• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.
Aşağıdakilerden hangisi hem doğrudan yabancı yatırımlara hem de uluslararası ticarete konu olan sektördür ?
Doğru Cevap: "D" Küresel
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapılardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Kültürel Yapı
Soru Açıklaması

Örgütsel yapılar; basit, fonksiyonel, stratejik işletme birimi ve matriks yapılar olmak üzere dört türlüdür.  

3.
İşletmenin amaçlarına ulaşmasında işletmenin faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyebilen tüm birey veya bireyler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Paydaş
Soru Açıklaması
İşletmenin amaçlarına ulaşmasında işletmenin faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyebilen tüm birey veya bireyler paydaş olarak adlandırılmaktadır.
4.
I Politika aşamasıII Öğrenme aşamasıIII Organizasyonel kararlılık aşamasıIV Pratik aşamasıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri etik strateji sürecinin aşamalarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II,III
Soru Açıklaması
Etik strateji sürecinde aşamalar; I Politika aşaması, II Öğrenme aşaması ve III Organizasyonel kararlılık aşaması olarak sıralanmaktadır.
5.

İşletme içinde yerine getirilen faaliyetlerden değer yaratanları yaratmayanlardan ayrıştırmaya ve bunların rekabet üstünlüğüne yaptıkları etkilerini anlamaya çalışan bir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Değer Zinciri
Soru Açıklaması

Değer zinciri kavramı; bir işletmeyi, ürün ve hizmetlerine değer yaratan buradan da hem işletme hem de müşterilerinin değerini artıran temel faaliyetler zinciri olarak görür. Bir başka ifadeyle işletme içinde yerine getirilen faaliyetlerden değer yaratanları yaratmayanlardan ayrıştırmaya ve bunların rekabet üstünlüğüne yaptıkları etkilerini anlamaya çalışan bir yöntemdir. Yani değer zinciri, esasen rekabet üstünlüğünün gelişimini incelemeye yönelik sistematik bir yöntemdir

6.
Deneyim, sezgi, muhakeme, bilgi sahibi olma gibi katkılarla güncel bilgi teknolojisinin üstünlüklerini birleştiren ve işletmeye birçok yararlar sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karar Destek Sistemi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi strateji değerlendirmesi için faydalı olan finansal oranlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Dönemsel eylemler
Soru Açıklaması
Strateji değerlendirmesi için özellikle faydalı olan bazı önemli finansal oranlar aşağıdaki gibidir: 1. Yatırımın getirisi (ROI) 2. Öz sermaye getirisi (ROE) 3. Kâr marjı 4. Pazar payı 5. Borç-öz sermaye oranı 6. Hisse başı kazançlar 7. Satış büyümesi 8. Aktif büyümesi
8.

Görev sorumlulukların üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi fonksiyonel alanlar tarafından gruplandırıldığı örgütsel yapı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fonksiyonel yapı
Soru Açıklaması

Küçük işletmeler geleneksel olarak fonksiyonel yapılar etrafında örgütlenmişlerdir. Burada görev sorumluluklar üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi fonksiyonel alanlar tarafından gruplandırılır. Her bir fonksiyonel alan bir yönetici tarafından yönetilebilir ve başkan veya üst yönetim (çoğunlukla sahibi) fonksiyonlar arası koordinasyonu gerçekleştirir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi holdingleşme stratejisi için gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Büyük bir sermaye havuzu
Soru Açıklaması
Holdingleşme stratejisi için etkin bir finansal kontrol, büyük bir sermaye havuzu, iş alanı arama ve edinme yeterliliği, değerlerin ve işletmelerin satılması becerisi ve stratejik planlama gereklidir
10.

İşletme içerisindeki pazarlama, insan kaynakları, finans, muhasebe, üretim vb. çeşitli fonksiyonel departmanlar (bölümler) tarafından alınan kararlar hangi kavramı oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "A" İşlevsel seviye stratejileri
Soru Açıklaması

İşlevsel seviye stratejileri işletme içerisindeki pazarlama, insan kaynaklan, finans, muhasebe, üretim vb. çeşitli fonk­siyonel departmanlar (bölümler) tarafından alınan kararlardan oluşmaktadır. Bu seviyede alınan kararlar genelde verimliliği artırma odaklı taktiksel kararlardır.

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir değerlendirme sisteminin özelliklerinden değildir ?

Doğru Cevap: "B" Örgüt performansını iyi ölçmelidir.
Soru Açıklaması

Strateji değerlendirmesinin etkin olması için çeşitli temel gereksinimleri karşılaması gereklidir. O¨ncelikle, strateji değerlendirme faaliyetleri dengeli olmalıdır. Strateji değerlendirme faaliyetleri ayn zamanda anlamlı olmalıdır; işletmenin hedefleriyle belirgin bir biçimde ilişkili olmalıdır. Yöneticilere kontrol ettikleri ve etkilerinin olduğu görevler hakkında faydalı bilgiler temin etmelidirler. Strateji de- derlendirmede çalışanlar zamanında bilgi elde etmelidir. Örgüt performansını iyi ölçmek strateji değerlendirmesi sistemlerinin özellikleri arasında bulunmamaktadır.

12.

‘Bir ülkenin serbest ve adil piyasa koşulları altında, bir yandan uzun vadede halkının reel gelirini artırırken öte yandan, uluslararası piyasaların koşullarına ve standartlarına uygun mal ve hizmetleri üretebilme yeteneğidir.’ Hangi rekabet gücünün tanımıdır?

Doğru Cevap: "D" Ülke düzeyinde rekabet gücü
Soru Açıklaması

Ülke düzeyinde rekabet gücü, bir ülkenin serbest ve adil piyasa koşulları altında, bir yandan uzun vadede halkının reel gelirini artırırken öte yandan, uluslararası piyasaların koşullarına ve standartlarına uygun mal ve hizmetleri üretebilme yeteneğidir.

13.

Ölçütler arasındaki çakışma derecesini belirlemek üzere yapılan değerlendirmeler ve sonuçların ilgili kişilere aktarılma sürecine ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Denetim
Soru Açıklaması

Amerikan Muhasebe Derneği’nin (AAA) denetim tanımı: Ekonomik hareketler ve olaylar ile ilgili durumlar konusunda ifadeler ile tespit edilen ölçütler arasındaki çakışma derecesini belirlemek üzere kanıtların tarafsızca edinilmesi ve değerlendirilmesinin ve sonuçların ilgili kullanıcılara aktarılmasının sistematik sürecidir.

14.
İşletmelerin tüm paydaşların haklarının korunmasını sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sorumluluk
Soru Açıklaması
Sorumluluk ilkesi işletmelerin tüm paydaşların haklarının korumasını sağlamaktadır.
15.
Kurumsal yönetişimde “Vekâlet Teorisi” kapsamında işletmelerin sermayedarları, asiller, yöneticilere vekâlet vermekte ve onları işletmeyi kendi çıkarları doğrultusunda idare etmeleri için görevlendirmektedirler. Bu teorinin işletmeler açısından olumsuz yönü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşletmelerin genel yönetim maliyetleri artar.
Soru Açıklaması
Vekillerin asillerin amaçları doğrultusunda iş yaptıklarının denetimi oldukça maliyetlidir. Bu durumun işletmelerin genel yönetim maliyetlerini arttırması kaçınılmazdır.
16.
Bir örgütte mevcut olan yetki alanını ve sorumluluk ilişkilerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Örgütsel yapı
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisinde yapılan değişim Strateji uygulamasının başarıya ulaştırabilir?

Doğru Cevap: "D" Liderlik ve Kültür
Soru Açıklaması

Kaynak dağılımı, yapılar ve sistemler, yeterlilik ve personel, liderlik ve kültür ile performans değerlendirme ve ödül sistemlerinde yapılacak olan değişimle strateji uygulamas başarılabilir. B, C ve E şıkları stratejik performans ile ilgilidir. Strateji takibi ise geri bildirim ile ilgilidir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişim ilkeleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Pragmatizm
Soru Açıklaması

Kurumsal yönetişime ilişkin evrensel ilkelerin varlığından söz etmek hayli zor görünse de tüm kurumsal yönetişim modellerinin dayandığı, genel kabul görmüş dört temel ilke üzerinde uzlaşıldığı görülmektedir. Bu ilkeler; adil davranma (ing. fairness), şeffaşık (ing. transparency), hesap verebilirlik (ing. accountability) ve sorumluluk (ing. responsibility) şeklinde sıralanmaktadır.

19.
 • Öncü Stratejiler
 • Savunmacı Stratejiler
 • Farklılaştırma Stratejisi
 • Odaklanma Stratejisi
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri davranış zamanlamasına göre rekabet stratejilerindendir?

  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin rekabet etmek için uyguladıkları stratejiler öncü, savunmacı, analizci ve tepkici olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.

  20.
  Rekabet üstünlüğü elde etmenin pek çok yöntemi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden değildir?
  Doğru Cevap: "C" Kalıcı ürünler tasarlayarak üstünlük sağlamak
  Soru Açıklaması
  C
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler