• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.

I-Şeffaflık

II- Hesap verilebilirlik

III- Menfaat dengesi

Türk Ticaret Kanununda ana ve yavru ortaklıklar arasındaki ilişkiler ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanunu ana (hâkim ortaklık) ve yavru ortaklıklar (bağlı ortaklık) arasındaki ilişkileri, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve menfaat dengesi temelinde kurallara bağlamıştır. Doğru cevap E şıkkıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi hâkim durumun tespitinde incelenen hususlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Hâkim durumun geçici nitelik taşıması
Soru Açıklaması

Bir teşebbüsün bir piyasada hâkim durumda olup olmadığı, bu düzenlemenin uygulanması bakımından önemlidir. Hâkim durumun tespitinde, incelenmekte olan teşebbüslerin pazar payları, bu pazara yeni teşebbüslerin girişinde engellerin bulunup bulunmadığı, söz konusu teşebbüslerin belirli bir mal ve hizmetin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen aşamalarda etkin olup olmadığı, ürünün bir başka ürünle ikame edilebilir olup olmadığı gibi hususlar incelenmektedir.

3.

Birden çok kişinin katılımı ile yapılan ve ayrılmaz bütün oluşturan bir eserin sahipleri arasındaki ilişkiye .............. adi ortaklık hükümleri uygulanır.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" Adi ortaklık
Soru Açıklaması

Birden çok kişinin katılımı ile yapılan ve ayrılmaz bütün oluşturan bir eserin sahipleri arasındaki ilişkiye adi ortaklık hükümleri uygulanır. Bu husus, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 10. maddesinde düzenlenmiştir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret hukukunca tanımlanan  “esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedefleyen ve faaliyetlerin devamlı ve bağımsız bir biçimde yürütüldüğü işletmelerdir” biçimindeki ticari işletme tanımına göre yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yasal temsilci ile hareket eden ve onun adına yürütülen işlerin yapısı sürekli olmalıdır.
Soru Açıklaması

Bağımsızlık unsuruna göre başka biri veya işletmeye bağlı olarak bir faaliyetin yürütülüyor olması halinde bu koşul yerine gelmemiş demektir. Buna göre şubeler bağımsız bir ticari işletme değildir. Zira şubeler aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olup iç ilişkide merkeze bağlıdır. Bundan başka ticari temsilci, ticari vekil gibi çeşitli yönetim ve temsil yetkilerine sahip kişilerin faaliyetleri de ayrı bir ticari işletme değildir. Mümeyyiz küçük veya kısıtlı adına yürütülen ticari işletme de yasal temsilci için ayrı ve bağımsız bir ticari işletme faaliyeti değildir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi fesih için haklı sebep değildir?

Doğru Cevap: "A" Ortaklardan birinin hayatını kaybetmesi
Soru Açıklaması

Kanunda aşağıdaki haller haklı sebep olarak gösterilmektedir (TTK m.245): a) Bir ortağın, şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş olması, b) Bir ortağın kendisine düşen asli görevleri ve borçları yerine getirmemesi, c) Bir ortağın kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullanması, d) Bir ortağın, uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, üstüne aldığı şirketin işlerini yapmak için gerekli olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi.

6.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ticari işletmenin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Malvarlığı unsurlarının sahibi veya maliki olma
Soru Açıklaması

Ticari işletme bir takım unsurlardan meydana gelen bir organizasyon olmakla birlikte hukuki anlamda bir kişilik değildir. Bu nedenle işletme, iktisadi faaliyet olarak kendisine tahsis edilen malvarlığı unsurlarının sahibi veya maliki değildir.

7.
I) Bölünmenin amacı ve sonuçları II) Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını III) Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri ile içeriği; varsa sosyal planın içeriği                                                                            Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Bölünme raporunda yer almadır?
Doğru Cevap: "B" I,II ve III
Soru Açıklaması

Bölünme raporunda şu hususlar yer almalıdır: Bölünmenin amacı ve sonuçları Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını, Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri ile içeriği; varsa sosyal planın içeriği.

8.
I) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları II) Bir kooperatifin bir sermaye ortaklığına dönüşmesi izni III) Yeni şirket sözleşmesi         Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tür değiştirme raporunda yer alır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Bu raporda şu hususlar yer alır: • Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları • Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu Yeni şirket sözleşmesi • Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu • Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı, • Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar • Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler

9.

Ticari işletmenin sevk ve yönetiminin müşteri nezdinde oluşturduğu rağbet veya itibara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Goodwill
Soru Açıklaması

Goodwill (müşteri çevresi hakkı), ticari işletmenin sevk ve yönetiminin müşteri nezdinde oluşturduğurağbet veya itibardır. Bu unsur aynı zamanda müşteri çevresi üzerinde bir hak olarak da nitelendirilmektedir ve gayrı maddi unsurlar arasında sayılmaktadır.  Bu unsur esasenyeni kanunda “işletme değerini” kavramının içerisinde yer almaktadır. Gerekçede bunun müşteri çevresini de kapsayan bir üst kavram olduğu vurgulanmıştır. Burada ek kazanç gücü, maddi olmayan duran varlıklar ve gelecekteki yatırımların değeri dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

10.

İşletmeler arasında uyumlu eylemin varlığının kabul edilebilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangi koşulun aranması gerekmektedir?

Doğru Cevap: "A" İşletmeler bağımsız davranıştan vazgeçip ortak işbirliği yönünde davranmalıdır.
Soru Açıklaması

İşletmeler bağımsız davranıştan vazgeçip ortak işbirliği yönünde davranması beklenmektedir.

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.

Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket sözleşmesinin zorunlu unsurlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Her bir payın itibari (nominal) değeri
Soru Açıklaması

Kollektif şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur (TTK m.213/1):• Ortakların ad ve soyadları, yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları• Şirketin kollektif olduğu• Şirketin ticaret unvanı ve merkezi• Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu• Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı, para niteliğinde olmayansermayesinin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emekkonulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri• Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları

12.
Üretim, ticaret veya hizmet işletmesine ait olup, o işletme tarafından kullanılan marka çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ferdi marka
Soru Açıklaması

Bir üretim, ticaret veya hizmet işletmesine ait olup onun tarafından kullanılan marka ferdi markadır. Ferdi marka gerçek veya tüzel kişiye ait olabilir. Ferdi marka bir kişiye ait olabileceği gibi elbirliği veya paylı hak sahipliğine de konu olabilir. Selpak, Ülker, Kia ferdi markalardır.

13.
Ticari işletmenin iktisadi ve mali durumu, borç ve alacak durumları ve her iş yılı sonunda elde edilen neticelerin tespitini sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ticari defterler
Soru Açıklaması

Ticari işletmenin iktisadi ve mali durumu, borç ve alacak durumları ve her iş yılı sonunda elde edilen neticeler ticari defterler sayesinde tespit edilir.

14.
 • Bir işletmenin idare edildiği yerdir.
 • Merkez ve şube farklı kişiye aittir.
 • Ticari işletmelerin birimleri bazen dağınık vaziyette bulunabilir.
 • Gerçek kişi tacirlerde tacirin ikametgâhı ile işletmenin merkezi farklı yerlerde olabilir.
 • Tüzel kişi tacirlerin esas sözleşmelerinde merkez gösterilmek zorundadır.
 • Aşağıdakilerden hangisi işletme merkezinin özellikleridir?

  Doğru Cevap: "D"
  Soru Açıklaması

  Merkez ve şube aynı kişiye aittir. Aksi durumda bağımsızlık unsuru devreye girer ve iki ayrı işletmeden söz edilir.

  15.

  Bir anonim şirket ile bir gerçek kişi tacir arasında yapılan sözleşmede anapara faizi %15 olarak kararlaştırılmış; buna karşın temerrüt faizi kararlaştırılmamıştır. Söz konusu sözleşmede temerrüt halinin oluşması halinde, talep edilebilecek temerrüt faiz oranı nedir? 

  Doğru Cevap: "E" %15
  Soru Açıklaması

  Adi işlerde temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa temerrüt faizi kanunen en fazla sözleşmeyle belirlenen anapara faizi oranı kadar olabilmekteyken, ticari işlerde sözleşmeyle belirlenen anapara faiz oranının temerrüt faizi olarak da geçerliolabilmesi için akdi faizin TC Merkez Bankası’nın belirlediği avans faizinden daha fazla olması gerekir. Olayda kararlaştırılan anapara faiz oranı TC Merkez Bankası'nın belirlediği avans faiz oranından fazla olduğundan, temerrüt faiz oranı %15 olur. Doğru cevap E'dir.

  16.
  Ticari defterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" Ticari işletmenin iktisadi ve mali durumu, borç ve alacak durumları ve her iş yılı sonunda elde edilen neticeler yazılır.
  Soru Açıklaması

  Ticari defter tutmak ticari işletme, işletme alacaklıları ve üçüncü kişiler açısından önemlidir. Şöyle ki, ticari işletmenin iktisadi ve mali durumu, borç ve alacak durumları ve her iş yılı sonunda elde edilen neticeler ticari defterler sayesinde tespit edilir.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi bir kollektif şirket için doğru bir ticaret unvanıdır?

  Doğru Cevap: "B" Ali Uzun Kollektif Şirketi
  Soru Açıklaması

  Ticaret unvanı bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin ad ve soyadıile kollektif şirket ibaresinden oluşur. Unvanda şirketin faaliyet konusunun bulunmasına gerekyoktur. Örneğin, Ali Uzun ve Veli Kısa tarafından kurulan bir kollektif şirketin ticaret unvanının “Ali Uzun Kollektif Şirketi” olarak belirlenmesi yeterlidir

  18.

  Aşağıda verilenlerden hangisi ticari işletmeye bağlı bir şubenin varlığı için aranan temel şartlardan birisidir? 

  Doğru Cevap: "A" Dış ilişkide bağımsız olması
  Soru Açıklaması

  Şubeler kural olarak merkezden ayrı yerleşim birimlerinde bulunur. Esasen şubelerin açılma gerekçesi de budur. Ancak şubelerin yer ayrılığını çok katı anlamamak gerekir. Bazen merkez ile şubeler aynı binanın değişik katlarında dahi bulunabilmektedir. Bu durum şube sayılmasına engel değildir. 

  Şubenin muhasebe kayıtlarının şubeden veya merkezden tutulmasına mani yoktur. Aynı şekilde şubelere ayrı bir sermaye tahsis edilmesi de mecburi değildir.

  Bunlara karşın; şubeler dış ilişkilerde bağımsız hareket ederler. Şubeler merkezle aynı tür işi yaparlar ve müşterilerle merkezden bağımsız bir şekilde işlemler gerçekleştirebilirler. Doğru cevap A'dır.

  19.
  Alıcı talep etmediği bir ürünü almak zorunda bırakılmamakta ama başka bir ürün teşhir etmek ve buna ilişkin maliyetlere katlanmak zorunda bırakılması rekabeti engelleyen durumlardan hangisine örnektir?
  Doğru Cevap: "C" Alıcıların Talep Ettiği Bir Malın ya da Hizmetin Diğer Bir Mal veya Hizmetinde Alıcı Tarafından Teşhiri Şartına Bağlanması
  Soru Açıklaması

  Alıcının talep ettiği malı almak zorunda bırakılmaması ama başka bir ürünü teşhir etmesi şartına bağlanması durumunda doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.

  20.

  Aşağıdaki durumlardan hangisinden kaynaklanan uyuşmazlık nispi ticari davaya vücut verir?

  Doğru Cevap: "A" Tacir Ali'nin fabrikasına ait atık suyun, Tacir Veli'ye ait fabrikaya zarar vermesi
  Soru Açıklaması

  TTK md. 4’e göre ticari davalar iki gruba ayrılabilir. Bir grup, ticari uyuşmazlığın taraflarının sıfatına ve uyuşmazlığın ticari işletmeyle ilgili olmasına bakılmaksızın mutlak olarak ticari sayılan davalardır (mutlak ticari davalar). Diğer grup ise, her iki taraf için de ticari sayılan hususlardan doğan ile belli konularda bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlerden doğan davalardır (nispi ticari davalar).

  Nispi ticari davalar iki şekilde sınıflandırılabilir. İlk olarak, bir taraftan uyuşmazlığın her iki tarafının tacir olması diğer taraftan uyuşmazlığın tarafların ticari işletmeleri ile ilgili bir husustan kaynaklanması halinde, uyuşmazlığın çözümü ticari davayı gerektirir. İkinci olarak havale, vedia ve telif hakkına ilişkin davaların ticari dava sayılması için bir ticari işletmeyle ilgili olması yeterli kabul edilmiştir. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok