• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.

İşletme içinde yerine getirilen faaliyetlerden değer yaratanları yaratmayanlardan ayrıştırmaya ve bunların rekabet üstünlüğüne yaptıkları etkilerini anlamaya çalışan yönteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Değer zinciri
Soru Açıklaması

Değer zinciri kavramı; bir işletmeyi, ürün ve hizmetlerine değer yaratan buradan da hem işletme hem de müşterilerinin değerini artıran temel faaliyetler zinciri olarak görür. Bir başka ifadeyle işletme içinde yerine getirilen faaliyetlerden değer yaratanları yaratmayanlardan ayrıştırmaya ve bunların rekabet üstünlüğüne yaptıkları etkilerini anlamaya çalışan bir yöntemdir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik karar alma sürecindeki aşamalardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Sorunları tanımlama
Soru Açıklaması
Stratejik karar alma sürecindeki aşamalardan biri, sorunları tanımlamadır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk örneklerinden sayılamaz?

Doğru Cevap: "E" Pazarlama
Soru Açıklaması

Bugün toplumun her kesimi, işletmelerden sosyal sorumluluk örnekleri görmek istemektedir. Ancak, bu faaliyetlerin sınırları vardır. Temel sınırlar; yasalara uygunluk, maliyet, etkinlik, faaliyet alan› ve karmaşıklıktır.

4.
Birden fazla işi bulunan veya farklı faaliyet alanlarında çalışan işletmelerin esas işlerinden sağlanan gelirleri % 70 den daha düşük ise başka bir deyimle esas işten farklı olan diğer işlerinden sağladıkları gelirlerin toplamı % 30 dan daha fazla ise bu işletmeler nasıl tanımlanırlar?
Doğru Cevap: "B" Yüksek dereceli çeşitlendirme stratejisi uygulayan işletmeler
Soru Açıklaması
5.
Stratejilerin değerlendirilmesinde strateji uzmanlarının bireysel eğilimlerle birlikte çalışanların eğilimlerini inceleme ihtiyacını ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uyum 
Soru Açıklaması
B
6.

Bir şirkete fon sağlayan yatırımcıların yatırımlardan bir getiri elde etme konusunda kendilerini güvende hissetmelerine yarayan yöntemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Kurumsal yönetişim
Soru Açıklaması

Shleifer ve Vishny (1996’dan aktaran Kılıç, 2009: 6)“A Survey Of Corporate Governance (Kurumsal Yönetişime İlişkin Bir Araştırma)” adlı eserde kurumsal yönetişimi; bir şirkete fon sağlayan yatırımcıların yatırımlardan bir getiri elde etme konusunda kendilerini güvende hissetmelerine yarayan yöntemler şeklinde tanımlamaktadırlar.

7.

Uluslararası sermaye hareketlerinin yoğunlaşması ve hızlanması kurumsal yönetişimi öne çıkartan hangi gelişmeyi ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Özelleştirme
Soru Açıklaması

Ülkelerin piyasa ekonomilerine geçiş sürecinde özelleştirmenin önemi büyüktür. Özelleştirme geçmiş dönemlerde devlet tarafından sahip olunan kurum ve kuruluşların yerli veya yabancı özel kuruluşlara satılması olarak tanımlanmaktadır.

8.

İşletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulanan ve “jenerik genel” stratejilerden biri olarak kabul edilen temel strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Büyüme stratejileri
Soru Açıklaması

İşletmenin bütünü veya her yönetim düzeyinde mevcut işin tanımını değiştirerek veya faaliyetlerin hızını değiştirerek uygulanan “jenerik-genel” stratejilerden biri olan Büyüme Stratejileri, işletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulanırlar.

9.

Bilgisayar tabanlı, yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finans gibi işletme işlevleri için bilgi sağlayan sistemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Yönetim bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

Bilgisayar tabanlı, yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finans gibi işletme işlevleri için bilgi sağlayan sistemlere yönetim bilgi sistemleri denir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi üretim stratejisinin temel bilgi alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ürün gelişimi
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.

Kamuoyunun beklentileri ile işletmenin amaçlarını bir araya getirebilen strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E"  
Soru Açıklaması

Eğer bir işletme çevredeki değişimlerin bir parçası olabiliyor ve kamuoyunun beklentileriyle kendi amaçlarını uyumlaştırabiliyorsa bir etkileşimli stratejiye sahip olduğu söylenebilir.

12.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kurumsal yönetişimin amaçları en doğru biçimde ifade edilmiştir? I. Üst yönetimin sahip olduğu güç ve yetkinin keyfi, kötü niyetli ve kişisel çıkarlar elde etme amacıyla kullanımının önlenmesi. II. Yatırımcı haklarının korunmayarak rekabete açık tutulması.III. Hissedarlara adil ve eşit bir şekilde davranılmasının sağlanması. IV. Yönetim kurulunun sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi.
Doğru Cevap: "E" I, III ve IV.
Soru Açıklaması
Yatırımcı haklarının korunmayarak rekabete açık tutulması şıkkı yanlıştır. Çünkü kurumsal yönetişim herhangi bir paydaşın haklarını korumamak gibi bir amaç edinemez.
13.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk alanları ve bununla ilgili kurulması gereken programlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Sivil toplum kuruluşlarına olan sorumluluk
Soru Açıklaması
Sivil toplum kuruluşlarına olan sorumluluk gibi bir sosyal sorumluluk alanları ve bununla ilgili kurulması gereken programlardan değildir.
14.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin görevlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Bilginin Transferi
Soru Açıklaması

Bilgi sistemi; verileri toplar, bilgi hâline dönüştürür, bilginin depolanmasını sağlar. Toplanan bu bilgileri de gerektiğinde yöneticiye rapor olarak sunar. Toplanan bu bilgiler, karar durumlarında grupların bilgi gereksinimlerini karşılar

15.

İç ve dış bilgiler hakkında üst yönetimi bilgilendiren sistemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Üst yönetim bilgi sistemi
Soru Açıklaması

Üst yönetim bilgi sistemi, karar destek sisteminin bir öğesidir. Üst yönetimin karar sürecini desteklemek için geliştirilir. Üst yönetim bilgi sisteminin temel görevi, karar vericiler ve karar değişkenleri arasında iletişimi sağlamaktır. Üst yönetim bilgi sistemleri, yöneticilere ihtiyaçları olan güncel bilgiyi sunar.

16.

İşletmenin amaçlarına ulaşmada izlenecek hareket şeklini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A"  Politika
Soru Açıklaması

İşletmenin amaçlarına ulaşmada izlenecek hareket şeklini ifade eden kavram politikadır. Strateji ise politikanın uygulanmasında kullanılan araçtır.

17.

Aşağıdaki analizlerden hangisi kaynak dağılımı değerlendirmesinde stratejiyi uygulamak için gerekli harcamanın hesaplanması ve gereken kaynak türlerinin tam tahmininin yapılmasında kullanılan bir yöntemi değildir?

Doğru Cevap: "E" Sermaye Kapasitesi Analizi
Soru Açıklaması

Herhangi bir dağılım yapmadan önce dağılım değerlendirmesinin yapılması önemlidir. Bu değerlendirmede stratejiyi uygulamak için gerekli harcamanın hesaplanması ve gereken kaynak türlerinin tam tahmini yapılır. Maliyet-fayda analizi, geri ödeme süresi analizi, iskonto edilmiş nakit akışı analizi, sermaye gereksinimleri analizi ve sermaye yapısı analizi finans teknikleri bu aşamada yararlı olabilir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapılardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Kültürel Yapı
Soru Açıklaması

Örgütsel yapılar; basit, fonksiyonel, stratejik işletme birimi ve matriks yapılar olmak üzere dört türlüdür.  

19.
Yöneticinin stratejiyi kolaylıkla değiştirebildiği strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Aktif olmayan strateji
Soru Açıklaması
Yöneticinin stratejiyi kolaylıkla değiştirebildiği strateji türü , "Aktif olmayan strateji"dir.
20.

Matriks yapı doğası gereği karmaşıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu karmaşıklığın sonucu oluşan eksikliklerdendir?

Doğru Cevap: "A" Tepki süresinin artması
Soru Açıklaması

Küresel matriks yapının doğası gereği karmaşık oluşundan dolayı birçok bölüm yöneticisinin birçok toplantı faaliyetlerini koordine etmesini gerekir. Karmaşık koordinasyon ihtiyacı karar alma süreciyle zaman kaybedilmesine ve şirketin tepki süresinin artmasına neden olur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler