• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.

İş biriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı yüksek ancak rakibine göre göreceli pazar payı düşük olan alan hangi alandır?

Doğru Cevap: "D" İşletmenin sektördeki pazar payı
Soru Açıklaması

Dikey eksenin üst, yatay eksenin de sağ tarafındaki alan belirsizler alanıdır. İş biriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı yüksek ancak rakibine göre göreceli pazar payı düşüktür. Bu alanda yer alan iş birimlerinin gelecekte nakit akışı yaratması ve dolayısı ile varlık değerlerinin yükselmesi, yapılacak yatırımlara ve yönetim kalitesine bağlıdır. Eğer rakiplerinden daha iyi performans gösterirler ise iş birimlerinin göreceli pazar payı yükseleceğinden sol taraftaki “yıldızlar” alanına geçiş yapabilirler. Rakiplerine üstün bir performans gösteremezler ise göreceli pazar payı aynı kalacağından aynı alanda kalabilirler.

2.

Fiziksel ve sosyal çevrenin beklentilerine cevap verecek bir strateji aşağıdakilerden hangisi ile yakından bağlantılıdır?

Doğru Cevap: "B" Yöneticilerin çevrenin değişimini anlaması ile
Soru Açıklaması

Fiziksel ve sosyal çevrenin beklentilerine cevap verecek bir strateji, yöneticinin çevrenin nasıl değiştiğini anlamasıyla ve bu değişime cevap verecek bir stratejik yaklaşımla yakından bağlantılıdır.

3.
Her strateji örgütün yeni stratejik programları üstlenmesini gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi bu programların kurulması için gerekli unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İnsan kaynakları
Soru Açıklaması
4.

Bir örgüt içerisinde mevcut olan yetki alanını ve sorumluluk ilişkilerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel yapı
Soru Açıklaması

Örgütsel yapı; bir örgüt içerisinde mevcut olan yetki alanını ve sorumluluk ilişkilerini ifade eder. Örgütsel yapı; Örgütsel görevlerin paylaştırılması, yetki alanları ve sorumluluklar arasındaki ilişkidir.

5.
Üst yönetim tarafından hazırlanan ve uygulanan, işletmenin uzun dönemde işletme değerini yükseltmek için hangi Rekabet Stratejileri konumda bulunması, hangi iş alanlarında faaliyet göstermesi ile ilgili olan hangi stratejiler yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kurumsal Stratejiler
Soru Açıklaması
Üst yönetim tarafından hazırlanan ve uygulanan, işletmenin uzun dönemde işletme değerini yükseltmek için hangi Rekabet Stratejileri konumda bulunması, hangi iş alanlarında faaliyet göstermesi ile ilgili olan kurumsal stratejiler yer almaktadır.
6.

İşletmeler sosyal sorumluluk stratejisi geliştirirken aşağıdakilerden hangisine karşı sorumlu olmaz?

Doğru Cevap: "A" Yöneticiler 
Soru Açıklaması

İşletmeler hissedarlarının gelirini artırmak için öncelikli sorumluluğunun yanında, paydaşlarla ilgili stratejiler, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, işletme ortaklıkları, gruplar, medya ve hükûmet gibi dış çevredekilere karşı sorumlu olacak şekilde oluşturulmak zorundadır. Yöneticiler bu stratejileri geliştirenlerdir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal seğmentin içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik yapı
Soru Açıklaması
Ekonomik yapı sosyal seğmentin içinde yer almaz.
8.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çeşitli sosyal paydaşlara karşı geniş bir sorumluluk taşımasının bir sonucudur?
Doğru Cevap: "C" Sosyal sorumluluklar üzerine odaklanmak, temel kâr amacı olan kâr maksimizasyonundan uzaklaştırır.
Soru Açıklaması
İşletmeler çeşitli sosyal paydaşlara karşı geniş bir sorumluluk taşırlar durumunun sonuçları aşağıda verilmiştir. 1. Sosyal beklentilere cevap vermek, işletmenin uzun dönemli menfaatleri içindedir. 2. Toplum tarafından sağlanan kaynakların kullanılmasında bu bakış açısı işletmeye meşruiyet sağlar. 3. İşletmenin kamuoyundaki imajı, sosyal gerekliliklere duyarlı olması olarak geliştirilmek zorundadır, bu sağlanmış olur. 4. Toplumun zarar görebileceği durumları engellemede gönüllü sorumluluk alarak işletme, faaliyet gösterirken kanunlarla gelebilecek bazı kısıtlamalardan da kaçınmış olur, bu durumdan topluma pozitif sonuçlar çıkar. 5. Toplum işletmeden, ürün ve kâr elde etmesinden çok, önemli sosyal programları desteklemesini bekler. Yani kamuoyu bir grup insan olarak değerlendirildiğinde, böylesi bir hareket biçimi ve hareketinde böylesi gerekçesi vardır. 6. İşletmeler, hükûmet, belli gruplar, sendika, kamu kurumları gibi çok sayıda hissedara sahip olmaları nedeniyle sadece hissedarlarını tatmin etmek için faaliyet gösteremez. Bu gerçeğe rağmen hissedarlarla ilgili ısrar, işletmeye duyulan güveni ciddi bir biçimde sarsar. 7. İşletmeler pek çok sosyal sorunu çözecek kaynaklara sahip tek kurumlardır. Bu nedenle herhangi bir sosyal programa işletme tarafından verilen ret cevabıyla birlikte getirilen açıklama, gerçeği yansıtmaz, işletme de bu durumun sonuçlarını görür. 8. Sosyal programların içinde yer almak, kârlı yeni fırsatlar yaratabilir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin temel amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Stratejik bilgilerin kamuya açıklanması
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişimin işletmelere sağlaması muhtemel faydalar aşağıda sıralanmaktadır (Aras ve Crowther, 2009: 17). • İşletmenin piyasa değeri artar. • İşletmenin kredi notu yükselir, kredi riski düşer. • İşletmenin rekabet gücü gelişir. • İşletme yeni yatırımcıların ilgisini çeker. • İşletmenin itibarı güçlenir. • İşletme daha esnek borçlanma olanaklarına sahip olur. • İşletmenin sermaye maliyetleri düşer. • Yeni yatırım fırsatları doğar. • Daha kalifiye çalışanlar işletmeyi tercih eder. • Yeni pazarlara erişim kolaylaşır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi yeni pazar fırsatları arayan ve çevresel değişimlerde meydana gelen eğilimlere karşı sürekli önlemler alarak fırsatları olağanüstü başarıya dönüştürmeye çalışan işletmelerce uygulanan davranış zamanlamasına göre rekabet stratejilerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Öncü Stratejiler
Soru Açıklaması
Öncü stratejiler bu tanıma uygundur
logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
11.
Aşağıdakilerden hangisi Rumelt'in strateji değerlendirme ölçütlerinde birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Fırsat
Soru Açıklaması
12.
Paydaşlar arası bilgi asimetrisinin önlenmesi hangi kurumsal yönetişim ilkesi ile önlenir?
Doğru Cevap: "E" Şeffaflık
Soru Açıklaması
Şeffaflık paydaşlar arası bilgi asimetrisi oluşmasını önler.
13.

Stratejik karar alma süreci aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile başlamaktadır?

Doğru Cevap: "C"  
Soru Açıklaması

Süreç stratejik sorunun tanımlanmasıyla başlar. Stratejik sorunlar yapılandırılmamış, çok yönlü ve anlaşılması zordur. Bunların belirlenmesi ya da tanımlanması zaman alır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi paydaşların beklentilerine cevap verme stratejilerinden biridir?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

İşletmeler paydaşlarının beklentilerine çeşitli yollarla cevap verir. Bazı işletmeler, toplumun diğer aktörlerinin baskılarını ya da beklentilerini göz ardı ederek, planlarını uygular. Bazı işletmeler güçlü baskılar söz konusu olduğunda kendini değişime de zorunlu hisseder. Diğerleri ise işletmeye gelecekte avantaj sağlayacak, toplumun etkilerini göz önüne alır. İşletmenin amaçlarını değişen kamuoyunun ihtiyaç, amaç ve beklentilerine göre bir birleşimin yolunu bulmaya çalışan işletmeler de vardır. Bu yaklaşımlar aktif olmayan, tepkisel, proaktif ve etkileşimli strateji olarak adlandırılabilir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişim bağlamında alınan karalar için doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "D" Kararların niceliği az , niteliği fazladır
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişim bağlamında alınan kararların niceliği az , niteliği fazladır.
16.
'Geçerli sonuçlarla beklenen sonuçların karşılaştırılması, bireysel performansın değerlendirilmesi ve belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşen sürecin incelenmesi' tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Örgüt Performansının ölçülmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin temel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yatırımcı haklarının korunmaması
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişimin temel amaçları; • Üst yönetimin sahip oldu¤u güç ve yetkinin keyfi, kötü niyetli ve kişisel çıkarlar elde etme amacıyla kullanımının önlenmesi, • Yatırımcı haklarının korunması, • Hissedarlara adil ve eşit bir şekilde davranılmasının sağlanması, • İşletmenin tüm paydaşlarının haklarının korunması ve güvence altına alınması, • İşletme faaliyetleri ve finansal durumu ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması, • Yönetim kurulunun sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi, • Üst yönetiminin karar ve eylemlerinde paydaşlara karşı hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi, • Vekâlet maliyetlerinin düşürülmesi, • İşletme kazancının tüm hissedarlara ve paydaşlara adil bir şekilde geri dönüşünün sağlanması, • Büyük hissedarların azınlık hisselerine el koyma tehlikesinin önüne geçilmesi, • Uzun vadeli yatırım yapan kurumsal yatırımcIlar açısından güven ortamının yaratılması, sermaye maliyetlerinin düşürülmesi, işletmelerinin hisse senedi ihracı yoluyla finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaşması, • Yatırım yaparak risk alan sermayedar ile karar veren profesyonel yöneticilerin çıkar çelişkisinin belli kurallar aracılığıyla denetim altında tutulması şeklinde belirtilmektedir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin görevlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Bilginin Transferi
Soru Açıklaması

Bilgi sistemi; verileri toplar, bilgi hâline dönüştürür, bilginin depolanmasını sağlar. Toplanan bu bilgileri de gerektiğinde yöneticiye rapor olarak sunar. Toplanan bu bilgiler, karar durumlarında grupların bilgi gereksinimlerini karşılar.

19.

Uluslararası sermaye hareketlerinin yoğunlaşması ve hızlanması kurumsal yönetişimi öne çıkartan hangi gelişmeyi ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "C"  Küreselleşme
Soru Açıklaması

Piyasaların küreselleşmesi tarihsel olarak birbirinden bağımsız bir şekilde faaliyet gösteren yerel piyasaların bütünleşmesini ve bu sayede tek bir küresel piyasanın meydana gelmesi şeklinde açıklanmaktadır (Hill, 2002: 6). Küreselleşme uluslararası sermaye hareketlerini yoğunlaştırmış ve hızlandırmıştır.

20.
Kamuoyunun beklentileri ile işletmenin amaçlarını bir araya getirebilen strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Etkileşimli strateji
Soru Açıklaması
Kamuoyunun beklentileri ile işletmenin amaçlarını bir araya getirebilen strateji, etkileşimli stratejidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler