• Ticaret Hukuku 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 3
1.
 • I.    Tacir olan kişiler ticari defter tutmakla yükümlüdür
 • II.   Tacirin birden fazla işletmesi varsa tek defter tutulur
 • III.  Bir ticari işletme açmış gibi işlemelerde bulunan ve iyiniyetli üçüncü kişilere karşı defter tutmakla yükümlü değildir
 • IV.  Bir ticari işletmenin adi şirket tarafından işletiliyor olması halinde ortaklar tacir niteliğine sahip olacaklarından her birinin ayrı ayrı ticari defter tutması gerekir
Ticari defterlerle ilgili yukarıda verilmiş olan maddelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, IV
Soru Açıklaması

Tacirin birden fazla işletmesi varsa her bir işletme için ayrı defter tutulur. Bir ticari işletme açmış gibi işlemelerde bulunan ve iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olan da defter tutmakla yükümlüdür.

2.

Aşağıdakilerden hangisi her iki tarafı tacir olan işlere uygulanacak özel hükümlerde hapis hakkının kullanılmasında sağlanan kolaylıklardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Alacaklı hapis hakkını kullanmayacağını borçluya taahhüt etmişse veya hapis hakkının kullanılması eşyanın niteliği gereği mümkün değilse veya hal veya şartlardan anlaşılıyorsa veyahut hapis hakkının kullanılması kamu düzeniyle bağdaşmıyorsa hapis hakkı kullanılabilir.
Soru Açıklaması

Alacaklı hapis hakkını kullanmayacağını borçluya taahhüt etmişse veya hapis hakkının kullanılması eşyanın niteliği gereği mümkün değilse veya hal veya şartlardan anlaşılıyorsa veyahut hapis hakkının kullanılması kamu düzeniyle bağdaşmıyorsa hapis hakkı kullanılamaz (TMK md. 951).

3.

"Tacirin ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlemlerde ve bununla ilgili senet ve belgeleri imzalarken kullandığı ad" olarak tanımlanan ticaret hukuku kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ticaret unvanı
Soru Açıklaması

Tacirin ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlemlerde ve bununla ilgili senet ve belgeleri imzalarken kullandığı ada ticaret unvanı denir. Ticaret unvanı, tacirleri ayırt etmede kullanılır.

4.
Aşağıdaki buluşlardan hangisine patent verilmez?
Doğru Cevap: "B" Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.
Soru Açıklaması

Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri; Buluş kabul edilmeyen hususlardandır.

5.

Aşağıdakilerden hangisinin tescili bildirici etkidedir?

Doğru Cevap: "C" Ticaret unvanının tescili
Soru Açıklaması

Ticaret siciline yapılan tescillerin bildirici olması asıl, kurucu olması istisnadır. Diğer şıklarda sayılanlar kanundaki tescilin kurucu olduğu istisna durumlardandır. Fakat ticaret unvanının tescili bu istisnalardan olmadığı için bunun tescili ana kuraldaki gibi bildiricidir. Cevap C dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi rehin hakkının özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Yazılı olarak düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için tarafların kendi aralarındaki imzaları yeterlidir.
Soru Açıklaması

Yazılı olarak düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için tarafların imzalarının noterce onaylanması veya sözleşmenin Sicil yetkilisinin huzurunda imzalanması gerekmektedir.

7.

İşletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ticari temsilci
Soru Açıklaması

TBK md. 547, f. 1’de ticari temsilci şöyle tanımlanmıştır: ” Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir”.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret hukukuna göre ticari işletmelerde tacirin malikinde olan mal varlığı unsurlarından birisidir?

Doğru Cevap: "A" Duran varlıklar
Soru Açıklaması

Kanunda malvarlığı unsurları, ticari işletmenin bir hukuki işleme konu olması dikkate alınarak sayılmış bulunmaktadır. Buna göre ticari işletmenin malvarlığı unsurlarında “duran malvarlığı, işletme değeri, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet hakları ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurları şeklinde bahsedilmektedir. Bu sayımın sınırlayıcı olmadığı kabul edilmelidir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi, tacirin ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlemlerde ve bununla ilgili senet ve belgeleri imzalarken kullandığı ad nedir?
Doğru Cevap: "B" Ticaret ünvanı
Soru Açıklaması

Tacirin ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlemlerde ve bununla ilgili senet ve belgeleri imzalarken kullandığı ada ticaret unvanı denir.

10.

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu gereğince, rehin borçlusunun temerrüde düşmesi halinde, aşağıdaki durumlardan hangisinde rehin alacaklısı, icra dairesinden İİK md. 24 uyarınca rehinli taşınırın mülkiyetinin devrini talep edebilir?

Doğru Cevap: "A" Birinci derece alacaklı ise
Soru Açıklaması

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa göre, alacağı ödenmeyen birinci derece alacaklı, icra dairesinden İİK md. 24 uyarınca rehinli taşınırın mülkiyetinin devrini talep edebilir. Bu halde icra dairesi, bu devri Sicile bildirir. Rehinli taşınırın, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen değerinin, birinci derece alacaklının toplam alacağından fazla olması durumunda, aradaki fark miktarından, diğer derecelerdeki alacaklılara karşı, birinci derece alacaklı ile rehin veren müteselsilen sorumludur.

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 3
11.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununda yer alan kitaplardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Sınai Mülkiyet
Soru Açıklaması

Marka, patent, endüstriyel tasarımlar ve coğrafi işaretler için 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yer almakta olup, bu husus Türk Ticaret Kanununda ayrı bir  kitap halinde düzenlenmemiştir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi bir ticari işletmenin maddi malvarlığı unsurları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" İşletme binası
Soru Açıklaması

Kapsama ticari işletmenin el ile tutulan göz ile görülen yani fiziki veya cismani varlığı bulunan unsurları girmektedir. Dolayısıyla bina bir maddi malvarlığı unsurudur. Cevap E dir.

13.
Birinci derece alacaklının icra dairesinden rehinli taşınır mülkiyetinin devrini talep etmesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "A" Rehin Borçlusunun Temerrüdü
Soru Açıklaması

Rehin Borçlusunun Temerrüdü kapsamında Borçların süresinde ifa edilmemesi hâlinde alacaklı, birinci derece alacaklı ise icra dairesinden İİK md. 24 uyarınca rehinli taşınırın mülkiyetinin devrini talep edebilir.

14.

Aşağıda belirtilen pazarlamacının yükümlülüklerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Rekabet etme yükümlülüğü.
Soru Açıklaması

Rekabet etmeme yükümlülüğü pazarlamacının işveren tacirin  onayı olmadan, işletmeyle aynı işin yapıldığı başka işletme sahipleri adına ve hesabına faaliyette bulunmasını engeller. Bunun dayanağı pazarlamacının sadakat yükümlülüğüdür.

15.

İlk ticaret kanunumuz, 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret aşağıdaki hangi ülkenin etkisinde hazırlanmıştır?

Doğru Cevap: "C" Fransa
Soru Açıklaması

İlk ticaret kanunumuz, 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret, Fransız Ticaret Kanunu etkisinde kalınarak hazırlanmıştır. Bu dönemde özellikle kapitülasyonların etkisi ile güçlenen Fransız tacirlerinin kanunun hazırlanmasında etkili olduğu kabul edilmektedir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi marka sahibinin markasının kullanılmasını engelleyemeyeceği durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine veya miktarına ilişkin açıklamalarda bulunulması.
Soru Açıklaması

Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının, malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulmasını engelleyemeyecektir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişi tacirdir?
Doğru Cevap: "E" TÜBİTAK
Soru Açıklaması

Devlet, il özel idaresi ve belediye gibi kamu tüzel kişileri bir ticari işletmeyi doğrudan doğruya veya kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler kendileri tacir sayılmazlar. Yine, kamuya yararlı dernekler de ticari işletme işletse bile tacir sıfatını kazanmazlar. TÜBİTAK, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen veya ticari şekilde işletilen kuruluşlardan biri olup TTK  md. 16, f. 1 hükmü uyarınca tüzel kişi tacirdir.

18.

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Tacir
Soru Açıklaması

TTK md. 12, f. 1’e göre, bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denilir. Cevap D dir.

19.
Ücret karşılığında kendi namına müvekkili hesabına kıymetli evrak veya menkul mal alım satımı yapan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Alım satım komisyoncusu
Soru Açıklaması

TBK md. 532, f. 1’e göre ücret karşılığında kendi namına müvekkili hesabına kıymetli evrak veya menkul mal alım satımı yapan kişiye alım satım komisyoncusu denir.

20.
 • Ticareti terk eden ve bunu ticaret siciline tescil ve ilan ettiren gerçek kişi tacir ilan tarihinden itibaren bir (1) sene süreyle alacaklılar tarafından iflas yoluyla takip edilmeye devam eder .
 • Kollektif ve komandit şirkette tacir sıfatı şirkete ait olup ortaklar tacir olmadığı için şirketin iflası ortakların iflasını gerektirmez.
 • İyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı tacir olmanın sadece külfetlerine maruz kalan tacir gibi sorumlu olanlar tacir olmadıkları halde iflasa tabidirler.
 • Donatma iştiraki uyarınca tacirler hakkındaki hükümlere tabi olduğu için iflasa tabi olacaktır. Ancak müşterek donatanlar iflas kararından etkilenmezler.
 • Şirkete tebliğ edilen, depo kararına rağmen borç miktarı yatırılmadığı takdirde alacaklı, depo kararının ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğini ve gereğini yerine getirmedikleri takdirde şirketle birlikte iflaslarına karar verilmesini mahkemeden talep edemez.
 • Aşağıdakilerden hangisi Tacir olmamalarına rağmen iflasa tabi olanlardır?

  Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV
  Soru Açıklaması

  İflas yoluyla alacağın takibi yöntemi kural olarak sadece tacirlere karşı uygulanabilse de, gerek TTK gerekse diğer kanunlar tacir olmadıkları halde bazı kimselere karşı iflas yoluyla takip imkânı öngörmektedir (İİK md. 43). Tacir olmamalarına rağmen ilk dört seçenek iflasa tabidir. Ayrıca Şirkete tebliğ edilen, depo kararına rağmen borç miktarı yatırılmadığı takdirde alacaklı, depo kararının ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğini ve gereğini yerine getirmedikleri takdirde şirketle birlikte iflaslarına karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler