirebilirken, komanditer ortaklar kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz (TTK m.307), nakdi ve ayni sermaye kalemlerini sermaye olarak koyabilirler. • Komandite ortakların şirketi yönetim ve temsil yetkisi vardır. Komanditer ortaklar şirket işlerine müdahale edemezler (TTK m.309), şirketi yönetemezler ve ortak olarak temsil edemezler. • Komandite ortaklar rekabet yasağı altındadırlar. Komanditer ortaklar rekabet yasağı- na tabi değildirler (TTK m.311).

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın hüküm ve sonuçlarından değildir?

  Doğru Cevap: "D" Teselsül karinesine tabi olma
  Soru Açıklaması

  Teselsül karinesine tabi olma tacir olmaya değil, ticari işe bağlanan bir sonuçtur.

  14.

  Cari hesabın dışında tutulması gereken veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya tekrarlanan kayıtlara ilişkin davalar, ne zaman zamanaşımına uğrarlar?

  Doğru Cevap: "A" Cari hesap sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren beş yılın sonunda
  Soru Açıklaması

  Cari hesabın tasfiyesine, kabul edilen veya mahkeme kararıyla saptanan artan tutara ya da faiz alacaklarına, hesap hata ve yanılmalarına, cari hesabın dışında tutulması gereken veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya tekrarlanan kayıtlara ilişkin bulunan davalar, cari hesap sözleşmesinin sona ermesinden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrarlar. (TTK md. 99).Zamanaşımı cari hesap sözleşmesinin sona erdiği tarihte işlemeye başlar.

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde ortakların denetleme hakkı konusunda doğru değildir?

  Doğru Cevap: "E" Ortak denetleme hakkını kullanırken gördüğü hukuka aykırılığı düzeltir. 
  Soru Açıklaması

  Ortak denetleme hakkını kullanırken gördüğü hukuka aykırılığı düzeltemez. Bu nedenle doğru şık “e”dir.

  16.

  Haksız rekabet fiiline karşı açılabilecek davalarda davacı tarafa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" Rakiplerin haksız rekabet davalarını açabilmeleri için zarar görme tehlikesi altında bulunmaları yeterlidir
  Soru Açıklaması

  Haksız rekabet davalarını açabilecek kimselerden birisi de rakiptir. Haksız rekabet nedeniyle zarar gören ya da zarar görme tehlikesi altında bulunan kimseler bahsedilen hukuk davalarını açabilirler. Dolayısıyla, dava açmak için rakibin somut bir zararının oluşması şart olmayıp, zarar görme tehlikesi altında olması da yeterlidir. 

  17.

  Birleşmenin hukuki sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğru değildir?

  Doğru Cevap: "D" Birleşmeler ortaklıklar açısından bir büyüme aracı olduğundan, ortaklıkları büyümeye iten nedenler ortaklık birleşmeleri için de geçerlidir.
  Soru Açıklaması

  Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında, devrolunan ortaklığın bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan ortaklığa geçer. Devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin ortağı olur. Ancak bu sonuç, devralan şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar ile devrolunan şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar için doğmaz. Birleşme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Doğru cevap D şıkkıdır. 

  18.
 • Talimatlara uyma yükümlülüğü
 • Rekabet etmeme yükümlülüğü
 • Bilgi verme yükümlülüğü
 • İş yerinde çalışma yükümlülüğü
 • Garanti yükümlülüğünün bulunmaması
 •  Yukarıda verilmiş olan maddeler hangi ticari unvanın yükümlülükleridir?

  Doğru Cevap: "B" Pazarlamacı
  Soru Açıklaması

  Yukarıda verilen maddeler pazarlamacının yükümlülükleridir.

  19.
  İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme nedir?
  Doğru Cevap: "A" Cari hesap sözleşmesi
  Soru Açıklaması

  Cari hesapta taraflar, alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçerek, alacak ve borçlarının ortak bir hesapta toplanmasını kabul ederler ve kararlaştırılmış olan devreler sonunda borç veya alacaklarını tespit ederler. Soruda tanımı verilen sözleşme türü de cari hesap sözleşmesidir.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi komandit şirketi sona erdiren sebeplerden değildir?

  Doğru Cevap: "C" Şirketteki tek komanditer ortağın ortaklıktan ayrılması
  Soru Açıklaması

  Kollektif şirketlerin sona ermesine, tasfiyesine ve ortakların şirketten çıkma ve çıkarılmasına ilişkin 243 ilâ 303 üncü madde hükümleri komandit şirketlerde de uygulanır. Şirkette bir komanditer ortak mevcut olup bu ortak ayrılırsa, komandit şirket, kollektif şirket hakkındaki hükümlere tabi olur (TTK m.306).

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler