• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Stratejik yönetimin genel olarak hangi yönetim basamağının sorumluluğunda olan bir konudur?
Doğru Cevap: "B" Üst Yönetim
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim kararları temel olarak üst yönetimce alınması gereken kararlardır.
2.

Görev ve sorumluluklar üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi alanlarda gruplandırıldığı örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Fonksiyonel yapılar
Soru Açıklaması

Fonksiyonel yapılarda görev sorumluluklar üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi fonksiyonel alanlar tarafından gruplandırılır. Her bir fonksiyonel alan bir yönetici tarafından yönetilebilir ve başkan veya üst yönetim (çoğunlukla sahibi) fonksiyonlar arası koordinasyonu gerçekleştirir.

3.

Her bir bölümün veya grubun çeşitli ayrı ve farklı faaliyet gösteren alanlara sahip olduğu ve bu faaliyet alanlarının açıkça belirlenebilen ürün hatlarına ve hedef pazarlara sahip olduğu örgütsel yapı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bölgesel veya stratejik işletme birimi yapıları
Soru Açıklaması

Çeşitli ürünleri olan ve pazarlarda faaliyet gösteren büyük örgütler çoğunlukla bölgesel veya SBU yapıları kullanırlar. Her bir bölüm veya grup çeşitli ayrı ve farklı faaliyet gösteren alanlara sahiptir. Bu faaliyet alanları açıkça belirlenebilen ürün hatlarına ve hedef pazarlara sahiptir.

4.

İşletmeler sosyal sorumluluk stratejisi geliştirirken aşağıdakilerden hangisine karşı sorumlu olmaz?

Doğru Cevap: "A" Yöneticiler 
Soru Açıklaması

İşletmeler hissedarlarının gelirini artırmak için öncelikli sorumluluğunun yanında, paydaşlarla ilgili stratejiler, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, işletme ortaklıkları, gruplar, medya ve hükûmet gibi dış çevredekilere karşı sorumlu olacak şekilde oluşturulmak zorundadır. Yöneticiler bu stratejileri geliştirenlerdir.

5.
Bir işletmede kaynak dağılım değerlendirmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi tahmin edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Harcamanın yapılacağı kaynak türleri
Soru Açıklaması
Herhangi bir kaynak dağılımı yapmadan önce dağılım değerlendirmesinin yapılması önemlidir. Bu değerlendirmede strateji uygulamak için gerekli harcamanın hesaplanması ve gereken kaynak türlerinin tam tahmini yapılır.
6.
Ağıdakilerden hangisi işletmelerdeki strateji uzmanının asli görevidir.
Doğru Cevap: "A" İşletme için neyin iyi olduğuna karar vermek.
Soru Açıklaması
7.
İşletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile sorumlu üst yönetimin (söz sahipleri-vekiller), bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini belirli nedenlere “hak sahibi (asiller)” olarak gören; pay sahipleri (hissedarlar), çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkileri kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kurumsal yönetişim
Soru Açıklaması
İşletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile sorumlu üst yönetimin (söz sahipleri-vekiller), bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini belirli nedenlere “hak sahibi (asiller)” olarak gören; pay sahipleri (hissedarlar), çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkileri kapsayan kavram kurumsal yönetişimdir.
8.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde, işletme hiyeraşisinin seviyeleri, piramidin en alt basamağından en üst basamağına doğru, doğru bir şekilde sırlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" İşlevsel Stratejiler, Rekabet Stratejileri, Kurumsal Stratejiler
Soru Açıklaması
Doğru sıralama; İşlevsel Stratejiler, Rekabet Stratejileri, Kurumsal Stratejiler şeklinde olmalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.
9.

Bir işletmenin ekonomi içerisindeki yeri düşünüldüğünde ilişki içerisinde olduğu diğer etmenler nelerdir?

Doğru Cevap: "A" mal ve hizmet piyasası-toplum
Soru Açıklaması

İşletmelerin ekonomi içerisindeki yeri düşünüldüğün dört farklı element ile ilişkili oldukları görülür. İşletmeler ile toplum arasında ürün (mal ve hizmet) piyasası ve üretim faktörleri piyasalar› aracılığıyla karşılıklı bir etkileşimin olduğu oldukça açıktır. Bu etkileşimde toplum hem emeği hem de tasarruflarıyla işletme faaliyetlerini desteklemektedir. Bu nedenle işletmeleri sadece kendi başlarına değil faaliyet gösterdikleri toplumla bütünleşik olarak var olan kurumlar olarak nitelemek oldukça yerinde olacaktır.

10.
Büyük ölçekli işletmelerin etik stratejilerinin oluşturulması için kullanılan model aşağıdaki hangi sırayı takip eder? I-Öğrenme II-Politika III-Organizasyonel kararlılık
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
Büyük ölçekli işletmelerin etik stratejilerinin oluşturulması için kullanılan modelde aşağıdaki sıra takip edilir. I-Öğrenme II-Politika III-Organizasyonel kararlılık
logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.
Aşağıdakilerden hangisi yönetime bilgi sağlayan dış kaynaktır ?
Doğru Cevap: "B" Doğrudan erişimli veri tabanları, gazeteler ve kişisel bağlantılardır.
Soru Açıklaması
Üst yönetimde yer alan kişilerin, işletmenin ve bireylerin başarısını değerlendirmek için, bilgi ve veriye ihtiyaçları vardır. Daha önce de belirtildiği gibi, bilgi iç, dış ve öznel kaynaklar olmak üzere üç şekilde elde edilir. İç kaynaklar, finans, muhasebe ve insan kaynakları raporlarıdır. Dış kaynaklar, doğrudan erişimli veri tabanları, gazeteler ve kişisel bağlantılardır.Karar vericilerin algılamaları, birikimleri ve deneyimleri ise öznel kaynak olarak nitelendirilir. Doğru cevap B seçeneğidir
12.
İşletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile sorumlu üst yönetimin bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini belirli nedenlere “hak sahibi ” olarak gören; pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkileri kapsayan kavrama ne denir?
Doğru Cevap: "C" Kurumsal yönetişim
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişim, işletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile sorumlu üst yönetimin (söz sahipleri-vekiller), bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini belirli nedenlere “hak sahibi (asiller)” olarak gören; pay sahipleri (hissedarlar), çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkileri kapsayan bir kavramdır.
13.

Tek sorumluluğu kar elde etmek ve hissedarların gelirlerini artırmak olan işletmeler ile ilgili hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Maliyetli ve rekabeti olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınır.
Soru Açıklaması
14.

Bir işletmenin gelecekte daha iyi bir durumda olabilmesi için değişiklikler yapmasını sağlayan bir faaliyete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Düzeltici eylemlerin uygulanması
Soru Açıklaması

Düzeltici eylemlerin uygulanması, işletmenin değişiklikler yaparak gelecekte daha iyi bir durumda olmasını sağlayan faaliyettir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi finansal stratejinin belirlenmesinde önemli, unsurlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Kar Dağılım Politikası
Soru Açıklaması

Finansal stratejinin belirlenmesinde yer alan önemli unsurlardan birincisi uygun sermaye yapısını tespit etmektir. İkinci bir unsur ise borç politikasıdır. Üçüncü unsur da varlık yönetimidir. Varlık yönetimi mevcut ve uzun vadeli varlıkların yönetilmesini ele alır.

16.
Bir işletmenin rakipleri karşısında rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle üstünlük durumu aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rekabet üstünlüğü      
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemlerinin özelliklerinden birisidir?
Doğru Cevap: "B" Pazar değişimlerine karşı daha hızlı cevap verilebilmesini sağlar
Soru Açıklaması
Karar destek sistemleri, karar vericinin deneyim, sezgi, muhakeme ve bilgi birikimleri ile güncel bilgi teknolojisini birleştirerek, işletmenin pazardaki değişimlere daha hızlı cevap verebilmesini sağlar
18.
İşletmenin uyguladığı stratejilerin karşılaşılabileceği olası durumların planlamasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "C" Olası durumlar göz ardı edilerek, mevcut strateji devam ettirilir.
Soru Açıklaması
19.
Azınlık temsilcilerini, kadınları, müşterileri, çevrecileri, sendika liderleri gibi grupları içinde barındırması gereken yönetim yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yönetim kurulu
Soru Açıklaması
Azınlık temsilcilerini, kadınları, müşterileri, çevrecileri, sendika liderleri gibi grupları içinde barındırması gereken yönetim yapısı yönetim kuruludur.
20.

İşletmenin ekonomik ve hukuki şartlara, iş­letme içi ve dışı grupların beklentilerine ve etiğe uygun çalışma stratejisi gütmesini ifade eden kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sosyal sorumluluk
Soru Açıklaması

Sosyal sorumluluk kavramı, işletmenin kararlarında dış çevreyi dikkate almasıdır. Bir başka anlatımla, sosyal sorumluluk, işletmenin ekonomik ve hukuki şartlara, işletme içi ve dışı grupların beklentilerine ve etiğe uygun çalışma stratejisi gütmesini ifade etmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok