• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.
Ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılıkların gelişimi ve derinleşmesi olarak düşünülebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Küreselleşme
Soru Açıklaması
Ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılıkların gelişimi ve derinleşmesi olarak küreselleşme olarak ifade edilmektedir.
2.
Herhangi bir sosyal faaliyetin yasalara uygunluğu ile ilgili kararlar genellikle işletmenin hangi kademesi tarafından alınır?
Doğru Cevap: "A" Üst yönetimi
Soru Açıklaması
Herhangi bir sosyal faaliyetin yasalara uygunluğu ile ilgili kararlar genellikle işletmenin üst yönetimi tarafından alınır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin etik politikasının başarılı olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: "E"  
Soru Açıklaması
4.
İşletmenin yeni iş ve faaliyet alanlarına girerek oradaki fırsatlardan yararlanmak ve ortalamanın üzerinde getiri elde ederek gelecekteki değerini arttırmaya yönelik bir üst yönetim büyüme stratejisidir. Bu strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çeşitlendirme stratejisi
Soru Açıklaması
5.

Vergi oranlarındaki değişimler hangi segment içinde yer alır?

Doğru Cevap: "E"  
Soru Açıklaması

Politik segment, toplumdaki önemli politik ilişkileri, bunlardaki değişimleri ve politik karar süreçlerini içerir. Örneğin, vergi oranlarındaki, gelirlerin yeniden dağıtımında ve vergi sorumluluklarındaki değişimler gibi. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi makro çevredeki ekonomik segmentin içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Ekonomik segment, ekonominin karşı karşıya kaldığı genel ekonomik faktör ve koşullara odaklanır. Örneğin, faiz oranları, işsizlik, ihracat ve tüm işletmeler için geçerli olabilecek mevcut diğer faktörlerle ilgili bilgiler. Ekonomik segment, tüm işletmeler üzerinde geniş bir etkiye sahiptir. İşletmenin makro çevresindeki ekonomik segment, stratejik odaklanmanın merkezindedir. Etik bir strateji, ekonomik amaçlarla ilgilidir ve sosyal konularla olduğu kadar ekonomik konuları da içermek zorundadır. Politik segment, toplumdaki önemli politik ilişkileri, bunlardaki değişimleri ve politik karar süreçlerini içerir. Örneğin, vergi oranlarındaki, gelirlerin yeniden dağıtımında ve vergi sorumluluklarındaki değişimler gibi.

7.
işletmelerin sosyal sorumlulukları hususunda iki farklı yaklaşım söz konusudur. aşağıdakilerden hangisi 'İşletmelerin tek sorumluluğu kâr elde etmek ve hissedarlarının gelirlerini artırmak' olduğunu savunan yaklaşımı destekleyen sonuçlardan birisidir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal sorumluluklar üzerine odaklanmak, temel kâr amac›olan kâr makzimizasyonundan uzaklaştırır.
Soru Açıklaması
1. Sosyal sorumluluklar üzerine odaklanmak, temel kâr amacı olan kâr makzimizasyonundan uzaklaştırır. 2. İşletmeler sosyal programları yönetme yeteneğinden yoksundurlar, bu nedenle böylesi uygulamalarda yer almamalıdırlar. 3. Sosyal programlar işletmeler için maliyetlidir ve rekabet yeteneğini olumsuz yönde etkiler. 4. Özel işletmeler topluma karşı sorumlu değildir ve sosyal programlarda yer almamalıdır. 5. İşletmelerin hâlihazırda toplumda gereğinden fazla güç kullanmaları nedeniyle sosyal programlarda yer almaları engellenmelidir. 6. İşletmelerin kâr amaçları ile sosyal programların kamuya dair amaçları dolayısıyla çıkarlar arasında fikir ayrılığı vardır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllarda kurumsal yönetişimin kabul görmesinin bağlı olduğu nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yönetici piyasası
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişim felsefesi ve bu felsefeyi hayata geçiren uygulamaların yaygınlaşması büyük ölçüde 1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir. 1990’lı yıllarda kurumsal yönetişimin bu denli kabul görmesi dört temel nedene bağlanmaktadır. Bunlar yaşanan şirket skandalları, finansal krizler, küreselleşme ve özelleştirme şeklinde sıralanmaktadır (Aktan, 2006: 11-12). Bunlardan biri olmayan Yönetici piyasası doğru cevaptır.
9.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluklarının başında gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Sosyal değerler ve iş ahlakı
Soru Açıklaması

İşletmelerin sosyal sorumluluklarının başında sosyal değerler ve iş ahlakı gelmektedir. Fazlaca değişmeyen ve bütün insanlık için aynı öneme sahip olan değerler, sosyal anlamı ve davranış boyutu açısından toplumdan topluma farklılık göstermektedir.

10.
 • Zaman
 • Harekete geçme
 • Üst yönetimin ilgisi
 • Yaratıcılık
 • Yukarıdakilerden hangileri stratejik yönetimde anahtar olan noktalardandır?

  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması

  Büyük ölçekli örgüt değişimi zor ve zaman alan bir süreçtir. Stratejik değişimde anahtar olan noktalar zaman ve üst yönetimin ilgisiyle beraber mali ve insan kaynakları yatırımı yapmaya hazırlıklı olmaktır.

  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 10
  11.

  Aşağdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluklarının başında gelmektedir?

  Doğru Cevap: "D"  
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin sosyal sorumluluklarının başında sosyal değerler ve iş ahlakı gelmektedir. Fazlaca değişmeyen ve bütün insanlık için aynı öneme sahip olan değerler, sosyal anlamı ve davranış boyutu açısından toplumdan topluma farklılık göstermektedir.

  12.
  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel görevlerin paylaştırılması, yetki alanları ve sorumluluklar ile ilişkilidir?
  Doğru Cevap: "C" Örgütsel yapı
  Soru Açıklaması
  13.

  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin temel amaçlarından birisidir?

  Doğru Cevap: "A" Yatırımcı haklarının korunması
  Soru Açıklaması

  İşletmenin piyasa değerinin artması, işletmenin rekabet gücünün gelişmesi, işletmenin itibarının güçlenmesi ve yeni yatırım fırsatlarının doğması kurumsal yönetişimin işletmeye sağladığı muhtelif faydalardır.

  14.
  Yönlendirici politika matrisinde sektörün/pazarın çekiciliğini belirlemede aşağıdaki ölçütlerden hangisi yoktur?
  Doğru Cevap: "C" Göreceli karlılık durumu 
  Soru Açıklaması
  15.

  “Üst yönetimde yer alan kişilerin, işletmenin ve bireylerin başarısını değerlendirmek için, bilgi ve veriye ihtiyaçları vardır. Bilgi iç, dış ve öznel kaynaklar olmak üzere üç şekilde elde edilir”.

  Aşağıdakilerden hangisi öznel kaynaklara örnek olarak verilebilir?

  Doğru Cevap: "D" Kişisel bağlantılar
  Soru Açıklaması

  İç kaynaklar, finans, muhasebe ve insan kaynakları raporlarıdır. Dış kaynaklar, doğrudan erişimli veri tabanları, gazeteler ve kişisel bağlantılardır. Karar vericilerin algılamaları, birikimleri ve deneyimleri ise öznel kaynak olarak nitelendirilir.

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi stratejiler değerlendirilirken cevaplanması gereken sorulardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Çevre denetlemesi yapılmalı mı?
  Soru Açıklaması
  Stratejiler değerlendirilirken; 1. Örgütün iç çevresindeki güçlü yönleri hâlâ güçlü mü? 2. İç çevre için başka güçlü yönler eklendi mi? Eğer eklendiyse bunlar nelerdir? 3. Örgütün iç çevresinde ki zayıflıklar hâlâ zayıf mı? 3. Şu anda başka iç çevre zayıflıkları var mı? Eğer varsa bunlar nelerdir? 4. Rakipler neden belli değişiklikler yapar? 5. Dış çevredeki fırsatlar hâlâ fırsat mı? Şu anda başka dış çevre fırsatları var mı? Eğer varsa bunlar nelerdir? 6. Dış çevredeki tehditler hâlâ tehdit mi? 7. Şu anda başka dış tehditler var mı? Eğer varsa bunlar nelerdir? 8. Örgütteki çalışanlar iradesi dışında dışardan yönetilmeye karşı hassas mı? Soruları yanıtlanmalıdır. Doğru cevap E seçeneğidir.
  17.

  Bir şirkete fon sağlayan yatırımcıların yatırımlardan bir getiri elde etme konusunda kendilerini güvende hissetmelerine yarayan yöntemlere ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "E" Kurumsal yönetişim
  Soru Açıklaması

  Kurumsal yönetişim bir şirkete fon sağlayan yatırımcıların yatırımlardan bir getiri elde etme konusunda kendilerini güvende hissetmelerine yarayan yöntemlerdir.

  18.
  Görev sorumluluklar üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi alanlar tarafından gruplandırılan. Her bir alan bir yönetici tarafından yönetilebilen ve başkan veya üst yönetimin (çoğunlukla sahibi) fonksiyonlar arası koordinasyonu gerçekleştirdiği. Ayrıca örgütün farklılaştırılması ve dolayısıyla uzmanların kullanılması avantajına sahip işletme yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Fonksiyonel Yapı
  Soru Açıklaması
  Küçük işletmeler geleneksel olarak fonksiyonel yapılar etrafında örgütlenmişlerdir. Burada görev sorumluluklar üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi fonksiyonel alanlar tarafından gruplandırılır. Her bir fonksiyonel alan bir yönetici tarafından yönetilebilir ve başkan veya üst yönetim (çoğunlukla sahibi) fonksiyonlar arası koordinasyonu gerçekleştirir. Bu tip yapı örgütün farklılaştırılması ve dolayısıyla uzmanların kullanılması avantajına sahiptir. Doğru cevap E seçeneğidir.
  19.
  Aşağıdakilerden hangisinde kurumsal yönetişim ilkeleri tam olarak verilmiştir?I) Adil davranmaII) Hesap verebilirlikIII) ŞeffaflıkIV) Sorumluluk
  Doğru Cevap: "E" Hepsi
  Soru Açıklaması
  Kurumsal yönetişim ilkeleri adil davranma (ing. fairness), şeffaflık (ing. transparency), hesap verebilirlik (ing. accountability) ve sorumluluk (ing. responsibility) şeklinde sıralanmaktadır.
  20.
  Hizmetlerini bir ücret karşılığında örgütlere sunan, genel olarak kabul edilmiş muhasebe ilkelerine (GAAP) göre hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek üzere bir örgütün mali bilançolarını ve işletmenin faaliyetlerini açık bir şekilde temsil edip etmediğini inceleyenler kişilere ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "B" Bağımsız denetçiler
  Soru Açıklaması
  Bağımsız denetmenler esasında hizmetlerini bir ücret karşılığında örgütlere sunan sertifikalı serbest muhasebecilerdir; genel olarak kabul edilmiş muhasebe ilkelerine (GAAP) göre hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek üzere bir örgütün mali bilançolarını ve işletmenin faaliyetlerini açık bir şekilde temsil edip etmediğini incelerler. Bağımsız denetmenler genel olarak kabul edilen denetim standartları (GAAS) olarak adlandırılan bir dizi standart kullanırlar. Muhasebe işletmeleri sıklıkla strateji değerlendirme hizmetleri sunan bir danışmanlık koluna sahiptir. Doğru cevap D seçeneğidir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler