• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 22

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
1.

Aşağıdakilerden hangisi kaynak dağılımı işlemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Üretim bütçesi
Soru Açıklaması

Kaynak dağılımı genellikle işletme ve sermaye bütçelendirme sistemleri üzerinden veya projelere özel dağılımlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Kaynak dağılımı işlemleri; faaliyet bütçesi, sermaye bütçesi, Proje finansmanı ve insan kaynakları atamaları işlemleridir

2.
Bir işletmede stratejik planlama ile ilgili kararların verilmesinde aşağıdan -yukarıya yaklaşımının benimsenmesinin temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Artan eğitim
Soru Açıklaması
Bir işletmede stratejik planlama ile ilgili kararların verilmesinde aşağıdan -yukarıya yaklaşımının benimsenmesinin temel nedenleri artan eğitim ve tüm kademelerde işgücü çeşitliliğinin artmasıdır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin vurgu yapmadığı konulardan birisidir?

Doğru Cevap: "B" İşletme dışı kontrol mekanizmaları
Soru Açıklaması

Kurumsal yönetişim kavramına ilişkin tanımlar bütüncül bir şekilde değerlendirildiğinde tanımlarda daha çok; işletme içi kontrol mekanizmalarına, işletmelerin yöneticileri, hissedarları (pay sahipleri) ve paydaşları arasındaki ilişkilere, işletmelerin pay sahibi veya paydaşlarının çıkarları doğrultusunda yönetilmesine, işletmelerin bilgi paylaşımı konusunda şeffaf ve faaliyetlerine ilişkin hesap verebilir olmalarına vurgu yapıldığı görülmektedir.

4.
I. İşletme alt kuruluşları üstünde etkin kontrolII. İş alanı arama ve edinme yeteneğiIII. Büyük ölçekli üretim sistemleri hakkında bilgi edinme becerisiIV. Büyük bir sermaye havuzuV. Sektör koşulları hakkında detaylı bilgi edinme becerisi.Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri holdingleşme stratejisi uygulayan bir örgütün sahip olması gerekli becerilerdendir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve IV
Soru Açıklaması
Holdingleşme stratejisi işletme alt kuruluşları üzerinde etkin finansal kontroller, büyük bir sermaye havuzu, iş alanı arama ve edinme yeterliliği, değerlerin ve işletmelerin elden çıkarılması veya satılması becerisini ve stratejik planlama kapsamlılığı gerektirir.
5.
I.Eğer yönetimle ilgili sorunlar personelde değişikliklere rağmen devam ederse ve insan bazlı olmaktan ziyade sorun bazlı olma eğilimi gösterirlerse bu durumda stratejiler tutarsız olabilir.II. Eğer bir bölüm için başarının anlamı veya yorumu bir diğer bölümün başarısızlığı ise bu durumda stratejiler tutarsız olabilir.III. Eğer kurallarla ilgili sorunlar ve problemler çözüm için üst yönetime iletilmeye devam ediyorsa bu durumda stratejiler tutarsız olabilir.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde örgütsel sorunların stratejideki tutarsızlıklara bağlı olupolmadığını belirlemek için kullanılan ilkeler doğru şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması
6.
 • Hedef pazar
 • Piyasa bölünmesi
 • Pazar konumlanması
 • Pazarlama karması
 • Yukarıdakilerden hangileri pazarlama strateji uygulanması açısından iki önemli değişkendir?

  Doğru Cevap: "B" II ve III
  Soru Açıklaması

  Pazarlama stratejilerinin uygulaması açısından iki önemli değişken vardır: Bunlardan birincisi piyasa bölümlenmesi ikincisi ise pazar konumlanmasıdır.

  7.
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi vekalet teorisi için yanlıştır?
  Doğru Cevap: "D" Günümüzdeki duruma ilişkin açıklamalar getirmek konusunda oldukça elverişlidir.
  Soru Açıklaması
  Kurumsal yönetişimin teorik altyapısına ilişkin olarak iki teoriden söz edilecektir. Bu teoriler vekâlet teorisi (ing. agency theory) ve paydaş teorisi (ing. Stakeholder theory) dir. Vekâlet teorisi kurumsal yönetişimin ortaya çıkışını açıklama konusunda, paydaş teorisi ise günümüzdeki duruma ilişkin açıklamalar getirmek konusunda oldukça elverişlidir. Vekâlet teorisi (agency theory), vekillerin (işletme yöneticileri) asillerin (işletme sahipleri) amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket etmelerinin sağlanabilmesi sorununa ilişkin olarak ortaya atılmış bir teoridir. Bu teoriye göre işletmelerin sermayedarları, asiller, yöneticilere vekâlet vermekte ve onları işletmeyi kendi çıkarları doğrultusunda idare etmeleri için görevlendirmektedir. Vekillerin asillerin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri ise hedeflerin ve standartların açık olarak ortaya konulduğu sözleşmeler aracılığıyla izlenmekte ve ödüllendirme sistemleri bununla ilişkilendirilmektedir. Fakat bu teorinin savunucularına göre asiller ve vekiller arasında vekiller lehine bir bilgi asimetrisi vardır. Asiller işletmenin güncel durumuna ilişkin bilgi açısından vekillere göre daha olumsuz bir durumdadırlar. Yöneticilerin ise bilgiye erişimi daha kolaydır. Erişilen bu bilgilerin manipüle edilebilme olasılığı ise her zaman mevcuttur. İşte bu bilgi asimetrisi kaynaklı dengesiz durum, vekâlet sorunu olarak bilinmektedir. Vekillerin asillerin amaçları doğrultusunda iş yaptıklarının denetimi oldukça maliyetlidir.
  8.
  I – Asil vekil ilişkisi; II – Özelleştirme; III – Finansal krizler; IV – Küreselleşme;Yukarıdakilerden hangileri kurumsal yönetişimin 1990’lı yıllarda önem kazanmasında etkili olan nedenler arasında yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "C" II – III – IV
  Soru Açıklaması
  Asli vekil ilişkisi kurumsal yönetişimin önem kazanmasında etkili olan nedenler arasında sayılamaz.
  9.
  Örgütte, uzun önemli veya yıllık hedefleri gerçekleştirirken bazı sorunlarla karşılaşılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür sorunlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Yetersiz örgüt kültürü
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi çevrenin işletmeler ve yöneticiler için oluşan dört segmentinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Örgütsel segment
  Soru Açıklaması
  Örgütsel segment, çevrenin işletmeler ve yöneticiler için oluşan dört segmentinden biri değildir.
  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 22
  11.

  Bir işletmenin gelecekte daha iyi bir durumda olabilmesi için değişiklikler yapmasını sağlayan bir faaliyete ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "C" Düzeltici eylemlerin uygulanması
  Soru Açıklaması

  Düzeltici eylemlerin uygulanması, işletmenin değişiklikler yaparak gelecekte daha iyi bir durumda olmasını sağlayan faaliyettir.

  12.
  İşletme örgüt kültürü aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
  Doğru Cevap: "A" Devletin denetleyici kuruluşlarını
  Soru Açıklaması
  İşletme örgüt kültürü devletin denetleyici kuruluşlarını etkilemez
  13.

  Bilgisayar tabanlı, yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finans gibi işletme işlevleri için bilgi sağlayan sistemler hangi sistemlerdir?

  Doğru Cevap: "E" Yönetim Bilgi Sistemi
  Soru Açıklaması

  Yönetime çeşitli pazarlama, üretim finans ve muhasebe bilgisi temin eden bilgisayar tabanlı bilgi sistemleridir. Ayrıca, yönetim bilgi sistemleri; karar verme, planlama, kontrol ve diğer fonksiyonlar için gerekli bilgilere doğru ve zamanın da ulaşmak için kurulan sistemlerdir. 

  14.

  İşletmeler ve yöneticiler için çevre dört farklı segmentten oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu segmentlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Siyasal segment
  Soru Açıklaması

  İşletmeler ve yöneticiler için çevre, dört farklı segmentten oluşmaktadır: Sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik segment.

  15.
  Aşağıdakilerden hangisi etkin olası durumlar planlamasının süreçlerinden değildir?
  Doğru Cevap: "A" Örgüt içi eğitim ve performansı geliştirme süreçlerinin başlatma
  Soru Açıklaması
  Linneman and Chandran etkin olası durumlar planlamasının yedi aşamalı bir süreci kapsadığını ileri sürdüler: • Strateji veya stratejilerin gidişatını bozabilecek hem yararlı hem de istenmeyen olayları tanımlayın. • Tetikleme noktalarını belirleyin. Beklenmedik olayların muhtemelen oluşabileceği zamanları hesaplayın. • Her bir beklenmedik olayın etkisini değerlendirin. Her bir beklenmedik olayın potansiyel faydasını veya zararını tahmin edin. • Olası durumlar planı geliştirin. Olası durumlar planının mevcut strateji ile uyumlu ve ekonomik olarak uygulanabilir olduğundan emin olun. • Her bir olası durum planının karşı etkisini değerlendirin. Her bir olası durum planının ne kadar fırsat vereceğini veya ilişkilendirilen olası durum vakasını iptal edeceğini tahmin edin. Bu işlemin yapılması her bir olası durum planının potansiyel değerini ölçecektir. • Önemli beklenmedik olaylar için erken uyarı işaretlerini belirleyin. Erken uyarı sinyallerini takip edin. • Güvenilir erken uyarı sinyaline sahip beklenmedik olaylar için mevcut tedarik süresinden yararlanacak gelişmiş eylem planları geliştirin.
  16.
  Strateji uygulamasında birçok soyut değişken vardır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? 
  Doğru Cevap: "E" Sorumluluk
  Soru Açıklaması
  17.

  İşletme çevresinin en önemli bileşenlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Yasal Sistem
  Soru Açıklaması

  İşletme çevresinin en önemli bileşenlerinden birisi işletmenin yasal çevresidir. İşletme faaliyetleri yasalarla, yönetmeliklerle, çeşitli düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından yayınlanan tebliğlerle düzenlenmektedir.

  18.

  Hem pay sahiplerinin hem de çalışanların çıkarlarının tatmin edilmeye çalışıldığı yönetişim modeli hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" İkili Kurumsal Yönetişim Modeli
  Soru Açıklaması

  İkili kurumsal yönetişim modeli daha çok Fransa. Hollanda ve Almanya gibi kı­ta Avrupası ülkelerinde geçerlidir. Bu modelde hem işletmelerin en önemli payda­şı olarak çalışanlara hem de pay sahiplerine önem verilmektedir. Pay sahiplerinin çıkarları tatmin edilirken, çalışanların çıkarlarından ödün verilmemektedir. Mode­lin bu yapısı iki kademeli yönetim kurulu yapısının varlığıyla kendisini göstermektedir

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi organizasyon yapısı ve yönetiminde organizasyonel unsurlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Etik Politikası
  Soru Açıklaması
  Eyik politikası, organizasyon yapısı ve yönetiminde organizasyonel unsurlardan biri değildir.
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi temel kurumsal yönetişim ilkelerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Karlılık
  Soru Açıklaması
  Karlılık emel kurumsal yönetişim ilkelerinden biri değildir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler