• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk ve etik konularında yapılacak çevre analizi odaklarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Eğilim analizi
Soru Açıklaması
Eğilim analizi, sosyal sorumluluk ve etik konularında yapılacak çevre analizi odaklarından biridir.
2.

 İşletmenin faaliyet veya iş alanında “mevcut durumunu koruma” amacı ile gerçekleştirilen stratejik uygulamalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Durağan stratejiler
Soru Açıklaması

İşletmeler bazı durumlarda mevcut işlerini ve faaliyet alanlarını olduğu gibi devam ettirmek yolunu seçerler. Pazarın büyümediği ve dolayısı ile işletme için gelecekteki nakit akışlarının cazip olmadığı ama yine de gelir elde edilen bu alanlarda işletmenin faaliyetlerini devam ettirmesi uygun bir davranış olabilir. Böyle bir durumda işletme faaliyet veya iş alanında “mevcut durumunu koruma” amacı ile durağan stratejiler olarak tanımlayabileceğimiz stratejik uygulamaları gerçekleştirir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.
Soru Açıklaması
4.
İşletmelerde sosyal paydaşlara olan sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda olması gereken nedir?
Doğru Cevap: "A" Sorumlulukların yerine getirildiğinden emin olunmalıdır
Soru Açıklaması
İşletmelerde sosyal paydaşlara olan sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda sorumlulukların yerine getirildiğinden emin olunmalıdır.
5.
Aşağıdaki stratejilerden hangisi geçici ve kısa dönemli başarı getirir?
Doğru Cevap: "B" Aktif olmayan, tepkisel, proaktif
Soru Açıklaması
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki aktif olmayan, tepkisel ve proaktif strateji geçici, kısa dönemli başarılar getirmektedir. Ancak uzun dönemli başarı etkileşimli strateji ile elde edilebilmektedir. Hem işletme hem de kamuoyu için büyük ve uzun dönemli kârlılık da bu strateji ile yakından ilişkilidir.
6.

Adil ücret ve faydaların sağlanmasını, güvenli iş ortamının sağlanmasını, ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi politikaları barındıran sosyal sorumluluk alanı hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çalışanların refahına yönelik sorumluluk
Soru Açıklaması

Çalışanların refahına yönelik sorumluluk; Adil ücret ve faydaların sağlanmasını, güvenli iş ortamının sağlanmasını, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını, personelin ve profesyonellerin gelişmesi için fırsat yaratılmasını ve ilerlemeye olanak sağlayacak insan kaynaklan politikalarına sahip olunmasını içerir.

7.
Mevcut veya muhtemel mal ve/veya hizmetlerin satılabileceği muhtemel müşteri yapılarını belirlemek için potansiyel müşteri gruplarının özelliklerini sistematik olarak sınıflandırmak, diğer bir ifadeyle hedef pazarı tayin etmek ve pazarlama karmasını geliştirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Pazarlama stratejisi
Soru Açıklaması
Mevcut veya muhtemel mal ve/veya hizmetlerin satılabileceği muhtemel müşteri yapılarını belirlemek için potansiyel müşteri gruplarının özelliklerini sistematik olarak sınıflandırmak, diğer bir ifadeyle hedef pazarı tayin etmek ve pazarlama karmasını geliştirmeye pazarlama stratejisi denir.
8.

Tayland’da 1997 yılının sonlarında başlayan Asya krizi kurumsal yönetişimi öne çıkartan hangi gelişmelere örnek teşkil etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Finansal krizler
Soru Açıklaması

Günümüzde finansal piyasalar iç içe geçmiş bir bütünün parçaları olarak betimlenmektedir. Bu bütünün herhangi bir bileşeninde ortaya çıkan finansal krizlerin, tıpkı salgın bir hastalık gibi, birçok ülkeyi ve işletmeyi etkilemesi oldukça doğaldır. Örneğin Tayland’da 1997 yılının sonlarında başlayan Asya krizi, Rusya’da 1998 yılında ortaya çıkan finansal kriz, kısa bir süre içerisinde ekonomisi güçlü olan bile birçok ülkeyi etkisi altına alabilmiştir.

9.

Bir şirkete fon sağlayan yatırımcıların yatırımlardan bir getiri elde etme konusunda kendilerini güvende hissetmelerine yarayan yöntemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Kurumsal yönetişim
Soru Açıklaması

Shleifer ve Vishny (1996’dan aktaran Kılıç, 2009: 6)“A Survey Of Corporate Governance (Kurumsal Yönetişime İlişkin Bir Araştırma)” adlı eserde kurumsal yönetişimi; bir şirkete fon sağlayan yatırımcıların yatırımlardan bir getiri elde etme konusunda kendilerini güvende hissetmelerine yarayan yöntemler şeklinde tanımlamaktadırlar.

10.

Son yıllarda artan şirket skandalları kurumsal yönetişimin sağladığı hangi işlevine olan ihtiyacı açık bir şekilde ortaya koymuştur.?

Doğru Cevap: "E" Denetim
Soru Açıklaması

Son yıllarda artan şirket skandalları kurumsal yönetişimin sağladığı denetim işlevine ve kurallara olan ihtiyacı açık bir şekilde ortaya koymuştur.

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

Görev ve sorumluluklar üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi alanlarda gruplandırıldığı örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Fonksiyonel yapılar
Soru Açıklaması

Fonksiyonel yapılarda görev sorumluluklar üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi fonksiyonel alanlar tarafından gruplandırılır. Her bir fonksiyonel alan bir yönetici tarafından yönetilebilir ve başkan veya üst yönetim (çoğunlukla sahibi) fonksiyonlar arası koordinasyonu gerçekleştirir.

12.

Etkin bir değerlendirme sistemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmesi doğru olmayacaktır?

Doğru Cevap: "A" İşletmenin hedefleriyle birebir ilişkili olmasına gerek yoktur.
Soru Açıklaması

Strateji değerlendirme faaliyetleri aynı zamanda anlamlı olmalıdır; işletmenin hedefleriyle belirgin bir biçimde ilişkili olmalıdır. Yöneticilere kontrol ettikleri ve etkilerinin olduğu görevler hakkında faydalı bilgiler temin etmelidirler. Strateji değerlendirmede çalışanlar zamanında bilgi elde etmelidir; Strateji değerlendirmesi meydana gelen olayın o andaki durumunu ortaya koyabilmek için tasarlanmalıdır. Strateji değerlendirme süreci kararları baskılamamalı, karşılıklı anlayış güven ve sağduyuyu teşvik etmelidir. A seçeneği etkin bir değerlendirme sistemiyle ilgili olarak yanlıştır.

13.
İşletmenin, meydana gelen önemli değişimden sonra direnç gösterdiği ve ancak güçlü bir baskı söz konusu olduğunda faaliyetlerini değiştirdiği strateji tipi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tepkisel strateji
Soru Açıklaması
İşletmenin, meydana gelen önemli değişimden sonra direnç gösterdiği ve ancak güçlü bir baskı söz konusu olduğunda faaliyetlerini değiştirdiği strateji tipi tepkisel stratejidir.
14.

Bir sektör doğrudan yabancı yatırımlara konu olmuyorsa, ancak uluslararası ticarete yüksek düzeyde konu oluyorsa bunlara ne denebilir?

Doğru Cevap: "B" Ticarileşen Sektörler
Soru Açıklaması

Sektörleri uluslararasılaşma derecelerine göre dört ana sınıfa ayırmak olanaklı görünmektedir. Çok Uluslu Sektörler, Ticarileşen Sektörler, Küresel Sektörler ve Korunaklı Sektörler. Eğer bir sektör doğrudan yabancı yatırımlara konu olmuyorsa, ancak uluslararası ticarete yüksek düzeyde konu oluyorsa bunlara ticarileşen sektörler denebilir.

15.

Bir strateji tutarsız hedefler ve kurallar sunmamalıdır. Örgütsel çatışmalar ve bölümler arası çekişme genellikle yönetimle ilgili düzensizlik belirtileridir ancak bu sorunlar aynı zamanda başka neyin işareti de olabilir?

Doğru Cevap: "D" Tutarsızlık
Soru Açıklaması

Bir strateji tutarsız hedefler ve kurallar sunmamalıdır. Örgütsel sorunların stratejideki tutarsızlıklara bağlı olup olmadığını belirlemek için üç ilke bulunmaktadır:

  • Eğer yönetimle ilgili sorunlar personelde değişikliklere rağmen devam ederse ve insan bazlı olmaktan ziyade sorun bazlı olma eğilimi gösterirlerse bu durumda stratejiler tutarsız olabilir.
  • Eğer bir bölüm için başarının anlamı veya yorumu bir diğer bölümün başarısızlığı ise bu durumda stratejiler tutarsız olabilir.

•Eğer kurallarla ilgili sorunlar ve problemler çözüm için üst yönetime iletilmeye devam ediyorsa bu durumda stratejiler tutarsız olabilir.

16.
Anglo-saxon kurumsal yönetişim modeli hangi ülkede yaygın olarak görülmektedir?
Doğru Cevap: "D" ABD
Soru Açıklaması
Anglo-saxon kurumsal yönetişim modeli Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiliz şirketlerinin büyüme süreçlerinde yaygın olarak görülmektedir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişim ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Çalışkan olma
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişim ilkeleri arasında adil davranma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk vardır.
18.
Kurumsal yönetişimin kabul görmesindeki hangi faktör devlet tarafından sahip olunan kurum ve kuruluşların yerli veya yabancı özel kuruluşlara satılması olarak tanımlanır?
Doğru Cevap: "D" Özelleştirme
Soru Açıklaması
Geçmişte kamuya ait olan kurumların özelleştirilmesi bu kurumlarında sermaye piyasalarından fon talep eden bir aktör olarak yerlerini almaları, kurumsal yönetişimin gelişimini tetikleyen bir başka etken olarak karşımıza çıkmaktadır (Aktan, 2006: 12).
19.

Değiştirilmiş dış etken değerlendirme matrisinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" EFE
Soru Açıklaması

Değiştirilmiş dış etken değerlendirme matrisinin kısaltması EFE’dir.

20.

Yönetimi işletme sonuçlarından sorumlu tutan ve olası başarısızlık durumunda yönetimden hesap sorulmasını öngören kurumsal yönetişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hesap Verebilirlik
Soru Açıklaması

 Kurumsal yönetişimin temel ilkelerinden birisi de hesap verebilirliktir. Şeffaflık ilkesi işletmelerin faaliyetlerinin öncesini ve faaliyet aşamasını genel olarak ilgilendirmekte iken hesap verebilirlik ilkesi faaliyet sonrası ile ilgili bir ilkedir. Bu ilke yönetimi işletme sonuçlarından sorumlu tutmakta ve olası başarısızlık durumunda yönetimden hesap sorulmasını öngörmektedir.  

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler