• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki sosyal sorumluluk alanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D"  Hukuk
Soru Açıklaması

İşletmelerin sosyal sorumluluk alanları sosyal değerler ve iş ahlakı, çevrenin korunması, tüketicinin korunması, iş hayatının niteliğinin geliştirilmesi, uzun soluklu, sosyal fayda temelli yatırımlar ve kültürel sanatsal projelere katkılar olarak isimlendirilebilir ve işletmelerin sosyal sorumluluklarının başında sosyal değerler ve iş ahlakı gelmektedir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk faaliyetlerinin temel sınırlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Doğal yaşam ile uyum
Soru Açıklaması
Doğal yaşam ile uyum sosyal sorumluluk faaliyetlerinin temel sınırlarından birisi değildir
3.

Geçerli sonuçlarla beklenen sonuçların karşılaştırılmasını, bireysel performansın değerlendirilmesini ve belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşen süreci incelemeyi kapsayan strateji değerlendirme faaliyetine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Örgüt performansının ölçülmesi
Soru Açıklaması

Örgüt performansının ölçülmesi, geçerli sonuçlarla beklenen sonuçların karşılaştırılmasını, bireysel performansın değerlendirilmesini ve belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşen süreci incelemeyi kapsayan strateji değerlendirme faaliyetidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin teorik altyapısını oluşturan teorilerdir?
Doğru Cevap: "C" Vekalet Teorisi ve paydaş teorisi
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişimin teorik altyapısını oluşturan teoriler arasında vekalet teorisi ve paydaş teorisi vardır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi strateji değerlendirilmesinde faydalı olan önemli finansal oranlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Tüketim getirisi
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin strateji uygulamasındaki somut değişkenlerden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Performans Bilgisi
Soru Açıklaması

Strateji uygulaması, iyi yapılandırılmış, uygun stratejinin oluşturulması veya bir faaliyetin kontrol edilmesi gibi değildir. Yapı, kültür, değerler, motivasyon, bağlılık, örgütsel davranış ve güç ilişkileri gibi birçok soyut değişkenin yönetilmesini içerir. CEO ve üst yönetimin değerleri stratejilerin uygulanmasında özellikle önemli bir rol oynar.

7.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir değerlendirme sisteminin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Küçük işletmelerdeki yöneticiler de kapsamlı değerlendirme bildirim sistemlerine ihtiyaç duyarlar.
Soru Açıklaması
Öncelikle, strateji değerlendirme faaliyetleri dengeli olmalıdır, çok fazla bilgi çok az bilgi kadar kötü olabilir ve çok fazla kontrol faydadan çok zarar verir. Strateji değerlendirme faaliyetleri aynı zamanda anlamlı olmalıdır; işletmenin hedefleriyle belirgin bir biçimde ilişkili olmalıdır. Strateji değerlendirmede çalışanlar zamanında bilgi elde etmelidir; duruma göre ve bazı alanlarda yöneticiler bilgiye günlük olarak ihtiyaç duyabilirler. Daha iyi kontrolü sağlamak için yapılan sık yapılan ölçümler ve hızlı bildirimler kontrolü bozabilir. Strateji değerlendirme sürecinden elde edilen bilgiler faaliyetleri kolaylaştırmalı ve örgüt içerisinde bunu esas alan faaliyeti uygulaması gereken bireylere yönlendirilmelidir. Yöneticiler genellikle sadece bilgilendirme amacıyla elde edilen raporları görmezden gelirler; tüm yöneticilerin tüm raporları alması gereksizdir. Kontrol bilgiye yönelik olmaktan ziyade eyleme yönelik olmalıdır. Strateji değerlendirme süreci kararları baskılamamalı, karşılıklı anlayış güven ve sağduyuyu teşvik etmelidir. Hiçbir bölüm stratejileri değerlendirmede bir diğeri ile iş birliği yapmakta başarısız olmamalıdır. Strateji değerlendirmeleri karmaşık ve çok kısıtlayıcı değil basit olmalıdır. Küçük işletmelerdeki yöneticiler çoğunlukla birbirleriyle ve çalışanlarıyla günlük iletişim kurarlar ve kapsamlı değerlendirme bildirim sistemlerine ihtiyaç duymazlar. Ancak etkin bir strateji değerlendirme sisteminin anahtarı, belirlenen bir süre içerisinde belirli hedefleri başarmada başarısızlığın çalışanların performansının gerçek yansıması olmadığı konusunda katılımcıları ikna etme becerisidir. Tek bir ideal strateji değerlendirme sistemi yoktur. Bir örgütün boyutu, yönetim biçimi, amacı, sorunları ve güçlü yanlarını içeren benzersiz özellikleri strateji değerlendirme ve kontrol sistemlerinin tasarımını belirleyebilir. Başarılı işletmeler gerçeklere dostları gibi muamele eder ve özgürleştirici bir şekilde kontrol eder.
8.
I-Üst yönetimin sahip olduğu güç ve yetkinin keyfi, kötü niyetli ve kişisel çıkarlar elde etme amacıyla kullanımının önlenmesi, II- Yatırımcı haklarının korunması, III- Hissedarlara adil ve eşit bir şekilde davranılmasının sağlanması, IV- işletme faaliyetleri ve finansal durumun şirket özelinde tutulmasıYukarıda belirtilerden hangileri kurumsal yönetişimin temel amaçlarındadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişmin temel amaçları; • Üst yönetimin sahip olduğu güç ve yetkinin keyfi, kötü niyetli ve kişisel çıkarlar elde etme amacıyla kullanımının önlenmesi, • Yatırımcı haklarının korunması, • Hissedarlara adil ve eşit bir şekilde davranılmasının sağlanması, • İşletme faaliyetleri ve finansal durumu ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması
9.

Stratejik uygulamayla ilgili aşağıdakilerinden hangisinin söylenmesi doğru değildir ?

Doğru Cevap: "E" Stratejik uygulama planlama kadar öneme sahip değildir.
Soru Açıklaması

Stratejik uygulamalarla ilgili verilen bakıldığında A, B, C ve D seçeneklerinin stratejik uygulamayla ilgili ve doğru olduğu görülebilir. Ancak E seçeneğinde yer alan “Stratejik uygulama planlama kadar öneme sahip değildir” çıkarımı doğru değildir. Burada önemli olan hem planlamanın hem de uygulamanın etkin bir biçimde yapılmasıdır. Birbirlerinden daha önemli veya önemsiz olduğu söylenemez.

10.
Rakipler, düzenleyici ve denetleyici resmî kuruluşlar ve toplum kaçıncı grup paydaşlar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" İkinci
Soru Açıklaması
Rakipler, düzenleyici ve denetleyici resmî kuruluşlar ve toplum ikinci grup paydaşlar arasında yer alır.
logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
I. Stratejik planlar için uygun örgütsel sistemlerin geliştirilmesiII. Örgütü kartel haline getirecek sistemleri geliştirilmesiIII. Kaynak planlaması yapılmasıIV. Örgütlerde karşılaşılan belirsizliklerin giderilmesi.Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri strateji uygulama sürecinin kapsamı içindedir?
Doğru Cevap: "B" I, III ve IV
Soru Açıklaması
Strateji uygulamasının anlamı stratejinin uygulamaya geçmesi veya harekete dönüşmesi anlamına da gelir. Daha detaylı bir şekilde tanımlamak gerekirse de yöneticinin görevlerinin üstesinden gelmesi, gerekli kaynakların stratejik programlara dağılımı ve stratejik planların desteklenmesi için uygun örgütsel sistemler ile yeterliliklerin geliştirilmesini kapsar. Etkin uygulama gerçekleştirilmediğinde detaylı ve kusursuz tasarımlara sahip planlanmış stratejiler dahi başarısız olabilir. İşletmelerdeki strateji uygulamasının yönetim sorununu ve stratejilerin yürütülmesinde karşılaşılan belirsizliği azaltmaktadır.
12.

Aşağıdakilerden hangisi paydaş teorisine göre işletmenin birincil paydaşları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Rakipler
Soru Açıklaması

İşletmelerin ana/birincil paydaşları; pay sahipleri, çalı- şanlar, tedarikçiler, tüketiciler ve müşteriler olarak belirtilmektedir. Birincil paydaş grubuna ek olarak, ikincil paydaş grubunda ise rakipler, düzenleyici ve denetleyici resmî kuruluşlar ve toplum yer almaktadır.

13.

Yönetimin faaliyetlerinde karar alma işlevine yardımcı olmak üzere geliştirilen sistemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Karar destek sistemi
Soru Açıklaması

Karar destek sistemleri, yönetimin faaliyetlerinde karar alma işlevine yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca veri tabanına ve karar modellerine dayalı etkileşimli bir sistem olarak da tanımlanabilir.

14.
İşletmelerdeki stratejik yönetim seviyelerinin aşağıdan yukarıya hiyerarşik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İşlevsel Stratejiler- Rekabet Stratejileri- Kurumsal Stratejiler
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim seviyeleri yukarıdan aşağıya doğru kurumsal seviye, işletme seviyesi ve işlevsel seviye olarak adlandırılmaktadır. Kurumsal seviyede kurumsal stratejiler, işletme seviyesinde rekabet stratejileri, işlevsel seviyede ise işlevsel stratejiler geliştirilip uygulanmaktadır.
15.

Aşağıda verilenlerden hangisi dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Aktif Hissedarlık
Soru Açıklaması

Aktif hissedarlık dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer alırken, diğerleri içsel kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır.

16.
Kurumsal yönetişim mekanizmaları ile bu mekanizmaların kaynakları arasında aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi YANLIŞTIR?
Doğru Cevap: "A" İçsel- Satın alma tehditleri
Soru Açıklaması
Satın alma tehditleri dışsal kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaktadır.
17.
Etkili bir ürün konumlandırma stratejisi hangi konuda işletmeye fayda sağlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" İşletmeyi rekabet ortamında üst seviyeye taşır.
Soru Açıklaması
Etkili bir ürün konumlandırma stratejisi işletmeyi rekabet ortamında üst seviyeye taşır.
18.

Aşağıdakilerden hangisi organizasyon yapısı işlevi ile ilgili stratejiler belirlenirken ele alınan konulardan birisidir?

Doğru Cevap: "B" İş Bölümü
Soru Açıklaması

İş bölümü, organizasyon yapısı işlevi ile ilgili stratejiler belirlenirken ele alınan konulardan birisidir. Diğerleri ise teknoloji işlevi ile ilgilidir.

19.
İşletmeler çeşitli sosyal paydaşlara karşı geniş bir sorumluluk taşırlar. Bu konuya öncelik verildiğinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sosyal beklentilere cevap vermek işletmenin uzun dönemli menfaatleri içindedir.
Soru Açıklaması
Sosyal beklentilere cevap vermek işletmenin uzun dönemli menfaatleri içindedir.
20.

Vergi oranlarındaki değişimler hangi segment içinde yer alır?

Doğru Cevap: "E" Politik
Soru Açıklaması

Politik segment, toplumdaki önemli politik ilişkileri, bunlardaki değişimleri ve politik karar süreçlerini içerir. Örneğin, vergi oranlarındaki, gelirlerin yeniden dağıtımında ve vergi sorumluluklarındaki değişimler gibi.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler