• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 26

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmeler ve yöneticiler için çevre segmentlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Hukuki Segment
Soru Açıklaması
Hukuki Segment işletmeler ve yöneticiler için çevre segmentlerinden değildir.
2.
I. Kaynak dağılımıII. Yapılar ve sistemler III. Yeterlilik ve personelIV. Liderlik ve kültürV. Performans değerlendirme ve ödül sistemleriYukarıdakilerin kaçı strateji uygulama modelinde, yeni stratejiler için gerekli unsurlar karşılanmaya çalışılırken değişimler yapılacak değişkenlerden olabilir?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
Kaynak dağılımı, yapılar ve sistemler, yeterlilik ve personel, liderlik ve kültür ile performans değerlendirme ve ödül sistemlerinde yapılacak olan değişimle strateji uygulaması başarılabilir. Değişiklikler yapılarak yeni stratejiler için gerekli unsurlar karşılamaya çalışmalıdır. Yukarıdakilerin beşi de bu değişkenlerdendir. Doğru cevap E seçeneğidir.
3.
Kurumsal yönetişim aşağıdaki kavramlardan hangileri arasındaki ilişkileri düzenleme ve çatışmaları önleme ihtiyacından doğmuş ve gelişmiştir?
Doğru Cevap: "A" Söz sahipleri ve hak sahipleri
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişim işletmenin söz sahipleri(yöneticiler ve stratejistler) ve hak sahipleri (paydaşlar) arasındaki ilişkileri düzenleme ve çatışmaları önleme ihtiyacından doğmuş ve gelişmiştir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Richard Rumelt’in stratejinin değerlendirilmesi için kullandığı ölçütlerdir?I) TutarlılıkII) FaydaIII) UyumIV) Uygulanabilirlik
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
Richard Rumelt bir stratejinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek dört ölçüt sunmuştur: Tutarlılık, uyum, uygulanabilirlik ve fayda.
5.

Yönetim ile yönetişim arasındaki farklılıklar hangi seçenekte doğru aktarılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Yönetişim daha geniş kapsamlıdır-Otorite uygulama mekanizmaları farklıdır.
Soru Açıklaması

Bu soruya iki farklı açıdan yanıt verilebilmektedir. Öncelikle yönetişim yönetime göre daha geniş kapsamlı bir kavram­dır. Yönetim ile yönetişim arasındaki ikinci fark ise otorite uygulayış ve kontrol mekanizmalarının farklı olmasıdır. Yönetişim bireyler ve kurumlar arasındaki yük­sek etkileşimli karar verme ve sonuç alma sürecidir. Yönetişimde yönetimde oldu­ğu gibi bir tarafın diğer tarafı etkileme durumu değil de karşılıklı bir etkileşim var­dır.

6.
 • Kurumsal seviye
 • İşletme seviye
 • İşlevsel seviye
 • Yukarıdaki seviyelerden hangisi ya da hangileri işletmelerde stratejik yönetimin temel olarak ele alındığı seviyelerden biridir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  İşletmelerde stratejik yönetim temel olarak üç seviyede ele alınan bir konudur. Bu seviyeler; kurumsal seviye, işletme seviyesi ve işlevsel seviye olarak adlandırılmaktadır.

  7.
  İşletmelerin çeşitli sosyal paydaşlara karşı geniş bir sorumluluk taşımaları düşüncesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?
  Doğru Cevap: "D" Sosyal programların içinde yer almak, kârlı yeni fırsatlar yaratabilir
  Soru Açıklaması
  İşletmelerin çeşitli sosyal paydaşlara karşı geniş bir sorumluluk taşımaları düşüncesi, "Sosyal programların içinde yer almak, kârlı yeni fırsatlar yaratabilir" sonucunu doğurur.
  8.
  Richard Rumelt' a göre bir stratejinin değerlendirilebilmesi için kullanılabilecek kaç temel ölçüt vardır?
  Doğru Cevap: "C" 4
  Soru Açıklaması
  Richard Rumelt' a göre bir stratejinin değerlendirilebilmesi için kullanılabilecek dört ölçüt sunulmuştur. Bunlar sırasıyla tutarlılık, uyum, uygulanabilirlik ve faydadır.
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi, strateji değerlendirme kapsamındaki temel faaliyetlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Performansın plana uymaması durumunda sorumluların cezalandırılması
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk sınırlılıklarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Strateji
  Soru Açıklaması
  Bugün toplumun her kesimi, işletmelerden sosyal sorumluluk örnekleri görmek istemektedir ancak, bu faaliyetlerin sınırları vardır. Temel sınırlar; yasalara uygunluk, maliyet, etkinlik, faaliyet alanı ve karmaşıklıktır. Bu sınırlılıkların bir sonucu olarak işletmelerin sosyal sorumluluğa yönelik faaliyetlerinin çeşidi ve sayısı, kamuoyunun beklentilerinin altında olabilmektedir.
  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 26
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi içsel kurumsal yönetişim mekanizmasıdır?
  Doğru Cevap: "D" Yatırımcı ilişkileri
  Soru Açıklaması
  İçsel kurumsal yönetişim mekanizmaları yönetim kurulu, ortaklık yapısı, yöneticilerin ücreti, yatırımcı İlişkileri, en iyi uygulama kodlarıdır. Dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları ise satın alma tehditleri, yönetici piyasası, ürün piyasası, aktif hissedarlık, yasal sistemdir. İçsel kurumsal yönetişim mekanizmaları dışsal kurumsal yönetişim mekanizmalarının aksine, işletme içindeki güçlerin birbirlerini dengelemesi esasına dayanmaktadır.
  12.
 • Hangi İş birimlerinde çeşitlendirme yapılacağı
 • Hangi iş birimlerinde çekilme yapılacağı.
 • Hangi iş birimlerinde durağan kalınacağı.
 • Portföy Yönetimi yukarıda yer alanlardan hangileriyle ilgilidir?

  Doğru Cevap: "D" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Portföy yönetimi, işletmenin sahibi bulunduğu iş birimlerinin hangilerinde çeşitlendirme, çekilme veya durağan strateji uygulamasını gerçekleştireceği ile ilgilidir. Bu durumda hangi iş birimlerinde çeşitlendirme ve çekilme yapılacağı veya durağan kalınacağıyla ilgilidir.

  13.
  Bir işletmenin stratejilerinin önemli fırsatlara ve tehditlere karşı ne kadar etkili olduğunu gösteren matris aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" EFE matrisi 
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi hem küresel hem de yerel faaliyetlerin avantajlarından aynı anda yararlanmayı hedefleyen strateji türüdür ?
  Doğru Cevap: "B" Karma strateji
  Soru Açıklaması
  15.

  Aşağıda verilenlerden hangisi dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "C" Aktif Hissedarlık
  Soru Açıklaması

  Aktif hissedarlık dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer alırken, diğerleri içsel kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır.

  16.

  Aşağıdakilerden örgüt kaynaklarından hangisi kaynak dağılımı ile ilgili değildir?

  Doğru Cevap: "C" Malzeme
  Soru Açıklaması

  Kaynak dağılımı örgütte, mali, insan, teknoloji ve üst yönetimle ilgili her türlü kaynakla ilgilidir. Malzeme kaynak dağılımı ile ilgili değildir.

  17.
  Kaynak dağılımı yönetimi hangi tip strateji söz konusu olduğunda çok önemlidir?
  Doğru Cevap: "B" Tasarruf Stratejisi
  Soru Açıklaması
  Tasarruf stratejilerinin izlenmesi söz konusuysa kaynak dağılımı, yine özel bir öneme sahiptir. Uzun dönemde rekabet avantajları sağlayan bazı ürün hatları dikkatle korunurlarken diğerlerine ayrılan fonlar, dengeli biçimde azaltılmaya çalışılacaktır. Bu durumda, uzun dönemde devreden çıkarılacak biçimde kaynak dağıtımının azaltılmasına, kısa vadede gelir getirme durumları göz önünde bulundurularak devam edilir. Doğru cevap B seçeneğidir
  18.

  Aşağıda kurumsal yönetişim kavramı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Doğru Cevap: "E" Kurumsal yönetişim kavramındaki “yönetişim” ise müşteri ilişkileri ve iletişime verilmesi gereken öneme vurgu yapmaktadır.
  Soru Açıklaması

  Sorunun A,B,C,D  seçeneklerindeki ifadeler kurumsal yönetişimle ilgili doğru ifadelerken, E seçeneğindeki müşteri ilişkileri ifadesi yanlış bir ifadedir. Zira kurumsal yönetişim müşteri ilişkilerden ziyade paydaş ilişkileri ile ilgilidir.

  19.

  Bilgisayar tabanlı, yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finans gibi işletme işlevleri için bilgi sağlayan sistemler hangi sistemlerdir?

  Doğru Cevap: "E" Yönetim Bilgi Sistemi
  Soru Açıklaması

  Yönetime çeşitli pazarlama, üretim finans ve muhasebe bilgisi temin eden bilgisayar tabanlı bilgi sistemleridir. Ayrıca, yönetim bilgi sistemleri; karar verme, planlama, kontrol ve diğer fonksiyonlar için gerekli bilgilere doğru ve zamanın da ulaşmak için kurulan sistemlerdir.

  20.
  SWOT matrisi ile aşağıdakilerden hangisi belirlenir? I) İşletmenin faaliyet alanında dış çevresel gelişmeler II) İşletmenin yararlanabileceği güçlü yönleri III) İşletmenin geliştirilmesi gerekli zayıf yönleri
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  İşletmeler faaliyette bulundukları dış çevrede oluşan fırsat (olumlu gelişmeler) ve tehditlere (olumsuz gelişmeler) yönelik durum analizlerini yaptıktan sonra, işletme analizi olarak bilinen kendi iç çevrelerinde güçlü ve zayıf yönlerini de belirler. Belirlenen bu sonuçlar bir matriste (SWOT) birleştirilir. SWOT matrisi ile işletmenin faaliyet alanında dış çevresel gelişmeler ve bunlara karşı işletmenin yararlanabileceği güçlü yönleri veya geliştirilmesi gerekli zayıf yönleri belirlenmiş olur.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler