• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.

İşletme adına karar verme yetkisi olan yöneticilere ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Söz sahibi yönetici
Soru Açıklaması

İşletmelerin toplumun etkili bir bileşeni olması işletmelerin yönetimini ve denetimini toplumsal düzeyde önemli hâle getirmiştir. İşletme bünyesinde yönetim görevini yürütenler işletme adına karar verme yetkisi olan yöneticilerdir. Bu kişiler “söz sahibi” olarak nitelendirilebilir. Yöneticiler işletme adına söz söyleme haklarını, işletme sahiplerinin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak kullanmaktadırlar.

2.

Yöneticilerin stratejiyi kolaylıkla değiştirebildiği strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tepkisel strateji
Soru Açıklaması

Pek çok yönetici, politikalarını sadece baskı, direnç ya da eleştiriler söz konusu olduğunda önceliklere cevap verme yönünde değiştirme eğilimindedir. Ancak böylesi yöneticilerin yönetimindeki işletmeler genellikle işletmeyle ilgili tarafların beklentilerine cevap vermek için gereken davranış değişikliğine direnecektir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin makro çevresindeki segmentlerden biri değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Etik stratejinin oluşturulabilmesi için çevreyle ilgili bilgiyi sağlayacak bir iskelete ihtiyacı vardır. Yöneticiler, ekonomiyi ve çeşitli sektörlerdeki değişimi anlamak zorundadır. İşletmeler ve yöneticiler için çevre, dört farklı segmentten oluşmaktadır: Sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik. Kültür ise sosyal segmentin içerisindedir.

4.
I. Üretim müdürü II. Personel müdürü III. Finans ve muhasebe müdürü IV. Pazarlama müdürü V. Ar-ge müdürü Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri fonksiyonel yapıda genel müdürün altındaki bölümlendirmelerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Tüm verilenler fonksiyonel yapıda genel müdürün altındaki bölümlendirmelerdendir.
5.

İşletme için neyin iyi olduğuna karar veren kişilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Strateji uzmanları
Soru Açıklaması

İşletmeleri için neyin en iyisi olacağına strateji uzmanları kendileri karar vermelidir.

6.

İşletmelerde stratejik yönetim temel olarak hangi üç seviyede ele alınan bir konudur?

Doğru Cevap: "A" Kurumsal, İşletme, İşlevsel Seviye
Soru Açıklaması

İşletmelerde stratejik yönetim temel olarak kurumsal, işletme ve işlevsel seviye olmak üzere üç seviyede ele alınan bir konudur.

7.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimi öne çıkartan gelişmelerden biri DEĞİLDİR?
Doğru Cevap: "B" Üretim Krizleri
Soru Açıklaması
1990’lı yıllarda kurumsal yönetişimin bu denli kabul görmesi dört temel nedene bağlanmaktadır. Bunlar yaşanan şirket skandalları, finansal krizler, küreselleşme ve özelleştirme şeklinde sıralanmaktadır (Aktan, 2006: 11-12).
8.

Aşağıdakilerden hangisi dışsal sektörel küreselleşme dinamiklerinden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Teknoloji faktörü
Soru Açıklaması

Teknoloji Faktörü dışsal sektörel küreselleşme dinamiklerinden birisidir. Diğerleri ise Küresel strateji dinamiklerindendir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim kurullarının etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için gerekli görülen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerin gizlilik içerisinde yürütülmesi
Soru Açıklaması
Yönetim kurullarının etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için Yönetim kurulu üyelerine yap›lan ödemelerin ve ödeme sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliği üzerinde durulmaktadır .
10.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi strateji oluşturma sürecini etkileyen faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Davranışsal faktörler
Soru Açıklaması

Davranışsal, sosyal ve politik faktörler, strateji oluşturma sürecini etkiler. Stratejik karar alma sürecinin bir konusudur.

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
11.

Tayland’da 1997 yılının sonlarında başlayan Asya krizi kurumsal yönetişimi öne çıkartan hangi gelişmelere örnek teşkil etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Finansal krizler
Soru Açıklaması

Günümüzde finansal piyasalar iç içe geçmiş bir bütünün parçaları olarak betimlenmektedir. Bu bütünün herhangi bir bileşeninde ortaya çıkan finansal krizlerin, tıpkı salgın bir hastalık gibi, birçok ülkeyi ve işletmeyi etkilemesi oldukça doğaldır. Örneğin Tayland’da 1997 yılının sonlarında başlayan Asya krizi, Rusya’da 1998 yılında ortaya çıkan finansal kriz, kısa bir süre içerisinde ekonomisi güçlü olan bile birçok ülkeyi etkisi altına alabilmiştir.

12.

Uzun dönemli başarı ve karlılık için aşağıdaki stratejilerden hangisi kullanılmalıdır?

Doğru Cevap: "D"  
Soru Açıklaması

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki aktif olmayan, tepkisel ve proaktif strateji geçici, kısa dönemli başarılar getirmektedir. Ancak uzun dönemli başarı etkileşimli strateji ile elde edilebilmektedir. Hem işletme hem de kamuoyu için büyük ve uzun dönemli kârlılık da bu strateji ile yakından ilişkilidir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi tüm kurumsal yönetişim modellerinin dayandığı genel kabul görmüş dört temel ilkeden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Karlılık
Soru Açıklaması
Tüm kurumsal yönetişim modellerinin dayandığı, genel kabul görmüş dört temel ilke üzerinde uzlaşıldığı görülmektedir. Bu ilkeler; adil davranma (ing. fairness), şeffaflık (ing. transparency), hesap verebilirlik (ing. accountability) ve sorumluluk (ing. responsibility) şeklinde sıralanmaktadır.
14.

Üst yönetim bilgi sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmayacaktır?

Doğru Cevap: "C" Sadece dış bilgiler hakkında üst yönetimi bilgilendiren bir sistemdir.
Soru Açıklaması

Üst yönetim bilgi sistemi, karar destek sisteminin bir ögesidir. Üst yönetimin karar sürecini desteklemek için geliştirilir. Üst yönetim bilgi sisteminin temel görevi, karar vericiler ve kara değişkenleri arasında iletişimi sağlamaktır. Üst yönetim bilgi sistemleri, yöneticilere ihtiyaçları olan güncel bilgiyi sunar. Bunun yanında üst yönetim bilgi sistemi, güncel karar verilerini modellerle birleştirerek gerekli analizleri de yapar ve yöneticilere sunar. Üst yönetim bilgi sistemi sadece dış değil ayrıca iç bilgiler hakkında üst yönetimi bilgilendiren sistemdir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi strateji değerlendirmesi için faydalı olan bazı önemli finansal oranlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Rekabet gücü
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin makro çevre bileşenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Tarihsel segment
Soru Açıklaması
Makro çevre sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik segmentlerin bileşiminden oluşmaktadır.
17.

İşletmenin dış çevrenin önemli bir unsuru olan organizasyonlar, gruplar ve çalışanlar üzerine odaklandığı çalışmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Paydaş analizi
Soru Açıklaması

Paydaş analizi, işletmenin dış çevrenin önemli bir unsuru olan organizasyonlar, gruplar ve çalışanlar üzerine odaklanır. İşletme ile ilgili birincil ve ikincil paydaşlarıyla ilgili sorunları anlamaya çalışarak yöneticiler, ne tür taleplerin gelebileceğini aylar öncesinden tahmin edebilir. Aktif grupların liderlerini izleyen profesyonel bilişim hizmetlerinden yararlanarak, bu gruplarla doğrudan ilişkiye geçerek ve paydaşların temsilcileriyle tartışarak, görüş alışverişinde bulunarak böylesi bir bilgiyi toplayabilir. Grup liderleriyle ya da yerel çevrecilerle yapılan resmî olmayan görüşmeler, bu gruplar için neyin ve neden önemli olduğunu anlamalarında yöneticilere yol gösterebilir.

18.
Hem işetmelerin en önemli paydaşı olarak çalışanlara hem de pay sahiplerine önem verilmektedir. Pay sahiplerinin çıkarları tatmin edilirken, çalışanların çıkarlarından ödün verilmemektedir. Modelin bu yapısı iki kademeli yönetim kurulu yapısının varlığıyla kendisini göstermektedir. Yukarıda belirtilen modelin uygulandığı ülke yada bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fransa Hollanda Almanya gibi Kıta Avrupası
Soru Açıklaması
İkili kurumsal yönetişim modeli ise daha çok Fransa, Hollanda ve Almanya gibi kıta Avrupası ülkelerinde geçerlidir. hem işetmelerin en önemli paydaşı olarak çalışanlara hem de pay sahiplerine önem verilmektedir. Pay sahiplerinin çıkarları tatmin edilirken, çalışanların çıkarlarından ödün verilmemektedir. Modelin bu yapısı iki kademeli yönetim kurulu yapısının varlığıyla kendisini göstermektedir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi ve örgüt dışı bilgiler hakkında üst yönetimi bilgilendiren sistemler?
Doğru Cevap: "D" Üst yönetim bilgi sistemi
Soru Açıklaması
Üst yönetim bilgi sistemi örgüt içi ve örgüt dışı bilgiler hakkında üst yönetimi bilgilendiren sistemlerdir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir strateji değerlendirmesinin temel taşıdır?
Doğru Cevap: "C" Yeterli ve zamanında verilen geri bildirim
Soru Açıklaması
Strateji değerlendirme karmaşık ve hassas bir durumdur. Stratejilerin değerlendirilmesine çok fazla önem vermek pahalı ve amaca zararlı olabilir. İşletmelerin dikkatli olması gereken bir durum vardır. Hiç kimse çok yakından değerlendirilmek istenmez. Bu yüzden, yöneticiler diğerlerinin davranışlarını değerlendirmek üzere ne kadar fazla girişimde bulunurlarsa o kadar az kontrolleri olur. Çünkü çalışanlar yöneticinin istediği gibi davranırlar. Bazı işletmelerde aktiflerinde artış oldu mu? Kârlılık oranlarında artış var mı? Satışlar arttı mı? Üretim seviyeleri arttı mı? Kâr marjı, yatırım getirisi ve hisse başı kar oranları arttı mı? Gibi sorulara verilen yanıtların olumlu olması hâlinde stratejilerinin doğru olduğu kabul edilir. Aslında bu tür strateji değerlendirilmesi doğru bir değerlendirme değildir çünkü ancak bu türde bir mantık yürütme işletme aldatıcı olabilir çünkü strateji değerlendirmesi hem uzun dönem hem de kısa dönem odaklı olmalıdır. Yeterli ve zamanında verilen geri bildirim etkin strateji değerlendirmesinin temel taşıdır. Doğru cevap C seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler