• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.

Kollektif şirkette ortakların tacir sıfatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Tacir sıfatı şirkete ait olup, ortakların tacir sıfatı bulunmamaktadır
Soru Açıklaması

Kollektif şirket tüzel kişiliğe sahip olduğundan, kollektif şirket ortakları tacir sıfatına sahip değildir; tacir sıfatı şirket tüzel kişiliğine aittir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi önemli haksız rekabet hallerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İş Şartlarına Uymak
Soru Açıklaması

Kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.

3.

I- Kollektif Ortaklık

II- Anonim Ortaklık

III- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık

Kişi ortaklıkları ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangileri doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Kisi Ortaklıkları

- Kollektif Ortaklık

- Komandit Ortaklık

 • Sermaye Ortaklıkları

- Anonim Ortaklık

- Limited Ortaklık

- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık

4.

Aşağıdakilerden hangisi Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamı dışındadır?

Doğru Cevap: "D"  Aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı ticari uygulamalar
Soru Açıklaması

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun kapsamına rekabeti engelleyen, bozan, kısıtlayan anlaşma ve uyumlu eylemler,  hâkim durumun kötüye kullanılması, rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralmalar girmektedir. Aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı ticari uygulamalar haksız rekabete ilişkindir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi mutlak bir ticari dava olarak değerlendirilemez?

Doğru Cevap: "A" Gerçek kişi tacir ile anonim şirket arasında yapılan satım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık
Soru Açıklaması

Gerçek kişi tacir ile anonim şirket arasında yapılan satım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık, bir ticari davadır. Ancak burada mutlak değil nispi bir ticari dava söz konusudur. Uyuşmazlığın her iki tarafının tacir olması diğer taraftan uyuşmazlığın, tarafların ticari işletmeleri ile ilgili bir husustan kaynaklanması halinde söz konusu uyuşmazlık, nispi ticari davaya sebebiyet verir. Doğru cevap A'dır.

6.

Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak teminat olarak gösterilebilir. Markanın teminat olarak gösterilmesi taraflardan birinin talebi üzerine markalar siciline kaydedilir ve yayımlanır ifadesi markayı konu alan hangi hukuki işlemi anlatır?

Doğru Cevap: "C" Markanın Teminat Gösterilmesi.
Soru Açıklaması

Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak teminat olarak gösterilebilir. Marka üzerinde rehin kurulması yazılı şekle tabidir. Rehin hakkı bakımından TMK’nın rehin hakkına  ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Markanın teminat olarak gösterilmesi taraflardan birinin talebi üzerine markalar siciline kaydedilir ve yayımlanır. Sicile kaydedilmeyen rehin işleminden doğan haklar iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

7.

Aşağıdaki tacir yardımcılarından hangisi Türk Ticaret Kanununda (TTK) düzenlenmiştir?

Doğru Cevap: "C" Acente
Soru Açıklaması

TBK’da düzenlenen tacir yardımcıları ticari temsilci (md. 547-550); ticari vekil (md. 551-552); pazarlamacı (md. 448-460); simsar (md. 520-525) ve komisyoncudur (md. 532-546). TTK’da düzenlenen tacir yardımcıları ise, acente (md. 102-123); taşıma işleri komisyoncusudur (md. 917-930).

8.

Ticaret ortaklıklarında ortakların asli yükümlüğü aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Sermaye getirme
Soru Açıklaması

Ticaret ortaklıklarında her ortağın sermaye getirme yükümlülüğü vardır. Sermaye yükümlülüğü

ortakların asli yükümlüğüdür. Doğru cevap B şıkkıdır. 

9.
 • Sermaye Koyma Borcu
 • Kimliklerinden ziyade sermaye unsuru ön plandadır
 • Kazanç ve Zarara Katılma
 • Rekabet Yasağı
 • Gider, Faiz ve Ücret İsteme Hakkı
 • Aşağıdakilerden hangisi adi şirkette ortakların hak ve borçları arasındadır?

  Doğru Cevap: "B"
  Soru Açıklaması

  Adi Şirkette Ortakların Hak ve Borçları:

  Sermaye Koyma Borcu

  Kazanç ve Zarara Katılma

  Rekabet Yasağı

  Ortaklık İşlerini İnceleme

  Gider, Faiz ve Ücret İsteme Hakkı

  Kararlara ve Yönetime Katılma Hakkı.

  Sermaye şirketlerinde ortakların kimliklerinden ziyade sermaye unsuru ön plandadır.

  10.

  Mevsimsel faaliyetler ticari işletmenin hangi özelliği içinde yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Devamlılık
  Soru Açıklaması

  Faaliyetin mevsimlik olması veya hastalık gibi zorunlu sebepler ticari işletme nitelendirmesine engel değildir. Örneğin plaj ve kayak işletmeciliği gibi bazı faaliyetler tabiatı gereği mevsimseldir. Önemli olan dönemi içindeki kesintisiz ve düzenli çalıştırmadır.

  logo
  Ticaret Hukuku 1
  Deneme Final Sınavları - Deneme 10
  11.
 • Anonim şirket
 • Limited şirket
 • Kollektif şirket
 • Yukarıda verilenlerden hangileri sermaye şirketidir?

  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması

  Sermaye şirketleri anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir.

  12.

  Rekabet Kurulu Kanunun 5. maddesinde sayılan hallerde muafiyet tanıma imkânına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Rekabetin zorunlu olandan fazla sınırlanması
  Soru Açıklaması

  Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmeni sağlanması Tüketicinin bundan yarar sağlaması İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması Rekabetin  zorunlu olandan fazla sınırlanmaması.

  13.
  I)Bölünmeye katılan ortaklıkların ticaret unvanları, merkezleri ve türleri    II) Ortaklık paylarının değişim oranı                                                               III) Ortaklık paylarının bilanço karına katılma tarihi                                        Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Bölünme sözleşmesinde ve planında yer almalıdır?
  Doğru Cevap: "D" I,II ve III
  Soru Açıklaması

  Bölünme sözleşmesinde ve planında şu hususlar yer almalıdır: Bölünmeye katılan ortaklıkların ticaret unvanları, merkezleri ve türleri  Ortaklık paylarının değişim oranı  Ortaklık paylarının bilanço karına katılma tarihi.

  14.

  I) Ortakların ad ve soyadları, yerleşim yerleri II) Şirketin kollektif olduğuIII) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi

  Yukarıdakilerden hangilerinin Kollektif şirket sözleşmesine bulunması zorunludur?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Kollektif şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur (TTK m.213/1): • Ortakların ad ve soyadları, yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları • Şirketin kollektif olduğu • Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.

  15.
  Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi ticaret unvanına sahip değildir?
  Doğru Cevap: "E" Limited şirket
  Soru Açıklaması

  Şahıs ticaret unvanına gerçek kişi tacirler, adi şirket, kollektif şirket ve komandit şirket; konu ticaret unvanına ise anonim şirket, limited şirket ve kooperatifler tabidir.

  16.

  Rekabet hukukunda piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimlere ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "C" Teşebbüs
  Soru Açıklaması

  RKHK anlamında teşebbüs piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzelkişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri ifadeetmektedir.

  17.

  Kollektif şirketle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" Ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu ikinci dereceden sınırsızdır
  Soru Açıklaması

  Kollektif şirkette ortaklar şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumludurlar. Ortaklar şirket borçlarından dolayı ikinci derecede sorumludurlar. Kollektif şirketin tüzel kişiliği olduğundan şirket alacaklılarının öncelikle şirket malvarlığından alacaklarını talep etmeleri gerekir. 

  18.

  Haksız rekabet oluşturan fiiller cezai sorumluluğa da yol açabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" Cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip bu fiili önleyenler.
  Soru Açıklaması

  İşçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukuku özelliklerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Özel hukuk dalı olmaması
  Soru Açıklaması

  Hukukun Roma hukukundan bu yana yapılan kamu-özel hukuk ayırımında ticaret hukuku özel hukukun bir alt dalı olarak ifade edilebilecektir.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi adi şirkette iradi sona erme sebeplerinden biridir?
  Doğru Cevap: "B" Mahkeme kararı 
  Soru Açıklaması

  Adi şirkette sona erme sebepleri iradi (fesih, dağıtma) ve iradi olmayan (infisah, dağılma, kendiliğinden sona erme) sebepler olarak iki gruba ayrılabilir. İradi olmayan sebepler; şirket amacın gerçekleşmesi veya imkânsız hale gelmesi, ortaklardan birinin ölümü, ortaklardan birinin kısıtlanması, iflası, tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi, ortaklık süresinin dolmasıdır. İradi  sona erme sebepleri ise kanunda ya da esas sözleşmede gösterilen bir sebebin gerçekleşmesi halinde ortaklığı sona erdirme yetkisine sahip olan kişi veya makamların kararıyla şirket sona ermekte yani dağıtılmaktadır. Adi şirket, ortakların veya mahkemenin alacağı bir kararla sona erdirilir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler