• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.

Üst yönetim bilgi sistemlerinin dış kaynaklarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Doğrudan Erişimli Veri Tabanları
Soru Açıklaması

Bilgi iç, dış ve öznel kaynaklar olmak üzere üç şekilde elde edilir. İç kaynaklar, finans, muhasebe ve insan kaynakları raporlarıdır. Dış kaynaklar, doğrudan erişimli veri tabanları, gazeteler ve kişisel bağlantılardır. Karar vericilerin algılamaları, birikimleri ve deneyimleri ise öznel kaynak olarak nitelendirilir.

2.
 • İşletmenin yapısı
 • İşletmenin personeli
 • İşletmenin kültürü
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri strateji uygulama değişkenleri arasındadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Strateji uygulama değişkenleri; işletmenin yapısı, personeli, kültürü, hedefleri, liderlik gibi değişkenlerdir.

  3.
  Bir işletmenin etik stratejilerinin oluşturulmasında göz önünde bulunduracağı makro çevresinde hangi segment yer almaz?
  Doğru Cevap: "D" Pazarlama segmenti
  Soru Açıklaması
  Bir işletmenin etik stratejilerinin oluşturulmasında göz önünde bulunduracağı makro çevresinde sosyal, ekonomik, politik, ve teknolojik segment vardır.
  4.

  ABD’de Enron ve WorldCom, İtalya’da Parmalat, Hollanda’da Ahold ve Çin’de Yanguangxia gibi şirketlerde meydana gelen özel durumlar, kurumsal yönetişimi öne çıkartan hangi gelişmelere örnek teşkil etmektedir?

  Doğru Cevap: "A" Şirket skandalları
  Soru Açıklaması

  ABD’de Enron ve WorldCom, İtalya’da Parmalat, Hollanda’da Ahold ve Çin’de Yanguangxia gibi skandallar kurumsal yönetişimin sağladığı denetim işlevine ve kurallara olan ilginin yoğun bir şekilde gelişmesine neden olmuştur

  5.

  Aşağıdakilerden hangisi içsel kurumsal yönetişim mekanizmalarından birisi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Satın alma tehditleri
  Soru Açıklaması

  Satın alma tehditleri, yönetici piyasası, ürün piyasası, aktif hissedarlık ve yasal sistem dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır.

  6.
  Tekil kurumsal yönetişim modeli hangi ülke için geçerlidir?
  Doğru Cevap: "A" İngiltere
  Soru Açıklaması
  Tekil kurumsal yönetişim modeli daha çok ABD ve İngiltere gibi ülkelerde geçerlidir. Modelin Anglo-Saxon kurumsal yönetişim modeli olarak da adlandırldığı belirtilmektedir.
  7.

  Örgütsel ve stratejik planların geliştirilmesi, desteklenmesi ve uygulamaya dönüştürülmesine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Strateji uygulama
  Soru Açıklaması

  Strateji uygulamasının anlamı stratejinin uygulamaya geçmesi veya harekete dönüşmesi anlamında gelir. Daha detaylı bir şekilde tanımlamak gerekirse de yöneticinin görevlerinin üstesinden gelmesi, gerekli kaynakların stratejik programlara dağılımı ve stratejik planların desteklenmesi için uygun örgütsel sistemler ile yeterliliklerin geliştirilmesini kapsar.

  8.

  Stratejik uygulamayla ilgili aşağıdakilerinden hangisinin söylenmesi doğru olmayacaktır?

  Doğru Cevap: "E" Stratejik uygulama planlama kadar öneme sahip değildir.
  Soru Açıklaması

  Stratejik uygulamalarla ilgili verilen bakıldığında A, B, C ve D seçeneklerinin stratejik uygulamayla ilgili ve doğru olduğu görülebilir. Ancak E seçeneğinde yer alan “Stratejik uygulama planlama kadar öneme sahip değildir” çıkarımı doğru değildir. Burada önemli olan hem planlamanın hem de uygulamanın etkin bir biçimde yapılmasıdır. Birbirlerinden daha önemli veya önemsiz olduğu söylenemez.

  9.
  işletmelerin sosyal sorumlulukları hususunda iki farklı yaklaşım söz konusudur. aşağıdakilerden hangisi "işletmelerin çeşitli sosyal paydaşlara karşı geniş bir sorumluluk taşıdığını" savunan yaklaşımı destekleyen sonuçlardan birisidir?
  Doğru Cevap: "A" Sosyal beklentilere cevap vermek, işletmenin uzun dönemlimenfaatleri içindedir.
  Soru Açıklaması
  1. Sosyal beklentilere cevap vermek, işletmenin uzun dönemli menfaatleri içindedir. 2. Toplum tarafından sa¤lanan kaynakların kullanılmasında bu bakış açısı işletmeye meşruiyet sa¤lar. 3. İşletmenin kamuoyundaki imajı, sosyal gerekliliklere duyarlı olması olarak geliştirilmek zorundadır, bu sa¤lanmış olur. 4. Toplumun zarar görebilece¤i durumları engellemede gönüllü sorumluluk alarak işletme, faaliyet gösterirken kanunlarla gelebilecek bazı kısıtlamalardan da kaçınmış olur, bu durumdan topluma pozitif sonuçlar çıkar. 5. Toplum işletmeden, ürün ve kâr elde etmesinden çok, önemli sosyal programları desteklemesini bekler. Yani kamuoyu bir grup insan olarak de¤erlendirildi¤inde, böylesi bir hareket biçimi ve hareketinde böylesi gerekçesi vardır. 6. İşletmeler, hükûmet, belli gruplar, sendika, kamu kurumları gibi çok sayıda hissedara sahip olmaları nedeniyle sadece hissedarlarını tatmin etmek için faaliyet gösteremez. Bu gerçe¤e ra¤men hissedarlarla ilgili ısrar, işletmeye duyulan güveni ciddi bir biçimde sarsar. 7. İşletmeler pek çok sosyal sorunu çözecek kaynaklara sahip tek kurumlardır. Bu nedenle herhangi bir sosyal programa işletme tarafından verilen ret cevabıyla birlikte getirilen açıklama, gerçe¤i yansıtmaz, işletme de bu durumun sonuçlarını görür. 8. Sosyal programların içinde yer almak, kârlı yeni fırsatlar yaratabilir.
  10.
  Yatırımcı ilişkileri aşağıdaki kurumsal yönetişim mekanizmalarının hangisinde yer alır?
  Doğru Cevap: "A" İçsel
  Soru Açıklaması
  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 18
  11.
  Davranış zamanlamasına göre rekabet stratejilerinden hangisinde girişimcilik ve yenilikçilik kavramları büyük öneme sahiptir?
  Doğru Cevap: "A" Öncü Stratejiler
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi strateji uygulamada yer alan kaynak dağılımı ile ilintili değildir?
  Doğru Cevap: "B" Sosyal sorumluluk
  Soru Açıklaması
  13.
  Bir işletmenin strateji sürecinin ve stratejilerinin gizli tutulmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" İşletme içi iletişimi zayıflatır
  Soru Açıklaması
  Bir işletmenin strateji sürecinin ve stratejilerinin gizli tutulmamasının nedenleri arasında ; birçok mükemmel fikrin ortaya çıkmasını kolaylaştırır, paydaş desteğini arttırır, yönetsel olarak demokratikleşmeyi sağlar, işletme içi bağlılığı arttırır, işletme içi iletişimi kuvvetlendirir.
  14.
  İşletmelerdeki hangi stratejik yönetim seviyesi işletme içerisindeki pazarlama, insan kaynakları, muhasebe, finans, üretim gibi fonksiyonel bölümlerin aldığı kararları ifade etmektedir?
  Doğru Cevap: "C" İşlevsel seviye
  Soru Açıklaması
  İşlevsel seviye stratejileri işletme içerisindeki pazarlama, insan kaynakları, finans, muhasebe, üretim Vb. çeşitli fonksiyonel departmanlar (bölümler) tarafından alınan kararlardan oluşmaktadır.
  15.
  I. Aktif Hissedarlık II. Yönetici Piyasası III. Yönetim Kurulu IV. Ürün Piyasası V. Satın Alma TehditleriYukarıda verilenlerden hangileri dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "E" I-II-IV-V
  Soru Açıklaması
  III. Yönetim Kurulu, içsel yönetim mekanizmaları içinde yer alır.
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi dört temel kurumsal yönetişim ilkesinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Yönetim kurulu
  Soru Açıklaması
  .Cevap: Kurumsal yönetişim kavramına yüklenen anlam ve uygulamalar işletmelerin içinde bulundukları ülkelerin yasal bağlamları doğrultusunda farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıklar küreselleşme nedeniyle belli ölçülerde törpülense de varlıkları yadsınamaz bir gerçektir. Böyle bir ortamda kurumsal yönetişime ilişkin evrensel ilkelerin varlığından söz etmek hayli zor görünse de tüm kurumsal yönetişim modellerinin dayandığı, genel kabul görmüş dört temel ilke üzerinde uzlaşıldığı görülmektedir. Bu ilkeler; adil davranma (ing. fairness), şeffaflık (ing. transparency), hesap verebilirlik (ing. accountability) ve sorumluluk (ing. responsibility) şeklinde sıralanmaktadır (Doğan, 2007: 50). Yönetim kurulu bu ilkelerden biri değildir. Doğru cevap B seçeneğidir.
  17.
  İşletmelerin temel amacının pay sahiplerinin çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermek olduğu, temel kontrol mekanizmasının piyasa aracılığıyla yürütmek olduğu ve işletme üst yönetimi ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri kapsayan kurumsal yönetişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Tekil Kurumsal yönetişim
  Soru Açıklaması
  Tekil Kurumsal yönetişim: Bu modele göre işletmelerin temel amacı pay sahiplerinin çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermektir. Bu modelde temel kontrol mekanizması piyasa aracılığıyla yürütülmektedir. Model işletme üst yönetimi ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri kapsar.
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi pazarlama biriminin ilgilendiği strateji konularından birisidir?

  Doğru Cevap: "D" Ürün Karması
  Soru Açıklaması

  Sermaye yapısı, borç politikaları, varlık yönetimi, ürün karması finans biriminin strateji konularıdır.

  19.

  Finansal performans, müşteri bilgisi, işletme içi işlemleri ve öğrenme ile büyüme stratejilerinin değerlendirilmesini sağlayan işleme ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Kurumsal karne
  Soru Açıklaması

  Kurumsal karne; finansal performans, müşteri bilgisi, işletme içi işlemleri ve öğrenme ile büyüme stratejilerinin değerlendirilmesidir.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi paydaşlarına sunduğu yıllık işletme raporlarında, etik konularla ilgili faaliyetleriyle ilgili bilgilere de yer veren firmalardan biridir?
  Doğru Cevap: "A" General Motors
  Soru Açıklaması
  General Motors paydaşlarına sunduğu yıllık işletme raporlarında, etik konularla ilgili faaliyetleriyle ilgili bilgilere de yer veren firmalaradan biridir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler