• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 27

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
1.

ABD’de Enron ve WorldCom, italya’da Parmalat, Hollanda’da Ahold ve Çin’de Yanguangxia gibi şirketlerde meydana gelen özel durumlar, kurumsal yönetişimi öne çıkartan hangi gelişmelere örnek teşkil etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Şirket skandalları
Soru Açıklaması

ABD’de Enron ve WorldCom, italya’da Parmalat, Hollanda’da Ahold ve Çin’de Yanguangxia gibi skandallar kurumsal yönetişimin sağladığı denetim işlevine ve kurallara olan ilginin yoğun bir şekilde gelişmesine neden olmuştur.

2.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk alanları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

İşletmeler sosyal sorumluluk bağlamında medyaya, kamu kurumlarına, çalışanlarına ve doğal yaşama karşı sorumluyken rakiplerine karşı bu bağlamda bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

3.
Hissedarlara adil ve eşit bir şekilde davranılması, aşağıdakilerden hangisinin temel amaçları arasındadır?
Doğru Cevap: "A" Kurumsal yönetişim
Soru Açıklaması
Hissedarlara adil ve eşit bir şekilde davranılması kurumsal yönetişimin temel amaçları arasında yer alır.
4.

Bir işletmenin stratejilerinin önemli fırsatlara ve tehditlere karşı ne kadar etkili olduğunu göstere matris aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" EFE Matris
Soru Açıklaması

IFE Matrisi örgütte ki yönetimin, pazarlamanın, finansmanın/muhasebenin, üretimin, Ar-Ge’nin ve yönetim bilgi sistemlerinin güçlü ve zayıf yanları üzerindeki değişikliklere odaklanmalıdır. EFE Matrisi bir işletmenin stratejilerinin önemli fırsatlara ve tehditlere karşı ne kadar etkili olduğunu gösterir.

5.
Son strateji değerlendirme faaliyeti olan ve bir işletmenin gelecekte daha iyi bir durumda olabilmesi için değişikler yapmasını sağlayan iç güçleri aktifleştirme, önemli dış fırsatlardan yararlanma, dış tehditleri önleme, azaltma ve içteki zayıflıklarıdüzeltme için örgütü daha iyi bir konuma yerleştirmeyi amaçlayan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Düzeltici eylemler
Soru Açıklaması
6.
Stratejinin uygulamaya geçmesi veya harekete dönüşmesi anlamında gelen tanım aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Strateji uygulama 
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomi içindeki yerini belirleyen ana faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Strateji değerlendirmesi
Soru Açıklaması
İşletmeler toplumda ürün (mal ve hizmet) piyasası ile üretim faktörleri piyasası arasında oluşan etkileşim bağlamında konumlandırılabilir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları işleviyle ilgili stratejiler belirlenirken üzerinde durulması gereken konular arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" İş gücü planlaması
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları işlevi ile ilgili stratejiler belirlenirken aşağıda belirtilen konular üzerinde durulur: iş gücü planlaması, yönetici yetiştirme ve geliştirme, iş gücünün sahip olduğu yeteneklerin değerlendirilmesi ve Rekabet ve yaratıcılığa yön veren kurumsal kültürün geliştirilmesi. A, B, C ve E seçenekleri üretim işleviyle ilgilidir.

9.
I. Pazar ve üretim fırsatları II. Teknolojik gelişmeler III. İç pazar payı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri şirketleri uluslararasılaştırmaya iten nedenlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
İşletmeleri uluslararasılaşmaya iten nedenler: Pazar ve üretim fırsatlarından faydalanmadır.
10.
Kurumsal yönetim, yönetişim, kurumsal yönetişim gibi terimler, aşağıdakilerden hangisi için karşılık olarak kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Corporate governance
Soru Açıklaması
Söz konusu terimler "corporate governance" terimini ifade etmek için kullanılmaktadır.
logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
11.

Değişimlerin doğasının, türlerinin ve hızlarının bir bireyin veya örgütün uyum becerisi ve yeterliliği üzerinde hakimiyet kurduğu zaman, değişimin gelecek şoku ile kişileri ve örgütleri tehdit edecek kadar dinamik ve karmaşık hâle geldiğini kim ileri sürmektedir?

Doğru Cevap: "E" Alvin Toffler
Soru Açıklaması

AlvinToffler kitapları Gelecek Şoku  (Future Shock)ve Üçüncü Dalga’da (The Third Wave), değişimlerin doğasının, türlerinin ve hızlarının bir bireyin veya örgütün uyum becerisi ve yeterliliği üzerinde hakimiyet kurduğu zaman, değişimin  gelecek şoku ile kişileri ve örgütleri tehdit edecek kadar dinamik ve karmaşık hâle geldiğini ileri sürmektedir. Strateji değerlendirmesi, bir işletmenin değişen durumlara başarılı şekilde uyumlu olabilmesini artırır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sınırlarını belirleyen temel unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yönergeler
Soru Açıklaması
Bugün toplumun her kesimi, işletmelerden sosyal sorumluluk örnekleri görmek istemektedir ancak, bu faaliyetlerin sınırları vardır. Temel sınırlar; yasalara uygunluk, maliyet, etkinlik, faaliyet alan ve karmaşıktır.
13.

“İşletmeler genellikle belirli bir süre için, sahip bulundukları kaynakların kullanımında kısıtlamalar yapabilmekte; bazı faaliyetlerini ve süreçlerini azaltarak işletme içi verimliliği düzeltme ve/veya güçlendirme amacıyla tasarruf stratejileri uygulayabilirler”.

Aşağıdakilerden hangi örnek bu türde bir stratejiye örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "E" İşletmenin bazı departmanların bütçesinde kısıtlamalara gitmesi.
Soru Açıklaması

Gerek iş yaşamının olumsuz koşullar gösterdiği zamanlarda gerekse yeni açılımlara kaynak yaratmak maksadı ile başvurulan çekilme stratejileri üç şekilde uygulanabilmektedir. Bunlar, tasarruf stratejileri, kısmi tasfiye stratejisi ve tam tasfiye stratejisidir. Seçenekler arasında yer alan A, B ve D seçenekleri kısmi tasfiye stratejisine, C seçeneği tam tasfiye stratejisine örnek olarak verilebilir. Soru kökünde açıklanan tasarruf stratejisine örnek olarak ise E şıkkı gösterilebilir.

14.

Kurumsal yönetişim kavramına ilişkin tanımlar bütüncül bir şekilde değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmamaktadır?    

Doğru Cevap: "C" İşletme dışı kontrol mekanizmalarına,
Soru Açıklaması
15.

Uzun dönemli başarı ve karlılık için aşağıdaki stratejilerden hangisi kullanılmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Etkileşimli
Soru Açıklaması

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki aktif olmayan, tepkisel ve proaktif strateji geçici, kısa dönemli başarılar getirmektedir. Ancak uzun dönemli başarı etkileşimli strateji ile elde edilebilmektedir. Hem işletme hem de kamuoyu için büyük ve uzun dönemli kârlılık da bu strateji ile yakından ilişkilidir.

16.
Her strateji örgütün yeni stratejik programları üstlenmesini gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi bu programlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Stratejinin planlaması 
Soru Açıklaması
17.
'işletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulanan' temel strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Büyüme
Soru Açıklaması
İşletmenin bütünü veya her yönetim düzeyinde mevcut işin tanımını değiştirerek veya faaliyetlerin hızını değiştirerek uygulanan “jenerik-genel” stratejilerden biri olan Büyüme Stratejileri, işletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulanırlar.
18.

Yönetimin faaliyetlerinde karar alma işlevine yardımcı olmak üzere geliştirilen sistemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Karar destek sistemi
Soru Açıklaması

Karar destek sistemleri, yönetimin faaliyetlerinde karar alma işlevine yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca veri tabanına ve karar modellerine dayalı etkileşimli bir sistem olarak da tanımlanabilir.

19.

Aşağıdaki analizlerden hangisi kaynak dağılımı değerlendirmesinde stratejiyi uygulamak için gerekli harcamanın hesaplanması ve gereken kaynak türlerinin tam tahmininin yapılmasında kullanılan bir yöntemi değildir?

Doğru Cevap: "E" Sermaye Kapasitesi Analizi
Soru Açıklaması

Herhangi bir dağılım yapmadan önce dağılım değerlendirmesinin yapılması önemlidir. Bu değerlendirmede stratejiyi uygulamak için gerekli harcamanın hesaplanması ve gereken kaynak türlerinin tam tahmini yapılır. Maliyet-fayda analizi, geri ödeme süresi analizi, iskonto edilmiş nakit akışı analizi, sermaye gereksinimleri analizi ve sermaye yapısı analizi finans teknikleri bu aşamada yararlı olabilir.

20.

Üst yönetim bilgi sistemlerinin dış kaynaklarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Doğrudan Erişimli Veri Tabanları
Soru Açıklaması

Bilgi iç, dış ve öznel kaynaklar olmak üzere üç şekilde elde edilir. İç kaynaklar, finans, muhasebe ve insan kaynakları raporlarıdır. Dış kaynaklar, doğrudan erişimli veri tabanları, gazeteler ve kişisel bağlantılardır. Karar vericilerin algılamaları, birikimleri ve deneyimleri ise öznel kaynak olarak nitelendirilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler