• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 23

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
1.
Çevre analizi, dış çevredeki sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik çevrenin analiz edilmesinde kullanılan bir yönetsel tekniktir. Bu tekniğin uygulanmasında hangi alanlarda analizler yapılmasına ihtiyaç yoktur?
Doğru Cevap: "E" Maliyet Analizi
Soru Açıklaması
Çevre analizi, dış çevredeki sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik çevrenin analiz edilmesinde kullanılan bir yönetsel tekniktir. Bu teknikte eğilimler, sonuçlar ve paydaşlar analiz edilmelidir.
2.

Hangisi kurumsal yönetişimin işletmelere sağlaması muh­temel faydalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İşletmenin sermaye maliyeti artar.
Soru Açıklaması
3.

İşletmede faaliyet gösteren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemeleri hangi örgütsel yapı içerisinde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Matris Yapısı
Soru Açıklaması

 İşletmeler artan bir şekilde farklılaşmaya ve uluslararası hâle gelmeye başlarken yeni yapısal düzenlemeleri de takip etmektedir. Son yıllarda Matriks yapısı oldukça kullanılır hâle gelmiştir. Bu yapıda işletmede faaliyet gösteren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemeleri bulunmaktadır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter’ın beş güç modelinde yer alan güçlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İkame Ürünler
Soru Açıklaması

Stratejilerin belirlenmesinde yararlanılan en önemli modellerden biri Michael Porter’ın beş güç modelidir. Bu modelde strateji oluşturma, bu beş unsurun analiz edilmesiyle başlar. Porter, bir işletmenin faaliyette bulunduğu pazarın rekabet özelliklerini bir başka deyişle bir endüstrinin analizini beş ana değişkene göre açıklamakta ve bu beş gücün endüstri yapısını tayin ettiğini belirtmektedir. Bu değişkenler; piyasaya yeni girenler, ikame ürünler, tedarikçiler, alıcılar ve rakiplerdir

5.

Bir işletmenin çeşitli uluslararası pazarlarda iş yaptığı ve iş yaptığı her bir ulusun koşullarına göre farklı uluslararası stratejiler izlediği şirketler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Çok uluslu Şirket
Soru Açıklaması

Çok uluslu şirket (ÇUŞ), bir işletmenin çeşitli uluslararası pazarlarda iş yaptığı ve iş yaptığı her bir ulusun koşullarına göre farklı uluslararası stratejiler izlediği; buna karşın, “küresel şirket”, bir işletmenin ulusal farklılıkların ötesinde, pazarları homojen kabul ettiği ve bütün pazarlar için bir rekabet stratejisi izlediği anlamına gelmektedir.

6.
 • Sürecin daha çok sanat veya daha çok bilim olup olmadığına karar vermek
 • Stratejilerin görülebilir olup olmaması veya hissedarlardan saklanıp saklanmamasına karar vermek
 • Sürecin işletme içerisinde üstten-alta mı yoksa alttan-üste mi olacağı konusunda karar vermek
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tüm strateji uzmanlarının karşılaştığı belirgin zorluk veya kararlardandır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Günümüzde tüm strateji uzmanlarının karşılaştığı üç belirgin zorluk veya karar vardır. Bunlar: (1) Sürecin daha çok sanat veya daha çok bilim olup olmadığına karar vermek, (2) stratejilerin görülebilir olup olmaması veya hissedarlardan saklanıp saklanmamasına karar vermek ve (3) sürecin işletme içerisinde üstten-alta mı yoksa alttan-üste mi olacağı konusunda karar vermek.

  7.
  Aşağıdakilerden hangi unsurlar etkin strateji değerlendirmesinin temel taşıdır?
  Doğru Cevap: "B" Yeterli ve zamanında verilen geri bildirim 
  Soru Açıklaması
  8.
 • Tutarlılık
 • Fayda
 • Uyum
 • Uygulanabilirlik
 • Yukarıdakilerden hangileri Richard Rumelt’in belirlediği stratejinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek ölçütlerden işletmenin dış değerlendirilmesine dayalı olanlardır?

  Doğru Cevap: "B"  II ve III
  Soru Açıklaması

  Richard Rumelt bir stratejinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek dört ölçüt sunmuştur: Tutarlılık, uyum, uygulanabilirlik ve fayda. Tutarlılık ve uygulanabilirlik büyük oranda iç değerlendirmeye dayalı iken uyum ve fayda çoğunlukla işletmenin dış değerlendirilmesine dayalıdır.

  9.
  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin işletmelere sağlaması muhtemel faydalardan değildir?
  Doğru Cevap: "C" İşletmenin hisse senedi fiyatları azalır.
  Soru Açıklaması
  Kurumsal yönetişimin işletmelere sağlaması muhtemel faydalar aşağıda sıralanmaktadır (Aras ve Crowther, 2009: 17). • İşletmenin piyasa değeri artar. • İşletmenin kredi notu yükselir, kredi riski düşer. • İşletmenin rekabet gücü gelişir. • İşletme yeni yatırımcıların ilgisini çeker. • İşletmenin itibarı güçlenir. • İşletme daha esnek borçlanma olanaklarına sahip olur. • İşletmenin sermaye maliyetleri düşer. • Yeni yatırım fırsatları doğar. • Daha kalifiye çalışanlar işletmeyi tercih eder. • Yeni pazarlara erişim kolaylaşır.
  10.

  Beklenen sonuçlarla geçerli sonuçların karşılaştırılmasını, planlardan sapmayı, bireysel performansın değerlendirilmesini ve belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşen süreci incelemeyi kapsayan faaliyete ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Örgüt performansının ölçülmesi
  Soru Açıklaması

  Örgüt performansının ölçülmesi, geçerli sonuçlarla beklenen sonuçların karşılaştırılmasını, bireysel performansın değerlendirilmesini ve belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşen süreci incelemeyi kapsar.

  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 23
  11.

  Son yıllarda artan şirket skandalları kurumsal yönetişimin sağladığı hangi işlevine olan ihtiyacı açık bir şekilde ortaya koymuştur?

  Doğru Cevap: "E" Denetim
  Soru Açıklaması

  Son yıllarda artan şirket skandalları kurumsal yönetişimin sağladığı denetim işlevine ve kurallara olan ihtiyacı açık bir şekilde ortaya koymuştur

  12.
  Stratejilerin uygulanmasında kaç farklı alanda yapılacak değişimle strateji uygulaması başarılabilir?
  Doğru Cevap: "D" 9
  Soru Açıklaması
  Kaynak dağılımı, yapılar ve sitemler, yeterlilikler ve personel, liderlik ve kültür ile performans değerlendirme ve ödül sitemlerinde yapılacak ıdeğişimle strateji uygulanması başarılabilir.
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi stratejik görevlerin uygulanmasında kimlerin yetki ve sorumlu olacağını belirleyen kavramdır?
  Doğru Cevap: "E" Örgütsel Yapı
  Soru Açıklaması
  Örgütsel yapı, stratejik görevlerin uygulanmasında kimlerin yetki ve sorumlu olacağını belirler.
  14.

  Aşağıdakilerden hangisi nicelik değerlendirmesi açısından strateji değerlendirmesi için kullanılabilecek önemli finansal oranlardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Nitelik ölçütü
  Soru Açıklaması

  Strateji değerlendirmesi için kullanılabilecek önemli finansal oranlardan bazıları; Yatırımın getirisi (ROI), öz sermaye getirisi (ROE), kâr marjı, pazar payı, borç-öz sermaye oranı, hisse başı kazançlar, satış büyümesi, aktif büyümesidir. Nitelik ölçütü bir oran olmamakla beraber nicel değil niteldir.

  15.

  Matriks yapı doğası gereği karmaşıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu karmaşıklığın sonucu oluşan eksikliklerdendir?

  Doğru Cevap: "A" Tepki süresinin artması
  Soru Açıklaması

  Küresel matriks yapının doğası gereği karmaşık oluşundan dolayı birçok bölüm yöneticisinin birçok toplantı faaliyetlerini koordine etmesini gerekir. Karmaşık koordinasyon ihtiyacı karar alma süreciyle zaman kaybedilmesine ve şirketin tepki süresinin artmasına neden olur.

  16.
  ''Her işletme finansal, teknolojik ve pazar kriterlerine göre belirlenen işletme stratejisinin sosyal değerini geliştirmek zorundadır''kriterine göre her bir strateji için sorulması gereken sorulardan değildir?
  Doğru Cevap: "D" Strateji, işletme alışanlarının çıkarları için faydalı mıdır?
  Soru Açıklaması
  Strateji, işletme alışanlarının çıkarları için faydalı mıdır? böyle bir soru Her işletme finansal, teknolojik ve pazar kriterlerine göre belirlenen işletme stratejisinin sosyal değerini geliştirmek zorundadır''kriterine göre her bir strateji için sorulması gereken sorulardan değildir.
  17.
  I- Maliyet-fayda analiziII- Kültürel gelişim analiziIII- İskonto edilmiş nakit akışı analizi IV- Sermaye gereksinimleri analiziV- Bölgesel yapı analizi Yukarııdakilerden hangilerinin analizinin yapılması, kaynak dağılımı değerlendirilmesi yapılırken yararlı olmaktadır ?
  Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
  Soru Açıklaması
  Dağılım değerlendirilmesi yapılırken stratejiyi uygulamak için gerekli harcamanın hesaplanması ve gereken kaynak türlerinin tam tahmini yapılır. Maliyet-fayda analizi, geri ödeme süresi analizi, iskonto edilmiş nakit akışı analizi, sermaye gereksinimleri analizi ve sermaye yapısı analizi finans teknikleri bu aşamada yararlı olabilir. Bununla ilgisi olmayan II-kültürel gelişim analizi ve V -bölgesel yapı analizini içermeyen C şıkkı doğru cevaptır.
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk alanları içindeki yükümlülüklerinden değildir?
  Doğru Cevap: "C" Sermayenin arttırılmasına yönelik sorumluluk
  Soru Açıklaması
  Tüketicilere olan sorumluluk, doğal yaşamı koruma sorumluluğu, çalışanların refahına yönelik sorumluluk ve medyaya olan sorumluluk, işletmelerin sosyal sorumluluk alanları içindeki yükümlülükleridir. Sermayenin arttırılmasına yönelik sorumluluk bunlara dahil değildir.
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi etkin olası durumların planlanması aşamalarından birisi değildir?
  Doğru Cevap: "D" Stratejik faydaların belirlenmesi
  Soru Açıklaması
  20.

  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal karnenin işletmelerin stratejileri açıdan değerlendirmesini sağlayan işlemlerden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "B" Pazar Payı
  Soru Açıklaması

  Kurumsal karnede önemli bir strateji değerlendirme başlığıdır. İşletmelerin stratejileri dört farklı açıdan değerlendirmesini sağlayan bir işlemdir: Finansal performans, müşteri bilgisi, işletme içi işlemleri ve öğrenme ile büyüme.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler