• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.

Aşağıda verilen şirket türlerinin hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

Doğru Cevap: "E" Adi şirket
Soru Açıklaması

TTK’da düzenlenen ticaret şirketleri (kollektif, komandit, anonim, limited) ile özel kanunlarda düzenlenmiş olan bankalar, sigorta şirketleri, yatırım ortaklıkları, kooperatifler tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir.

2.

Ticaret siciliyle ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 24. maddesinin 2.fıkrasına göre çıkarılan yönetmelik hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "C" 2013
Soru Açıklaması

Ticaret sicili ile ilgili hukuki düzenlemeler esas itibarıyla TTK md. 24-38 hükümlerinde yer almaktadır. TTK md. 24, f. 2 gereği çıkartılması gereken Yönetmelik de 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Cevap C'dir.

3.

Aşağıdakilerden işlemlerden hangisi bir kollektif şirkette olağan yönetim işlerindendir?

Doğru Cevap: "B" Konusu taşınmaz alım satımı olan bir şirketin taşınmazını satması
Soru Açıklaması

Bağışta bulunmak, kefil olmak, üçüncü kişi lehine garanti vermek, ticari mümessiltayin etmek ve şirket konusuna girmiyorsa taşınmazları satmak, satın almak, teminat göstermek, şirketin özüne ilişkin üretim araçlarını elden çıkarmak, rehnetmek veya ticari işletme rehni kurmak gibi olağan iş ve işlemler dışında kalan hususlar olağanüstü niteliktedir. Şirketin konusunu teşkil ediyorsa taşınmaz alım satımı olağan nitelikte işlem olacaktır.

4.
 Aşağıdakilerden hangisi ticaret siciline kaydedilmesi gerekli hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Esnaf işletmesinin kurulması
Soru Açıklaması

Hangi hususların ticaret siciline kayıt  edilmesi gerektiği genel bir hükümle toplu bir şekilde belirlenmemiş; TTK ve Ticaret Sicil Yönetmeliğinin çeşitli maddelerinde tescile tabi hususlar ayrı ayrı belirlenmiştir. Örneğin ticaret unvanı ve işletme adı acentenin sözleşme yapma yetkisi  şirketlerin birleşme kararı gibi. Esnaf işltmesinin kuruluşunun ticaret siciline kaydı zorunlu değildir.

5.

Türk ticaret kanununa göre ücret karşılığında kendi adına müvekkili hesabına eşya taşıtmayı meslek edinen kişiye taşıma işleri komisyoncusu denir.Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi taşıma komisyoncusunun özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Taşıma işleri komisyonculuğunun konusu kıymetli evrak veya menkul eşya alım satımıdır.
Soru Açıklaması

Alım satım komisyonculuğunun konusu kıymetli evrak veya menkul eşya alım satımıdır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi milli savunma menfaati nedeniyle farklı bir sicile kaydedilen ve hakkında bilgi verilmeyen patentlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Gizli patent
Soru Açıklaması

Kural olarak patentler alenidir ve dileyen herkes bunlar hakkındaki bilgilere ulaşabilir. Buna karşın milli savunma menfaati nedeniyle bazı patentler gizli patent siciline kaydedilirler ve bunlar hakkında bilgi verilmez.

7.

Aşağıdaki tacir yardımcılarından hangisi diğerlerinden farklı bir kanunda düzenlenmiştir?

Doğru Cevap: "C" Acente
Soru Açıklaması

Acente TTK'da diğerleri TBK'da düzenlenmiştir. Cevap C dir.

8.

Ticari işletme rehnine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Ticari işletmelerin yalnızca rehin sözleşmesi sırasında hazır bulunan taşınırları üzerinde rehin hakkı kurulabilir.
Soru Açıklaması

İşletmelerin müstakbel taşınır varlıkları üzerinde de rehin hakkı kurulabilir. Rehinli müstakbel taşınır varlık üzerindeki tasarruf yetkisi, bu varlıkların mülkiyete konu edilmesini müteakip kullanılabilir. Doğru cevap C'dir.

9.
Rekabet Kurulu'nun anlaşma ve uyumlu eylemlerde muafiyet tanıma konusunda vermiş olduğu karar hangi durumda alınmamış sayılacaktır?
Doğru Cevap: "D" İlgili teşebbüsün hilesi veya kasıtlı verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanarak karar verilmesi
Soru Açıklaması

Kararın alınmasına esas teşkil eden herhangi bir olayda değişiklik olması halinde değişiklik tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (geleceğe etkili), Karara bağlanan şartların veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya kararın söz konusu anlaşma hakkında yanlış veya eksik bilgiye dayanarak verilmiş olması hallerinde ise muafiyet kararının verildiği tarihten itibaren (geçmişe etkili) geri alınır. Bu nedenle A, B ve C şıkları doğru cevap değildir. Bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması hali ise uyumlu eylemler arasındadır. Bu nedenle E şıkkı da doğru cevap değildir. Oysa ilgili teşebbüsün hilesi veya kasıtlı verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayalı olarak verilen kurul kararı, hiç alınmamış sayılır.

10.

Kollektif şirketlerde sadece yönetici ortaklara tanınan hak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İtiraz hakkı
Soru Açıklaması

İtiraz hakkı, sadece yönetici ortaklara tanınmış bir haktır. Ortağın yönetme hakkı yoksa itiraz hakkı da yoktur. Buna öğretide olumsuz idare hakkı adı verilmektedir. İtiraz hakkının söz konusu olabilmesi için aynı konuda en az iki yönetici ortağın bulunması gerekir. Bir yönetici ortak ticari işlerde, diğeri teknik işlerde görevli ise, bu yönetici ortakların birbirlerinin işlerine itiraz hakkı yoktur.

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.

Aşağıdakilerden hangisi Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m. 5 gereği muafiyetin sağlanması için aranan koşullardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Rekabet sınırlamasının belirli bir ilin sınırlarını aşmaması
Soru Açıklaması

RKHK m. 5 gereği Kurul, aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının 4 üncü madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına karar verebilir:

a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması,

b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması,

c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması,

d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması.

12.
Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Şirketlerinin Ortak Özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ayrılma Akçesi
Soru Açıklaması

Ayrılma Akçesi, ticaret şirketlerinin ortak özelliklerinden biri değildir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi markada nispi tescil engelidir?

Doğru Cevap: "D" Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi
Soru Açıklaması

D şıkkı nispi tescil engeli, diğer şıklardakiler mutlak tescil engelidir. Cevap D dir.

14.

Aşağıdaki eylemlerden hangisi Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilemez?

Doğru Cevap: "E" Rakibin mallarını kötüleme
Soru Açıklaması

İlk dört seçenekte Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan eylemlere yer verilmiştir. E seçeneğinde ise haksız rekabet teşkil eden bir eylem söz konusudur ve TTK kapsamında değerlendirilir.

15.

Esnaf işletmesinin aşağıdaki şirket türlerinden hangisi olarak işletilmesi mümkündür?

Doğru Cevap: "A" Adi şirket
Soru Açıklaması

Ticaret şirketleri bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulurlar, esnaf işletmesi ancak adi şirket olarak işletilebilir. Bu nedenle doğru şık “a”dır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamacı haklarından inhisar (Tekel) hakkıdır?

Doğru Cevap: "C" Pazarlamacıya belirli bir pazarlama alanında veya belirli bir müşteri çevresinde faaliyette bulunma yetkisi verilmiş olması hakkıdır.
Soru Açıklaması

İnhisar (Tekel) hakkı, pazarlamacıya belirli bir pazarlama alanında veya belirli bir müşteri çevresinde faaliyette bulunma yetkisi verilmiş olması halidir. Bu durumda yazılı anlaşma da yapılmamışsa  işveren, başkalarına aynı alan veya müşteri çevresinde faaliyette bulunma yetkisi veremez; ancak, kendisi üçüncü kişilerle işlem yapabilir.

17.
  • I. Sözleşmeli hükümler
  • II. Emredici hükümler
  • III. Ticari örf ve adet
  • IV. Tamamlayıcı veya yorumlayıcı ticari hükümler
Yukarıda verilmiş olan ve ticari işlere uygulanacak hükümlerin sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" II, I, IV, III
Soru Açıklaması

Doğru sıralama Emredici hükümler- Sözleşmeli hükümler-Tamamlayıcı veya Yorumlayıcı Ticari Hükümler-Ticari örf ve adet olacaktır.

18.
Tüketicinin gözünde fiyatları, kullanım amaçları ve nitelikleribakımından birbiriyle değişebilir veya ikame edilebilir olarak kabul edilen bütün mal ve hizmetlerden oluşan pazar, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" İlgili ürün pazarı
Soru Açıklaması

İlgili ürün pazarı, tüketicinin gözünde fiyatları, kullanım amaçları ve nitelikleribakımından birbiriyle değişebilir veya ikame edilebilir olarak kabul edilen bütünmal ve hizmetlerden oluşan pazar olarak tanımlanmaktadır.

19.

İlgililer yönelttikleri tescil, düzeltme ve silinme istemleri üzerine sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde başvurabilir?

Doğru Cevap: "C" 8
Soru Açıklaması

Ticaret sicili müdürünün inceleme neticesinde vereceği kararlar nihai (kesin) değildir. TTK md. 34’ya göre ilgililer yönelttikleri tescil, düzeltme ve silinme istemleri üzerine sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren sekiz gün içinde bir dilekçe ile itiraz edebilir.

20.

Faaliyet konusu açısından başka işletmelere (ortaklıklara) katılmayı amaçlayan anonim ortaklık ve onun katıldığı ortaklıkları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Holding ilişkisi
Soru Açıklaması

Holding ilişkisi, faaliyet konusu açısından başka işletmelere (ortaklıklara) katılmayı amaçlayan anonim ortaklık ve onun katıldığı ortaklıkları ifade eder. Doğru cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler