• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
Patenti geliştiren ve mükemmelleştiren patent türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ek Patent
Soru Açıklaması

Başka bir patentle bağlantılı olmayan patent asıl patenttir. Buna karşın patenti geliştiren ve mükemmelleştiren patente ise ek patent adı verilmektedir.

2.
 • Ticari İşlerde Teselsül Karinesi
 • Ticari İşlerde Faiz
 • En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuksal Durumu
 • Ticari İşlerde Zamanaşımı Süreleri
 • Ticari Hükümler ile Ticari Örf ve Adet
Aşağıdakilerden hangisi bir işin ticari sayılması için alacaklı tarafını koruyan özel düzenlemelerdendir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

Ticari Hükümler ile Ticari Örf ve Adet, Ticari Hükümler ve Uygulanma Sıraları kapsamında yer almaktadır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi hakim durumun kötüye kullanılması örneklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Piyasalarının bölüşülmesi ile piyasa kaynaklarının paylaşılması ya da kontrolü
Soru Açıklaması

Piyasalarının bölüşülmesi ile piyasa kaynaklarının paylaşılması ya da kontrolü anlaşma, uyumlu eylem ve karar örneklerindendir. Diğer seçeneklerdeki örnekler ise hakim durumun kötüye kullanılması sonucunu yaratmaktadır. 

4.
İlgili teşebbüsün hilesi veya kasıtlı verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayalı olarak verilen karar, hiç alınmamış sayılması aşağıdaki hangi maddenin özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" Muafiyet kararları
Soru Açıklaması
5.

I. Komisyoncu

II. Simsar

III. Acente

IV. Ticari vekil

Yukarıdakilerden hangileri bağımlı tacir yardımcısıdır?

Doğru Cevap: "B" Yalnız IV
Soru Açıklaması

Ticari vekil ücret karşılığı sürekli çalışır ve bağımlı tacir yardımcısıdır. Diğerleri ise bağımsız tacir yardımcısıdır.

6.

Bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Bağlama Anlaşması
Soru Açıklaması

Bağlama anlaşmaları olarak isimlendirilen bu sözleşmelerde, bir ürünü almak isteyen kişinin, talebi olmasa da başka bir ürünü de almak zorunda bırakılmasıdır. Böylece teşebbüsler cazip olmayan ürünlerin satışını arttırmak isterken, alıcı talep etmediği bir üründen alım yapmak zorunda bırakılmaktadır. Bağlama anlaşmaları, anlaşmalar ve uyumlu eylemler kapsamında sayıldığı gibi hâkim durumun kötüye kullanılması örnekleri içinde de yer almaktadır.

7.

Beş gerçek kişinin bir araya gelerek büyük bir mağaza kurup, ortaklaşa işletmeleri halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Doğru Cevap: "A" Her bir ortak tacir sıfatını kazanmış olur
Soru Açıklaması

Tacir bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişidir. Tacirin tanımında geçen “ticari işletmenin kısmen işletilmesi” adi ortaklığı ifade etmekte ve adi ortaklık yöneticisinin ortaklık işlerini kısmen kendi, kısmen diğer ortaklar adına ve hesabına gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. Bu nedenle olayda yer alan ortakların tamamı tacir sıfatını haiz olur.

8.

Rekabetin korunması kurallarına aykırılık halinde Rekabet Kurulu'nun vermiş olduğu kararlara karşı ve Kurul’un takdir ettiği para cezalarına karşı hangi kuruma başvurulmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Danıştay
Soru Açıklaması

Kurul kararlarına karşı ve Kurul’un takdir ettiği para cezalarına karşı idari yargıda Danıştay’a müracaat edilebilir (md. 55).

9.

Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet oluşturur?

Doğru Cevap: "A" Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak.
Soru Açıklaması

Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak. Müşteri böylecemalın kalitesi, tazeliği ve defosu konusunda fazla düşünmeden karar vermektedir. Örneğin, çay paketine çay bardağı eklenerek satış yapılmasında olduğu gibi. haksız rekabet oluşturur. Bu nedenle A şıkkı doğrudur.

Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yereincitici açıklamalarla kötülemek. Gerçek bir durumun belirtilmesi ise kötüleme sayılmaz.

Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak halinde haksız rekabet olur.

Karşılaştırmalı reklam kural olarak hukuka aykırı değildir ancak reklamın yanıltıcı, gerçeği saptırıcı bir şekilde sunulması, gerçekte olmayan özelliklerin ortaya konması halinde, haksız rekabet durumunun ortaya çıkacağı kabul edilir.

Kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.

10.

Ticaret hukukuna göre Ticari işletmelerin hukuki işlemlere konu olan maddi mal varlıkları ve bir de maddi olmayan mal varlıkları vardır aşağıdakilerden hangisi “maddi olmayan mal varlığı “ unsurlarından birisidir?

Doğru Cevap: "B" Goodwill müşteri çevresi hakkı
Soru Açıklaması

Maddi Olmayan Malvarlığı Unsurları: Bu unsurlardan bedensel veya fiziki varlığı bulunmayan bir takım haklar anlaşılır. Bu kapsama ticaret unvanı, işletme adı, marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar (telif hakları), kiracılık hakkı, know-how, goodwill (müşteri çevresi hakkı) gibi haklar girmektedir.

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.

Bir müşterinin bir mal veya hizmetin kalitesinin ve diğer ayırıcı özelliklerinin değişmediğini ve aynı olduğunu teşhis edip anlayabilmesi markanın hangi fonksiyonudur?

Doğru Cevap: "B" Garanti fonksiyonu
Soru Açıklaması

Marka iyi mal veya hizmetin yerine kötülerinin konulmasına veya yapılmasına karşı müşterileri korur. Müşteriyi mal veya hizmetin kalitesini her defasında yeniden denemekten kurtarır. Müşteri marka sayesinde mal veya hizmetin kalitesinin ve diğer ayırıcı özelliklerinin değişmediğini ve aynı olduğunu teşhis edip anlayabilmektedir. Buna markanın garanti fonksiyonu adı verilir.

12.

Ticaret Şirketleri ortaklıklarından bağımsız olarak ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir. Aşağıdaki şıklardan hangisi tüzel kişiliğin bir sonucu olarak görülemez?

Doğru Cevap: "C" Ticaret Ortaklıkları sınırlı sayı ilkesine tabidir.
Soru Açıklaması

Ticaret şirketleri ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için, şirkete özgülenen malvarlığının sahibi ortaklar değil ortaklıktır. Tüzel kişiliğin bir sonucu olarak, Ticaret ortaklıklarının kendilerine ait bir ticaret unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları ve ehliyetleri vardır. Tüzel kişiliğe sahip ticaret ortaklıkları tüzel kişiliğe bağlı olarak aktif ve pasif dava ehliyetine de sahiptirler. Doğru cevap C şıkkıdır. 

13.

Birleşme sözleşmesi ne şekilde yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Yazılı şekilde yapılmalıdır.
Soru Açıklaması

Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan ortaklıkların, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır.

14.

Adi şirkette aksi kararlaştırılmadıkça, ortakların şirket malları üzerindeki mülkiyet hakkı aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine tabidir?

Doğru Cevap: "C" Elbirliği halinde mülkiyet 
Soru Açıklaması

Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından aksi kararlaştırılmadıkça, ortakların şirket malları üzerindeki mülkiyet hakkı elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabidir.

15.
 • Ticaret Hukuku özel hukukun bir alt dalıdır.
 • Türk Medeni Kanunu ile fonksiyonel bir bağlantı içerisindedir.
 • Ekonomi bilimi açısından ticaret, malların üretim ve tüketim aşamaları arasındaki aracılık faaliyetlerini ifade etmektedir.
 • Türk Borçlar Kanunu ile fonksiyonel bir bağlantı içerisindedir.
 • Ticaretin yapısından dolayı uluslararası niteliklidir.
 • Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun özellikleridir?

  Doğru Cevap: "D" I-II-IV-V
  Soru Açıklaması

  Ekonomi bilimi açısından ticaret, malların üretim ve tüketim aşamaları arasındaki aracılık faaliyetlerini ifade edilmesi Ticaret Hukuku Kavramı içinde ticaretin tanımıdır.

  16.
  I. TTK'dan kaynaklı davalar II. Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındahükümlerinden doğan davalar III. Adi ortaklıkla ilgili uyuşmazlıklar                                                               Yukarıdakilerden hangileri mutlak ticari davalardandır?
  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması

  III numara mutlak ticari davalardan değildir. Yanıt D dir.

  17.
  • Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması
  • Tüketicinin bundan yarar sağlaması
  • İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması
  • Rekabetin zorunlu olandan fazla sınırlanmaması
  • Teşebbüsten mal ve hizmeti alan kişinin, bunu kendi müşterilerine sunarken belirli şartlarda hareket etme zorunluluğu alına girmesi,
  Teşebbüsler arasındaki anlaşmalarda yukarıdakilerden hangileri Rekabet Kurulu Kanunun 5. maddesinde sayılan muafiyetlerdendir?        
  Doğru Cevap: "C"
  Soru Açıklaması
  18.

  Ticaret şirketleri tacir sıfatını ne zaman kazanır?

  Doğru Cevap: "D" Tüzel kişiliğini kazandığı anda
  Soru Açıklaması

  Ticaret şirketleri tüzel kişi olduklarından yani ayrı bir kişilik taşıdıklarından tacir sıfatı kendine ait olup ortaklar tacir sıfatı taşımazlar. Ticaret şirketleri ticaret sicilinetescil ile tüzel kişilik kazandıklarından, tescil anında tacir sıfatını da elde ederler. Ticaret şirketleri tüzel kişilik kazandıkları anda tacir sıfatını da kazanırlar. Yanıt D.

  19.
  Ticaret unvanı tacirin ticari iş ve işlemlerinde kullandığı adı, işletme adı işletmeyi diğer işletmelerden ayırt etmeye ve tanıtmaya yarayan ad iken, …………. işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri diğer işletmelerin ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt etmeye hizmet eden her türlü işarettir.Yukarıdaki paragrafta verilmiş olan boşluk aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Marka
  Soru Açıklaması

  Ticaret unvanı tacirin ticari iş ve işlemlerinde kullandığı adı, işletme adı işletmeyi diğer işletmelerden ayırt etmeye ve tanıtmaya yarayan ad iken, marka işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri diğer işletmelerinürettiği mal veya hizmetlerden ayırt etmeye hizmet eden her türlü işarettir. Marka işletmenin husule getirdiği ürünün adı veya ayırt edici işaretidir

  20.

  Aşağıdakilerden hangisinin komandit şirket sözleşmesinde yer alması mümkün değildir?

  Doğru Cevap: "C" Komanditer ortağın taahhüt ettiği emek sermayesinin niteliği 
  Soru Açıklaması

  Komandit şirkette komanditer ortağın kişisel emeğini sermaye olarak taahhüt etmesi mümkün değildir. Bu nedenle doğru şık “c”dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok