• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.

I- Ortaklığın sadece hukuki şekli değişir.

II- Alacaklılara ilan yoluyla çağrı yapılması ve alacaklıların teminat altına alınmasına gerek yoktur.

III- Yeni türe dönüşen ortaklık eskisinin devamıdır.

IV- Alacaklıların alacakları tür değiştirme nedeni ile tehlikeye girmez.

Tür değiştirmede, alacaklıların korunması ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması

Tür değiştirmede, ortaklığın sadece hukuki şekli değişir. Yeni türe dönüşen ortaklık eskisinin devamıdır. Bu nedenle, alacaklıların alacakları tür değiştirme nedeni ile tehlikeye girmeyeceğinden, alacaklılara ilan yoluyla çağrı yapılması ve alacaklıların teminat altına alınmasına gerek yoktur. Doğru cevap C şıkkıdır.

2.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’nun uygulanmasını sağlamak ve gözetmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Rekabet Kurumu
Soru Açıklaması

RKHK’nın uygulanmasını sağlamak ve gözetmek üzere kurulan kurum Rekabet Kurumu'dur.

3.

ISO 9000 ve WOOLMARK ne tür markalardır?

Doğru Cevap: "C" Garanti markası
Soru Açıklaması

Garanti markası mal veya hizmetin kesinleşmiş belirli kalite ve özelliklere sahip olduğuna işaret etmektedir. Garanti markaları belirli standartlara uyanlar tarafından kullanılır. ISO 9000 ve WOOLMARK garanti markalarıdır. Cevap C dir.

4.

Ülkemizde cumhuriyetin ilk ticaret kanunu ne zamana kadar yürürlükte kalmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1957
Soru Açıklaması

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra ise yeni bir ticaret kanununun hazırlanması için çalışmalara başlanmış ve bu bağlamda ünlü Alman hukukçu Ord. Prof. Dr. Ernst Hirsch’e bir kanun projesi hazırlaması için Adalet Bakanlığı’nca görev verilmiştir. Meclis’te yeterince tartışılarak 29 Haziran 1956 tarihinde genel kuruldakanun olarak son şeklini almıştır. Yeni ticaretkanunu (Türk Ticaret Kanunu) 1 Ocak 1957’de yürürlüğe girmiştir (kanun numarası 6762). 1926 tarihli cumhuriyetin ilk ticaret kanunu da bu tarihe kadar yürürlükte kalmıştır. Cevap C dir.

5.
Kollektif şirketin unsurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Ortaklar şirket borçlarından dolayı ikinci derecede sorumludurlar.
Soru Açıklaması

Kollektif şirket en az iki kişi ile kurulabilir. Bir esnaf işletmesi işletmek için kollektif şirket kurulamaz. Bir esnaf işletmesi ancak adi şirket olarak işletilebilir. Kanunda kollektif şirket kurulurken asgari bir sermaye şartı öngörülmemiştir. Kollektif şirket ortakları mutlaka gerçek kişi olmalıdır. Tüzel kişiler (kamu veya özel hukuk tüzel kişileri) kollektif şirkete ortak olamazlar. Kollektif şirketin tüzel kişiliği olduğundan şirket alacaklılarının öncelikle şirket malvarlığından alacaklarını talep etmeleri gerekir. Ortaklar ise ikinci derecede yani tüzel kişiden sonrasorumludurlar. Bu sorumluluk ancak kanunda öngörülen şartların yerine gelmesi halinde birinci dereceye çıkmaktadır.

6.

Sermaye borcunda temerrüde düşülmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Şirketin zararın giderilmesini talep edebilmesi için bu hususu ihbar etmesi gerekir.
Soru Açıklaması

Sermaye borcunun yerine getirilmemesi halinde şirket, sermaye borcunu yerine getirilmesini isteyebilir; dava edebilir; gecikmeden dolayı zarara uğramış ise bu zararın giderilmesini isteyebilir. Şirketin zararın giderilmesini isteyebilmesi için ihtar çekmesi gerekir. İhbar etmesine gerek yoktur.

7.
Aşağıdaki davalardan hangisi halen devam eden ya da tekrarlanma olasılığı bulunan bir haksız rekabetin durdurulması için açılabilir?
Doğru Cevap: "A" Men Davası
Soru Açıklaması

Men Davası buna önleme davası da denilmektedir. Önleme  davası, halen devam eden ya da tekrarlanma olasılığı bulunan bir haksız rekabetin durdurulması için açılabilir. Cevap A.

8.

Ortaklardan birinin rekabet yasağına aykırı hareket etmesi halinde şirket, aşağıdaki seçimlik haklardan hangisini  kullanamaz?

Doğru Cevap: "D" Ortaklıktan çıkartmak
Soru Açıklaması

Ortaklardan birinin rekabet yasağına aykırı hareket etmesi halinde şirket, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir (TTK m.231/1): • Tazminat istemek • Ortağın kendi adına yaptığı işi şirket adına yapılmış saymak • Üçüncü kişilerin hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılmasını istemek.

9.

I. İnceleme

II. Örnek isteme

III. Değişiklik

IV. Onaylı sicil kaydı isteme

Yukarıdakilerden hangileri ticaret sicilinin aleniyeti ilkesiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Değişiklik, sicile işlenmesi gereken işlemlerdendir. Fakat diğer sayılanlar sicilin aleniyetinin getirdiği haklardır. III ün aleniyetle ilgisi yoktur. Diğerlerinin vardır. Cevap C dir.

10.

I) Sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla şirkete devam etmekII) Miras payını 3. Bir kişiye devretmekIII) Komanditer ortak olarak şirkete katılmakŞirketin ölen ortağın mirasçıları yukarıdaki yollardan hangilerini izleyebilir?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Şirketin ölen ortağın mirasçılarıyla devam edeceği yönünde sözleşmede bir hüküm varsa, mirasçıların önünde üç ayrı seçenek vardır: • Sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla şirkete devam etmek (diğer ortakların kabulü gerekmez) • Komanditer ortak olarak şirkete katılmak (diğer ortaklar kabul ederse şirket komandit şirkete dönüşür) • Miras payını alarak şirketten ayrılmak.

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.

Aşağıdakilerden hangisi "Ticaret unvanı" ve İşletme adı" arasındaki farklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İşletme adı tescil ettirilmemişse, haksız rekabet kurallarına rağmen bu ad için herhangi bir koruma sağlanmaz.
Soru Açıklaması

İşletme adını tescil ve ilan ettiren tacir, bu hakkına vaki ihlaller halinde TTK md. 52’ye dayanarak koruma talep edebilir. İşletme adı tescil ettirilmemişse yine haksız rekabet kurallarına göre koruma sağlanır (TTK md. 54 vd). Tescil koruma için kurucu etki gösterir (TTK md. 53).

12.

Sınırsız sorumluluk esasının geçerli olduğu şirketler hangi seçenekte verilmiştir? 

Doğru Cevap: "B"  Adi - kollektif - komandit şirketler
Soru Açıklaması

Ortakların sınırsız sorumlu olduğu şirketler şahıs şirketleridir. Adi şirket, kollektif ve komandit şirketlerde bu sorumluluk şekli geçerlidir.

13.

Kızılay Derneği bir takım ticari işletmeler işletmesine rağmen tacir sayılmamasının sebebi nedir?

Doğru Cevap: "B" Kamuya yararlı dernek statüsüne sahip olması
Soru Açıklaması

Kızılay Derneği bir takım ticari işletmeler işletmesine rağmen kamuya yararlı dernek statüsüne sahip olduğu için tacir değildir.

14.
  • Para
  • Alacak
  • Mal
  • Emek
Şirketin amacına ulaşabilmesi için her ortak, şirkete aşağıdaki hangi sermayeleri katılım payı olarak verebilir?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Her ortak şirkete belli bir sermayeyi getirmek zorundadır. TBK m.621’e göre, her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür.

15.

Halen devam eden ya da tekrarlanma olasılığı bulunan bir haksız rekabetin durdurulması amacıyla açılan davaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Men davası
Soru Açıklaması

Men (önleme, durdurma) davası, halen devam eden ya da tekrarlanma olasılığı bulunan bir haksız rekabetin durdurulması için açılabilir.

16.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun bakımından, piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Teşebbüs
Soru Açıklaması

RKHK anlamında teşebbüs piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri ifade etmektedir (m. 3). Bu tanım dikkate alındığında teşebbüs kavramının, ticaret hukukunda temel kavram olarak kullandığımız “ticari işletme” kavramından farklı olduğu anlaşılmaktadır. Bunun gerekçesi teşebbüs kavramının iktisadi, ticari işletme kavramının ise hukuki bir yaklaşımla ortaya konulmasıdır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi tacirler tarafından muhasebeyle ilgili olarak tutulması zorunlu olan defterlerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Yevmiye defteri 
Soru Açıklaması

Yevmiye defteri tacirler tarafından muhasebeyle ilgili olarak tutulması zorunlu olan defterlerden biridir. Bu nedenle doğru şık “c”dir.

18.

I. Kooperatfiler

II. Sermaye ortaklıkları

III. Devrolunan ortak olmak koşuluyla kişi ortaklıkları

IV. Devralan ortak olmak koşuluyla kişi ortaklıkları

V. Hiçbiri

Kooperatiflerin yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri ile birleşmesi yasal olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Kooperatifler, kooperatiflerle, sermaye ortaklıklarıyla ve devralan ortaklık olmalarıkoşuluyla kişi ortaklıklarıyla birleşebilirler.

19.

Kollektif şirkette "olumsuz idare hakkı" kavramıyla kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İtiraz hakkı
Soru Açıklaması

Öğretide olumsuz idare hakkı olarak bilinen hak, itiraz hakkıdır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi şirketten çıkarılma için öngörülen sebeplerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Ortağın tutuklanması
Soru Açıklaması

TTK’da şirketten çıkarılma için öngörülen sebepler şunlardır: • Bir ortağın iflası (TTK m.254) • Ortağın kendisinden kaynaklanan haklı sebeplerin mevcut olması (TTK m.255) • Süresiz şirketlerde ortağın fesih bildiriminde bulunması (TTK m.256/1) Ortağın şahsi alacaklısının sürenin uzatılmasına itirazda bulunması ve şirketin feshini istemesi (TTK m.256/2).

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler