• Ticaret Hukuku 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 6
1.

I. Bir ticaret şirketinin kuruluşu

II. Merkezin kaydının silinmesi durumunda şubenin kaydının silinmesi

III. İflas durumunda iflas idaresi tarafından bildirilen hususların tescil edilmesi

Yukarıda verilen sicil işlemlerinden hangileri re'sen yapılır?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

Re'sen tescil istisnadır. Kural ise talep üzerine tescildir. İstisnalar kanunda belirtilmiştir. II ve III numarada verilenler kanunda yer alan istisnalardır. I ise değildir. Bu yüzden cevap II ve III tür.

2.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin bedensel veya fiziki varlığı bulunmayan haklarından biri olan "know-how hakkı"nın tanımına uygundur?

Doğru Cevap: "C" İşletmelerin teşkilatlanma, yönetim, üretim, pazarlama, dağıtım gibi alanlarda zaman içinde ulaştığı ticari bilgi ve tecrübelerin birikimi veya toplamı hakkıdır
Soru Açıklaması

Know-how (teknik bilgi) hakkı, işletmelerin patent hakkı düzeyinde bulunmayan, ancak teşkilatlanma,  yönetim, üretim, pazarlama, dağıtım gibi alanlarda zaman içinde ulaştığı ticari bilgi ve tecrübelerin birikimi veya toplamıdır.

3.

Ticari işletmelerle ilgili olarak üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gerekli bilgilerin kaydedildiği sicil hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ticaret sicili
Soru Açıklaması

Ticari işletmelerle ilgili olarak üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gerekli bilgilerin kaydedildiği sicil ticaret sicilidir. Bu nedenle doğru şık “a”dır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi “Ekonomi Hukuku” açısından doğru değildir?

Doğru Cevap: "A" Ekonomi hukuku ticaret hukuku ile ilişkisi olan genel yapısıyla Medeni hukuk içinde yer alır.
Soru Açıklaması

Ekonomi hukuku, devletin ticari hayata kamu yararı düşüncesiyle müdahalesi sonucu ortaya çıkan bir karma hukuk dalıdır ve hedefinde tek tek bireylerin değil kamunun yararı fikri vardır. Ekonomi hukuku bulunduğu yer itibarıyla ticaret hukuku ile idare hukukunun kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Bu hukuk dalı açısından ticari hayata kamu otoritelerince en çok müdahale, özellikle sermaye piyasası hukuku, banka ve sigorta hukuku, rekabet ve marka hukuku gibi alanlarda gerçekleşmektedir.

5.

Şubenin unsurları ve şube olmanın koşulları gereğince aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Şubenin kar ve zararı veya şubenin işlemlerinden doğan hak ve borçları nihai olarak merkeze aittir.

6.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tacir sıfatından doğan hüküm ve sonuçlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Sadece kararlaştırılan miktarda faiz ve ücret isteme hakkı
Soru Açıklaması

Tacirin kararlaştırılmasa dahi ücret ve faiz isteme hakkı vardır.

7.

Ütü logosu, Elektrik fişi logosu, Tıp doktorluğu mesleği logosu gibi logoların marka olarak tescili neden yasaklanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Ürünlerin evrensel gösterim şekillerinin marka olarak tescili ve böylece başkaları tarafından kullanılmalarının engellenmesi için
Soru Açıklaması

Ürünlerin evrensel gösterim şekillerinin marka olarak tescili ve böylece başkaları tarafından kullanılmalarının engellenmesi yasaklanmaktadır.

8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi marka çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tescilli marka
Soru Açıklaması

Markalar kullanıldığı mal veya hizmetler bakımından ikiye ayrılır: Ticaret markası ve hizmet markası. Markalar kullanım şekli bakımından ferdi, garanti ve ortak marka olmak üzere üçe ayrılır.

9.
  • I. İç ilişkide, yani idari açıdan merkeze bağlı birimlerdir. Merkez ve şube aynı gerçek veya tüzel kişiye aittir.
  • II. Şube yöneticileri çoğunlukla ticari temsilci niteliğindeki tacir yardımcıları olup merkez tarafından atanırlar.
  • III. Şubelerin sahip olduğu yetkiler ve sınırları ve burada yürütülecek işletme politikası kendileri tarafından belirlenir.
  • IV. Merkez ve şube farklı kişilere aittir.
  • V. Şubenin kar ve zararı veya şubenin işlemlerinden doğan hak ve borçları nihai olarak merkeze aittir.
  • VI. Şubeler dış ilişkilerde bağımsız hareket ederler.
Yukarıdaki maddelerden hangileri şubenin özelliklerini taşımaktadır?
Doğru Cevap: "D" I, II, V, VI
Soru Açıklaması

Şubelerin sahip olduğu yetkiler ve sınırları ve burada yürütülecek işletme politikası kendileri tarafından değil merkezce belirlenir. Merkez ve şube aynı kişiye aittir. III ve VI. Maddeler şube için yanlıştır.

10.
Aşağıdakilerden hangisi defterlerin sahibi lehine delil olarak kullanılabilmesi için gerekli olan şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ticari defteri tutan kişi, defterin doğruluğu konusunda yemin etmelidir.
Soru Açıklaması

Ticari bir defterin delil olarak kullanılabilmesi için, defter sahibinin defterin doğruluğu konusunda yemin etmesi gerekmez. Diğer şıklardaki hususşların ise varlığı gereklidir.

 

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 6
11.

Ahmet, kendisine ait tek ticari işletmeyi 20.12.2017 tarihinde Veli'ye devretmiştir. Devir, 30.12.2017 tarihinde sicile tescil edilmiş, 02.01.2018 tarihinde ise ilan edilmiştir. Ahmet, 05.01.2018 tarihinde kayıtlı bulunduğu sicile giderek ticareti terk ettiğini beyan etmiş ve bu durum 07.01.2018 tarihinde ilan edilmiştir. Buna göre Ahmet'in iflas yolu ile takip edilebileceği son tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" 07.01.2019
Soru Açıklaması

Ticari işletmesini devreden (gerçek kişi) tacir, devirden dolayı ticareti bırakmış olacağından tacir sıfatını kaybeder. Ancak İİK md. 44 uyarınca ticaretin terkinin ilan edilmesinden itibaren bu kişi bir yıl daha borçlardan iflas yoluyla takip edilebilir.

12.

Cari hesap sözleşmesini düzenleyen hükümler hangi kanunda yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Türk Ticaret Kanunu
Soru Açıklaması

Cari hesap sözleşmesinin hükümleri Türk Ticaret Kanununun 90. ve devamı hükümlerinde belirtilmiştir.

13.
Ticari defterlerin teslimi halinde defter, hesap ve kâğıtları kimler inceleyemez?
Doğru Cevap: "E" Ticari işletemeye karşı alacak ve borçları bulunan üçüncü şahıslar
Soru Açıklaması

Teslim halinde defter, hesap ve kâğıtların her tarafı gerek mahkeme ve gerekse ilgililer tarafından incelenebilir (TTK md. 85). İnceleme hakkı mahkeme ve ilgililere tanınmış olduğundan, bu yetki mirasyoluyla ticari bir işletmenin intikalinde mirasçılara, kollektif, komandit, limited ve adi şirketlerde ortaklara, iflasta da iflas idaresine aittir. Ticari işletmede alacak ve borçları bulunan üçüncü şahıslar TTK md. 85’a dayanarak defterlerin teslimini isteyemezler; bunlar ihtilaf halinde TTK md. 83-84 uyarınca defter ve belgelerin ibrazını isteyebilirler.

14.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ticaret sicilinin aleniliği konusunda doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Ticaret sicilindeki belgelerin suretini isteyen kişilerin kanuni harcı ödemeleri gerekir.
Soru Açıklaması

Ticaret sicilindeki belgelerin suretini isteyen kişilerin kanuni harcı ödemeleri gerekir, harç ödenmeden herhangi bir işlem yapılmaz. Bu nedenle doğru şık “d”dir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi taciri tanımlar?

Doğru Cevap: "B" Bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kimse 
Soru Açıklaması

TTK md. 12, f. 1’e göre, bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denilir. Tacirin tanımlanmasında ticari işletme belirleyici olmaktadır. Zira bir ticari işletmeyi işletme bu sıfatın elde edilmesinde başlangıç noktasıdır; esnaf işletmesi işleten kişi ise tacir olarak kabul edilmez.

16.

Aşağıdakilerden hangisi ticari defter tutma yükümlülüğüne tabi değildir?

Doğru Cevap: "D" Esnaflar
Soru Açıklaması

Esnaflar ticari defter tutma yükümlülüğüne tabi değildir. Bu nedenle doğru şık “d”dir.

17.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, ticaret sicil müdürünün işlemlerini inceleme ve bozabilme yetkisine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İdari vesayet
Soru Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, ticaret sicil müdürünün işlemlerini inceleme ve bozabilme yetkisine idari vesayet adı verilir. Bu nedenle doğru şık “b”dir.

18.
I. Ticari işletme işleten kamuya yararlı dernek II. Ticari işletmesi olan gerçek kişi III. Ticari işletmeye ortak olan tüzel kişi                                    Yukarıda verilenlerden hangileri tacir sıfatını taşır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması

Çünkü I numarada belirtilen dernek ve vakıflar ticari işletme işletseler bile tacir sayılmazlar. Cevap C dir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi cari hesap sözleşmesinin özelliği değildir?

Doğru Cevap: "D" Cari hesap yeni bir borcun kurulması suretiyle eski borcun ortadan kalkmasıdır.
Soru Açıklaması

Tecdit (Alacağın Yenilenmesi) Borçlar hukukunda yenileme, yeni bir borcun kurulması suretiyle eski borcun ortadan kalkmasıdır (TBK md. 144, md. 145). Aksi kararlaştırılmamışsa yenileme, alacağın çekişmesiz bir biçimde tanınması sonucunu doğurur ve alacaklı alacağını eski borca tabi olmaksızın isteyebilir.

20.

Devletin ticari hayata kamu yararı düşüncesiyle müdahalesi sonucu ortaya çıkan karma hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ekonomi Hukuku
Soru Açıklaması

Ekonomi hukuku, devletin ticari hayata kamu yararı düşüncesiyle müdahalesi sonucu ortaya çıkan bir karma hukuk dalıdır ve hedefinde tek tek bireylerin değil kamunun yararı fikri vardır. Ekonomi hukuku bulunduğu yer itibarıyla ticaret hukuku ile idare hukukunun kesiştiği bir noktada bulunmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler