• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.

Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklık tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir faaliyettir?

Doğru Cevap: "E" Bankacılık 
Soru Açıklaması

Bankacılık faaliyeti bankacılık Kanununda anonim şirketlere özgü iş olarak belirlendiğinden adi ortaklıklar bu konuda faaliyet gösteremezler.

2.

"Devrolunan ortaklığın alacaklılarının, ortakların kişisel sorumluluğuna dayanarak istemde bulunabilmeleri, birleşme kararının ilanı tarihinden itibaren................. içindezaman aşımına uğrar." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" 3 yıl
Soru Açıklaması

Devrolunan ortaklığın alacaklılarının, ortakların kişisel sorumluluğunadayanarak istemde bulunabilmeleri, birleşme kararının ilanı tarihinden itibaren üç yıl içinde zaman aşımına uğrar.

3.

Teşebbüslerin satış yaptıkları coğrafi alanları bölmeleri ve aralarında paylaşmaları, böylece her birinin kendi bulundukları bölge dışındaki bölgelerdeki müşterilere ulaşmayacaklarını kararlaştırmaları halinde, her bir bölgede rekabetin ortadan kalması sonucu doğacaktır. Müşteriler bulundukları bölgede rakibi olmayan bir teşebbüsle karşı karşıya kalmakla, pazarlık imkânlarını kaybetmiş olacaktır.

Bu rekabeti engelleyen durum aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Piyasalarının Bölüşülmesi ile Piyasa Kaynaklarının Paylaşılması ya da Kontrolü
Soru Açıklaması

Durum Piyasalarının Bölüşülmesi ile Piyasa Kaynaklarının Paylaşılması ya da Kontrolü ile açıklanabilir.

4.
Rekabete aykırı hangi davranışların bir sonucu olarak tazminat davası açılamaz?
Doğru Cevap: "E" Rekabetin Korunması
Soru Açıklaması

Rekabete aykırı davranışların bir sonucu olarak kanuna aykırı eylem, karar, sözleşme ile rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanmasından ya da hâkim durumun kötüye kullanılmasından zarar görenler tazminat davası açma hakkına sahiptir.

5.

Tacirin tanımında geçen “ticari işletmenin kısmen işletilmesi” ifadesiyle hangi ortaklık tipi kastedilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Adi ortaklık
Soru Açıklaması

Tacirin tanımında geçen “ticari işletmenin kısmen işletilmesi” adi ortaklığı ifade etmekteve adi ortaklık yöneticisinin ortaklık işlerini kısmen kendi, kısmen diğer ortaklar adına ve hesabına gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. Cevap A dır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirkette olağanüstü işlerdendir?

Doğru Cevap: "D" Şirkete ait bir taşınmazın satılması 
Soru Açıklaması

Şirkete ait bir taşınmazın satılması kollektif şirkette olağanüstü işlerdendir. Bu nedenle doğru şık “d”dir.

7.

Haksız rekabet davasında davacılarla ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Ekonomik menfaatleri zarar görme tehlikesi altında bulunan müşteriler hukuk davalarını açamazlar. 
Soru Açıklaması

Haksız rekabet davalarını açabilecekler üç gruptur: Bunlardan ilki rakiptir. Bir diğeri ekonomik menfaatleri zarar gören ya da zarar görme tehlikesi altında bulunan müşterilerdir.Yeni düzenleme ile müşterilerin zarar görme tehlikesinin varlığı dahi dava açabilmeleri bakımından yeterli kabul edilmektedir (TTKmd. 56, f. 1). Üçüncü grup mesleki ve ekonomik birliklerdir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin maddi malvarlığı unsurlarındandır?

Doğru Cevap: "E" Üretimde kullanılan makineler
Soru Açıklaması

Bu kapsama ticari işletmenin el ile tutulan göz ile görülen yani fiziki veya cismani varlığı bulunan unsurları girmektedir. Dolayısıyla üretimde kullanılan makineler işletmenin maddi malvarlığı değerleri arasındadır. 

9.

TTK’ya göre ticaret şirketlerinin sözleşmelerinin hangi şekilde yapılması zorunludur?

Doğru Cevap: "A" Yazılı şekilde 
Soru Açıklaması

TTK’ya göre ticaret şirketlerinin sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

10.
Aşağıdakilerden hangisi devralma hallerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Bir teşebbüsün kontrolünün diğer bir teşebbüse intikal etmesi
Soru Açıklaması

Devralma bir teşebbüsün, başka bir teşebbüsün bir kısmı veya tamamı üzerinde karar verecek seviyede kontrol hakkı elde etmesidir. Bir teşebbüsün kontrolünün diğer bir teşebbüse intikal etmesi sonucunu doğuran durumlar devralma sayılmaktadır. Cevap E.

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.

I.   Komanditer ortağın ilan veya yazılı bildirim ile taahhüt altına girmesi       

II.  Komanditer ortağın şirketi temsilen işlem yapması                                 

III. Komanditer ortağın ad ve soyadının şirketin ticaret unvanında yer alması                                                                                                               

IV.  Komanditer ortağın koyduğu sermayeye ortaklarca biçilen değerle gerçek arasında fark olması                                                                   

Yukarıda verilen ifadelerden hangilerinde  komanditer ortağın sorumluluğu komandite ortaklar gibidir?

Doğru Cevap: "D" II - III
Soru Açıklaması

Komanditer ortağın şirketi temsilen işlem yapması ve komanditer ortağın ad ve soyadının şirketin ticaret unvanında yer alması halinde komanditer ortaklar komandite ortak gibi sorumlu olmaktadır.

Komanditer ortağın ilan veya yazılı bildirim ile taahhüt altına girmesi ve komanditer ortağın  koyduğu sermayeye ortaklarca biçilen değerle gerçek arasında fark olması hallerinde de sorumluluk genişlemektedir.

12.

Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları ile ortaya çıkan birliğe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Donatma İştiraki
Soru Açıklaması

Verilen tanım açık bir şekilde donatma iştirakini tarif etmektedir. Cevap B dir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi marka tescil başvurusunun mutlak olarak reddine yol açan nedenler biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer ma veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
Soru Açıklaması

Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerre 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.Maddesi mutlak değil nispi reddir.

14.
  • I.    Bakiyenin tespitinden itibaren faiz işlemeye başlar
  • II.   Faiz işlemesi bakiyenin kabulüne bağlıdır.
  • III.  Kanuna göre bileşik faize yol açacak uygulama yapılabilir
  • IV.  Taraflar, üç aydan aşağı olmamak şartıyla, diledikleri andan başlamak üzere faizlerin anaparaya eklenmesini kararlaştırabilecekleri gibi hesap devreleri ile faiz ve komisyon miktarlarını da sözleşme ile belirleyebilirler
Yukarıdaki maddelerden hangileri faiz için doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I, IV
Soru Açıklaması

Faiz işlemesi bakiyenin kabulüne bağlı değildir. Kanuna göre bileşik faize yol açacak uygulama yapılamaz.

15.

Aşağıdakilerden hangisinin kollektif şirket sözleşmesinde yer alması isteğe bağlıdır?

Doğru Cevap: "E" Her ortağın kâra katılım oranı 
Soru Açıklaması

Ortakların kâra katılım oranlarının kollektif şirket sözleşmesinde yer alması isteğe bağlıdır. Bu nedenle doğru şık “d”dir.

16.

Adi ortaklıklarda yönetici atanması ve azli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Yönetim yetkisi ortaklık dışından birine verilemez. *
Soru Açıklaması

Asi şirkettte yönetim yetkisi ortak olmayan bir kişiye bırakılabilir.

17.

Rekabet hukukunda rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan her tür anlaşmanın ve piyasada hâkim durumun başkaca herhangi bir inceleme ve araştırmaya gerek duyulmaksızın yasaklanması ve engellenmesi fikri aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Per se doktrini
Soru Açıklaması

Soruda bahsedilen "niteliği gereği yasaklama sistemi" de denilen "Per Se" doktrini ifade edilmiştir. Bu görüşün kabul edilmesiyle rekabetin bozulup bozulmadığı yönünde araştırma yapılmadan yaptırımlar uygulanabilir hale gelmektedir. Bu çerçevede örneğin kartelin varlığının ispatlanması yeterlidir; rekabetin azalıp azalmadığının ve zarara yol açılıp açılmadığının incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

18.
Aşağıdaki nedenlerden hangisi ortaklıkların tür değişikliğine gitme sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Başka bir şirketle birleşmek
Soru Açıklaması

Ortaklıklar tür değişikliğine genellikle şu nedenlerle giderler: • Kişi ortaklığına ait işletmelerin büyümesi • Sermaye yapısını güçlendirmek • Ortak sayısını artırmak, halka açılmak • Menkul kıymet çıkarma olanağına kavuşmak.

19.

Kolleftif şirketlerde ortakların sahip oldukları hak ve borçlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Sözleşmede kararlaştırılmışsa ortak koyduğu sermayenin faizlerini talep edebilir.
Soru Açıklaması

Yalnız karın tamamının bir veya birkaç ortağa verilmesi veya ortağın kardan hiç pay almayacağı yahut ortağın zarardan hiç sorumlu tutulmaması biçimindeki sözleşmeler geçerli değildir.

Kollektif şirkette her ortak bir oy hakkını haizdir. Buna aykırı sözleşme hükümleri geçersizdir.

Kararlaştırılmışsa koyduğu sermayenin faizlerini, şirket sözleşmesi gereğince hak ettiği ücreti; kanuna veya şirket sözleşmesine göre yılsonu bilançosu çıkarılmamışsa çıkarılmasını, bilançoda kâr payı saptanmamışsa saptanmasını ve alacaklarını istemek hakkına sahiptir (TTK m.228/1).

Şirket sözleşmesinde kâr ve zararın paylaşılmasına ilişkin bir düzenleme yoksa ortakların sermaye paylarına bakılmaksızın her ortak kar ve zarardan eşit oranda pay alır.

Ortaklar ekonomik değeri olan her şeyi sermaye olarak getirebilirler. Sermayenin türü bakımından bir sınırlama yoktur. Bir kişi ortaklığı olduğundan kişisel emek de sermaye olarak konabilir. Ortaklar aynı tür sermaye koymakla yükümlü değildirler. Bir ortak nakit, diğeri mal, bir diğeri ise emeğini sermaye olarak koyabilir. Sermaye değerlerinin eşit olması da şart değildir.

20.

Uygulamada, en basit günlük ilişkilerden, en karmaşık ilişkilere kadar rastlanabilecek şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Adi şirket 6098 sayılı Borçlar Kanununun 620 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Uygulamada, en basit günlük ilişkilerden, en karmaşık ilişkilere kadar rastlanabilecek bir şirkettir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler