• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

Vadesinde ödenmeyen bir para borcundan dolayı vadeyi takip eden günden itibaren işlemeye başlayan faize ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Temerrüt faizi
Soru Açıklaması

Temerrüt faizi vadesinde ödenmeyen bir para borcundan dolayı vadeyi takip eden günden itibaren işlemeye başlayan faizdir.

2.

Kollektif şirketlerde yönetim yetkisinin kapsamına hangi işler girer?

Doğru Cevap: "B" Olağan işler 
Soru Açıklaması

Kollektif şirketlerde yönetim yetkisinin kapsamına olağan işler girer. Bu nedenle doğru şık “b”dir.

3.

Limited şirket en fazla kaç ortak ile kurulabilir?

Doğru Cevap: "E" 50
Soru Açıklaması

Ortak sayısı bakımından üst sınır sadece limited şirket için getirilmiştir. Limited şirketlerde ortak sayısı en fazla elli kişi olabilir.

4.
Komandit şirketin, komanditer ortağının, şirketin işletme konusunun kapsamına giren işlerle uğraşacak bir ticari işletmeye girmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden  hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Ortak komandit şirketin belgelerini ve defterlerini incelemek hakkını kaybeder.
Soru Açıklaması

Komanditer ortak için bir rekabet yasağı yoktur. Ancak, komanditer, şirketin işletme konusunun kapsamına giren işlerle uğraşacak bir ticari işletme açar veya böyle bir işletme açan bir kişiyle ortak olur ya da bu nitelikte bir şirkete girerse, komandit şirketin belgelerini ve defterlerini incelemek hakkını kaybeder (TTK m.311).

5.

Adi komandit şirkette tek bir komandite ortak mevcut olup bu ortak şirketten ayrılırsa, aşağıdaki sonuçlardan hangisi gerçekleşir?

Doğru Cevap: "A" Şirket sona erer.
Soru Açıklaması

Şirkette tek bir komandite ortak mevcut olup bu ortak şirketten ayrılırsa, kanunun zorunlu saydığı unsurlardan birisinin eksilmesi ile şirket kendiliğinden sona erer.

6.

Aşağıdakilerden hangisi bir ticaret şirketi değildir?

Doğru Cevap: "D" Adi şirket 
Soru Açıklaması

Ticaret şirketleri kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirket olarak TTK’da belirlenmiştir. Adi şirket bir ticaret şirketi değildir.

7.
Limited şirketler en az ne kadar sermaye ile kurulurlar?
Doğru Cevap: "A" 10.000 TL
Soru Açıklaması

Sermaye miktarı bakımından anonim ve limited şirketler için kanunen asgari limit getirilmiştir. Anonim şirketlerde en az 50.000 TL, limited şirketlerde en az 10.000 TL sermaye konulması zorunludur.

8.
 • İlgili piyasada rekabeti önleyecek pazar payına sahip olma
 • Bağımsız karar verebilme gücü
 • İdari yaptırım
 • Devamlılık
 • Geçersizlik
Aşağıdakilerden hangisi hakim durumun unsurlarındandır?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Hakim durumun unsurları:

İlgili piyasada rekabeti önleyecek pazar payına sahip olma, bağımsız karar verebilme gücü ve devamlılıktır.

9.

Bölünmeye giden ortaklıkta, Ortakların kişisel sorumluluğu kaç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar?

Doğru Cevap: "C" Bölünmenin ilanından itibaren 3 yıl geçmekle
Soru Açıklaması

Ortakların kişisel sorumluluğu, bölünmenin ilanından itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına

uğrar (TTK m. 364). Doğru cevap C şıkkıdır. 

10.

Aşağıdaki şıkların hangisinde ortaklığın tür değiştirmesi doğru olarak verilmemiştir?

Doğru Cevap: "D" Bir anonim ortaklık; kollektif ortaklığa dönüşebilir.
Soru Açıklaması

Bir ortaklık ancak şu şekilde tür değiştirebilir: • Bir sermaye ortaklığı; başka türde bir sermaye

ortaklığına ve bir kooperatife dönüşebilir. • Bir kollektif ortaklık; bir sermaye ortaklığına,

bir kooperatife ve bir komandit ortaklığa dönüşebilir. • Bir komandit ortaklık; bir sermaye ortaklığına,

bir kooperatife ve bir kollektif ortaklığa dönüşebilir. • Bir kooperatif bir sermaye ortaklığına dönüşebilir. Bir sermaye ortaklığının (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık) doğrudan bir şahıs ortaklığına (kollektif veya komandit) dönüşmesi mümkün değildir. Doğru cevap D şıkkıdır

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.

Gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılmasında aşağıdaki koşullardan hangisine gerek yoktur?

Doğru Cevap: "D" TTK Özel Bir Ehliyete Sahip Olmak
Soru Açıklaması

Tacir olmak için TTK özel bir ehliyet, yani ticaret ehliyeti veya tacirlik ehliyeti gibi bir koşula yer vermemiştir. O halde ergin ve sezgin olan ve kısıtlı olmayan her bir kişi fiil ehliyetine sahip olduğu için kendi adına ticari işletme açıp işletebilir ve tacir sıfatını kazanır.

12.

Bir ortağın, ortağı olduğu şirketin yaptığı ticari işler türünden bir işi, diğer ortakların izni olmaksızın kendi veya başkası hesabına yapamaması ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak olarak girememesine ne isim verilir?

Doğru Cevap: "A" Rekabet yasağı
Soru Açıklaması

Ortaklık sözleşmesi bir amaç etrafında birleşmeyi ve bu amacın gerçekleşmesi için ortak faaliyet ve ortak bir çaba harcanmasını gerektirdiğinden ortakların ortaklık kazancını azaltıcı işlemler yapmamaları, ortaklıkla rekabette bulunamamaları rekabet yasağını oluşturur.

13.

I.  Mahkeme idari para cezası verebilir.                                           

II. Geçersizlik yaptırımı sonucu ifa edilmiş edimler sebepsiz zenginleşmeye dahi dayanarak iadesi talep edilemez.                                   

III. Bir teşebbüs veya teşebbüs birliği Rekabet Kurulundan menfî tespit belgesi talep edebilir.                                                                                       

IV. Zarar gören mahkemeden tazminat talep edebilir.       

Rekabetin korunması kurallarına aykırılık ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangi/hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" III - IV
Soru Açıklaması

İdari para cezasını Rekabet Kurulu verir. Geçersizlik nedeni ile verilen edimler sebepsiz zenginleşmeye dayanarak geri talep edilebilir. Bu nedenle I ve II de verilen ifadeler yanlıştır. Menfi tespit belgesini Rekabet Kurulu, tazminata da mahkeme karar verir.

14.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hâkim durumun kötüye kullanılması örneklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Fiyatın, Fiyatı Oluşturan Unsurlar veya Alım yahut Satım Şartlarının Belirlenmesi
Soru Açıklaması

Fiyatın, Fiyatı Oluşturan Unsurlar veya Alım yahut Satım Şartlarının Belirlenmesi hakim durumun kötüye kullanılmasına dair örneklerden değildir.

15.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ticari defter türlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Tüzel defterler
Soru Açıklaması

Tüzel defterler ticari defter türlerinden değildir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi dürüstçe işleyen rekabet ortamının olumlu yönlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İşletmelerin ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesinin düşmesi
Soru Açıklaması

Liberal ekonomi düzenlerinin temeli serbest rekabete dayanır. İyi ve dürüstçe işleyen bir rekabet ortamında işletmelerin ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesi artar; teknolojik gelişmeler çoğalır ve çeşitlenir; işletmelerin verimi artar ve mal veya hizmetlerin fiyatı düşer veya makul seviyelerde bulunur.

17.
 • Limited
 • Kollektif,
 • Komandit,
 • Adi şirket
 • Kooperatif
 • Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketleri gurubundadır?

  Doğru Cevap: "C"
  Soru Açıklaması

  Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.

  18.

  TTK’muzda sonradan meydana gelen değişiklikler karşısında ticaret unvanında herhangi bir değişiklik yapılmadan unvanın aynen kullanımına hangi hallerde müsaade edilmemiştir?

  Doğru Cevap: "E" Gerçek kişi tacirin ölümü halinde işletmeye devam eden mirasçılar muris tarafından kullanılan unvanı kullanmaya devam edemez.
  Soru Açıklaması

  Gerçek kişi tacirin ölümü halinde işletmeye devam eden mirasçılar muris tarafından kullanılan unvanı kullanmaya devam edebilirler.

  19.
  İşletmeler arasında uyumlu eylemin varlığının kabul edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin aranmaktadır?
  Doğru Cevap: "E" İşletmeler bağımsız davranıştan vazgeçip ortak işbirliği yönünde davranmalıdır.
  Soru Açıklaması

  İşletmeler arasında uyumlu eylemin varlığının kabul edilebilmesi için: İşletmeler bağımsız davranıştan vazgeçip ortak işbirliği yönünde davranmalıdır. Teşebbüsler arasında bir ilişki kurulmuş olmalıdır.

  İşletmeler böylece rakiplerin öngörülebilir davranışlar sergilemesine yol açmalıdır.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi kimler arasında yapıldığına ve bir ticari işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın ticari iş sayılır?

  Doğru Cevap: "A" Taşıma işleri
  Soru Açıklaması

  TTK’da düzenlenen konular ticari iş sayılır (md. 3). Bu şekilde TTK’da düzenlenen konuların herhangi bir başka şart aranmaksızın ticari iş sayılması sağlanmaktadır. Taşıma işleri de TTK'da düzenlendiğinden başkaca bir koşul aranmaksızın ticari iş sayılacaktır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler