• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Doğrudan yabancı yatırımlara konu olup, uluslararası ticarete pek konu olmayan sektörler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çok uluslu sektörler
Soru Açıklaması

Eğer bir sektör doğrudan yabancı yatırımlara konu oluyor, ancak uluslararası ticarete pek konu olmuyorsa bunlara çok uluslu sektörler denir.

2.
İşletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulanırlar. İşletmenin gelişimini çağrıştıran ve her kesim paydaşlarca olumlu olarak algılanan stratejidir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda açıklanan stratejidir?
Doğru Cevap: "D" Büyüme Stratejileri
Soru Açıklaması
3.
İşletmelerin faaliyetlerini rakiplerinden daha az maliyetle yapması ve sektör ortalamasının üzerinde getiri elde edilmesine yönelik olması tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Maliyet liderliği stratejisi
Soru Açıklaması
4.

Bir işletmenin ürettiği mal ve/veya hizmetin uygulanan strateji çerçevesinde tüketicinin zihninde sahip olduğu yere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Pazar konumlandırma
Soru Açıklaması

Pazar konumlandırma; bir işletmenin ürettiği mal ve/veya hizmetin uygulanan strateji çerçevesinde tüketicinin zihninde sahip olduğu yerdir. Diğer bir ifadeyle işletmenin işinin ne olduğunu olası müşterilere ve mevcut müşterilerin zihinlerine yerleştirilmesidir.

5.

Bir işletmenin çeşitli uluslararası pazarlarda iş yaptığı ve iş yaptığı her bir ulusun koşullarına göre farklı uluslararası stratejiler izlediği şirketler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Çok uluslu Şirket
Soru Açıklaması

Çok uluslu şirket (ÇUŞ), bir işletmenin çeşitli uluslararası pazarlarda iş yaptığı ve iş yaptığı her bir ulusun koşullarına göre farklı uluslararası stratejiler izlediği; buna karşın, “küresel şirket”, bir işletmenin ulusal farklılıkların ötesinde, pazarları homojen kabul ettiği ve bütün pazarlar için bir rekabet stratejisi izlediği anlamına gelmektedir.

6.
İşletmelerin faaliyette bulundukları dış çevrede oluşan fırsat ve tehditlere yönelik durum analizlerini yaptıktan sonra, kendi iç çevrelerinde güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip bu sonuçları birleştirdiği matris nedir?
Doğru Cevap: "B" SWOT matrisi
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi destek faaliyetleri içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "D" İç Lojistik
Soru Açıklaması

Destek faaliyetler, temel faaliyetleri destekleyen faaliyetlerdir. Bu faaliyetler dört alt grupta toplanabilir; tedarik faaliyetleri, teknoloji geliştirme faaliyetleri, insan kaynakları yönetimi ile ilgili faaliyetler ve işletmenin yönetim altyapısı ile ilgili faaliyetler. Destek faaliyetlerin kalitesi ve mükemmelliği, temel faaliyetleri de olumlu etkileyebilmektedir.

8.

İşletmenin mevcut iş ve faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamının terkedilmesi ile veya belirli bir süre verimlilik sağlama amacı ile tasarruflar yapılarak gerçekleştirilen bir üst yönetim küçülme stratejisi nasıl adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Çekilme Stratejisi
Soru Açıklaması

İşletmenin mevcut iş ve faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamının terkedilmesi ile veya belirli bir süre verimlilik sağlama amacı ile tasarruflar yapılarak gerçekleştirilen bir üst yönetim küçülme stratejisidir. Çekilme stratejileri türleri arasında tasarruf stratejisi, kısmi tasfiye stratejisi ve tam tasfiye stratejileri yer almaktadır.

9.

İş birimlerinin faaliyette bulunduğu pazar büyüme hızının belirlenmesinde kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cari yıl Satışları - Geçmiş yıl satışları)/Geçmiş yıl satışları
Soru Açıklaması

İş biriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı, gerek iş biriminin Pazar payı elde etme maliyetini azaltması, gerekse gelir sağlama fırsat yaratması nedeni ile gelecekte nakit yaratma potansiyeli üzerinde etkisi yüksektir. İş birimlerinin faaliyette bulunduğu pazar büyüme hızının belirlenmesinde kullanılan formül ise aşağıdaki gibidir:Pazar Büyüme Hızı=(Cari yıl Satışları - Geçmiş yıl satışları)/Geçmiş yıl satışları.

10.
Aşağıdakilerden hangisi işlevsel stratejilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Halkla ilişkiler
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 9
11.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama stratejisi belirlenirken ortaya konulan hedef pazarın tayin edilmesine yönelik bir ifadedir?
Doğru Cevap: "C" Hitap edilecek pazarın tespit edilmesi
Soru Açıklaması
12.
I - Ulusal ve bölgesel sınırları kolaylıkla aşmaII - Daha kısa yolculuk zamanlarıIII - Ürünler için yeni uluslararası pazarlar yaratmaIV - Ulus devletin gücünün azalmasıV - Ulaştırma alanlarındaki maliyet düşüşleriYukarıdakilerden hangileri iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak küreselleşmeyi hızlandırmıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve V
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin uygulanması için ihtiyaç duyulan uygun sermaye yapısının tespitinde kullanılabilecek analizlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Hisse başına kazanç/faiz ve vergiden önceki gelir
Soru Açıklaması

Hisse başına kazanç/faiz ve vergiden önceki gelir (EPS/EBIT) analizi kullanılarak; tamamen hisse senediyle mi, tamamen borçla mı ya da her ikisinin karmasını kullanılarak mı daha iyi bir sermaye temini yoluna gidileceği belirlenir. Bu teknik, borca karşı hisse senedi ile finansman sağlamanın hisse başı- na kazanç üzerindeki etkilerini, EBIT gibi çeşitli değişkenleri göz önünde bulundurarak inceleme sürecini kapsar.

14.

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyetleriyle ilgili temel ilgi alanlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Teknoloji
Soru Açıklaması

İşlevsel stratejiler beş ana grupta toplanır. Bunlar sırasıyla; Pazarlama, satış, servis, tedarik ve lojistik faaliyetlerle ilgili stratejiler, finansman ve muhasebe faaliyetleriyle ilgili stratejiler, üretim faaliyetleri ile ilgili stratejiler, insan kaynakları yönetimi faaliyetleriyle ilgili stratejiler ve Ar-Ge /teknoloji geliştirme faaliyetleriyle ilgili stratejilerdir. Üretim faaliyetleriyle ilgili temel ilgi alanları ise kalite, verimlilik, üretim planlaması, teknoloji, üretim sahasının konumu ve yasal düzenlemelerdir.

15.
I. Ürün ya da süreç gelişimini vurgulama II. Temel ya da uygulamalı araştırmayı ön plana çıkarmaIII. Robotik ya da manuel süreçleri geliştirmeIV. Yönetici yetiştirme ve geliştirmeAR-GE politikaları yukarıda verilen alanlardan hangilerinde strateji uygulanmasını mümkün kılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
 • Pazar.
 • Üretim Fırsatları.
 • Yenilik.
 • Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işletmeleri uluslararasılaşmaya iten güdüleyici nedenlerdendir.

  Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması

  İşletmeleri uluslararasılaşmaya iten iki güdüleyici neden bulunmaktadır. Bunlar: Pazar ve üretim fırsatlarından faydalanmadır.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bakımdan küreselleşme ve etkilerinden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "D" Yerel işletmelerin sayısı ve ağırlığı hızla büyümektedir.
  Soru Açıklaması

  Bütünleşmiş küresel pazarların sayısı artmaktadır. Küresel işletmelerin sayısı ve ağırlığı hızla büyümektedir. Ulus üstü yönetim ve düzenlemeyi sağlayan kurumlar ortaya çıkmakta, güçlenmekte ve meşrulaşmaktadır. Ayrıca makroekonomik politikalarda küreselleşme eğilimi artmaktadır

  18.
  Çekilme Stratejileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  Doğru Cevap: "C" Çekilme stratejileri türleri arasında; İlişkili Çekilme Stratejileri ve İlişkisiz Çekilme Stratejileri yer alır
  Soru Açıklaması
  Çekilme stratejileri türleri arasında Tasarruf stratejisi, Kısmi tasfiye stratejisi ve Tam tasfiye stratejileri yer almaktadır. C şıkkı söylenemez. Bunun dışındaki şıklar çekilme stratejilerini tanımlamaktadır
  19.

  “Aynı amacı güden kişiler, topluluklar, kuruluşlar arasındaki çekişme, yarışma, yarış” aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

  Doğru Cevap: "A" Rekabet
  Soru Açıklaması

  Dictionarraire Larousse rekabet kavramını şu şekilde tanımlamıştır: “Aynı amacı güden kişiler, topluluklar, kuruluşlar arasındaki çekişme, yarışma, yarış.”

  20.

  işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde toplam maliyetlerde en düşük seviyede olmasını hedefleyen stratejiye ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "E" Maliyet liderliği stratejisi
  Soru Açıklaması

  Maliyet liderliği stratejisi, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde toplam maliyetlerde en düşük seviyede olmasını hedefleyen stratejidir. Kalite, hız, hizmet ve diğer alanlar göz ardı edilmese de rakiplere oranla düşük maliyet, tüm stratejiyi belirleyen ana tema olmaktadır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler