• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
  • Adi şirket
  • Kollektif şirket
  • Anonim şirket
Yukarıda verilen şirket türlerinden hangilerinde ortaklar tüm mal varlıkları ile sorumludurlar?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Sınırsız sorumluluğun geçerli olduğu şirketlerde ortaklar, şirket borçlarından dolayı tüm mal varlıkları ile sorumlu olabilmektedir. Ortakların sınırsız sorumlu olduğu şirketler şahıs şirketleridir. Adi şirket, kollektif ve komandit şirketlerde bu sorumluluk şekli geçerlidir. Adi şirket ve kollektif şirkette tüm ortaklar, komandit şirkette komandite ortak, şirket borçlarından dolayı alacaklılara karşı tüm mal varlığı ile sorumludur. Ortakların getirdiği sermayenin niteliği ve miktarı sınırsız sorumluluk açısından önemli değildir. Komandit şirkette komanditer ortaklar taahhüt ettiği sermaye miktarı kadar sorumlu olurlar.

2.

Aşağıdakilerden hangisi tacirlerin iflası için doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Tacir, kaynağı ve niteliğine bakılmaksızın tüm borçlarından dolayı özellikle tacirlere karşı takip yolu olan iflas takip edebilir.
Soru Açıklaması

TTK md. 18, f. 1’e göre tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidir. Borcun adi ya da ticari olması tacirin iflas yoluyla takibine engel değildir. Bir başka deyişle, tacir ticari işletmesiyle ilgili olmayan borçlarından dolayı da iflasa tabidir. Şu halde tacir, kaynağı ve niteliğine bakılmaksızın tüm borçlarından dolayı özellikle tacirlere karşı takip yolu olan iflas takip edebilir.

3.

Hâkim durumun tespitinde aşağıdakilerden hangisi bir ölçüt olamaz?

Doğru Cevap: "D" İncelenmekte olan teşebbüslerin çalıştırdıkları işçi sayısı
Soru Açıklaması

Bir teşebbüsün bir piyasada hâkim durumda olup olmadığı, bu düzenlemenin uygulanması bakımındanönemlidir. Hâkim durumun tespitinde, incelenmekte olan teşebbüslerin pazar payları, bu pazara yeni teşebbüslerin girişinde engellerin bulunup bulunmadığı, söz konusu teşebbüslerin belirli bir mal ve hizmetin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen aşamalarda etkin olup olmadığı, ürünün bir başka ürünle ikame edilebilir olup olmadığı gibi hususlar incelenmektedir. Çalıştırılan işçi sayısı ölçüt olarak kullanılamaz.

4.

I. Önleme davası 

II. Eski hale getirme davası 

III. Maddi tazminat davası 

Mesleki ve ekonomik birlikler haksız rekabet ilişkin yukarıda verilen davalardan hangisi ya da hangilerini açabilirler?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar, tespit, önleme ve eski hale getirme (düzeltme) davalarını açabilirler (TTK md. 56, f. 3). Bunların tazminat davası açmaları mümkün değildir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilindeki işlemlerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Alenilik
Soru Açıklaması

Ticaret Sicilinde Yapılan İşlemler: Tescil, bir vakanın sicile geçirilmesi; değişiklik, tescil edilmiş bir olgudaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesini veya düzeltilmesini; silinme, tescil edilmiş olan bir olgunun ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle ona ait kayıtların silinmesini ifade eder (TSY md. 28, f. 2).Geçici tescil, çözümü bir mahkeme kararına bağlı bulunan veya müdür tarafından kesin olarak tescilinde duraksanan olguların ilgililerin isteği üzerine geçici olarak sicile geçirilmesidir (TTK md. 32, f. 4; TSY md. 40, f. 1).

6.

1850 tarihli Kanunname-i Ticaret aşağıdaki ülkelerden hangisinden iktibas edilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması

İlk ticaret kanunumuz, 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret, Fransız Ticaret Kanunu etkisindekalınarak hazırlanmıştır. Bu dönemde özellikle kapitülasyonların etkisi ile güçlenen Fransıztacirlerinin kanunun hazırlanmasında etkili olduğu kabul edilmektedir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatından doğan hüküm ve sonuçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteme.
Soru Açıklaması

TTK md. 22’ye göre, tacir sıfatına sahip borçlu TBK md. 121, f. 2, TBK md. 182, f. 3 ve 525. Maddelerinde yazılı aşırı ücret ve cezai şartın indirilmesini mahkemeden isteyemez.

8.

Kollektif şirkette ortakların oy hakkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Her ortağın bir oy hakkı olup, aksi kararlaştırılamaz
Soru Açıklaması

Kollektif şirkette her bir ortağın bir oy hakkı olup, aksi kararlaştırılamaz.

9.

Ülkemizde ticaret hukukunun medeni hukuktan farklı bir dal olarak kabul edilmesi hangi tarihte başlamıştır?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Ticaret hukukunun medenin hukuktan farklı bir dal oluşturup oluşturmadığı, bağımsız bir hukuk dalı olup olamayacağına dair tartışmalar 19 ncu Yüzyıl sonrasında aşılmış ve medeni hukuk kurallarından ayrı ticaret hukuku düzenlemeleri tüm kara Avrupası ülkelerinde kabul edilmiştir. 1850 yılından beri ülkemizde de medeni hukuka ilişkin genel düzenlemelerden ayrı ticaret hukuku kuralları bulunmaktadır.

10.
I) Marka kullanmak mecburidir.II) Kullanılan markanın herhangi bir yere kayıt edilmesi zorunlu değildir.III) Marka tescil edilirken hangi mal veya hizmetler için kullanılacağı belirtilir ve tescilli marka koruması yalnızca onlar için söz konusu olur.IV) Tanınmış markalarla ilgi olarak uluslararası anlaşmalarla özel bir statü öngörülmüştür. Yukarıda verilmiş olan maddelerden hangileri marka için doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II, III, IV
Soru Açıklaması

Marka kullanmak mecburi değildir. Ancak işletme ürettiği mal veya hizmetlerin diğerlerinden ayırt edilebilmesi için marka kullanmaya tabii olarak ihtiyaç duyacaktır ve bu nedenle de işin doğası gereği marka kullanacaktır.

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

Rekabet hukukunda niteliği gereği yasaklama sisteminin kabul edilmesi, rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan her tür anlaşmanın ve piyasada hâkim durumun yasaklanması ve engellenmesi fikrine dayanan özellik aşağıdaki hangi maddenin içeriğidir?

Doğru Cevap: "A" Niteliği Gereği Yasaklama Sistemi
Soru Açıklaması

Niteliği Gereği Yasaklama Sistemi (Per Se Doktrini): Rekabet hukukunda niteliği gereği yasaklama sisteminin kabul edilmesi, rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan her tür anlaşmanın ve piyasada hâkim durumun başkaca herhangi bir incele ve araştırmaya gerek duyulmaksızın yasaklanması ve engellenmesi fikrine dayanmaktadır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu oluşturan kitaplardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Mal varlığı Unsurları
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren kanun 1957 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun genel sistematiğinin genel olarak korunduğu kabul edilebilir. Eski kanunda beş ayrı kitap halinde gerçekleştirilen bölümleme, bu kanunda altı kitap halinde gerçekleştirilmiştir. Bunlar: Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku’dur.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile hükme bağlanıp, yasaklanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Rekabeti ortadan kaldıran anlaşmalar
Soru Açıklaması

RKHK 4. maddesine göre belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarakrekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. Dolayısıyla, rekabeti ortadan kaldıran anlaşmalar RKHK çerçevesinde yasaklanmıştır. Diğer haller haksız rekabet halleri olup, TTK ile düzenlenmiş ve korumaya alınmıştır.

14.
A firması B firmasının markasını ürünlerinde kullanmıştır. B firması açtığı dava ile ürünlerden taklit markanın çıkarılmasını veya bu mümkün değilse taklit markalı malların imhasını talep etmiştir. B firması bu talebi ile aşağıdaki davalardan hangisini açmıştır?
Doğru Cevap: "B" Düzeltme davası
Soru Açıklaması

 Haksız rekabete uğrayan kimse haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, taklit markalı ürünler varsa, ürünlerden taklit markanın çıkarılması veya bu mümkün değilse taklit markalı malların imhasına, aldatıcı reklamların düzeltilmesine karar verilmesi istenir. Düzeltme davasında davalının kusurlu olması şart değildir, davalının kusurunu ispat etmeye ihtiyaç yoktur.

15.

Objektif sistem, ticaret hukukunun düzenlenmesinde aşağıdaki kavramlardan hangisini esas almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Ticari işlem
Soru Açıklaması

Ticaret hukukunun düzenlenmesinde üç temel sistemden bahsedilebilir. Bunlardan ilki taciri esas alan subjektif sistem, ikincisi ticari işlemi esas alan objektif sistem ve üçüncüsü ticari işletmeyi esas alan modern sistemdir.

16.

Bir ürün zincirinin tamamının alınmasına yönelik zorlamadır şeklinde ifade edilen tanım hangi hakim durumun kötüye kullanımı hallerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Bir Mal veya Hizmetle Birlikte, Diğer Mal veya Hizmetin Satın Alınmasına Zorlama.
Soru Açıklaması

Bir ürün zincirinin tamamının alınmasına yönelik zorlamadır. Bir malın satışının diğer bir malın satın alınması koşuluna bağlandığı bağlı satışlar durumunda görülür ve müşterinin sadece belli bir ürünü alma isteğine rağmen bütün zincirin alınması dayatılır.

17.
Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin tutmak zorunda olduğu defterlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Pay Defteri.
Soru Açıklaması

Şahıs şirketlerinin genel kurul toplantı ve müzakere defteri, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, limited şirketlerin  ise pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorunda oldukları ifade edilmiştir.

18.
Bir ürün zincirinin tamamının alınmasına yönelik zorlamadır. Bir malın satışının diğer bir malın satın alınması koşuluna bağlandığı bağlı satışlar durumunda görülür ve müşterinin sadece belli bir ürünü alma isteğine rağmen bütün zincirin alınması dayatılır.Yukarıda verilen durum hangi hakim durumun kötüye kullanım örneğidir?
Doğru Cevap: "A" Bir Mal veya Hizmetle Birlikte, Diğer Mal veya Hizmetin Satın Alınmasına Zorlama
Soru Açıklaması

-Eğer bir malın alımında diğer başka malların da alımına alıcı zorlanıyorsa burada ''bir mal veya hizmetle birlikte diğer bir mal veya hizmetin satın alınmasına zorlanma'' vardır. Doğru cevap A seçeneğidir.

19.

I) Şirketin iflasıII) Şirket amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hale gelmesiIII) Sözleşmede şirketin mirasçılarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa ortaklardan birinin ölmesiYukarıdakilerden hangileri infisahına (kendiliğinden sona ermesine) neden olur?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Şirketin infisahına (kendiliğinden sona ermesine) neden olan haller şunlardır: • Şirketin iflası • Şirket amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hale gelmesi • Sözleşmede şirketin mirasçılarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa ortaklardan birinin ölmesi.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Haklı Sebep Kuralı’nı tanımlar?

Doğru Cevap: "B" Niteliği gereği yasaklama kuralının alternatifi olan ve başta pazar yapısı olmak üzere tüm ilgili rekabet faktörlerinin değerlendirmeye alındığı yaklaşımdır.
Soru Açıklaması

Haklı Sebep Kuralı (Rule Of Reason): Niteliği gereği yasaklama kuralının alternatifi olan ve başta pazar yapısı olmak üzere tüm ilgili rekabet faktörlerinin değerlendirmeye alındığı yaklaşımdır. Bu yaklaşımın altında, etkinliği ve rekabeti artırabilecek ancak, bazı durumlarda rekabet karşıtı etkilere de sahip olabilecek teşebbüs davranışları değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok