• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.
Aşağıdakilerden hangisi ''işletmeler çeşitli sosyal paydaşlara karşı geniş bir sorumluluk taşırlar.'' durumunun sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal sorumluluklar üzerine odaklanmak, temel kâr amacıolan kâr makzimizasyonundan uzaklaştırır.
Soru Açıklaması
''Sosyal sorumluluklar üzerine odaklanmak, temel kâr amacıolan kâr makzimizasyonundan uzaklaştırır'' ifadesi tek amacı kar elde etmek olan işletmeler için geçerlidir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin kabul görmesindeki dört ana nedenden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Müşteri beklentileri
Soru Açıklaması
1990’lı yıllarda kurumsal yönetişimin bu denli kabul görmesi dört temel nedene bağlanmaktadır. Bunlar yaşanan şirket skandalları, finansal krizler, küreselleşme ve özelleştirme şeklinde sıralanmaktadır (Aktan, 2006: 11-12).
3.

Aşağıda verilenlerden hangisi içsel kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Yatırımcı İlişkileri
Soru Açıklaması

Satın alma tehditleri, yönetici piyasası, ürün piyasası ve aktif hissedarlık dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer alırken yatırımcı ilişkileri içsel kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır.

4.
İşletmelerin maksatlı olarak mevcut iş ve faaliyetlerinden bazılarını sürekli olarak terk etmesi, vazgeçmesi veya durdurması aşağıdaki stratejilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kısmi tasfiye stratejisi 
Soru Açıklaması
5.
Rumelt 'in başarı ölçütlerinden 'stratejilerin değerlendirilmesinde strateji uzmanlarının bireysel eğilimlerle birlikte çalışanların eğilimlerini inceleme ihtiyacını ifade eden' ölçütü hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uyum
Soru Açıklaması
6.
İşletmenin yeni etik politikasının kurumsallaştırılması hangi aşamada gerçekleştirilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Organizasyonel kararlılık aşaması
Soru Açıklaması
İşletmenin yeni etik politikasının kurumsallaştırılması organizasyonel kararlılık aşamasında gerçekleştirilmektedir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi küresel stratejinin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ülkeye göre ürün farklılaştırması
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi bazı işletmelerin stratejiyi gizli tutmak istemelerinde ki nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Gizlilik eleştiriyi, tahmini ve önemini anlamayı kısıtlar.
Soru Açıklaması

Bazı işletmelerin stratejik planlamayı gizlilikle yapmayı ve stratejileri en üst düzeydeki yöneticiler hariç diğerlerinden gizli tutmayı istemelerindeki sebepler: Bir işletmenin stratejilerinin serbest yayılımı bu bilgiyle işletmeyi istismar edecek rakip işletmeler için kolayca rekabetçi istihbarata dönüşebilir. Gizlilik eleştiriyi, tahmini ve önemini anlamayı kısıtlar. Görünür bir strateji sürecindeki katılımcılar onları çekecek rakip işletmeler için daha cazip hâle gelebilir. Gizlilik rakip işletmelerin firmanın stratejilerini taklit etmelerini veya kopyalamalarını ve firmayı zayıflatmalarını sınırlar. C seçeneği dışındaki seçenekler ise aksine strateji sürecinde tamamen açık olunmasının sebepleridir.

9.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde küreselleşmenin temel boyutları en doğru biçimde ifade edilmiştir?I. Piyasaların küreselleşmesi.II. Tüketicilerin küreselleşmesi.III. İşletmenin küreselleşmesi.IV. Üretimin küreselleşmesi.
Doğru Cevap: "E" I ve IV
Soru Açıklaması
Küreselleşmenin iki temel boyutu bulunduğu belirtilmektedir. Bunlar piyasaların küreselleşmesi ve üretimin küreselleşmesidir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin etik ve toplumsal sorunlara cevap vermek üzere kurduğu birimdir?
Doğru Cevap: "B" Kamuoyu ilişkileri
Soru Açıklaması
Kamuoyu ilişkileri, bir işletmenin etik ve toplumsal sorunlara cevap vermek üzere kurduğu birimdir
logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
11.
Aşağıdakilerden kaç tanesi kurumsal yönetişimin işletmelere sağlaması muhtemel faydalardandır? I- İşletmenin piyasa değeri artar. II-İşletmenin kredi notu yükselir, kredi riski düşer. III-İşletmenin rekabet gücü gelişir. IV-İşletme yeni yatırımcıların ilgisini çeker. V-İşletme daha esnek borçlanma olanaklarına sahip olur. VI-İşletmenin sermaye maliyetleri yükselir.
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
Doğru olanlar I-İşletmenin piyasa değeri artar, II-İşletmenin kredi notu yükselir, kredi riski düşer, III-İşletmenin rekabet gücü gelişir, IV-İşletme yeni yatırımcıların ilgisini çeker ve V-İşletme daha esnek borçlanma olanaklarına sahip olur. VI. Madde; İşletmenin sermaye maliyetleri yükselir doğru değildir, aksine İşletmenin sermaye maliyetleri düşecektir. Doğru cevap D seçeneğidir.
12.
Kurumsal yönetişim mekanizmaları dayanak noktalarına göre içsel ve dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları olarak adlandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi İçsel yönetişim mekanizmalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ürün piyasası
Soru Açıklaması
Ürün piyasası dışsal yönetişim mekanizmaları arasında yer alır.
13.
İşletmenin hedeflerini başarmaya giden yolda gerçekleştirilen ilerlemeden sürekli olarak haberdar olması gereken kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşletmenin tüm yöneticileri ve çalışanları 
Soru Açıklaması
14.
Ekonomik dengeyi sağlamayı, kamuoyu güvenliğini sürdürmeyi, çevreyi korumayı ve işletmenin hayırseverliği doğrultusunda toplumun kültürel ve sosyal kaynaklarının gelişmesine yardım etmek aşağıdaki sosyal sorumluluk alanlarından hangisinin içinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki kamuoyu ya da topluma olan sorumluluk
Soru Açıklaması
İşletmelerin sosyal sorumluluk alanları ve bununla ilgili kurulması gereken programlar aşağıda özetlenmiştir: • Doğal yaşamı koruma sorumluluğu: Doğal kaynakların sağduyulu kullanımını, enerji tasarrufunu, kirlilik yaymayı sınırlandırmayı ve atık yönetimini içerir. • Tüketicilere olan sorumluluk: Güvenli ürünlerin yaratılması ve paketlenmesi, müşterinin ürünün kullanılması ve düzeni konusunda bilgilendirilmesini, reklam faaliyetlerinde gerçekçi olunmasını ve müşteri şikâyetleri ile ilgili prosedürler geliştirilmesini içerir. • Çalışanların refahına yönelik sorumluluk: Adil ücret ve faydaların sağlanmasını, güvenli iş ortamının sağlanmasını, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını, personelin ve profesyonellerin gelişmesi için fırsat yaratılmasını ve ilerlemeye olanak sağlayacak insan kaynakları politikalarına sahip olunmasını içerir. • Yerel, ülke ve hükûmet kurumlarına yönelik sorumluluk: Bu kurumların ve yasaların gerektirdiği yaptırımların yerine getirilmesini, planlama ve araştırmalarda iş birliğini, bu kurumlarla olan yönetsel faaliyetlerde koordinasyonun sağlanmasını içerir. • İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki kamuoyu ya da topluma olan sorumluluk: Ekonomik dengeyi sağlamayı, kamuoyu güvenliğini sürdürmeyi, çevreyi korumayı ve işletmenin hayırseverliği doğrultusunda toplumun kültürel ve sosyal kaynaklarının gelişmesine yardım etmeyi içerir. • Medyaya olan sorumluluk: Kamuoyu refahını etkileyen konularda iş birlikçi ve gerçekçi olmayı içerir.
15.

Bilgisayar tabanlı, yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finans gibi işletme işlevleri için bilgi sağlayan sistemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Yönetim bilgi sistemi
Soru Açıklaması

Yönetim bilgi sistemleri; çeşitli pazarlama, üretim, finans ve muhasebe bilgisi temin eden bilgisayar tabanlı bilgi sistemleridir. Yönetim tarafından kullanılan bilgiler çalışma performansını değerlendirmek içindir.

16.
I – Adil davranma II – Şeffaflık III – Hesap verebilirlik IV – SorumlulukYukarıda verilenlerden hangileri kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" I – II – III – IV
Soru Açıklaması
Adil davranma; Şeffaflık; Hesap verebilirlik; Sorumluluk yani maddelerin hepsi rumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer alır.
17.
Aşağıdakilerden hangisi içsel kurumsal yönetişim mekanizmaları içinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Yatırımcı ilişkileri
Soru Açıklaması
İçsel kurumsal yönetişim mekanizmaları içinde; yönetim kurulu, ortaklık yapısı, yöneticilerin ücreti, yatırımcı ilişkileri ve en iyi uygulama kodları vardır.
18.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin stratejilerinin kurumsal karne aracılığıyla değerlendirmesini sağlayan dört farklı açıdan birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" İşletme dışı işlemleri
Soru Açıklaması

Kurumsal karne; işletmelerin stratejileri dört farklı açıdan değerlendirmesini sağlayan bir işlemdir: Finansal performans, müşteri bilgisi, işletme içi işlemleri ve öğrenme ile büyüme.

19.

İşletmede faaliyet gösteren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemelerinin bulunduğu örgütsel yapı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Matriks yapı
Soru Açıklaması

Matriks yapıda işletmede faaliyet gösteren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemeleri bulunmaktadır. Yöneticiler fonksiyonel görevler için fonksiyonel alan yöneticisine, ürün performansı için işletme birimi yöneticisine ve belki de bölgesel performans için bölgesel alan yöneticisine rapor verebilirler.

20.

Belli bir pazar bölmesine ya da nişine (çok küçük pazar bölmesi) uygulanabilir stratejiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Odaklanma stratejisi
Soru Açıklaması

Odaklanma stratejisi pazarın tümünden ziyade, küçük bir kısmına ürün ve hizmet sunmak amaçlanmaktadır. Odaklanma stratejisi, belli bir pazar bölmesine ya da nişine (çok küçük pazar bölmesi) uygulanabilir stratejidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler