• Ticaret Hukuku 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 2
1.

İşletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullandığı ad nedir?

Doğru Cevap: "A" İşletme adı
Soru Açıklaması

İşletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan ada işletme adı denir.

2.
 Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlere ilişkin TTK'da yer alan hükümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ticari defterlerin nasıl tutulacağı.
Soru Açıklaması

Ticari defter tutmayla ilgili hükümler TTK  yer almaktadır. Söz konusu hükümlerde ticari defterlerin nasıl tutulacağı değil, defter tutma yükümlülüğü, tutulacak defterlerin isimleri ve çeşitleri, asgari içerikleri ve defterlerin fonksiyonları düzenlenmiştir.

3.

Sermayesinin % 50’sinden fazlası Kamu İktisadi Teşebbüsü'ne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirkete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Bağlı Ortaklık
Soru Açıklaması

Bağlı Ortaklık, sermayesinin % 50’sinden fazlası KİT’ne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirkettir (md. 2, f. 5). Yanıt A dır.

4.

I. Ticaret hukuku bir özel hukuk dalıdır.

II. Ticaret hukukunda irade özgürlüğünün sınırlanması asıldır.

III. Ticaret Kanunu Medeni Kanunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması

Cevap I ve III tür çünkü ticaret hukukunda irade özgürlüğünün sınırlanması değil, aynı özel hukukun diğer dallarında olduğu gibi irade özgürlüğü esastır. II yanlış, diğerleri doğrudur. Cevap E dir.

5.

Sonradan meydana gelen değişiklikler karşısında ticaret unvanında herhangi bir değişiklik yapılmadan unvanın aynen kullanımına bazı hallerde müsaade edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kollektif ve komandit şirketler ile donatma iştirakinde ayrılan ve unvanda adı yer alan ortağın adı onun bu konuda yazılı muvafakati  alınmak sızın ticaret unvanında kalabilir.
Soru Açıklaması

Kollektif ve komandit şirketler ile donatma iştirakinde ayrılan ve unvanda adı yer alan ortağın adı onun bu konuda yazılı muvafakati alınmak şartıyla ticaret unvanında kalabilir .Adı unvanda yazılı ortak veya donatan ayrılmakla birlikte isminin unvanda kalmasına müsaade etmiyorsa o zaman unvanda gerekli değişikliğin yapılması gerekir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi, tescilli ticaret unvanının hukuki korunması imkanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Haksız kullanan kişiye hapis cezası aldırma
Soru Açıklaması

Tescilli ticaret unvanına ilişkin koruma imkânları marka veya patent gibi diğer fikri ve sınaî haklarda hak sahibine verilen haklarla uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması hâlinde hak sahibi,a. Bunun tespitini;b. Yasaklanmasını;c. Haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini;d. Tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını;e. Gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını;f. Zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir (TTK md. 52, f. 1).

Bunların arasında cezai müeyyide olarak hapisten bahsedilmemektedir. Cevap D dir.

7.

Ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı sonra bağımsız tacir yardımcıları simsar, acente ve komisyoncu gibi ticari unvan taşıyanlar aşağıdaki seçeneklerden hangi adı taşır?

Doğru Cevap: "B" Tacir yardımcıları
Soru Açıklaması

Ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı simsar, acente ve komisyoncu tacir yardımcılarıdır.

8.

Ticaret hukukuna göre gerçek kişilerde tacir sıfatının kaybedilmesi tacir sıfatını kazanmak için var olan koşulların yitirilmesiyle gerçekleşir ve böylesi bir durumda tacir ticareti terk eder, bu terk etme nasıl olur?

Doğru Cevap: "E" İşletmenin kapatılması şeklinde ya da devri yoluyla olur.
Soru Açıklaması

Tacir sıfatını kazanmak için var olan koşulların yitirilmesi halinde tacir sıfatı sona erecektir. Bu çerçevede tacir fiilen faaliyetlerine son vermekte, müşteri çevresiyle irtibatını kesmekte ve dolayısıyla ticareti terk etmektedir. Bu durumda tacir sıfatı kendiliğinden sona erecektir. Söz konusu terk hali işletmenin kapatılması şeklinde gerçekleşebileceği gibi, devri yoluyla da ortaya çıkabilir.

9.

Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmelerin adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Ticari İşletme
Soru Açıklaması

TTK’da ticari işletme: “Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.”

10.

6102 sayılı, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni ticaret kanununda eskisinden farklı olarak hangi konuyla ilgili hükümler bağımsız bir kitap olarak yer almıştır?

Doğru Cevap: "A" Taşıma işleri
Soru Açıklaması

“Taşıma İşleri” başlığını taşıyan dördüncü kitap (md. 850-930), eski düzenlemede kıymetli evrak başlıklı kitap içinde yar alırken ayrılarak bağımsız bir kitap haline gelmiştir. Bu kitapta eşya taşıması, taşınma eşyası taşınası, değişik tür araçlarla taşıma, yolcu taşıma ve taşıma işleri komisyonculuğuna ilişkin hükümler yer almaktadır.  Cevap A dır.

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 2
11.

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa aşağıdakilerden hangisi hem rehin alacaklısı hem de rehin borçlusu olabilir?

Doğru Cevap: "D" Tacir
Soru Açıklaması

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu md. 3’te rehin ilişkisinin, kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında veya tacir ve/veya esnaflar arasında tesis edilebileceği belirtilmektedir.

12.

Cari hesaba geçirilemeyecek alacaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Ticari senetler bedelinin tahsil edilebilmesi koşuluna bağlı olsa da cari hesaba geçirilemezler.
Soru Açıklaması

Ticari senetler bedelinin tahsil edilebilmesi koşuluna bağlı olarak cari hesaba geçirilebilirler.

13.

Aşağıdakilerden hangisi ticari iştir?

Doğru Cevap: "E" Bir öğrencinin oturduğu dairenin kira bedeli karşılığı 12 adet bono imzalayıp vermesi
Soru Açıklaması

TTK’da düzenlenen konular ticari iş sayılır. Bono TTK’nın “Kıymetli Evrak Hukuku” başlıklı üçüncü kitabında düzenlendiğinden, bir öğrencinin oturduğu dairenin kira bedeli karşılığı 12 adet bono imzalayıp vermesi başkaca bir ölçüte bakılmaksızın ticari iş sayılacaktır.

14.

Bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Ticari vekil
Soru Açıklaması

Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir.

15.

I) Tacir istediği veya dilediği unvanı seçemez.II) Ticaret unvanı ticari işletmeyi değil taciri konu alır.III)Ticaret unvanı tacirin gerçek durumunu yansıtması gerekir.IV)İşletmenin devri veya ismin değişmesi gibi sonradan ortaya çıkabilecek değişiklik hallerinde ticaret unvanında da değişikliğe gidilmesi şarttır.

Yukarıda verilmiş maddelerden hangileri ticaret unvanı ile ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "D" II, III
Soru Açıklaması

Tacir istediği veya dilediği unvanı seçebilir. İşletmenin devri veya ismin değişmesi gibi sonradan ortaya çıkabilecek değişiklik hallerinde ticaret unvanında da değişikliğe gidilmesi şart değildir. Bu nedenle I. ve IV. maddeler yanlıştır.

16.

Ticari işletme rehninde rehin hakkı nasıl doğar?

Doğru Cevap: "B" Rehinli Taşınır Siciline tescille
Soru Açıklaması

Ticari işletme rehninde rehin hakkı, rehin sözleşmesinin Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilmesiyle kurulur

17.

Aşağıdakilerden hangisi, bir işaretin marka olarak tescil edilmesinde nispi ret nedenlerindendir?

Doğru Cevap: "E" İşaretin, tescili daha önce yapılmış bir marka ile karıştırılma ihtimalinin olması
Soru Açıklaması

İlk dört seçenek mutlak ret sebeplerindendir. Kamu düzeni ile ilgilidir. E seçeneğinde yer alan ret sebebi ise nispi ret sebeplerindendir. Ancak itiraz üzerine tescil başvurusu reddedilebilir.

18.
Haklı bir sebep olmaksızın markanın kaç yıl süreyle kullanılmaması marka hakkının iptaline sebep olur?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması

Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir (f. 1): Haklı bir sebep olmaksızın markanın 5 yıl süreyle kullanılmaması. Cevap 5'tir. (C) 

19.

Tacirin tanımında geçen “ticari işletmenin kısmen işletilmesi” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Adi Ortaklık
Soru Açıklaması

Tacirin tanımında geçen “ticari işletmenin kısmen işletilmesi” adi ortaklığı ifade etmekte ve adi ortaklık yöneticisinin ortaklık işlerini kısmen kendi, kısmen diğer ortaklar adına ve hesabına gerçekleştirdiğini ifade etmektedir.

20.
 • Unvanda gerçek kişinin isminin yer aldığı her durumda, ad ve soyadın kısaltılmadan yazılması, gerçeklik sisteminin bir görünüşüdür.
 • Konu unvanlarda gerçek kişinin ismi varsa, bu isim çekirdek değil ek kısmında yer almaktadır.
 • Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli ibarelerinin unvanda yer alması için Bakanlar Kurulu’ndan izin alınmasına gerek yoktur.
 • Komandit şirkette komanditer ortağın adının unvanda yer almaması gerekir. Aksi takdirde komanditer ortak iyiniyetli üçüncü kişilere karşı sınırsız sorumlu hale gelir.
 • İsteğe bağlı ekler, yanıltıcı, gerçeğe veya kamu düzenine aykırı olamaz. Örneğin büfe işleten kişi unvanına “marketler zinciri” ibaresini koyamaz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • Doğru Cevap: "C"
  Soru Açıklaması

  Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli ibarelerinin unvanda yer alması için Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması gerekir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler