• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.

Ticaret hukukunda irade özgürlüğü sınırlandırılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Rekabetin arttırılması
Soru Açıklaması

Ticaret hukukunda  irade özgürlüğü her açıdan mutlak ve sınırlanamaz değildir. Özellikle son yıllarda gelişen küçük tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların korunması; tasarrufların yatırımlara etkin ve sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi; piyasaya güvenin sağlanması ve istikrarın korunması; tüketicilerin korunması ve rekabetin korunması gibi düşüncelerle; irade özgürlüğü, kamu otoritelerince getirilen çeşitli dü- zenlemelerle sınırlandırılmıştır.

2.

Kişisel durumlar sebebiyle ya da yaptığı işlerin niteliğinden dolayı hakim, avukat, noter, memur gibi kişiler ticaret hukukuna göre ticaretle uğraşamazlar ve yasaktır. Bu yasağa rağmen bu kişiler ticaret ile uğraşırsa çeşitli sonuçlar ortaya çıkar aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Bu kişiler tacir sıfatını kaybederler.
Soru Açıklaması

Bu maddeye göre hakim, avukat, noter, memur gibi kişiler görev ve mesleği gereği ticaretle uğraşması yasaktır. Şayet bu yasağa rağmen ticaretle uğraşırlarsa (ticari işletme işletirlerse) bir yandan tacir sayılacak diğer yandan ise tabi oldukları kanunun öngördüğü yaptırımlara maruz kalacaklardır.

3.

Olağanüstü işlemler ile temel işlemlerde yönetici olsun ya da olmasın bütün ortakların kararına ihtiyaç vardır. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde bütün ortakların oybirliği aranmaz?

Doğru Cevap: "D" Şirkete personel almak
Soru Açıklaması

Olağanüstü işlemler ile temel işlemlerde yönetici olsun ya da olmasın bütün ortakların kararına ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak, kefil olmak, üçüncü kişi lehine garanti vermek, ticari mümessil tayin etmek ve şirket konusuna girmiyorsa taşınmazları satmak, satın almak, teminat göstermek, şirketin özüne ilişkin üretim araçlarını elden çıkarmak, rehnetmek veya ticari işletme rehni kurmak gibi olağan iş ve işlemler dışında kalan hususlarda ortakların oybirliği ile karar alması zorunludur (TTK m.223).

4.

Ticari hayatın belirsizliği kabul etmemesi, kişilerin içinde bulundukları hukuki durum konusunda fikir sahibi olmaları yönündeki menfaatleri sebebiyle, kanunda oluşturulan özel kurumun adı nedir?

Doğru Cevap: "E" Menfi Tespit Belgesi
Soru Açıklaması

Ticari hayatın belirsizliği kabul etmemesi, kişilerin içinde bulundukları hukuki durum konusunda fikir sahibi olmaları yönündeki menfaatleri sebebiyle, kanunda “menfi tespit belgesi” olarak isimlendirilen özel bir kurum oluşturulmuştur.

5.
Aşağıdakilerden hangisi belirli süreli cari hesap ilişkisinin sona erme sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Taraflardan birisinin feshi ihbar etmesi 
Soru Açıklaması

Belirsiz süreli cari hesaplar taraflardan birisinin feshi ihbar etmesi ile sona erer.

6.

İki ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek kararlaştırdıkları belirli bir yatırım projesi ile birlikte hareket etmek için oluşturdukları ortak işletme yapısına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Joint venture
Soru Açıklaması

İki ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek kararlaştırdıkları belirli bir yatırım projesi ile birlikte hareket etmek için oluşturdukları ortak işletme yapısına joint venture adı verilir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi marka tescil başvurusu yapamaz?

Doğru Cevap: "E" Vekilleri olsa bile yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler
Soru Açıklaması

Başvuru bizzat veya marka vekili aracılığıyla yapılır. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler ancak marka vekilleri tarafından temsil edilir. Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır (md. 160, f. 3).

8.

Aşağıdakilerden hangisi ticaret siciline istem üzerine yapılacak işlem konusunda yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Kanunda aksine hüküm yoksa tescil istemi, tescili gereken işlemin gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde yapılır.
Soru Açıklaması

Kanunda aksine hüküm yoksa tescil istemi, tescili gereken işlemin gerçekleşmesinden itibaren on beş gün içinde yapılır. Bu nedenle doğru şık “e”dir.

9.

TTK md. haksız rekabet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Haksız rekabetin var olması için kusur ve zarar şartı bulunmalıdır.
Soru Açıklaması

Kusur haksız rekabetin ortaya çıkmasının şartı değildir. Bir kimse kusuru bulunmasa dahaksız rekabetin oluşmasına mahal verebilir. Haksız rekabette kusur bazı davaların açılmasına imkân sağlar. Maddi ve manevi tazminat davası gibi.

10.

Bir avukatın bürosu için belirlenenden daha büyük bir tabela kullanması aşağıdaki haksız rekabet hallerinden hangisine bir örnektir?

Doğru Cevap: "A" İş şartlarına uymamak
Soru Açıklaması

Kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur. Eczanelerin belirli saatte kapanmaları, ticaret odalarının belirli dönemlerde indirim yapmaya ilişkin kuralları bunlara örnektir.

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.

Ticari işletmede şube ile ilgi aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Şubenin muhasebe kayıtları merkezden tutulabilir.
Soru Açıklaması

Şubeler iç ilişkide, yani idari açıdan merkeze bağlı birimlerdir. Merkez ve şube aynı gerçek veya tüzelkişiye aittir. Şubeler dış ilişkilerde bağımsız hareket ederler. Şubeler ayrı bir yönetime sahip oldukları içinkural olarak hesap ve defterleri merkezden ayrıdır. Bu sebeple her şubenin ayrı muhasebesi olmalıdır.Ancak yönetmelik bunun şube niteliğinin belirlenmesi bakımından önemli olmadığını ortaya koymaktadır.Şubenin muhasebe kayıtlarının şubeden veya merkezden tutulmasına mani yoktur. Şubelere ayrı bir sermaye tahsis edilmesi mecburi değildir. Şubenin yaptığı işlemlerden dolayı şubenin bulunduğu yerde de dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir (HMK md. 14, f. 1; İİK md. 50). Ancak İflas davası bu kurala tabideğildir Bu davanın mutlaka merkezin bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekir (İİK md. 154).

12.
Adi şirkette aşağıdaki işlerden  hangisinin yapılması için bütün ortakların oy birliği aranır?
Doğru Cevap: "A" Sermaye artırımı
Soru Açıklaması

Olağan işler, şirketin günlük işlerinden oluşur. Personel alınması, üretim kararlarının alınması, müşterilerden gelen siparişlerin kabul edilmesi, satış fiyatlarının belirlenmesi gibi işler olağan işlerdir. Olağanüstü işler ise şirketin sürekli şekilde yapmadığı, faaliyet konusu dışında kalan işlerdir. Sermaye artırımı gibi. Ortaklığın olağandışı işlerinin yürütülmesi için bütün ortakların oybirliği gerekir. 

13.
Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı alacaklıların ortaklardan birine, birkaçına veya hepsine birden başvurma hakkına sahip olduğu sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Müteselsil sorumluluk
Soru Açıklaması

Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur. Müteselsil (Zincirleme) Sorumluluk: Birden çok kimsenin bir borcun veya zararın ödenmesinden alacaklıya karşı borcun tamamı için asıl borçlu olarak sorumlu olmasıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler