• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.
İşletmelerin sosyal sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerinin temel sınırları vardır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu temel sınırların içinde değildir?
Doğru Cevap: "B" Rakiplerin stratejileri
Soru Açıklaması
Rakiplerin stratejileri, İşletmelerin sosyal sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerinin temel sınırlarından biri değildir.
2.
I. İşletmenin performansını farklı süreler üzerinden karşılaştırmak II. İşletmenin performansını rakiplerinki ile karşılaştırmak III. İşletmenin performansını sektör ortalamaları ile karşılaştırmakAşağıda stratejileri değerlendirmek için genel olarak kullanılan nicelik ölçütü üç kritik karşılaştırma yapmak üzere strateji uzmanlarının kullandığı finansal oranlar doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması
3.
İşletme üst yöneticisinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yönetim kurulunun politikalarını eyleme dönüştürmek.
Soru Açıklaması
İşletme üst yöneticisinin görevi, yönetim kurulunun politikalarını eyleme dönüştürmektir.
4.
Bu tip işletme yapısı son yıllarda oldukça kullanılır hâle gelmiştir. Bu yapıda işletmede faaliyet gösteren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemeleri bulunmaktadır. Yöneticiler fonksiyonel görevleri çin fonksiyonel alan yöneticisine, ürün performansı için işletme birimi yöneticisine ve belki de bölgesel performans için bölgesel alan yöneticisine rapor verebilirler. Bahsedilen işletme yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Matriks Yapı
Soru Açıklaması
Son yıllarda Matriks yapısı oldukça kullanılır hâle gelmiştir. Bu yapıda işletmede faaliyet gösteren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemeleri bulunmaktadır. Yöneticiler fonksiyonel görevler için fonksiyonel alan yöneticisine, ürün performansı için işletme birimi yöneticisine ve belki de bölgesel performans için bölgesel alan yöneticisine rapor verebilirler. Doğru cevap C seçeneğidir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi Richard Rumelt’in strateji değerlendirme için sunduğu ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Planlama
Soru Açıklaması
Richard Rumelt’in strateji değerlendirmesi için sunduğu 4 ölçüt, tutarlılık, uyum, uygulanabilirlik ve fayda dır. Planlama bu ölçütlerden biri değildir. Doğru cevap B seçeneğidir.
6.
Bir işletme/örgüt, EFE Matrisi geliştirdiğinde, aşağıdakilerden hangisini tespit etmeyi amaçlıyor olabilir?
Doğru Cevap: "D" Stratejilerin fırsat ve tehditlere karşı etkililiğini
Soru Açıklaması
7.
Strateji-yapı ilişkisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?I- Stratejilerin yapılarla eşleştirilmesinde katı kurallar yoktur.II- Günümüzün hızla değişen ortamında strateji ile yapı, karmaşık ve dinamik bir ilişki içerisindedir. III- Yeni stratejiler yeni yapıları gerektirebilir IV- Yapılar stratejileri kısıtlayabilir
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
Stratejilerin yapılarla eşleştirilmesinde katı kurallar yoktur. Bununla beraber, bir stratejinin uygulanması durumunda yöneticiler, yeni stratejinin getirdiği bilgi gereksinimlerini karşılayacak eski yapıların yeterliliğini değerlendirmelidir. (Gupta and Govindarajan, 1984, Miller, 1988). Günümüzün hızla değişen ortamında strateji ile yapı, karmaşık ve dinamik bir ilişki içerisindedir. Yeni stratejiler yeni yapıları gerektirebilir ancak yapılar da stratejileri kısıtlayabilir (Hall and Saias, 1980). Doğru cevap E seçeneğidir.
8.

Değişimlerin doğasının, türlerinin ve hızlarının bir bireyin veya örgütün uyum becerisi ve yeterliliği üzerinde hakimiyet kurduğu zaman, değişimin gelecek şoku ile kişileri ve örgütleri tehdit edecek kadar dinamik ve karmaşık hâle geldiğini kim ileri sürmektedir?

Doğru Cevap: "E" Alvin Toffler
Soru Açıklaması

AlvinToffler kitapları Gelecek Şoku  (Future Shock)ve Üçüncü Dalga’da (The Third Wave), değişimlerin doğasının, türlerinin ve hızlarının bir bireyin veya örgütün uyum becerisi ve yeterliliği üzerinde hakimiyet kurduğu zaman, değişimin  gelecek şoku ile kişileri ve örgütleri tehdit edecek kadar dinamik ve karmaşık hâle geldiğini ileri sürmektedir. Strateji değerlendirmesi, bir işletmenin değişen durumlara başarılı şekilde uyumlu olabilmesini artırır.

9.
Hangisi kurumsal karne (Balanced scorecard) kapsamına girmeyen değerleme ölçütüdür?
Doğru Cevap: "E" Dış çevreyi değerlendirme
Soru Açıklaması
Kurumsal karne önemli bir strateji değerlendirme başlığıdır. İşletmelerin stratejileri dört farklı açıdan değerlendirmesini sağlayan bir işlemdir: Finansal performans, müşteri bilgisi, işletme içi işlemleri ve öğrenme ile büyüme. Doğru cevap E seçeneğidir.
10.
Bir işletmenin refahı açısından hayati değere sahip olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Strateji değerlendirme
Soru Açıklaması
c
logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.
Kaynak dağılımı ve yönetimiyle ilgili olarak şirketlerin uzun dönemli strateji uygulamasında bazı pazarlarda karşılaşacağı en büyük sorun aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" Enflasyonun değişkenliği
Soru Açıklaması
Kaynak yönetimine dair önemli bir sorun uzun dönemli programlar üzerindeki enflasyon etkisidir. Birçok stratejik programın uygulanması üç ila beş yıl alır. Bu süreçteki enflasyon daha önceki tahminleri gerçek dışı hâle getirebilir. Bu özellikle de enflasyonun daha yüksek ve daha değişken olduğu yabancı ülkelerdeki projeler için geçerli olabilir. Eğer enflasyonun değişken olduğu bir ülkede faaliyet gösteriyorsa bir işletme, gerektiğinde ilave kaynakları kullanıma hazır hâle getirmeyi sağlayacak bazı durumlar elde etmelidir.
12.
İşbirimlerinin içinde bulundukları yaşam evresinin analize katıldığı ve yine işbirimlerinin faaliyette bulundukları pazardaki göreceli rekabet durumu ile birlikte incelenerek strateji belirlemeleri ve seçimlerinin yapıldığı analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" HOFER yönetim matrisi
Soru Açıklaması
Hofer yönetim matrisi: işbirimlerinin içinde bulundukları “yaşam evresi” nin analize katıldığı ve yine işbirimlerinin faaliyette bulundukları pazardaki “göreceli rekabet durumu” ile birlikte incelenerek strateji belirlemeleri ve seçimlerinin yapıldığı analiz tekniğidir.
13.
İşletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile sorumlu üst yönetimin, bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini belirli nedenlere “hak sahibi” olarak gören; pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkileri kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kurumsal yönetişim
Soru Açıklaması
Genel olarak kurumsal yönetişim, İşletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile sorumlu üst yönetimin, bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini belirli nedenlere “hak sahibi” olarak gören; pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkileri kapsayan bir kavramdır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi nicelik değerlendirmesi açısından strateji değerlendirmesi için kullanılabilecek önemli finansal oranlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Nitelik ölçütü
Soru Açıklaması

Strateji değerlendirmesi için kullanılabilecek önemli finansal oranlardan bazıları; Yatırımın getirisi (ROI), öz sermaye getirisi (ROE), kâr marjı, pazar payı, borç-öz sermaye oranı, hisse başı kazançlar, satış büyümesi, aktif büyümesidir. Nitelik ölçütü bir oran olmamakla beraber nicel değil niteldir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi üst yönetim ve rekabet stratejilerine uygun olarak, orta ve alt yönetim düzeylerinde hazırlanıp uygulanan teknik bilgi ve uzmanlık isteyen stratejilerdir?
Doğru Cevap: "A" İşlevsel stratejiler
Soru Açıklaması
Bu tanım işlevsel stratejileri ifade etmektedir.
16.

Bir işletmenin stratejisinin nedenlerin incelenmesi, sonuçların gerçek sonuçlarla karşılaştırılması ve düzeltici eylemlerin uygulanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Strateji değerlendirme
Soru Açıklaması

Strateji değerlendirme; bir işletmenin stratejisinin nedenlerin incelenmesi, sonuçların gerçek sonuçlarla karşılaştırılması ve düzeltici eylemlerin uygulanmasıdır.

17.
Bir işletmenin refahı açısından hayati değere sahip olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Strateji değerlendirme 
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin temel faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşletmenin rekabet gücü gelişemez.
Soru Açıklaması
Şıkta verilenin tam aksine işletmenin rekabet gücü gelişir.
19.

İşletme etiği kavramı hangi yıllarda ortaya çıkmış ve gelişmeye başlamıştır?

Doğru Cevap: "C" 1960
Soru Açıklaması

Bir yönetim disiplini olarak gelişmekte olan işletme etiği, ortaya çıkışını ve gelişimini 1960'lardaki sosyal sorumluluk hareketine borçludur. Bu hareket, işletmelerin gerek dünyanın ekonomik kaynaklarını kullanmaları gerekse işletme liderlerinin ve yöneticilerinin aldıkları kararlarla işletmede çalışanların ve toplumun refahını ve toplum ahlakını etkiledikleri anlayışına dayalıdır.

20.
Esas iş ağırlıklı işletmelerde, diğer işlerden elde edilen gelir payı ne kadardır?
Doğru Cevap: "C" % 5-25
Soru Açıklaması
Birden fazla farklı iş kalanlarında faaliyet göstererek çeşitlendirme stratejisi uygulayan işletmeler, gelirlerinin % 70-95 ini tek işten elde ediyorlar ise başka bir deyişle esas işinden farklı diğer işlerinden elde ettikleri gelirler %5-25 arasında ise bu takdirde esas iş ağırlıklı işletmeler olarak tanımlanırlar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler