• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.
Vekillerin (işletme yöneticileri) asillerin (işletme sahipleri) amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket etmelerinin sağlanabilmesi sorununa ilişkin olarak ortaya atılmış olan teori aşağıdaki teorilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vekalet teorisi
Soru Açıklaması
Vekâlet teorisi (agency theory), vekillerin (işletme yöneticileri) asillerin (işletme sahipleri) amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket etmelerinin sağlanabilmesi sorununa ilişkin olarak ortaya atılmış bir teoridir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi küresel işletmelerin öne çıkan özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Sermayelerinin ulusal kimliği önemini yitirmiştir
Soru Açıklaması
Küresel işletmelerin öne çıkan ortak özellikleri şöyle sıralanabilir: • Dünyayı büyük bir pazar olarak kabul ederler, • Çok sayıda ülkede iş yapan değil, ulusal sınırları tamamen görmezlikten gelen işletmelerdir, • Düşük maliyet ve yüksek kaliteli ürünler için en uygun küresel kaynaklardan yararlanırlar, • Bütün dünyayı temel alarak operasyonlarını planlar, koordine eder ve gerçekleştirirler, • Sermayelerinin ulusal kimliği önemini yitirmiştir, • Ulusal ve bölgesel sınırların engel teşkil etmemesi için kaynaklarını ve yeteneklerini sürekli olarak kontrol eder ve yeniden organize ederler, • Mutlak olarak büyük ölçekli değildirler; esneklik üstünlüğünden yararlanmak için küçülmeyi tercih edebilirler.
3.
Aşağıdakilerden hangisi finans stratejileri içinde ele alınan konulardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Fiyatlandırma konuları
Soru Açıklaması
4.

Bilgisayar tabanlı, yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finans gibi işletme işlevleri için bilgi sağlayan sistemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Yönetim bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

Bilgisayar tabanlı, yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finans gibi işletme işlevleri için bilgi sağlayan sistemlere yönetim bilgi sistemleri denir.

5.
Büyük organizasyonların daha ayrıntılı ve özenli strateji değerlendirme sistemlerine ihtiyaç duymalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Organizasyonel faaliyetlerin koordinasyonunun zor olması
Soru Açıklaması
Büyük organizasyonların daha ayrıntılı ve özenli strateji değerlendirme sistemlerine ihtiyaç duymalarının nedeni organizasyonel faaliyetlerin koordinasyonunun zor olmasıdır.
6.

Aşağıdakilerden hangisi paydaşların beklentilerine cevap verme stratejilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Politik
Soru Açıklaması

İşletmeler paydaşlarının beklentilerine çeşitli yollarla cevap verir. Bazı işletmeler, toplumun diğer aktörlerinin baskılarını ya da beklentilerini göz ardı ederek, planlarını uygular. Bazı işletmeler güçlü baskılar söz konusu olduğunda kendini değişime de zorunlu hisseder. Diğerleri ise işletmeye gelecekte avantaj sağlayacak, toplumun etkilerini göz önüne alır. İşletmenin amaçlarını değişen kamuoyunun ihtiyaç, amaç ve beklentilerine göre bir birleşimin yolunu bulmaya çalışan işletmeler de vardır. Bu yaklaşımlar aktif olmayan, tepkisel, proaktif ve etkileşimli strateji olarak adlandırılabilir.

7.

Stratejik yönetimin en üst basamağında hangi seviye yer alır?

Doğru Cevap: "D"  
Soru Açıklaması

İşletmelerde stratejik yönetim temel olarak üç seviyede ele alınan bir konudur. Bu seviyeler kurumsal seviye, işletme seviyesi ve işlevsel seviye olarak adlandırılmaktadır. İşlevsel seviye stratejileri işletme içerisindeki pazarlama, insan kaynakları, finans, muhasebe, üretim vb. çeşitli fonksiyonel departmanlar (bölümler) tarafından alınan kararlardan oluşmaktadır. Bu seviyede alınan kararlar genelde verimliliği artırma odaklı taktiksel kararlardır. İşlevsel seviyenin hemen üzerinde işletme seviyesi rekabet stratejileri yer almaktadır. Bu seviyedeki stratejiler ise işletmenin örgüt yapısına bağlı olarak, belli bir sektör/ürün/bölge bazında nasıl rekabet edileceğini belirlemektedir. Kaynak dağılımı, karşılıklı üstünlükler ve sinerji bu seviyede özellikle üzerinde durulan konulardır. İşletme hiyerarşinin en üst seviyesinde ise üst yönetim (kurumsal) stratejiler yer almaktadır.

8.

‘Kurumsal yönetişimi bir kurumun beşerî ve finansal sermayeyi çekmesine, etkili çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı göstererek uzun dönemde ortaklara ekonomik değer yaratmasına olanak tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar’ tanımı kimin tarafından yapılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği
Soru Açıklaması

Dünya Bankası’nın kurumsal yönetişim tanımına atıfta bulunan Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ise kurumsal yönetişimi bir kurumun beşerî ve finansal sermayeyi çekmesine, etkili çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı göstererek uzun dönemde ortaklara ekonomik değer yaratmasına olanak tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar şeklinde tanımlamaktadır.

9.
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde stratejilerin değerlendirme süreci en doğru biçimde ifade edilmiştir? I. Beklentilerin ve varsayımların sorgulanmasının yönetimce başlatılması. II. Hedefler ile değerlerin gözden geçirilmesinin sağlanması. III. İşletme üretiminin genişletilmesi. IV. Değerlendirme ölçütlerinin oluşturulmasında yaratıcılığın teşvik edilmesidir.
Doğru Cevap: "E" e. I, II ve IV
Soru Açıklaması
10.
Hangisi işletmelerde stratejik yönetimi ele alan seviyelerdendir?
Doğru Cevap: "A" kurumsal seviye
Soru Açıklaması
İşletmelerde stratejik yönetim temel olarak üç seviyede ele al›nan bir konudur. Bu seviyeler kurumsal seviye, işletme seviyesi ve işlevsel seviye olarak adlandırılmaktadır.
logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.
I. ZamanII. Üst yönetim ilgisinin ve desteğinin olmasıIII. Mali ve insan kaynakları yatırımı yapmaya hazırlıklı olmak.Anahtar süreçleri yukarıda verilen bir stratejiyi uygulayan örgüt hangi tip stratejiyi uygulamaya koymuş olabilir?
Doğru Cevap: "C" Büyük ölçekli örgüt değişimi içeren strateji
Soru Açıklaması
Büyük ölçekli örgüt değişimi zor ve zaman alan bir süreçtir. Stratejik değişimde anahtar olan noktalar zaman ve üst yönetimin ilgisiyle beraber mali ve insan kaynakları yatırımı yapmaya hazırlıklı olmalıdır. Bu tür bir değişim hem uzun sürebilir hem işletmenin harcamalarını arttırabilir hem de üst yönetimin desteğinin yoğun bir şekilde olması gerekir. Eğer bir işletmenin mali durumu yeterli değilse ve üst yönetimi bu tür bir değişikliği onaylamıyorsa değişim örgütte, mevcut iş şemalarında, örgütsel işlemlerde ve istikrarlı güç ilişkilerinde sorunlar yaratacaktır.
12.

Küreselleşmeyi sürekleyken birçok etmen bulunmakla beraber aşağıdaki gelişmelerden hangisi belirleyici rol oynamaktadır?

Doğru Cevap: "E" İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler
Soru Açıklaması

Küreselleşmeyi sürükleyen birçok dinamik olmakla beraber, internet dâhil olmak üzere iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler belirleyici rol oynamaktadır. Küreselleşmenin önündeki coğrafi ve siyasi bariyerlerin önemli ölçüde yıkılmasına iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler sebep olmuştur.

13.
İşletmelerin bugünkü”güven” sorunun temeli nedir?
Doğru Cevap: "C" Sermayedarlarına hep öncelik vermesi
Soru Açıklaması
İşletmelerin bugünkü”güven” sorunun temeli sermayedarlarına hep öncelik vermesidir.
14.

Aşağıdakilerden hangisi işletme seviyesinin özellikle üzerinde durulan konulardır?

Doğru Cevap: "D" Sinerji
Soru Açıklaması

İşlevsel seviyenin hemen üzerinde işletme seviyesi rekabet stratejileri yer almaktadır. Bu seviyedeki stratejiler ise işletmenin örgüt yapısına bağlı olarak, belli bir sektör/ürün/bölge bazında nasıl rekabet edileceğini belirlemektedir. Kaynak dağılımı, karşılıklı üstünlükler ve sinerji bu seviyede özellikle üzerinde durulan konulardır.

15.

Bir örgüt içerisinde mevcut olan yetki alanını ve sorumluluk ilişkilerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel yapı
Soru Açıklaması

Örgütsel yapı; bir örgüt içerisinde mevcut olan yetki alanını ve sorumluluk ilişkilerini ifade eder. Örgütsel yapı; Örgütsel görevlerin paylaştırılması, yetki alanları ve sorumluluklar arasındaki ilişkidir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi içsel kurumsal yönetişim mekanizmalarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Satın alma tehditleri
Soru Açıklaması

Satın alma tehditleri, yönetici piyasası, ürün piyasası, aktif hissedarlık ve yasal sistem dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır.

17.

İşletmenin dış çevrenin önemli bir unsuru olan organizasyonlar, gruplar ve çalışanlar üzerine odaklandığı çalışmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C"  
Soru Açıklaması

 Paydaş analizi, işletmenin dış çevrenin önemli bir unsuru olan organizasyonlar, gruplar ve çalışanlar üzerine odaklanır. İşletme ile ilgili birincil ve ikincil paydaşlarıyla ilgili sorunları anlamaya çalışarak yöneticiler, ne tür taleplerin gelebileceğini aylar öncesinden tahmin edebilir. Aktif grupların liderlerini izleyen profesyonel bilişim hizmetlerinden yararlanarak, bu gruplarla doğrudan ilişkiye geçerek ve paydaşların temsilcileriyle tartışarak, görüş alışverişinde bulunarak böylesi bir bilgiyi toplayabilir. Grup liderleriyle ya da yerel çevrecilerle yapılan resmî olmayan görüşmeler, bu gruplar için neyin ve neden önemli olduğunu anlamalarında yöneticilere yol gösterebilir.

18.

İş biriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı yüksek ancak rakibine göre göreceli pazar payı düşük olan alan hangi alandır?

Doğru Cevap: "D" İşletmenin sektördeki pazar payı
Soru Açıklaması

Dikey eksenin üst, yatay eksenin de sağ tarafındaki alan belirsizler alanıdır. İş biriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı yüksek ancak rakibine göre göreceli pazar payı düşüktür. Bu alanda yer alan iş birimlerinin gelecekte nakit akışı yaratması ve dolayısı ile varlık değerlerinin yükselmesi, yapılacak yatırımlara ve yönetim kalitesine bağlıdır. Eğer rakiplerinden daha iyi performans gösterirler ise iş birimlerinin göreceli pazar payı yükseleceğinden sol taraftaki “yıldızlar” alanına geçiş yapabilirler. Rakiplerine üstün bir performans gösteremezler ise göreceli pazar payı aynı kalacağından aynı alanda kalabilirler.

19.
Hangi kurumsal yönetişim modelinde hem pay sahiplerinin hem de çalışanların çıkarları tatmin edilmeye çalışılır?
Doğru Cevap: "B" İkili kurumsal yönetişim modeli
Soru Açıklaması
İkili kurumsal yönetişim modelinde hem pay sahiplerinin hem de çalışanların çıkarları tatmin edilmeye çalışılır.
20.
 • Stratejik planlama kapsamlılığı
 • Büyük ölçekli üretim sistemi
 • Büyük bir sermaye havuzu
 • Sektör koşulları hakkında ayrıntılı bilgi
 • Yukarıdakilerden hangileri holdingleşme stratejisi izleyen bir örgütün gereksinim duyduğu becerilerdendir?

  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması

  Baskın ürün stratejisi ve holdingleşme stratejileri kurumsal seviyede çok farklı becerileri gerektirir. Baskın ürün stratejisine en iyi şekilde hizmet eden teknolojik olarak etkin ve büyük ölçekli üretim sistemleri, düşük maliyetli kitle dağıtım kanalları ve sektör koşulları hakkında ayrıntılı bilgidir. Holdingleşme stratejisi işletme alt kuruluşları üzerinde etkin finansal kontroller, büyük bir sermaye havuzu, iş alanı arama ve edinme yeterliliği, değerlerin ve işletmelerin elden çıkarılması veya satılması becerisini ve stratejik planlama kapsamlılığı gerektirir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler