• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.

Bir işletmenin sigara kullanımının azaltılması yönünde bir sosyal sorumluluk projesi yürütmesi hangi açıdan zor bir süreçtir?

Doğru Cevap: "E"  
Soru Açıklaması

Bazı sosyal sorunlar, öylesine derin, karmaşık ve büyüktür ki, tüm işletmelerin birlikte hareket etmesine gereksinme vardır. Örneğin asit yağmurları, ozon tabakasındaki tahribattaki artış gibi çevresel sorunlar. Aynı şekilde,  günümüzün sağlık sorunları (AIDS, işe içkili gelme ve sigara kullanımı) karmaşık sosyal koşulları yansıtmaktadır.

2.
Stratejik yönetim açısından, bir işletmenin etik politikasının başarısı için etik politikası aşağıdakilerden hangi noktaları içermelidir? I) Hareket planları sınırlandırılmış amaçlara odaklanmalıdır. Hiçbir işletme, her etik konusu alanı için bir hareket planı oluşturamaz. Başarı, işletmenin çabalarını belli seçilmiş alanlara yönlendirmeyle gerçekleştirebilir. II) Etik konularla ilgili hareket planları, işletmenin mevcut ve gelecekteki ekonomik faaliyetleriyle ilgili stratejik alanlar üzerine odaklanmalıdır. III) Etik konularla ilgili hareket planları, faaliyet gösterilen ülkelere ya da bölgelere değil öncelikle merkeze yönelik olmalıdır. IV) İşletme liderleriyle ve ziyade birer birey olarak tüm çalışanların hareketleri üzerinde durulmalıdır.
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
• Hareket planları sınırlandırılmış amaçlara odaklanmalıdır. Hiçbir işletme, her etik konusu alanı için bir hareket planı oluşturamaz. Başarı, işletmenin çabalarını belli seçilmiş alanlara yönlendirmeyle gerçekleştirebilir. • Etik konularla ilgili hareket planları, işletmenin mevcut ve gelecekteki ekonomik faaliyetleriyle ilgili stratejik alanlar üzerine odaklanmalıdır. • Etik konularla ilgili hareket planları, faaliyet gösterilen ülkelere ya da bölgelere değil öncelikle merkeze yönelik olmalıdır. • İşletme liderleriyle ve ziyade birer birey olarak tüm çalışanların hareketleri üzerinde durulmalıdır.
3.

Şirketler açısında küresel strateji izlemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Küreselleşmeyle ülkeler arası gelir adaletsizliği giderek artar.
Soru Açıklaması

Küresel strateji izlemenin işletmelere birçok avantaj sağladığı görülmektedir. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler stratejik işletmelere yönelik avantalarıyla ilgilidir. D seçeneğine bakıldığında ise küresel strateji izlemenin dışında genel olarak küreselleşmenin dezavantajlarına yöneliktir.

4.
I. Menfaat Sahipleri II. Hesap Verebilirlik III. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık IV. Pay Sahipleri V. Yönetim Kurulu Yukarıdakilerden hangileri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ana başlıkları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" I-III-IV-V
Soru Açıklaması
Hesap Verebilirlik kurumsal yönetişim ilkelerinden biridir. SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri içerisinde yer almaz.
5.

Kamuoyunun beklentileri ile işletmenin amaçlarını bir araya getirebilen strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Etkileşimli strateji
Soru Açıklaması

Eğer bir işletme çevredeki değişimlerin bir parçası olabiliyor ve kamuoyunun beklentileriyle kendi amaçlarını uyumlaştırabiliyorsa bir etkileşimli stratejiye sahip olduğu söylenebilir.

6.
Aşağıdakilerden hangisinde işletmelerin pazarlama yaklaşımını küresel ölçekte standardize etmesi sayesinde tasarruf sağlanır?
Doğru Cevap: "A" Maliyet
Soru Açıklaması
İşletmeler pazarlama yaklaşımlarını küresel ölçekte standardize etmenin sayesinde maliyet tasarrufları sağlayabilmektedirler. Örneğin; PepsiCo’nun, aynı filmi her bir ulusal pazarlarda TV reklamları için kullanarak pazarlama maliyetlerinde yaklaşık yılda 10 milyon dolar tasarruf sağladığı tahmin edilmektedir.
7.

İşletme çevresinin en önemli bileşenlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yasal Sistem
Soru Açıklaması

İşletme çevresinin en önemli bileşenlerinden birisi işletmenin yasal çevresidir. İşletme faaliyetleri yasalarla, yönetmeliklerle, çeşitli düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından yayınlanan tebliğlerle düzenlenmektedir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi strateji değerlendirmesi için özellikle faydalı olan finansal oranlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Vergi Oranı
Soru Açıklaması

Strateji değerlendirmesi için özellikle faydalı olan bazı önemli finansal oranlar aşağıdaki gibidir:

 • Yatırımın getirisi (ROI)
 • Öz sermaye getirisi (ROE)
 • Kâr marjı
 • Pazar payı
 • Borç-öz sermaye oranı
 • Hisse başı kazançlar
 • Satış büyümesi
 • Aktif büyümesi.
 • 9.

  Vekalet teorisindeki asiller işletmelerin hangi paydaşlarını işaret etmektedir?

  Doğru Cevap: "D"  
  Soru Açıklaması

  Vekâlet teorisi (agency theory), vekillerin (işletme yöneticileri) asillerin (işletme sahipleri) amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket etmelerinin sağlanabilmesi sorununa ilişkin olarak ortaya atılmış bir teoridir. Bu teoriye göre işletmelerin sermayedarları, asiller, yöneticilere vekâlat vermekte ve onları işletmeyi kendi çıkarları doğrultusunda idare etmeleri için görevlendirmektedir. Bu teoride asiller kavramına işletmede karşılık gelen grup işletme sahipleri yani işletme ortaklarıdır.

  10.
  İşletmelerde kurumsal yönetişim işlevi aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla yürütülmektedir?
  Doğru Cevap: "B" Kurumsal yönetişim mekanizmaları
  Soru Açıklaması
  İşletmelerde kurumsal yönetişim işlevi kurumsal yönetişim mekanizmaları aracılığıyla yürütülmektedir.
  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 6
  11.

  ‘Bir ülkenin serbest ve adil piyasa koşulları altında, bir yandan uzun vadede halkının reel gelirini artırırken öte yandan, uluslararası piyasaların koşullarına ve standartlarına uygun mal ve hizmetleri üretebilme yeteneğidir.’ Hangi rekabet gücünün tanımıdır?

  Doğru Cevap: "D" Ülke düzeyinde rekabet gücü
  Soru Açıklaması

  Ülke düzeyinde rekabet gücü, bir ülkenin serbest ve adil piyasa koşulları altında, bir yandan uzun vadede halkının reel gelirini artırırken öte yandan, uluslararası piyasaların koşullarına ve standartlarına uygun mal ve hizmetleri üretebilme yeteneğidir.

  12.
  Stratejinin değerlendirilmesi için kullanılan ölçütler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  Doğru Cevap: "E" Politika
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdaki yönetişim modellerinin hangisinde hem pay sahiplerinin hem de çalışanların çıkarları tatmin edilmeye çalışılır?
  Doğru Cevap: "A" İkili Kurumsal Yönetişim Modeli
  Soru Açıklaması
  hem pay sahiplerinin hem de çalışanların çıkarlarının tatmin edilmeye çalışıldığı model İkili Kurumsal Yönetişim Modelidir.
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirmekiçin değerlendirilmesi gereken strateji boyutları arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "A" Bölgesel pazar katılımcılığı
  Soru Açıklaması
  Küresel Strateji Geliştirmek için Değerlendirilmesi Gereken Strateji Boyutları: • Küresel pazar katılımcılığı • Ürün standardizasyonu • Tek tip pazarlama yaklaşımı • Entegre rekabetçi hareketler • Katma-değerli aktivitelerin koordinasyonu • Katma-değerli aktivitelerin yoğunlaşması
  15.
  I. Koordinasyonu arttırırII. Esneklik ve uyum sağlamayı geliştirirIII. Bölümler arası iletişimi geliştirirIV. Yüksek derecede uzmanlığı olan çalışanların verimini arttırır.Yukarıda özellikleri verilen örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  Doğru Cevap: "A" Matriks yapı
  Soru Açıklaması
  Matriks yapı diğer örgütsel yapıların eksiklikleri için, özellikle de bölümler arasındaki iletişimi geliştirmek ve yüksek derecede uzmanlığı olan çalışanların verimliliğini artırmak açısından bir çözüm sunar. Matriks yapı koordinasyonu arttırırken aynı zamanda da esnekliği ve uyum sağlamayı geliştirir.
  16.

  Hangisi kurumsal yönetişimin dışsal mekanizmalarından biridir?

  Doğru Cevap: "C" Satın alma tehditleri
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi İçsel Kurumsal Yönetişim Mekanizmaları arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "E" Satın Alma Tehditleri
  Soru Açıklaması
  Satın alma tehditleri i dışsal Kurumsal Yönetişim Mekanizmaları arasında yer alır.
  18.

  Yöneticilerin stratejiyi kolaylıkla değiştirebildiği strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Aktif olmayan strateji
  Soru Açıklaması

  Pek çok yönetici, politikalarını sadece baskı, direnç ya da eleştiriler söz konusu olduğunda önceliklere cevap verme yönünde değiştirme eğilimindedir. Ancak böylesi yöneticilerin yönetimindeki işletmeler genellikle işletmeyle ilgili tarafların beklentilerine cevap vermek için gereken davranış değişikliğine direnecektir. 

  19.
 • İşletmenin yapısı
 • İşletmenin personeli
 • İşletmenin kültürü
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri strateji uygulama değişkenleri arasındadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Strateji uygulama değişkenleri; işletmenin yapısı, personeli, kültürü, hedefleri, liderlik gibi değişkenlerdir.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi faydaların üstünlük sonuçlarından biridir.?

  Doğru Cevap: "A" Beceriler
  Soru Açıklaması

  Bir strateji, işletmenin seçtiği faaliyet alanında rekabetçi bir avantaj oluşturulmalı ve/veya devamını sağlamalıdır. Rekabetçi faydalar normalde üç alandaki üstünlük sonucudur: (1) Kaynaklar, (2) beceriler, veya (3) konum. Performans,Uyum,Strateji ve Dış çevre bu sonuçlardan değildir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler