• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.
Kamuoyunun beklentileri ile işletmenin amaçlarını bir araya getirebilen stratejiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Etkileşimli strateji
Soru Açıklaması
Eğer bir işletme çevredeki değişimlerin bir parçası olabiliyor ve kamuoyunun beklentileriyle kendi amaçlarını uyumlu kılabiliyorsa etkileşimli stratejiye sahip olduğu söylenebilir.
2.
I. Bir işletmenin stratejisinin altında yatan nedenlerin incelenmesi, II. Öngörülen sonuçların gerçek sonuçlarla karşılaştırılması ve III. Performansın planlara uymasını sağlamak üzere düzeltici eylemlerin uygulanması Yukarıda sıralanan maddelerden hangileri strateji değerlendirmenin faaliyetleri arasındadır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
3.
 • Farklı sürelerle karşılaştırma
 • Rakiplerle karşılaştırma
 • Sektör ortalamasıyla karşılaştırma
 • Yukarıdakilerden hangileri stratejileri değerlendirmek için karşılaştırma yapmak üzere kullanılan finansal oranlardır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Stratejileri değerlendirmek için genel olarak kullanılan nicelik ölçütü üç kritik karşılaştırma yapmak üzere strateji uzmanlarının kullandığı finansal oranlar: (1) İşletmenin performansını farklı süreler üzerinden karşılaştırmak, (2) işletmenin performansını rakiplerinki ile karşılaştırmak ve (3) işletmenin performansını sektör ortalamaları ile karşılaştırmak.

  4.
  Aşağıdakilerden hangisi strateji uygulamada yer alan kaynak dağılım işlemlerindendir?
  Doğru Cevap: "A" Faaliyet bütçesi
  Soru Açıklaması
  5.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin stratejilerinin kurumsal karne aracılığıyla değerlendirmesini sağlayan dört farklı açıdan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "D" İşletme dışı işlemleri
  Soru Açıklaması

  Kurumsal karne; işletmelerin stratejileri dört farklı açıdan değerlendirmesini sağlayan bir işlemdir: Finansal performans, müşteri bilgisi, işletme içi işlemleri ve öğrenme ile büyüme.

  6.
  Sermaye Piyasası Kurulu’nun yönetim ilkeleri ana başlıkları arasında yer alan “pay sahipleri” ilişkili alt başlıklarda yer alan belirli haklar elde etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değildir?
  Doğru Cevap: "E" Üst yönetimin kararlarına doğrudan müdahale hakkı
  Soru Açıklaması
  Pay sahiplerine ilişkin haklar; Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Genel Kurula Katılım Hakkı, Oy Hakkı, Azlık Hakları, Kâr Payı Hakkı ve Payların Devri şeklinde sıralanmaktadır.
  7.
  I. Pazara yönelimlilikII. Örgüt kültürüIII. Küresel pazar katılımcılığıIV. Pazar faktörleriV. Örgütsel kabiliyetlerYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken içsel organizasyonel faktörlerdendir?
  Doğru Cevap: "B" I, II ve V
  Soru Açıklaması
  8.
  İşletmecilik faaliyetlerinin odağında hissedarların yer aldığı kurumsal yönetişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Tekil kurumsal
  Soru Açıklaması
  Tekil kurumsal yönetişim modelinde işletmecilik faaliyetlerinin odağında hissedarlar yer almaktadır.
  9.

  Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetim felsefesinin ilkelerindendir?

  Doğru Cevap: "A" işletme sahibi ve yöneticilerinin sorumluluklarının hukuki çerçevesi yeterince çizilmemiştir.
  Soru Açıklaması

  Sorunun B,C,D,E seçeneğindeki ifadeler kurumsal yönetişim felsefesinin özellikleridir. A seçeneğinde verilen ifade ise geleneksel yönetim felsefesinin özelliklerindendir.

  10.

  Finansal performans, müşteri bilgisi, işletme içi işlemleri ve öğrenme ile büyüme stratejilerinin değerlendirilmesini sağlayan işleme ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Kurumsal karne
  Soru Açıklaması

  Kurumsal karne; finansal performans, müşteri bilgisi, işletme içi işlemleri ve öğrenme ile büyüme stratejilerinin değerlendirilmesidir.

  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 5
  11.
  I. TutarlılıkII. Uyum III. Uygulanabilirlik IV. Fayda.Yukarıda verilen Rumelt ölçütlerinden hangisi/hangileri, işletmenin dış değerlendirilmesine dayalıdır?
  Doğru Cevap: "C" II ve IV
  Soru Açıklaması
  12.

  Hangisi 1990’lı yıllarda kurumsal yönetişimin kabul görmesinin nedenlerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Bilgi teknolojilerinin gelişmesi
  Soru Açıklaması

  1990’lı yıllarda kurumsal yönetişimin bu denli kabul görmesi dört temel nedene bağlanmaktadır. Bunlar yaşanan şirket skandalları, finansal krizler, küreselleşme ve özelleştirme şeklinde sıralanmaktadır.

  13.
  Aşağıdakilerden hangisinde tekil kurumsal yönetişim modelinde işletmecilik faaliyetlerindendir?
  Doğru Cevap: "D" İşletmelerin temel amacı pay sahiplerinin çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermektir.
  Soru Açıklaması
  Bu modele göre işletmelerin temel amacı pay sahiplerinin çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermektir. Bu modelde temel kontrol mekanizması piyasa aracılığıyla yürütülmektedir. Model işletme üst yönetimi ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri kapsar. Yöneticiler yönetim kuruluna karşı, yönetim kurulu da pay sahiplerine karşı sorumludur. Yönetim kurulunda dış üyelerin varlığı, şeffaflık ve yönetici emek pazarı model kapsamında değerlendirilen kurumsal yönetişim mekanizmaları olarak öne çıkmaktadır. Bu model daha çok ABD ve İngiltere gibi ülkelerde geçerlidir. İkili kurumsal yönetişim modeli ise daha çok Fransa, Hollanda ve Almanya gibi kıta Avrupası ülkelerinde geçerlidir. Bu modelde hem işletmelerin en önemli paydaşı olarak çalışanlara hem de pay sahiplerine önem verilmektedir. Pay sahiplerinin çıkarları tatmin edilirken, çalışanların çıkarlarından ödün verilmemektedir. Modelin bu yapısı iki kademeli yönetim kurulu yapısının varlığıyla kendisini göstermektedir. Tüm strateji ve yönetim işlevi yönetim kurulunca yerine getirilmekte fakat yönetim kurulunu göreve denetim kurulu getirmektedir. Çalışanlar, sendikalar ve hissedarlar denetim kuruluna üye atayabilmektedirler. Alman sisteminin savunucuları sistemin kurumsal hataları önlediğini ve CEO’ları hızlı kararlar almaktan alıkoyduğunu belirtmektedirler. Fakat sistem karar alma sürecini oldukça yavaşlattığı nedeniyle eleştirilmektedir. Alman kurumsal yönetişim sistemi işletmelerin yeniden yapılandırılmalarını zorlaştırmaktadır.
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi küresel şirketlerin özelliklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Sermayeleri ulusal bir kimliğe sahiptir
  Soru Açıklaması
  15.
  I) Sosyal değerler ve iş ahlakı çevrenin korunması, II) Tüketicinin korunması, III) İş hayatının niteliğinin geliştirilmesi, IV) Uzun soluklu, sosyal fayda temelli yatırımlar V) Kültürel sanatsal projelere katkılar Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin sosyal sorumluluk alanlarındandır?
  Doğru Cevap: "E" Hepsi
  Soru Açıklaması
  İşletmelerin sosyal sorumluluk alanları sosyal değerler ve iş ahlakı çevrenin korunması, tüketicinin korunması, iş hayatının niteliğinin geliştirilmesi, uzun soluklu, sosyal fayda temelli yatırımlar ve kültürel sanatsal projelere katkılar olarak isimlendirilebilir ve işletmelerin sosyal sorumluluklarının başında sosyal değerler ve iş ahlakı gelmektedir.
  16.

  Aşağıdakilerden hangisi Richard Rumelt’in sunduğu, bir stratejinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek dört ölçüt birisi değildir?

  Doğru Cevap: "A" Uyumsuzluk
  Soru Açıklaması

  Belirli bir stratejinin uygun olduğunu veya işe yarayacağını kesin olarak gösterebilmek imkânsızdır. Richard Rumelt bir stratejinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek dört ölçüt sunmuştur: Tutarlılık, uyum, uygulanabilirlik ve fayda.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk alanları içinde yer almaz?
  Doğru Cevap: "C" Bireysel sorumluluk
  Soru Açıklaması
  Doğal yaşam, tüketiciler, çalışanlar, yerel, ülke ve hükumet kurumları, faaliyet gösterilen toplum ve medya işletmenin sosyal sorumluluk alanları arasında yer almaktadır.
  18.
  Şirket skandalları, bütün dünyayı etkileyen finansal krizler, ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılık, ülkelerin piyasa ekonomisine geçişi aşağıdakilerden hangisinin ön plana çıkmasına neden olmuştur?
  Doğru Cevap: "D" Kurumsal yönetişim
  Soru Açıklaması
  1990’lı yıllarda kurumsal yönetişimin kabul görmesi dört temel nedene bağlanmaktadır. Bunlar yaşanan şirket skandalları, finansal krizler, küreselleşme ve özelleştirme şeklinde sıralanmaktadır.
  19.
  İşletmede hangi işin yapılacağı sorusunu soran strateji aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Üst yönetim
  Soru Açıklaması
  20.

  Değiştirilmiş dış etken değerlendirme matrisinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" EFE
  Soru Açıklaması

  Değiştirilmiş dış etken değerlendirme matrisinin kısaltması EFE’dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler