• Ticaret Hukuku 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Ticaret Hukuku 1
Ara Sınav - Deneme 1
1.

Ticari defterlerin sahibi lehine delil olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmış olmalı?

Doğru Cevap: "B" Defterlerin delil olarak kullanılacağı uyuşmazlık ticari işletmeyle ilgili işlerden çıkmış olmalıdır.
Soru Açıklaması

HMK md 222, f. 2 ve 3 gereğince defterlerin sahibi lehine delil olarak kullanılabilmesi için; Defterlerin delil olarak kullanılacağı uyuşmazlık ticari işletmeyle ilgili işlerden çıkmış olmalıdır. Diğer seçenekler Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması’nın özellikleridir.

2.

Ticaret hukuku ticari işletme kavramı üzerinde durur ancak “tacir” sıfatı da önemli bir kavram olarak kanunda ele alınır. “Tacir” sıfatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Tacir hakkında sorumluluklar çıkartan yükümlülükler konusu ve imkansızlıkların ele alındığı maddeler vardır.
Soru Açıklaması

Ticaret hukuku kuralları ticari işletme kavramı üzerine kurulmuşsa da, tacir kavramı da ticaret hukukunda özel bir konuma sahiptir. Tacir sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi özel kurallara bağlanmış, tacir hakkında çoğu yükümlülük ortaya çıkaran ama zaman zaman da tacire özel imkanlar tanıyan düzenlemeler ele alınmıştır.

3.
  • Tacirler
  • Hâkim teşebbüsler
  • Bir ticari işletme açmış gibi işlemlerde bulunan ve iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olanlar
  • Sicile kayıt yaptırmayanlar
  • Fiilen işletmeye başlamamış olsa dahi tacir sayılanlar
Yukarıda belirtilenlerden hangisi/hangileri defter tutmakla yükümlüdür?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

Tacir olan kişiler ticari defter tutmakla yükümlüdür. Tacirin birden fazla işletmesi varsa her bir işletme için ayrı defter tutulur. Yeni getirilen düzenleme ile hâkim teşebbüsler tacir sayıldıklarından (TTK md. 195, f.5), bunların da defter tutmaları zorunludur. Bir ticari işletme açmış gibi işlemlerde bulunan ve iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olan da defter tutmakla yükümlüdür. Bir ticari işletme kurup açtığını sirküler, gazete, radyo ve diğer ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek durumu ilan etmiş olan kişi, fiilen işletmeye başlamamış olsa dahi tacir sayılır (TTK md. 12, f. 2). Tacir sayılan kişi tacir olmanın nimetlerinden yararlanır ve külfetlerine maruz kalır. Dolayısıyla bu kişiler de defter tutmak zorundadır

4.

Türk hukukunda ticaret unvanının oluşturulmasındaki kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Karma sistem
Soru Açıklaması

Türk hukukunda da geçerli olan bu sisteme göre, ticaret unvanının ilk teşkilinde unvanın gerçek durumu yansıtması aranır. İşletmenin devri veya ismin değişmesi gibi sonradan ortaya çıkabilecek değişiklik hallerinde ticaret unvanında da değişikliğegidilmesi şart değildir.

5.

I. Ticaret sicilindeki bilgilerin aksini iddia edenin ispatlaması gerekir.

II. Ticaret sicili resmi bir sicildir.

III. Ticaret sicili herkese açık değildir.,

Yukarıda ticaret siciliyle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

Ticaret siciliyle ilgili verilen I ve II numaralı önermeler doğrudur. Fakat ticaret sicili alenidir, herkese açıktır, zaten bu sayede ticari hayatta güveni sağlar. III yanlıştır. Cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler