• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi organizasyon yapısı işlevi ile ilgili stratejiler belirlenirken ele alınan konulardan birisidir?

Doğru Cevap: "B" İş Bölümü
Soru Açıklaması

İş bölümü, organizasyon yapısı işlevi ile ilgili stratejiler belirlenirken ele alınan konulardan birisidir. Diğerleri ise teknoloji işlevi ile ilgilidir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimi öne çıkartan gelişmeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Doğal afetler
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişimi öne çıkartan gelişmeler arasında şirket skandalları, finansal krizler, küreselleşme ve özelleştirme yer alır.
3.
I-İşletmenin hedefleriyle belirgin bir biçimde ilişkili olmalıdır. II-Yöneticilere kontrol ettikleri ve etkilerinin olduğu görevler hakkında faydalı bilgiler temin etmelidirler. III-Strateji değerlendirmede çalışanlar zamanında bilgi elde etmelidir.Yukarıdakilerden hangileri etkin strateji değerlendirme faaliyetlerinin taşıması gereken özelliklerdir?
Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması
Öncelikle, strateji değerlendirme faaliyetleri dengeli olmalıdır, çok fazla bilgi çok az bilgi kadar kötü olabilir; ve çok fazla kontrol faydadan çok zarar verir. Strateji değerlendirme faaliyetleri aynı zamanda anlamlı olmalıdır; işletmenin hedefleriyle belirgin bir biçimde ilişkili olmalıdır. Yöneticilere kontrol ettikleri ve etkilerinin olduğu görevler hakkında faydalı bilgiler temin etmelidirler. Strateji değerlendirmede çalışanlar zamanında bilgi elde etmelidir. Doğru cevap D seçeneğidir.
4.
I. Mali performansII. Liderlik ve kültürIII. Pazar performansıIV. Yeterlilikler ve personelV. Hedeflere ilerleme durumuYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri stratejik performansın ölçülmesinde değerlendirilen unsurlardır?
Doğru Cevap: "D" I, III ve V
Soru Açıklaması
Stratejilerin başarılı olabilmesi için, stratejik performans hedeflerini karşılanması gereklidir. Stratejik performans mali performans, pazar performansı ve işletmenin stratejik hedeflerine doğru giden süreç üzerinden ölçülebilir.
5.

Örgütsel ve stratejik planların geliştirilmesi, desteklenmesi ve uygulamaya dönüştürülmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Strateji uygulama
Soru Açıklaması

Strateji uygulamasının anlamı stratejinin uygulamaya geçmesi veya harekete dönüşmesi anlamında gelir. Daha detaylı bir şekilde tanımlamak gerekirse de yöneticinin görevlerinin üstesinden gelmesi, gerekli kaynakların stratejik programlara dağılımı ve stratejik planların desteklenmesi için uygun örgütsel sistemler ile yeterliliklerin geliştirilmesini kapsar.

6.
I-Risk almak, hatalarından ders çıkartmak ve yeni sorunlara öz güvenli bir şekilde yaklaşmak. II-Vizyon, strateji, uygulama ve değerlendirme gibi stratejik yönetim sürecinin çeşitli aşamaları arasında düşünsel açıdan hızlı geçişler yapabilmek. III-Örgütsel yaşamı ve içinde var olan politik ortamı iyi kavrayabilmek. IV-Belirli ve stabil iş ortamlarında faaliyet göstermek Yukarıdakilerden hangisi/hangileri üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
Gelecekte başarılı üst düzey yöneticilerin aşağıda sıralanan yeteneklere sahip olmaları gerektiği belirtilmektedir • Dinamik, belirsiz ve değişken iş ortamlarında faaliyet gösterebilmek ve bu tür ortamlarda başarılı olmak. • Risk almak, hatalarından ders çıkartmak ve yeni sorunlara öz güvenli bir şekilde yaklaşmak. • Vizyon, strateji, uygulama ve değerlendirme gibi stratejik yönetim sürecinin çeşitli aşamaları arasında düşünsel açıdan hızlı geçişler yapabilmek. • Örgütsel yaşamı ve içinde var olan politik ortamı iyi kavrayabilmek.
7.
Geleneksel yönetim felsefesi ve Kurumsal yönetim felsefesinin karşılaştırılması belirli kriterlere göre yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Uygulanabilirlik
Soru Açıklaması
Güç ve otorite, kurallara karşı takdiri kararlar, sorumluluk, hesap verme ve hesap sorma, şeffaflık, yönetim kurulunun oluşumu, bağımsızlık gibi kriterler kurumsal yönetişim ve geleneksel yönetim arasında karşılaşma yapmayı kolaylaştırmaktadır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi 'finansal performans, müşteri bilgisi, işletme içi işlemleri ve öğrenme ile büyüme stratejilerinin değerlendirilmesi' olarak tanımlanan kavramdır ?
Doğru Cevap: "B" Kurumsal karne
Soru Açıklaması
9.
Strateji uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" CEO ve üst yönetimin değerleri stratejilerin uygulanmasında sınırlı rol oynar.
Soru Açıklaması
Strateji uygulaması, iyi yapılandırılmış, uygun stratejinin oluşturulması veya bir faaliyetin kontrol edilmesi gibi değildir. Yapı, kültür, değerler, motivasyon, bağlılık, örgütsel davranış ve güç ilişkileri gibi birçok soyut değişkenin yönetilmesini içerir. CEO ve üst yönetimin değerleri stratejilerin uygulanmasında özellikle önemli bir rol oynar. Çünkü üst yönetimin desteklemediği veya az destek verdiği değişim ya da uygulama başarısız olacaktır. İyi bir uygulama stratejik başarı için çok önemlidir. Bu nedenle stratejilerin sistematik olarak uygulanması önemlidir. Uygulama için çeşitli örgütsel değişkenler kullanılabilir. Uygulama stratejileri finansal uygulamalarla bağlantılandırılır. Sistematik uygulama, yeni stratejilerce ifade edilen stratejik değişimin boyutlarını ve değişimini kolaylaştıran değişkenleri anlayarak elde edilebilir (Brodwin and Bourgeois, 1984; Drazin and Howard, 1984; Johnson, 1988). CEO ve üst yönetimin değerleri stratejilerin uygulanmasında özellikle önemli bir rol oynar. Doğru cevap B seçeneğidir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik dengeyi sağlamayı, güvenliği sürdürmeyi ve çevreyi korumayı içeren sosyal sorumluluk alanıdır?

Doğru Cevap: "C" İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki topluma olan sorumluluk
Soru Açıklaması

Ekonomik dengeyi sağlamayı, kamuoyu güvenliğini sürdürmeyi, çevreyi korumayı ve işletmenin hayırseverliği doğrultusunda toplumun kültürel ve sosyal kaynaklarının gelişmesine yardım etmeyi içeren sorumluluk alanı işletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki kamuoyu ya da topluma olan sorumluluktur.

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C"  Rekabet, antidemokratikleşmeye de neden olur.
Soru Açıklaması

Rekabetin önemine gelince, rekabet toplumsal açıdan pek çok yarar sağlamaktadır. Rekabetçi bir ortamda tüketiciler ihtiyaç duydukları malları ve hizmetleri istedikleri satıcıdan alma özgürlüğüne sahiptirler. Girişimciler istedikleri alanda girişim yapmak, çalışanlar istedikleri iş yerinde çalışmak, sermaye ve doğal kaynak sahipleri de varlıklarını istedikleri kişiler aracılığıyla değerlendirmek imkânına sahiptirler Rekabet, tüm karar birimlerini mümkün olan en iyi tercihleri en kısa zamanda yapmaya teşvik eder ve zorlar. Bu bağlamda rekabet işletme içinde de kaynakların en iyi biçimde kullanımını teşvik eden bir süreçtir. Rekabet tüm işletmeleri en yeni ve en ileri teknolojiyi uygulamaya mecbur eder. Rekabet, demokratikleşme açısından da büyük önem taşır. Rekabet ortamında tekellere, ayrıcalıklı gruplara ve güç odaklarına yer yoktur. Rekabet ortamında piyasalarda oluşan fiyatları, ücretleri, rantları ve faizleri kimse belirleyemez ve önemli ölçüde etkileyemez. Bu değişkenler milyonlarca karar vericinin yer aldığı piyasalarda bir anlamda adil bir oylama sonucunda belirlenir. Rekabet kültürü, ekonomik alanda olduğu gibi siyasi alanda da adil yarışma koşullarının gelişmesini teşvik eder.

12.
Kurumsal mekanizmanın kaynaklarından biri olan içsel mekanizmanın, kurumsal yönetişim mekanizmaları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yönetim kurulu, ortaklık yapısı, yöneticilerin ücreti, yatırımcı ilişkileri, en iyi uygulama kodları
Soru Açıklaması
13.

Aşağıda verilenlerden hangisi içsel kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Yatırımcı İlişkileri
Soru Açıklaması

Satın alma tehditleri, yönetici piyasası, ürün piyasası ve aktif hissedarlık dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer alırkenyatırımcı ilişkileri içsel kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin etik politikasının başarısı için etik politikasının içermesi gereken noktalardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Sadece işletme liderlerinin hareketleri üzerinde durulmalıdır.
Soru Açıklaması
Sadece işletme liderlerinin hareketleri üzerinde durulmalıdır. Şıkkı yanlıştır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk alanlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Hissedarların gelir seviyesini yükseltmeye yönelik sorumluluk
Soru Açıklaması
Hissedarların gelir seviyesini yükseltmeye yönelik sorumluluk, işletmelerin sosyal sorumluluk alanlarından değildir.
16.
Strateji yönetim seviyeleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" kurumsal, işletme, işlevsel
Soru Açıklaması
işletmelerde stratejik yönetim temel olarak üç seviyede ele alınan bir konudur. kurumsal seviye, işletme seviyesi ve işlevsel seviye olarak adlandırılmaktadır.
17.

Az sayıda personele sahip, küçük, sahibi tarafından yönetilen ve çoğunlukla herkesin sahibine bildirimde bulunduğu küçük bir işletme, aşağıdaki örgütsel yapı türlerinden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Basit yapı
Soru Açıklaması

Basit yapı az sayıda personele sahip, küçük, sahibi tarafından yönetilen ve çoğunlukla herkesin sahibine bildirimde bulunduğu küçük bir işletmedir. Bu yapı sınırlı sayıda çalışan olduğunda etkin bir şekilde çalışabilir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçladığı hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek örgüt içi etmenlerdendir?

Doğru Cevap: "D" Etkisiz stratejiler
Soru Açıklaması

Çeşitli iç ve dış etkenler işletmelerin uzun dönemli ve yıllık hedefler elde etmesini önleyebilir. Dış olarak rakiplerin eylemleri, talepte değişiklikler, teknolojide değişimler, ekonomik değişiklikler, demografik kaymalar ve hükûmetten kaynaklanan eylemler hedeflerin elde edilmesini engelleyebilir. İç olarak, etkisiz stratejiler seçilmiş veya yürürlüğe koyulacak faaliyetlerin zayıf ve hedeflerin fazla iyimser olması olabilir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin paydaşlarının beklentilerine verdiği cevap yaklaşımlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Paydaş analizi stratejisi
Soru Açıklaması
Paydaş analizi stratejisi işletmelerin paydaşlarının beklentilerine verdiği cevap yaklaşımlarından değildir.
20.

İş biriminin göreceli pazar payı (GPP) aşağıdaki hangi formüle göre hesaplanır?

Doğru Cevap: "C" GPP=İş biriminin satışları (veya pazar payı)/Esas rakibin satışları (veya pazar payı)
Soru Açıklaması

İş biriminin göreceli pazar payı (GPP) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

GPP=İş biriminin satışları (veya pazar payı)/Esas rakibin satışları (veya pazar payı)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler