• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.

İşletmelerin kararlarında dış çevreyi dikkate alması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "C" Sosyal sorumluluk
Soru Açıklaması

Sosyal sorumluluk kavramı, işletmenin kararlarında dış çevreyi dikkate almasıdır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları stratejileri kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Yönetici yetiştirme ve geliştirme
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları yönetimi, işletmelerde iş gücünün seçilmesi, iş birimlerine yerleştirilmesi, eğitimi, geliştirilmesi, etkili ve verimli olanların çalışmalarının devamının sağlanmasıyla yükümlüdür. Yöneticiler de bu kapsamda ele alınması gereken çalışan gruplarındadır.
3.

İç ve dış bilgiler hakkında üst yönetimi bilgilendiren sistemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Üst yönetim bilgi sistemi
Soru Açıklaması

Üst yönetim bilgi sistemi, karar destek sisteminin bir öğesidir. Üst yönetimin karar sürecini desteklemek için geliştirilir. Üst yönetim bilgi sisteminin temel görevi, karar vericiler ve karar değişkenleri arasında iletişimi sağlamaktır. Üst yönetim bilgi sistemleri, yöneticilere ihtiyaçları olan güncel bilgiyi sunar.

4.
I. Geleceği yönetmeyi amaç edinmesiII. Örgütün çevresini analiz etmesini sağlamasıIII. Küreselleşmeyi ön plana koymasıIV. Örgütü kartel haline getirmesiV. Örgüte dinamik bir yapı kazandırması.Stratejik yönetim, yukarıda verilen hangi gereksinimlere cevap verebilecek nitelikte olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" I, II ve V
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim, geleceği yönetmeyi amaç edinmesi, örgütün çevresini analiz etmesini gerektirmesi ve örgüte dinamik bir yapı kazandırması gibi özellikleri ile bahsedilen gereksinimlere cevap verme kapasitesine sahip önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk alanları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Faaliyet alanı dışında kalan ülkelere karşı sorumluluk
Soru Açıklaması
İşletmelerin sosyal sorumluluk alanları arasında; doğal yaşamı koruma, tüketicilere, Çalışanların refahına , yerel ülke ve hükümet kurumlarına, faaliyet alanı içinde kalan topluma ve medyaya karşı sorumludurlar.
6.
İşletmenin etik politikasının oluşturulması aşamasında önem verilmesi gereken noktalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunların dışındadır?
Doğru Cevap: "E" Strateji değerlendirmeleri karmaşık, ve çok kısıtlayıcı değil basit olmalıdır.
Soru Açıklaması
"Strateji değerlendirmeleri karmaşık, ve çok kısıtlayıcı değil basit olmalıdır." seçeneği, işletmenin etik politikasının oluşturulması aşamasında önem verilmesi gereken noktaların dışındadır.
7.
İşletmede faaliyet gösteren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemeleri bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Matriks yapı
Soru Açıklaması
8.

Beklentilerin ve varsayımların sorgulanmasının yönetimce başlatılması, hedefler ile değerlerin gözden geçirilmesini sağlanması ve alternatif üretimi ile değerlendirme ölçütlerinin oluşturulmasında yaratıcılığın teşvik edilmesi sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Stratejilerin Değerlendirmesi Süreci
Soru Açıklaması

Strateji değerlendirmesi beklentilerin ve varsayımların yönetim yönünden sorgulanmasını başlatmalı, hedefler ile değerlerin gözden geçirilmesini sağlamalı ve alternatif üretimi ile değerlendirme ölçütlerinin oluşturulmasında yaratıcılığı teşvik etmelidir. Strateji değerlendirme faaliyetleri belirlenen dönemlerin sonunda veya sorunların meydana gelmesinden sonra değil, daha çok devam eden bir durumda gerçekleştirilmelidir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi strateji değerlendirmesi için özellikle faydalı olan finansal oranlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Vergi Oranı
Soru Açıklaması

Strateji değerlendirmesi için özellikle faydalı olan bazı önemli finansal oranlar aşağıdaki gibidir:

 • Yatırımın getirisi (ROI)
 • Öz sermaye getirisi (ROE)
 • Kâr marjı
 • Pazar payı
 • Borç-öz sermaye oranı
 • Hisse başı kazançlar
 • Satış büyümesi
 • 8. Aktif büyümesi.

  10.
  Aşağıdaki matrislerden hangisi bir işletmenin stratejilerinin önemli fırsatlar ve tehditlere karşı ne kadar etkili olduğunu göstermektedir?
  Doğru Cevap: "D" EFE Matrisi
  Soru Açıklaması
  IFE ; İç Etken Değerlendirme Matrisi, EFE ise; Dış Etken Değerlendirme Matrisi’nin kısaltılmış şeklidir. IFE Matrisi örgütteki yönetimin, pazarlamanın, finansmanın/muhasebenin, üretimin, Ar-Ge’nin ve yönetim bilgi sistemlerinin güçlü ve zayıf yanları üzerindeki değişikliklere odaklanmalıdır. EFE Matrisi bir işletmenin stratejilerinin önemli fırsatlara ve tehditlere karşı ne kadar etkili olduğunu gösterir. Doğru cevap D seçeneğidir.
  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 14
  11.

  Hangisinde işletmelerde stratejik yönetimin temel seviyeleri bir arada verilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" Kurumsal-İşletme-İşlevsel seviye
  Soru Açıklaması

  İşletmelerde stratejik yönetim temel olarak kurumsal, işletme ve işlevsel seviye olmak üzere üç seviyede ele alınan bir konudur

  12.

  Paydaşların beklenti ve bakış açılarının dikkate alındığı kavrama ne ad verilmektedir?

  Doğru Cevap: "D" Paydaş analizi
  Soru Açıklaması

  Paydaş analizi, onların kimler olduğunun belirlenmesiyle başlar. Bu analiz, işletmedeki hisselerini anlamayı, etki kaynaklan ile büyüklük ve güçlerinin tespitini de içerir. Aynı zamanda paydaşlarla olan ilişkinin geçmişi ve paydaşların büyük oranda ilgisini çeken spesifik organizasyonla ilgili kararlar, önemli unsurlardır. Paydaşların beklenti ve bakış açıları dikkate alınmalı ve stratejilere dahil edilmelidir.

  13.
  I – Satın alma tehditleri; II – Yönetici piyasası; III – Ürün piyasası; IV – Yönetim kurulu;Yukarıda verilenlerden hangileri dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "B" I – II – III
  Soru Açıklaması
  Yönetim kurulu içsel kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır.
  14.

  Üst yönetim tarafından hazırlanan ve uygulanan, işletmenin uzun dönemde işletme değerini yükseltmek için hangi konumda bulunması, hangi iş alanlarında faaliyet göstermesi hangi stratejilerde yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" Kurumsal Stratejiler
  Soru Açıklaması

  Üst yönetim tarafından hazırlanan ve uygulanan, işletmenin uzun dönemde işletme değerini yükseltmek için hangi konumda bulunması, hangi iş alanlarında faaliyet göstermesi ile ilgili olan “Kurumsal Stratejiler” yer almaktadır.

  15.
 • Sürecin daha çok sanat veya daha çok bilim olup olmadığına karar vermek
 • Stratejilerin görülebilir olup olmaması veya hissedarlardan saklanıp saklanmamasına karar vermek
 • Sürecin işletme içerisinde üstten-alta mı yoksa alttan-üste mi olacağı konusunda karar vermek
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tüm strateji uzmanlarının karşılaştığı belirgin zorluk veya kararlardandır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Günümüzde tüm strateji uzmanlarının karşılaştığı üç belirgin zorluk veya karar vardır. Bunlar: (1) Sürecin daha çok sanat veya daha çok bilim olup olmadığına karar vermek, (2) stratejilerin görülebilir olup olmaması veya hissedarlardan saklanıp saklanmamasına karar vermek ve (3) sürecin işletme içerisinde üstten-alta mı yoksa alttan-üste mi olacağı konusunda karar vermek.

  16.

  Hangisi kurumsal yönetişimin amaçları arasında değildir?

  Doğru Cevap: "B" Hissedarlara paylarına göre söz hakkı tanınması
  Soru Açıklaması
  17.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin toplumla sosyal uzlaşması ve anlaşması gerçeğini ifade eden sosyal sorumluluk yaklaşımlarından biridir?

  Doğru Cevap: "A" İşletmeyi temel alan yaklaşım
  Soru Açıklaması

  İşletmenin toplumla sosyal uzlaşması ve anlaşması gerçeğini ifade eden sosyal sorumluluk yaklaşımı, işletmeyi temel alan ve çevreyi temel alan yaklaşımlar olarak ayrılmaktadır.

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin temel amaçlarındandır?
  Doğru Cevap: "C" Yatırımcı haklarının korunması
  Soru Açıklaması
  Yatırımcı haklarının korunması kurumsal yönetişimin temel amaçları arasındadır.
  19.
  İşletmelerin tüm paydaşların haklarını korumasını sağlayan temel kurumsal yönetişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Sorumluluk
  Soru Açıklaması
  Sorumluluk ilkesine göre işletmeler tüm paydaşların haklarını yasalarda ve ikili anlaşmalarda öngörüldüğü şekilde tanımak durumundadır.
  20.
  Aşağıdakilerden hangisinde strateji uzmanlarının karşılaştığı zorluklar bir arada verilmiştir? I) Sürecin daha çok sanat veya daha çok bilim olup olmadığına karar vermek II) Stratejilerin görülebilir olup olmaması veya hissedarların saklanıp saklanmaması III) sürecin işletme içerisinde üstten alta mı yoksa alttan üste mi olacağı konusunda karar vermek
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  Tüm strateji uzmanlarının karşılaştığı üç belirgin zorluk veya karar vardır. Bunlar: (1) Sürecin daha çok sanat veya daha çok bilim olup olmadığına karar vermek, (2) stratejilerin görülebilir olup olmaması veya hissedarlardan saklanıp saklanmamasına karar vermek ve (3) sürecin işletme içerisinde üstten-alta mı yoksa alttan-üste mi olacağı konusunda karar vermek.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler