• Ticaret Hukuku 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 5
1.

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Unvanı’nı oluşturan İsim Unvan’ın bölümlerindendir?

Doğru Cevap: "A" Gerçek Kişi, Kollektif Sirket, Komandit Sirket
Soru Açıklaması

Ticaret Unvanı’nı oluşturan bölümlerden İsim Unvan’ın bölümleri Gerçek Kişi, Kollektif Şirket ve Komandit Şirkettir.

2.
Borçlar hukukunda yeni bir borcun kurulması suretiyle eski borcun ortadan kalkması durumunun adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Tecdit
Soru Açıklaması

Tecdit yani yenileme, yeni bir borcun kurulması suretiyle eski borcun ortadan kalkmasıdır.

3.

Tacirin ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlemlerde ve bununla ilgili senet ve belgeleri imzalarken kullandığı ad nedir?

Doğru Cevap: "B" Ticaret unvanı
Soru Açıklaması

Tacirin ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlemlerde ve bununla ilgili senet ve belgeleri imzalarken kullandığı ada ticaret unvanı denir (TTK md. 39, f.1).

4.

Ürünlerin kaynağını gösterme, ayırt edilmelerini sağlama, kaliteyi garanti etme, geleneksel üretim yöntemlerini koruma gibi fonksiyonları olan fikri mülkiyet hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
Soru Açıklaması

Coğrafi işaretlerin, ürünlerin kaynağını gösterme, ayırt edilmelerini sağlama, kaliteyi garanti etme, geleneksel üretim yöntemlerini koruma, reklam, yerel kalkınmayı sağlama ve göçü önleme fonksiyonları bulunmaktadır.

5.

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Tacir
Soru Açıklaması

Tacir bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişidir.

6.

TTK m. 34’ya göre ilgililer yönelttikleri tescil, düzeltme ve silinme istemleri üzerine sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı nereye itiraz edebilir?

Doğru Cevap: "D" Sicilin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine
Soru Açıklaması

Ticaret sicili müdürünün inceleme neticesinde vereceği kararlar nihai (kesin) değildir. TTK md. 34’ya göre ilgililer yönelttikleri tescil, düzeltme ve silinme istemleri üzerine sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret  mahkemesine bir dilekçe ile itiraz edebilirler. Cevap D dir.

7.
Dernekler ve vakıflar Ticaret hukukuna göre iktisadi faaliyette bulunamazlar, ticari işletme işletemezler ya da kazanç elde ederek paylaşma amacını taşıyamazlar. Ancak, derneklerin ve vakıfların amaçlarına ulaşabilmesi için ticari faaliyet destek sağlıyorsa bu durumda Ticaret hukuku buna izin verir, buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kamuya yönelik olmayan faaliyetleriyle kar değil ama fayda sağlamayı amaçlayan dernekler ve vakıflar geçici özelliğe sahip olduğu için tacir sıfatı kazanmazlar.
Soru Açıklaması

Dernekler ve vakıflar iktisadi faaliyette bulunmak, ticari işletme işletmek yahut kazanç sağlayıp paylaşmak maksadıyla kurulmazlar (TMK md. 56; 2908 s. Dernekler K. md. 1). Ancak, amaçlarına ulaşmak için bir ticari işletme işletebilirler. Eğer ticari işletme işletirler ise, TTK bakımından tacir sayılırlar ve tacir olmanın hüküm ve sonuçlarına tabi Tacirin tanımında geçen “ticari işletmenin kısmen işletilmesi” adi ortaklığı ifade etmekte ve adi ortaklık yöneticisinin ortaklık işlerini kısmen kendi, kısmen diğer ortaklar adına ve hesabına gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. Ticaret şirketleri tüzel kişilik kazandıkları anda tacir sıfatını da kazanırlar.

8.

Türkiye’de ilk Ticaret kanunu 1850 yılında Kanunname-i Ticaret ile hazırlanmış, Cumhuriyet ile birlikte 1926 yılında 865 sayılı Ticaret kanunu kabul edilmiştir. 1957 yılında ise en kapsamlı Türk ticaret kanunu beş ayrı kitap halinde yayımlanarak uygulanmıştır buna göre Türk ticaret kanunun özelliği nasıl tanımlanır?

Doğru Cevap: "C" Ticari hayatı düzenleyen temel kanundur.
Soru Açıklaması

Yeni ticaret kanunu (Türk Ticaret Kanunu) 1 Ocak 1957’de yürürlüğe girmiştir (kanun numarası 6762). Türk Ticaret Kanunu (TTK) 01.07.2012 tarihine kadar ticari hayatımızın temel kanunu olmuştur.

9.
Ticaret sicili hangi bakanlığın gözetimindedir?
Doğru Cevap: "B" Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.
Soru Açıklaması

559 sayılı KHK ile ortaya çıkan değişiklik yeni kanunda da korunmaktadır. Buna göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gözetiminde olmak üzere sicil işlemleri ticaret ve sanayi veya ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicil müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi cari hesap sözleşmesinde yer alması gerekli hükümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cari hesap sözleşmesinin sözlü şekilde de yapılabileceği.
Soru Açıklaması

Cari hesap sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekir. Yazılılık geçerlilik şartıdır. Aksi halde cari hesap sözleşmesi geçersizdir. Yazılılık için adi yazılı şekil yeterlidir.

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 5
11.
 • Dernekler ve vakıflar iktisadi faaliyette bulunmak, ticari işletme işletmek yahut kazanç sağlayıp paylaşmak maksadıyla kurulurlar.
 • Amaçlarına ulaşmak için bir ticari işletme işletebilirler.
 • Eğer ticari işletme işletirlerse TTK bakımından tacir sayılırlar ve tacir olmanın hüküm ve sonuçlarına tabi olurlar.
 • Vakıflar amacına ulaşmak için ticari işletme işletirseler tacir sayılacak ve tacir olmanın hükümlerine tabi olacaklardır.
 • Derneklere kamuya yararlı dernek statüsü Bakanlar Kurulu’nca verilir. Bunun için derneğin en az üç yıldan beri faaliyette olması ve faaliyetlerinin ülke çapında olması gerekir.
Yukarıda verilmiş olan maddelerden hangileri dernekler ve vakıflar için doğrudur?
Doğru Cevap: "A" II, III, IV
Soru Açıklaması

I. Ve V. maddeler yanlıştır. Dernekler ve vakıflar iktisadi faaliyette bulunmak, ticari işletme işletmek yahut kazanç sağlayıp paylaşmak maksadıyla kurulmazlar. Derneklere kamuya yararlı dernek statüsü Bakanlar Kurulu’nca verilir. Bunun için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette olması ve faaliyetlerinin ülke çapında olması gerekir.

12.

Ticaret hukukuna göre bir tacirin tacir sıfatını elde edebilmesinin ikinci ana koşulu “ticari işletmenin faaliyette olması” koşuludur buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Tacirin belli bir süre beklemesi, sermaye yapısını güçlendirerek üretim faaliyetini eksiksiz hale getirmesi gereklidir.
Soru Açıklaması

Tacir olabilmenin ikinci koşulu ticari işletmenin çalışıyor olması veya işletilmeye başlanmış olması ve müşteri çevresiyle işlemler yapmaya başlamasıdır. Burada tabi ki en önemli husus üçüncü kişilerle işlemlere girişmektir. Bu sebeple bir ticari işletmeyi kurup açtığını çeşitli yollarla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek durumu ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamamış olduğu takdirde tacir sıfatını kazanmayacaktır.

13.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ticari işletmenin devrinin şekil ve koşullarıyla ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Ticari işletme devrinin yazılı yapılması, ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.
Soru Açıklaması

Ticari işletme devrinin yazılı yapılması, ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

14.

Acenteye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Tacire bağımlı olarak çalışır
Soru Açıklaması

Acente bağımsız tacir yardımcılarındandır. 

15.

I. Gemi çarpışması (çatma)

II. Haksız rekabet

III. Taşıma işleri

Yukarıdakilerden hangileri ticari iştir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Normalde haksız fiiller ticari iş olmazlar fakat I ve II numaralarda verilen durumlar kanunda sayılan ticari iş sayılan haksız fiillerdir. Taşıma işi ise zaten ticaridir. Hepsi ticaridir. Yanıt E.

16.

Acentelik sözleşmesinden kaynaklanan tüm talep hakları sözleşmenin sona ermesinden itibaren kaç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar?

Doğru Cevap: "C" 5 yıl
Soru Açıklaması

Acentelik sözleşmesinden kaynaklanan tüm talep hakları sözleşmenin sona ermesinden itibaren beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

17.
 • Bir ticari işletmenin var olması
 • Ticari işletmenin ticaret siciline tescil edilmiş olması
 • Ticari işletmenin faaliyette olması
 • Ticari işletmeyi işleten kimsenin ticaret odasına kaydolmuş olması
 • Ticari işletmenin kendi adına işletiliyor olması
 • Gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılması için yukarıdaki şartlardan hangilerinin gerçekleşmiş olması gerekir?

  Doğru Cevap: "D" I, III ve V
  Soru Açıklaması

  Kanunda yer alan tanımdan yola çıkıldığında gerçek kişilerde tacir olmanın üç koşulu vardır: Ortada bir ticari işletmenin var olması, bu ticari işletmenin faaliyette olması, ticari işletmenin kendi adına işletiliyor olması.

  18.

  Ticaret hukukuna göre ticari faaliyetler içinde olan kişi tacirdir tacirin bu sıfatı elde edebilmesi için ilk koşul “bir ticari işletmenin var olmasıdır” burada anlatılmak istenen nedir?

  Doğru Cevap: "D" Ticaret hukukuna göre belirtilen hükümler çerçevesinde olan bir ticari işletme bulunmak zorundadır.
  Soru Açıklaması

  Tacir sıfatının kazanılması için bir ticari işletmenin varlığı zorunludur. Ticari işletme ilk bölümde incelenen nitelikte işletmedir. Şayet bu kanunda belirlenen hükümler çerçevesinde ticari işletme bulunmuyorsa, örneğin işletilen işletme bir esnaf işletmesi sınırını aşmıyorsa, devamlı ve bağımsız değilse veya işletme gelir sağlamayı hedeflemiyorsa, bu koşul sağlanmamış demektir.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmelerde merkez ve şube kavramları ile ilgili olarak doğru değildir?

  Doğru Cevap: "E" Şubenin yaptığı işlemlerden dolayı şubenin bulunduğu yerde de İflas davası açılabilir ve icra takibi yapılabilir.
  Soru Açıklaması

  Şubenin yaptığı işlemlerden dolayı şubenin bulunduğu yerde de dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir (HMK md. 14, f. 1; İİK md. 50). Ancak İflas davası bu kurala tabi değildir Bu davanın mutlaka merkezin bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekir (İİK md. 154). Merkezi yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında iflas takip ve davaları ise Türkiye’deki şubesinin bulunduğu yerde, birden fazla şubesi varsa merkez şubenin bulunduğu yerde açılacaktır.

  20.

  Bir işletmenin idare edildiği yer o işletmenin ……………

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğun yerine yazılabilir?

  Doğru Cevap: "A" Merkezidir
  Soru Açıklaması

  Bir işletmenin idare edildiği yer o işletmenin merkezidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler