• Ticaret Hukuku 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 4
1.

Marka sahibi aşağıdaki hallerden hangisinde belirtilen fiillerin "önlenmesini talep etme" hakkı vardır?

Doğru Cevap: "A" Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
Soru Açıklaması

Diğer şıklarda marka sahibinin fiil yapılınca, bunun yasaklanmasını talep edebildiğini, A şıkkındaki durumda ise bunun yapılmadan önlenmesini talep etme hakkı olduğunu görürüz. Cevap A dır.

2.
Derneklerin ticari işletme işletmelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kamuya yararlı dernekler ticari işletme işletse bile tacir sıfatını kazanmazlar
Soru Açıklaması

Dernekler ve vakıflar iktisadi faaliyette bulunmak, ticari işletme işletmek yahut kazanç sağlayıp paylaşmak maksadıyla kurulmazlar. Ancak, amaçlarına ulaşmak için bir ticari işletme işletebilirler. Buna karşın kamu tüzel kişilerine benzer bir biçimde, kamuya yararlı dernekler bir ticari işletme işletseler de tacir sayılmazlar.

3.

Tarafların irade özgürlüğü uyarınca sözleşme yapıp yapmama konusunda serbest oldukları gibi girdikleri sözleşme ilişkisinin içerik ve kapsamını belirlemede kural olarak serbest olmaları ticaret hukukunun hangi özelliğine dayanmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Özel hukuk dalı olması
Soru Açıklaması

Ticaret hukuku özel hukuk karakterli olduğu için özel hukukta geçerli olan irade özgürlüğü ilkesi, bir başka ifadeyle, hukuki ilişkinin taraflarının eşit olduğu ve ilişkinin kapsam ve içeriğini serbestçe belirleyebilme özgürlüğü ticaret hukukunda da geçerli olacaktır.

4.
 • Genel hükümler
 • Sözleşme hükümleri
 • Ticari örf ve adet 
 • Ticari iş niteliği taşıyan sözleşmesel bir ilişkiye uygulanacak hükümlerin sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" II - III - I
  Soru Açıklaması

  Ticari iş niteliği taşıyan sözleşmelere sırasıyla;

  • Emredici hükümler
  • Sözleşme hükümleri
  • Tamamlayıcı veya yorumlayıcı ticari hükümler
  • Ticari örf ve adet
  • Genel hükümler

  uygulanır. Buna göre; doğru cevap B'dir.

  5.
  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir işaretin marka olarak tesciline engel teşkil edecek mutlak ret sebebidir?
  Doğru Cevap: "D" Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler
  Soru Açıklaması

  Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler (ç bendi).

  6.

  "Tescili lazım geldiği halde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı gerekirken ilanedilmemiş olan bir hususun, ancak bunu bildikleri ispat edilmek şartıyla üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilmesi" şeklinde ifade edilen durumun adı nedir?

  Doğru Cevap: "B" Tescilin olumsuz etkisi
  Soru Açıklaması

  Bahsedilen maddeyle sicile kaydedilmemiş veya kaydedilmiş olup da ilan edilmesi gerekirken ilan edilmemiş bir hususun üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği hükme bağlanmış ve ayrıca tescil ve ilan edilmemiş olan hususları üçüncü şahısların bilmediklerine dair bir karine öngörülmüştür. Buna tescilin olumsuz etkisi adı verilmektedir. Cevap B dir.

  7.

  Ticaret hukukuna göre ticari işletmelerin unsurlarından bahsederken  “malvarlığı" ve "şahısvarlığı" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Doğru Cevap: "E" İşletme, hukuki anlamda bir kişilik olduğundan malvarlığı unsurlarının sahibi veya malikidir.
  Soru Açıklaması

  Malvarlığı unsurları sahiplik açısından işletmenin değil işletmenin işleticisi veya sahibi konumundaki kişinin (tacirin) malvarlığına dahildirler. Bu bakımdan burada bir ayırım yapmak gerekir. Ticari işletme bir takım unsurlardan meydana gelen bir organizasyon olmakla birlikte hukuki anlamda bir kişilik değildir. Bu nedenle işletme, iktisadi faaliyet olarak kendisine tahsis edilen malvarlığı unsurlarının sahibi veya maliki değildir.

  8.

  Aşağıdaki alacaklardan hangisinin cari hesaba geçirilmesi mümkündür?

  Doğru Cevap: "A" Takası mümkün alacaklar
  Soru Açıklaması

  Takası mümkün alacaklar cari hesaba geçirilebilir. Bu nedenle doğru şık “a”dır.

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen bir fikri mülkiyet hakkıdır?

  Doğru Cevap: "B" Ticaret unvanı
  Soru Açıklaması

  Ticaret unvanı ve işletme adı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş fikri mülkiyet haklarıdır. (TTK md. 39-53); markalar, patent ve faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ile geleneksel ürün adları ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Cevap B dir.

  10.

  Ticaret hukuku ticari hayatla ilgili kuralları oluşturur ve Türkiye’de ticaret hukuku “ticari işletmeyi” tanımlayan özellikleri ortaya koyarak, ticari iş kavramına ve ticari hüküm kavramına ulaşan ticari yargı ile ilgili düzenlemeleri de tamamlamıştır. Buna göre Türkiye’de ticaret hukukunun yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

  Doğru Cevap: "A" Ticari işletme kavramını temel alan modern sistem vardır.
  Soru Açıklaması

  Hukukumuzda ticaret hukuku kuralları, taciri temel alan sübjektif (Alman Ticaret Hukuku) ve ticari işi esas alan objektif sistemden (Fransız Ticaret Hukuku) farklı olarak ticari işletme kavramı temel alarak düzenlenmiş ve modern sistem kabul edilmiştir. Bu sebeple TTK’da ticari işletme tanımlanmış ve özellikleri ortaya konulmuştur. Ticari iş kavramı ve ticari hüküm kavramları belirlenirken ticari işletme kavramından yararlanılmıştır. Ticari yargı hakkında düzenlemeler oluşturulurken benzer şekilde hareket edilmiştir.

  logo
  Ticaret Hukuku 1
  Ara Sınav - Deneme 4
  11.

  Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarındanveya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarete ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Marka
  Soru Açıklaması

  Marka: Bir işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri başka işletmelerin ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt etmek üzere kullanılan her türlü işarettir. Verilen tanım markayı tarif etmektedir. Cevap B dir.

  12.

  Aşağıdakilerden hangisi marka hakkının sona ermesine yol açan nedenlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Markanın haczi
  Soru Açıklaması

  Marka hakkının sona ermesine yol açan nedenler şunlardır: Koruma süresinin dolması, marka hakkından vazgeçme, hükümsüzlük davası ve iptal davası.

  13.

  Bir işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri başka işletmelerin ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt etmek üzere kullanılan her türlü işarete ne denir?

  Doğru Cevap: "D" Marka
  Soru Açıklaması

  SMK md. 4’te marka şöyle tanımlanmıştır: Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir.

  14.
 • Bir memurun borcu karşılığında bono hazırlayıp başka bir memura vermesi
 • Bir anonim şirketin bir esnafa işletmesine makine satması
 • Bir limited şirkete ait aracın bir çiftçinin tarlasına girerek zarar vermesi 
 • Yukarıda verilen iş ve ilişkilerden hangisi veya hangileri her iki taraf açısından da ticari iş niteliğini haizdir?

  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması

  Bono, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş bir husus olduğundan; buradan kaynaklanan işler ticari iş olarak kabul edilir. Bir anonim şirketin, yaptığı tüm işlemler ticaridir. Yine sözleşmesel ilişkilerde bir taraf için ticari olan iş, karşı taraf için de ticaridir. Bu gerekçelerle I ve II'de belirtilen ilişkiler her iki taraf için de ticaridir. Buna karşın; III'te belirtilen husus limited şirket için ticari olmakla birlikte, arada sözleşme değil haksız fiil ilişkisi olduğundan çiftçi için ticari nitelikte değildir. Doğru cevap D'dir.

  15.

  Bir işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri başka işletmelerin ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt etmek üzere kullanılan her türlü işarete ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "C" Marka
  Soru Açıklaması

  Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir.

  16.
  Bir vakanın sicile geçirilmesi; sicilde değişiklik yapılması veya sicilin düzeltilmesi işlemlerinin tümüne ne denir?
  Doğru Cevap: "C" Tescil
  Soru Açıklaması

  Cevap tescildir.

  17.

  Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması halinde hak sahibi, aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

  Doğru Cevap: "E" Kusur ne olursa olsun, mahkemece manevi tazminata hükmedilemez.
  Soru Açıklaması

  Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması halinde hak sahibi, zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir.

  18.
 • Ortada bir ticari işletmenin var olması,
 • Ticari işletmenin faaliyette olması,
 •  Ticari işletmenin kendi adına işletiliyor olması
 • Yukarıda verilen maddeler hangi ticari değerin var olabilme koşuludur?

  Doğru Cevap: "D" Tacir
  Soru Açıklaması

  Kanunda yer alan tanımdan yola çıkıldığında gerçek kişilerde tacir olmanın üç koşulu vardır: Ortada bir ticari işletmenin var olması, bu ticari işletmenin faaliyette olması, ticari işletmenin kendi adına işletiliyor olması.

  19.

  Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün veya bağlı ortaklıkların, sermayelerinin en az % 15’ine en çok % 50’sine sahip bulundukları anonim şirketlere ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "E" İştirak
  Soru Açıklaması

  İştirak, KİT’nin veya bağlı ortaklıkların, sermayelerinin en az % 15’ine en çok % 50’sine sahip bulundukları anonim şirketlerdir (md. 2, f. 6).

  20.

  Türk Ticaret Kanunu'nda aşağıdakilerden hangisi için bileşik faize müsaade edilmiştir?

  Doğru Cevap: "D" Her iki tarafı da tacir olmak kaydıyla cari hesap sözleşmeleri
  Soru Açıklaması

  TTK md. 8, f. 2'de bileşik faize cevaz verilen durumlar şunlardır:  • Her iki tarafı da tacir olmak kaydıyla cari hesap sözleşmeleri,• Her iki tarafı da tacir olmak kaydıyla her iki taraf bakımından ticari iş niteliğindeki ödünç sözleşmeleri.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler