• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimi öne çıkaran gelişmeler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B"  
Soru Açıklaması

Çözüm: Kurumsal yönetişimin bu konuma erişimi bir anda olmamıştır. Kurumsal yönetişim felsefesi ve bu felsefeyi hayata geçiren uygulamaların yaygınlaşması büyük ölçüde 1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir. 1990’lı yıllarda kurumsal yönetişimin bu denli kabul görmesi dört temel nedene bağlanmaktadır. Bunlar yaşanan şirket skandalları, finansal krizler, küreselleşme ve özelleştirme şeklinde sıralanmaktadır. Körfez krizinin ise kurumsal yönetişimi ön plana çıkaran bir gelişme olduğu pek söylenemez.

2.

Kamuoyunun beklentileri ile işletmenin amaçlarını bir araya getirebilen strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Eğer bir işletme çevredeki değişimlerin bir parçası olabiliyor ve kamuoyunun beklentileriyle kendi amaçlarını uyumlaştırabiliyorsa bir etkileşimli stratejiye sahip olduğu söylenebilir. Bu etkileşimli strateji, kamuoyunun beklentileriyle işletme performansı arasındaki ayrılıkları ortadan kaldırarak, işletme ile kamuoyu arasındaki uyumlu ilişkileri destekler. Bu işletmenin paydaşlarıyla sağlıklı ilişkileri için güçlü bir yönetsel kararlılık yoluyla başarılabilir.

3.
İşletmelerde sorumluluk stratejilerinin oluşturulması sürecini en fazla etkileyen unsur hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Davranışsal, sosyal ve politik faktörler
Soru Açıklaması
İşletmelerde sorumluluk stratejilerinin oluşturulması sürecini en fazla etkileyen unsur, davranışsal, sosyal ve politik faktörlerdir.
4.
Kurumsal yönetişim kavramına ilişkin tanımlar bütüncül bir şekilde değerlendirildiğinde tanımlarda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" İşletmelerin yöneticilerinin diğer işletme yöneticileri ile ilişkilerine
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişim kavramına ilişkin tanımlar bütüncül bir şekilde değerlendirildiğinde tanımlarda daha çok;• İşletme içi kontrol mekanizmalarına,• İşletmelerin yöneticileri, hissedarları (pay sahipleri) ve paydaşları. arasındaki ilişkilere,• İşletmelerin pay sahibi veya paydaşlarının çıkarları doğrultusunda yönetilmesine,• İşletmelerin bilgi paylaşımı konusunda şeffaf ve faaliyetlerine ilişkin hesap verebilir olmalarına vurgu yapıldığı görülmektedir (Doğan, 2007: 42). D şıkkının işletme içindeki yönetişim kavramı ile bir ilişkisi yoktur. Doğru cevap D seçeneğidir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye görece direnç gösteren sektörlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hukuk danışmanlığı
Soru Açıklaması
Her geçen yıl daha çok sayıda sektör hem uluslararası ticarete açılmakta hem de doğrudan yabancı yatırımlara konu olmaktadır. Ancak bazı sektörler yerel özellikleri ağır basmaya devam ettiği için küreselleşme sürecinin dışında kalmakta veya küreselleşmenin yavaş işlediği bir durum arz etmektedir. Örneğin, basın ve hukuk danışmanlığı küreselleşmeye hâlâ dirençli sektörler olarak görülebilir.
6.
Strateji değerlendirme aşağıdaki faaliyetleriden hangilerini içerir?I) Bir işletmenin stratejisinin nedenlerin incelenmesiII) Sonuçların gerçek sonuçlarla karşılaştırılmasıIII) Performansın planlara uymasını sağlamak üzere düzeltici eylemlerin uygulanması
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim sonuca yöneliktir. Strateji değerlendirme üç temel faaliyeti içerir: Bir işletmenin stratejisinin nedenlerin incelenmesi, Sonuçların gerçek sonuçlarla karşılaştırılması, Performansın planlara uymasını sağlamak üzere düzeltici eylemlerin uygulanmasıdır.
7.
Stratejilerin uygulanması için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Büyük ölçekli değişiklikler zordur.
Soru Açıklaması
8.
İşletmenin yeni iş ve faaliyet alanlarına girerek oradaki fırsatlardan yararlanmak ve ortalamanın üzerinde getiri elde ederek gelecekteki değerini arttırmaya yönelik hamleler yapmasını hedefleyen üst yönetim stratejisi nedir?
Doğru Cevap: "D" Çeşitlendirme
Soru Açıklaması
Çeşitlendirme stratejisi: işletmenin yeni iş ve faaliyet alanlarına girerek oradaki fırsatlardan yararlanmak ve ortalamanın üzerinde getiri elde ederek gelecekteki değerini arttırmaya yönelik üst yönetim büyüme stratejisidir.
9.
Porter'ın Değer Zinciri Analizi'ne göre aşağıdakilerden hangisi destek faaliyetler arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Operasyonlar
Soru Açıklaması
Operasyonlar destek faaliyetler arasında yer almaz
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün performansının düşük olmasının altında yatan öncelikli nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Örgüt kültürü
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.

Aşağıdakilerden hangisi bazı işletmelerin stratejiyi gizli tutmak istemelerinde ki nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Gizlilik eleştiriyi, tahmini ve önemini anlamayı kısıtlar.
Soru Açıklaması

Bazı işletmelerin stratejik planlamayı gizlilikle yapmayı ve stratejileri en üst düzeydeki yöneticiler hariç diğerlerinden gizli tutmayı istemelerindeki sebepler: Bir işletmenin stratejilerinin serbest yayılımı bu bilgiyle işletmeyi istismar edecek rakip işletmeler için kolayca rekabetçi istihbarata dönüşebilir. Gizlilik eleştiriyi, tahmini ve önemini anlamayı kısıtlar. Görünür bir strateji sürecindeki katılımcılar onları çekecek rakip işletmeler için daha cazip hâle gelebilir. Gizlilik rakip işletmelerin firmanın stratejilerini taklit etmelerini veya kopyalamalarını ve firmayı zayıflatmalarını sınırlar. C seçeneği dışındaki seçenekler ise aksine strateji sürecinde tamamen açık olunmasının sebepleridir.

12.
 • Ürün ya da süreç gelişimini vurgulama
 • Robotik ya da manuel süreçleri geliştirme
 • Ar-Ge’de lider ya da takipçi konumuna gelme
 • Yukarıdaki alanların hangisi veya hangilerinde ar-ge politikaları strateji uygulanmasını mümkün kılabilir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Ar-Ge politikaları, bu alanlarda strateji uygulamasını mümkün kılabilir: Ürün ya da süreç gelişimini vurgulama, temel ya da uygulamalı araştırmayı ön plana çıkarma, ar-ge alanında lider ya da takipçi konumuna gelme, robotik ya da manuel süreçleri geliştirme, ar-ge üzerine yüksek, ortalama ya da az miktarda para ayırma, ar-ge çalışmalarını firma içinde gerçekleştirme ya da dışarıdan ar-ge anlaşmaları yapma ve üniversiteden araştırmacıları kullanma ya da özel sektörden araştırmacılarla çalışmadır.

  13.
  Bir işletmenin temel politika ve stratejilerinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
  Doğru Cevap: "E" Yönetim kurulu
  Soru Açıklaması
  Bir işletmenin temel politika ve stratejilerinden yönetim kurulu sorumludur.
  14.

  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimi öne çıkartan gelişmelerden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Kamulaştırma
  Soru Açıklaması

  Kurumsal yönetişimi öne çıkartan gelişmeler yaşanan şirket skandalları, finansal krizler, küreselleşme ve özelleştirme şeklinde sıralanmaktadır.

  15.
  Hangi kurumsal yönetişim ilkesi işletmeye ait finansal durum, sahiplik yapısı veya performans gibi çeşitli bilgilerin kamuoyu ile zamanında ve doğru bir şekilde paylaşılmasını gerekli kılmaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Şeffaflık
  Soru Açıklaması
  Şeffaflık paydaşlar arası bilgi asimetrisi oluşmasını önler.
  16.
  İşletmelerde stratejilerin uygulanmasında hangi düzey yöneticilerin desteğine özellikle doğrudan ihtiyaç vardır?
  Doğru Cevap: "A" Üst düzey yöneticilerin
  Soru Açıklaması
  CEO ve üst yönetimin değerleri stratejilerin uygulanmasında önemli bir rol oynar. Çünkü üst yönetimin desteklemediği veya az destek verdiği dğişim ya da uygulama başarısız olur.
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin öncelikli konularından birisinin sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden bir cümledir?
  Doğru Cevap: "B" Sosyal programların içinde yer almak, karlı yeni fırsatlar yaratabilir
  Soru Açıklaması
  1-Sosyal beklentilere cevap vermek, işletmenin uzun dönemli menfaatleri içindir. 2-Toplum tarafından sağlanan kaynakların kullanılmasında bu bakış açısı işletmeye meşruiyet sağlar 4-Toplumun zarar görebileceği durumları engellemede gönüllü sorumluluk alarak işletme faaliyet gösterirken kanunlarla gelebilecek bazı kısıtlamalardan da kaçınmış olur. Bu durumdan topluma pozitif sonuçlar çıkar. 5- Sosyal programların içinde yer almak karlı yeni fırsatlar yaratabilir.
  18.
  Ülkemizdeki holdingler hangi tür bir stratejik yönetim seviyesinde faaliyet göstermektedirler?
  Doğru Cevap: "B" Üst Yönetim Stratejileri
  Soru Açıklaması
  Üst yönetim stratejiler farklı işletme birimlerine sahip işletmelerin stratejik yönetimi ile ilgilidir. Ülkemizdeki holdingler bu tür bir stratejik yönetim seviyesinde faaliyet göstermektedirler. Üst yönetim stratejiler işletmenin tümünü kapsamakta ve etkilemektedir.
  19.

  Strateji oluşturma sürecini etkileyen faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  Doğru Cevap: "E" Davranışsal, sosyal, politik faktörler
  Soru Açıklaması

  Davranışsal, sosyal ve politik faktörler, strateji oluşturma sürecini etkiler. Stratejik karar alma sürecinin bir konusudur. Stratejik karar alma süreci; sorunları tanımlama, çözüm geliştirme ve karar alma ve uygulama olmak üzere üç aşamadan meydana gelir.

  20.
  Birden fazla, farklı iş alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, gelirlerinin % 70-95 ini tek işten elde ediyorlar ise başka bir deyişle esas işinden farklı diğer işlerinden elde ettikleri gelirler %5-25 arasında ise bu işletmeler nasıl tanımlanırlar?
  Doğru Cevap: "D" Esas iş ağırlıklı işletmeler
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler