• Ticaret Hukuku 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 7
1.
 • Re’sen tescil istisnai bir durumdur.
 • Sicil müdürü tarafından kesin olarak tescilinde tereddüt edilen hususlarda müdür resen geçici tescil yapar. 
 • TTK ve Yönetmelikte gösterilen haller dışında sicil müdürü re’sen tescilde bulunamaz.
 • Resen tescil için ilgilinin dilekçe ile sicil müdürlüğüne başvuru yapması gerekir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri re’sen İşlemlerin özellikleridir?
Doğru Cevap: "C" I-III
Soru Açıklaması

Ticaret sicili müdürünün ilgilinin istemi olmadan tescil edilmesi gereken bir konuyu re’sen (kendiliğinden) tescil edebilmesi için TTK veya Yönetmelikte bunu emreden açık bir hükmün bulunması gerekir. Re’sen tescil istisnaidir. TTK ve Yönetmelikte gösterilen haller dışında sicil müdürü re’sen tescilde bulunamaz; koşulları varsa TTK md. 33’e göre ilgilileri tescile davet edebilir. Halli bir mahkeme hükmüne bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin olarak tescilinde tereddüt edilen hususlar ilgilinin istemi üzerine geçici olarak tescil edilir.

2.
Aşağıdaki ticari defterlerden hangileri muhasebeye ilişkin defterlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Yevmiye-Defteri Kebir- Envanter Defteri
Soru Açıklaması

Sirketlerde Tutulan Defterler: Pay- Yönetim Kurulu Karar- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteridir. Muhasebeye ilişkin olanlar  Yevmiye-Defteri Kebir ve Envanter.

3.

Ticari işletme işleteni adına ve hesabına işlemlerde bulunmak üzere, iç ilişkide bağımlı ve dış ilişkide kendisine tanınmış yetkiler ölçüsünde bağımsız bir işyerinde fakat merkezin ticaret unvanı altında ve merkezle aynı alanda ve aynı tacire ait olmak üzere faaliyette bulunan, ancak ticari işletmeden ayrı bir hukuki kişiliği bulunmayan örgütlenme biçimine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Şube
Soru Açıklaması

Tanımın karşılığı şubedir.

4.
Faydalı modelin koruma süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması

Faydalı model patentin korunmasına ilişkin 20 yıllık süreden farklı olarak 10 yıllık bir süre ile korunur (md. 101, f. 2). Ancak patentte olduğu gibi faydalı modelde de süre sonradan uzatılamaz. Öyleyse cevap B dir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme rehnine konu olamaz?

Doğru Cevap: "E" Mevduatlar
Soru Açıklaması

Sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin finansal sözleşmeleri konu edinen rehin sözleşmeleri, mevduat rehni ile Tapu kütüğüne herhangi bir nedenle tescil edilen taşınırlar taşınır rehnine konu olmaz. Diğer şıklardakiler konu olabilir. Cevap E dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ticaret siciline tescilin üçüncü şahıslara karşı tesiri bakımından olumlu etkiye sahiptir?

Doğru Cevap: "E" Kanunen sicile kaydedilmesi gereken bir husus sicile kayıt ve buna bağlı olarak ilan edilmişse, üçüncü şahıslar bu kayıtları bilmediklerini iddia edemezler.
Soru Açıklaması

Olumlu Etki: Tescili veya hem tescili hem ilanı gereken bir husus tescil ve ilan edilmişse üçüncü şahıslar TTK md. 36, f. 1 gereğince kendilerine karşı hüküm ifade etmeye başlayan kayıtları bilmediklerini ileri süremezler (TTK md. 36, f. 3). Anılan bu hükme göre, kanunen sicile kaydedilmesi gereken bir husus sicile kayıt ve buna bağlı olarak ilan edilmişse, üçüncü şahıslar bu kayıtları bilmediklerini iddia edemezler.

7.

Aşağıdakilerden hangisi tacir gibi sorumlu kişilerin maruz kalacağı olaylardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Tacir olmanın olumlu sonuçlarından yararlanabilirler.
Soru Açıklaması

Tacir gibi sorumlu olanlar tacir olmanın olumlu sonuçlarından ve bundan kaynaklanan haklardan yararlanamazlar, buna karşın külfetlerine maruz kalırlar. Örneğin borçlarından dolayı iflasa tabidirler, ticari örf ve adetleri bilmeseler dahi bunlar aleyhine uygulanır, basiretli iş adamı gibi hareket etmelidirler, önceden belirtilmiş olmadıkça verdiği avans ve yaptığı işler için faize ve ücrete hak kazanamazlar.

8.

Aşağıdaki mesleklerden hangisi tacir sıfatı edinebilir?

Doğru Cevap: "C" Eczacı
Soru Açıklaması

Eczacı sıfatına sahip olmadığı halde eczane işleten kişi özel düzenlemeler gereği cezalandırılsa bile, işletmenin işletilmesine bağlı olarak tacir sıfatı edinecektir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi işletme konusu ile şirketi ve türünü gösteren ibarelerden oluşan ve unvanı konu ticaret unvanı olan şirketlerdendir?

Doğru Cevap: "A" Limited şirket
Soru Açıklaması

Şahıs ticaret unvanına gerçek kişi tacirler, adi şirket, kolektif şirket ve komandit şirket; konu ticaret unvanına ise anonim şirket, limited şirket ve kooperatifler tabidir.

10.
İşletmenin ürettiği mal veya hizmetleri başka işletmelerin ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt etmek üzere kullanılan her türlü işarete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Marka
Soru Açıklaması

Marka, işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri başka işletmelerin ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt etmek üzere kullanılan her türlü işarettir. Kısacası işletmenin kendi ürününe verdiği addır.

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 7
11.

Ticaret hukukunun özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Kamu-özel hukuk ayırımında ticaret hukuku özel hukukun bir alt dalı olarak ifade edilebilir.
Soru Açıklaması

Hukukun Roma hukukundan bu yana yapılan kamu-özel hukuk ayırımında ticaret hukuku özel hukukun bir alt dalı olarak ifade edilebilecektir. Ticaret hukuku özel hukuk karakterli olduğu için özel hukukta geçerli olan irade özgürlüğü ilkesi, bir başka ifadeyle, hukuki ilişkinin taraflarının eşit olduğu ve ilişkinin kapsam ve içeriğini serbestçe belirleyebilme özgürlüğü ticaret hukukunda da geçerli olacaktır.

12.
 • Bunun tespitini yaptırabilir.
 • Yasaklayabilir
 • Haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirebilir veya sildirebilir.
 • Gereğinde araçları ve ilgili malları imha edebilir.
 • Zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyemez.
 • Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması hâlinde hak sahibi aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

  Doğru Cevap: "B"
  Soru Açıklaması

  Zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir (TTK md. 52, f. 1).

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi ticaret unvanına ek yapılmasının zorunlu olduğu hallerden birisidir?

  Doğru Cevap: "C" Şirket ve kooperatiflerin tasfiyeye girmesi halinde tasfiye tamamlanıncaya kadar ticaret unvanlarına “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmesi
  Soru Açıklaması

  Sonuncu zorunlu hal ise, şirket ve kooperatiflerin tasfiyeye girmesi halinde tasfiye  tamamlanıncaya kadar ticaret unvanlarına “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenerek bunun ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi ve unvanın bu surette kullanılmasıdır.

  14.

  Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin iş lemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir.

   Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ticari temsilci değildir?

  Doğru Cevap: "A" Acente
  Soru Açıklaması

  Bağımlı olmayan tacir yardımcıları simsar, acente ve komisyoncudur. Bağımlı olmayan tacir yardımcıları tacire gördükleri iş bakımından onun istek ve talimatlarıyla bağlıdırlar. Ancak, bunlar esasen kendileri de ayrı bir iş veya ticari işletme faaliyeti yürüttükleri için bağımsızdırlar.

  15.

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi esnaflar hakkında uygulanacak ticari hükümlerden değildir?

  Doğru Cevap: "A" İşletme adı kullanamaz.
  Soru Açıklaması

  TTK md. 53’e göre esnaf da işletme adı kullanabilir. İşletme adı, işletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adlara denir. Esnaf kullandığı işletme adını tescil ettirecektir.

  16.

  Bünyesinde Tahkim Merkezi de bulunduran Türkiye'nin en büyük ticaret odası aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" İstanbul Ticaret Odası
  Soru Açıklaması

  İstanbul Ticaret Odası bünyesinde tahkim merkezi de barındıran Türkiye’nin en gelişmişticaret odasıdır. Cevap D dir.

  17.

  Marka hakkı aşağıdaki hangi hukuki işlem ve hukuki olaya konu olmaz?

  Doğru Cevap: "B" İflas
  Soru Açıklaması

  Markalar ticari işletmenin ekonomik değer ifade eden yani parayla ölçülebilen maddi olmayan bir unsurudur. Bu yüzden marka hakkı birçok hukuki işlem ve hukuki olaya konu olur: Devir, miras yoluyla geçme, lisans verme, haczedilme, rehin verme (SMK md. 148). Bu hukuki işlemler işletmeden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi ticari iş sayılmaya bağlanan hukuki sonuçlardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşler
  Soru Açıklaması

  TTK md. 3 hükmünde düzenlenen bir diğer ticari iş ölçütü, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlerin de ticari iş olarak kabul edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

  19.

  Bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesiniyönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişiye ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "E" Ticari vekil
  Soru Açıklaması

  TBK md. 551, f. 1’de ticari vekil şöyle tarif edilmiştir: “Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir”. Bu tanıma göre ticari vekil, tacir tarafından ticari işletmenin bütün işleri veya belirli bazı işlerini idare ve temsile yetkili kılınmak üzere atanan kişidir. Görüldüğü gibi tanım ticari vekile aittir. Cevap E dir.

  20.

  Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması hâlinde hak sahibi aşağıdaki seçeneklerden hangisine başvuramamaktadır?

  Doğru Cevap: "C" Maddi kaybın karşılanması için ilgili mahkemeye başvurmadan direkt maddi tazminat istemek.
  Soru Açıklaması

  Zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok