• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ikili kurumsal yönetişim modelinin hedeflerini oluşturur?
Doğru Cevap: "E" İkili kurumsal yönetişim modelinde hem pay sahiplerinin hem de çalışanların çıkarları tatmin edilmeye çalışılır.
Soru Açıklaması
İkili kurumsal yönetişim modelinde hem pay sahiplerinin hem de çalışanların çıkarları tatmin edilmeye çalışılır. Yani iki taraf vardır. Bu nedenle bu modelin adı İkili kurumsal yönetişim modelidir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Stratejik değişimde anahtar olan noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal sorumluluk 
Soru Açıklaması
3.
İşletmelerin stratejilerini finansal performans, müşteri bilgisi, işletme içi işlemleri gibi açılardan değerlendiren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kurumsal Karne (Balanced Scorecard)
Soru Açıklaması
4.
I. Kurumsal II. Ekonomik III. İşletme IV. İşlevsel Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri stratejik yönetim seviyesidir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
İşletmelerde stratejik yönetim temel olarak kurumsal, işletme ve işlevsel seviye olmak üzere üç seviyede ele alınan bir konudur.
5.
İşletme sahibinin aynı zamanda yönetim ve denetim işini de üstlendiği, işletme genelinde güçler birliği ilkesinin geçerli olduğu yönetim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Geleneksel yönetim felsefesi
Soru Açıklaması
Geleneksel yönetimdeki "insider Sistemi" işletme sahibinin aynı zamanda yönetim ve denetim işini yürütmesi ile işletme genelinde güçler birliği ilkesi geçerli olduğu yönetim felsefesidir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi Richard Rumelt’in sunduğu, bir stratejinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek dört ölçüt birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Uyumsuzluk
Soru Açıklaması

Belirli bir stratejinin uygun olduğunu veya işe yarayacağını kesin olarak gösterebilmek imkânsızdır. Richard Rumelt bir stratejinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek dört ölçüt sunmuştur: Tutarlılık, uyum, uygulanabilirlik ve fayda

7.

Hem doğrudan yabancı yatırımlara hem de uluslararası ticarete konu olan sektörler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Küresel sektörler
Soru Açıklaması

Eğer bir sektör hem doğrudan yabancı yatırımlara hem de uluslararası ticarete konu oluyorsa küresel bir özellik gösterdiği söylenebilir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi strateji uygulamasındaki soyut değişkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sorumluluk
Soru Açıklaması
9.

İşletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Temel Stratejiler
Soru Açıklaması

İşletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilerine temel stratejiler adı verilir. İşletmenin tüm yönetim düzeylerinde uygulanan, temel strateji olarak adlandırdığımız, stratejilerden, işletme üst yönetiminde de yararlanılmaktadır.

10.
Stratejik karar alma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sorunları tanımlama
Soru Açıklaması
Stratejik karar alma sürecinin ilk aşaması sorunların tanımlanmasıdır.
logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.

Elektronik ürünler aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Küresel sektörler
Soru Açıklaması

Küresel sektörlere otomotiv, elektronik ürünler, petrol, telekomünikasyon donanımları, yarı iletkenler örnek verilebilir.

12.
Bir işletmenin yerine getirdiği faaliyetleri ve aralarındaki etkileşimleri sistematik bir şekilde açıklamaya çalışan analiz yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Değer Zinciri Analizi
Soru Açıklaması
Bir işletmenin yerine getirdiği faaliyetleri ve aralarındaki etkileşimleri sistematik bir şekilde açıklamaya çalışan bir analiz yöntemine değer zinciri analizi denir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Halkla ilişkiler
Soru Açıklaması
Halkla ilişkiler kurumsal yönetim ilkelerinden biri değildir.
14.

Çeşitli ürünleri olan ve pazarlarda faaliyet gösteren büyük örgütler çoğunlukla hangi yapıları kullanırlar?

Doğru Cevap: "D" Stratejik İşletme Birimi Yapıları
Soru Açıklaması

Çeşitli ürünleri olan ve pazarlarda faaliyet gösteren büyük örgütler çoğunlukla bölgesel veya SBU yapıları kullanırlar.

15.
Çoğulcu kurumsal yönetişim modeli belirli bir paydaş grubunun çıkarlarının tatmin edilmesinin amaçlandığı bir modeldir. Aşağıdakilerden hangisi bu modelin hedeflediği en önemli paydaş grubudur?
Doğru Cevap: "A" Çalışanlar
Soru Açıklaması
Bu modelde en önemli paydaş çalışanlardır. Daha sonra işletmeye kredi verenler ve kriz dönemlerinde işletmeye destek olan finansal kuruluşlar ve işletmeyle iş yapan diğer işletmeler gelmektedir.
16.
I. Kaynak dağılımı II. Yapılar ve sistemler III. Yeterlilikler ve personel IV. Liderlik ve kültür V. Performans değerlendirme ve ödül Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri organizasyonlarda stratejiler ve stratejik programların değişkenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Tüm verilenler organizasyonlarda stratejiler ve stratejik programların değişkenlerindendir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik dengeyi sağlamayı, güvenliği sürdürmeyi ve çevreyi korumayı içeren sosyal sorumluluk alanıdır?

Doğru Cevap: "C" İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki topluma olan sorumluluk
Soru Açıklaması

Ekonomik dengeyi sağlamayı, kamuoyu güvenliğini sürdürmeyi, çevreyi korumayı ve işletmenin hayırseverliği doğrultusunda toplumun kültürel ve sosyal kaynaklarının gelişmesine yardım etmeyi içeren sorumluluk alanı işletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki kamuoyu ya da topluma olan sorumluluktur.

18.

Stratejik karar alma süreci aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile başlamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Sorunları tanımlama
Soru Açıklaması

Süreç stratejik sorunun tanımlanmasıyla başlar. Stratejik sorunlar yapılandırılmamış, çok yönlü ve anlaşılması zordur. Bunların belirlenmesi ya da tanımlanması zaman alır.

19.
Geleneksel yönetim ve kurumsal yönetişim felsefeleri güç ve otorite ölçütü üzerinden karşılaştırıldığında, kurumsal yönetişimin benimsediği anlayış için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Outsider Sistemi
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişimin belirlediği outsider sisteminde işletme sahipliği, denetimi ve yönetimi farklı aktörlerce yerine yürütülmektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi geçerlidir.
20.
"İşletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile sorumlu üst yönetimin, bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini belirli nedenlerle “hak sahibi” olarak gören; pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkileri kapsayan kavramdır" ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Kurumsal yönetişim
Soru Açıklaması
Genel olarak kurumsal yönetişim, işletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile sorumlu üst yönetimin, bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini belirli nedenlere “hak sahibi” olarak gören; pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkileri kapsayan bir kavramdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler