• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.

Dış çevredeki sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik çevrenin analiz edilmesinde kullanılan yönetsel teknik aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" Çevre analizi
Soru Açıklaması

Çevre analizi; dış çevredeki sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik çevrenin analiz edilmesinde kullanılan bir yönetsel tekniktir.

2.
I. Şirket Skandalları II.Asil Vekil İlişkis iIII. Özelleştirme IV. Finansal Krizler V.Küreselleşme Yukarıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin 1990’lı yıllarda önem kazanmasında etkili olan nedenler arasında sayılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" I-III-IV-V
Soru Açıklaması
Asil Vekil İlişkisi hariç tüm maddeler 990’lı yıllarda önem kazanmasında etkili olan nedenler arasında sayılmaktadır
3.
Aşağıdakilerden hangisi dışsal kurumsal yönetişim mekanizmasına bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "E" En iyi uygulama kodları
Soru Açıklaması
En iyi uygulama kodları içsel kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında sınıflandırılmaktadır.
4.
Geçmiş dönemlerde devlet tarafından sahip olunan kurum ve kuruluşların yerli veya yabancı özel kuruluşlara satılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Özelleştirme
Soru Açıklaması
Özelleştirme geçmiş dönemlerde devlet tarafından sahip olunan kurum ve kuruluşların yerli veya yabancı özel kuruluşlara satılması olarak tanımlanmaktadır.
5.
I – Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık; II – Pay sahipleri; III – Menfaat sahipleri; IV – Yönetim kurulu;Yukarıda verilenlerden hangileri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ana başlıkları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" I – II – III – IV
Soru Açıklaması
Soruda verilen maddelerden tamamı ermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ana başlıkları arasındadır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi üst yönetim ve rekabet stratejilerine uygun olarak orta ve alt yönetim düzeyinde hazırlanıp uygulanan teknik bilgi ve uzmanlık isteyen bir stratejidir? ?
Doğru Cevap: "B" İşlevsel Stratejiler
Soru Açıklaması
7.
 • işletme sahibi ve yöneticileri işletmeyi kendi takdiri ve iradi kararları ile yönetirler
 • işletme sahibi ve yöneticilerinin sorumluluklarının hukuki çerçevesi yeterince çizilmemiştir
 • işletme sahibi arzu ettiği kişileri yönetim kurulu üyesi olarak atar.
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geleneksel yönetim felsefesi içerisinde yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Geleneksel yönetim felsefesi ile kurumsal yönetişim felsefesi karşılaştırıldığında; kurallara karşı takdiri kararlar, sorumluluk ve yönetimin kurulunun oluşumu gibi kriterlere göre bu üç felsefe de geleneksel yönetim felsefesinde yer almaktadır.

  8.
  Aşağıdakileden hangisi yeni stratejilerin uygulanmasında karşılaşılan bir durumdur?
  Doğru Cevap: "C" Radikal değişiklik gerektirir
  Soru Açıklaması
  Yeni strateji örgütte radikal değişikliği ifade ettiğinden örgütte stratejinin uygulanmasında büyük sorunlar yaşanması kaçınılmazdır.
  9.

  Yapılan araştırmalar planlanan işlevsel stratejilerin %10’undan azının başarıyla uygulanabildiğini göstermektedir. Aşağıdakilerin hangisi başarı oranının bu denli düşü olmasının nedenlerinden biri olabilir?

  Doğru Cevap: "A" Ar-ge çalışmalarında rakiplerin gerisinde kalınması.
  Soru Açıklaması

  Kurumsal stratejiler büyük çaplı stratejiler olup büyüme, personel sayısını azaltma ve istikrar gibi konuları içerebilir. Rekabet stratejileri; belirli bir iş sahasında nasıl rekabet edileceği sorusuna yanıt arar. İşlevsel stratejiler ise pazarlama, finans, üretim, insan kaynakları ve Ar-Ge işlevlerine ait stratejilerin belirlenmesini sağlar. Cevap seçeneklerinde yer alan B, C, D ve E seçeneği kurumsal ve rekabet stratejilerine yönelikken A seçeneği işlevsel stratejilerle ilgilidir.

  10.
  'Belirli anahtar olayların beklendiği gibi meydana gelmesi durumunda yürürlüğe konabilecek alternatif planlar olarak' tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Olası durumlar planı
  Soru Açıklaması
  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 16
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi strateji uygulamasının başarılı olabilmesi için gerekli olan değişkenlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Sosyal sorumluluk
  Soru Açıklaması
  12.

  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin faydalarından değildir?

  Doğru Cevap: "E"  
  Soru Açıklaması

  Sorunun A,B,C,D seçeneklerindeki ifadelerin kurumsal yönetişimin faydaları olduğu söylenebilir. E ifadesi ise hem B,C,D seçeneklerindeki ifadelerle çelişmekte hem  de kurumsal yönetişimin bir faydası olarak görülmemektedir. Hatta kurumsal yönetişimin işletmelerin sağladığı faydalarla sermaye maliyetini düşürdüğü düşünülmektedir.

  13.
  Çeşitli iç ve dış etkenler işletmelerin uzun dönemli ve yıllık hedefler elde etmesini önleyebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu dış etmenlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Seçilen etkisiz stratejiler 
  Soru Açıklaması
  14.

  Yönetim bilgi sistemleri; karar verme, planlama, kontrol ve diğer fonksiyonlar için gerekli bilgilere doğru ve zamanın da ulaşmak için kurulan sistemlerdir. Bilgi sistemi verileri toplama, bilgi hâline dönüştürme ve bilgileri depolamanın yanında aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirir?

  Doğru Cevap: "C" Bilgileri raporlaştırma
  Soru Açıklaması

  Bilgi sistemi; verileri toplar, bilgi hâline dönüştürür, bilginin depolanmasını sağlar. Toplanan bu bilgileri de gerektiğinde yöneticiye rapor olarak sunar. Toplanan bu bilgiler, karar durumlarında grupların bilgi gereksinimlerini karşılar.

  15.

  ‘Kurumsal yönetişimi bir kurumun beşerî ve finansal sermayeyi çekmesine, etkili çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı göstererek uzun dönemde ortaklara ekonomik değer yaratmasına olanak tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar’ tanımı kimin tarafından yapılmıştır?

  Doğru Cevap: "B" Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği
  Soru Açıklaması

  Dünya Bankası’nın kurumsal yönetişim tanımına atıfta bulunan Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ise kurumsal yönetişimi bir kurumun beşerî ve finansal sermayeyi çekmesine, etkili çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı göstererek uzun dönemde ortaklara ekonomik değer yaratmasına olanak tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar şeklinde tanımlamaktadır. 

  16.
  Deneyim, sezgi, muhakeme ve bilgi birikimleri ile güncel bilgi teknolojisini birleştirerek, işletmenin pazardaki değişimlere daha hızlı cevap verebilmesini sağlayan, daha etkili ve verimli yollarla kaynakların daha iyi yönetimini sağlayan işletme zekâlarının oluşturmasına yardım eden, ayrıca veri tabanına ve karar modellerine dayalı etkileşimli bir sistem olarak da tanımlanabilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Karar destek sistemi
  Soru Açıklaması
  Karar destek sistemleri, karar vericinin deneyim, sezgi, muhakeme ve bilgi birikimleri ile güncel bilgi teknolojisini birleştirerek, işletmenin pazardaki değişimlere daha hızlı cevap verebilmesini sağlar (Martin, Brown ve De Haysa, 2002, s.100).Ayrıca daha etkili ve verimli yollarla kaynakların daha iyi yönetimini sağlayan işletme zekâlarının oluşturmasına yardım eder. Doğru cevap E seçeneğidir
  17.
  İşletmede meydana gelen önemli bir değişimden sonra, çevresindeki bu beklenmeyen değişime direnç göstermesi şeklinde tanımı verilen strateji aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Tepkisel
  Soru Açıklaması
  Tepkisel strateji ''işletmede meydana gelen önemli değişimden sonra, çevresindeki bu beklenmeyen değişime direnç gösterir''
  18.
  Ürün piyasası aşağıdaki kurumsal yönetişim mekanizmalarının hangisinde yer alır?
  Doğru Cevap: "E" Dışsal
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdaki hangi ifade, durağan stratejiler için söylenemez?
  Doğru Cevap: "A" Bu stratejiler hiçbirşey yapmama olarak algılanmamalıdır.
  Soru Açıklaması
  20.

  Bir işletmenin stratejilerinin önemli fırsatlara ve tehditlere karşı ne kadar etkili olduğunu göstere matris aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" EFE Matris
  Soru Açıklaması

  IFE Matrisi örgütte ki yönetimin, pazarlamanın, finansmanın/muhasebenin, üretimin, Ar-Ge’nin ve yönetim bilgi sistemlerinin güçlü ve zayıf yanları üzerindeki değişikliklere odaklanmalıdır. EFE Matrisi bir işletmenin stratejilerinin önemli fırsatlara ve tehditlere karşı ne kadar etkili olduğunu gösterir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler