• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 8
1.

Birden fazla farklı iş alanlarında faaliyet göstererek çeşitlendirme stratejisi uygulayan işletmeler, gelirlerinin % 70-95’ ini tek işten elde ediyorlar ise bu işletmeler nasıl işletmelerdir?

Doğru Cevap: "C" Orta Dereceli Çeşitlendirme Stratejisi Uygulayan İşletmeler
Soru Açıklaması

Birden fazla farklı iş alanlarında faaliyet göstererek çeşitlendirme stratejisi uygulayan işletmeler, gelirlerinin % 70-95’ ini tek işten elde ediyorlar ise başka bir deyişle esas işinden farkı diğer işlerinden elde ettikleri gelirler %5-25 arasında ise bu takdirde orta dereceli çeşitlendirme stratejisi uygulayan ‘esas iş ağırlıklı işletmeler’ olarak tanımlanırlar.

2.
Pozisyona dayalı rekabet stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Maliyet liderliği stratejisi
Soru Açıklaması
E
3.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi rekabet gücü kavramını Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezince yapılan tanımdır?

Doğru Cevap: "B" Bir ülkenin katma değerde sürekli artış yaratabilecek bir çevre oluşturabilme yeteneğidir.
Soru Açıklaması

Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezince yapılan tanıma göre, bir ülkenin katma değerde sürekli artış yaratabilecek bir çevre oluşturabilme yeteneğidir. Aynı ya da farklı türden canlılar arasında sınırlı kaynakları kullanma zorunluluğunun yarattığı ilişki, rekabet kavramının tanımıdır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi küresel stratejiler ile şirketlerin kazandıkları arasındandır?
Doğru Cevap: "E" Ulus ötesi tutarlı şirket/marka imajı tanınmışlığının artması
Soru Açıklaması
Küresel stratejiler ile şirketler ulus ötesi tutarlı şirket/marka imajı tanınmışlığını arttırmaktadır.
5.

Bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumu aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Rekabet üstünlüğü
Soru Açıklaması

Rekabet üstünlüğü, bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumudur. Bir başka ifadeyle bir işletmenin rakipleri karşısında geliştirdiği benzersiz konumdur.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bakımdan küreselleşmenin etkilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Uluslardan bağımsız olarak küresel bir kültür ortaya çıkmaktadır.
Soru Açıklaması

Ekonomik bakımdan küreselleşmenin sonuçları değerlendirildiğinde A, B, D ve E şıklarında yer alan değişimlerin ekonomik, C seçeneğinde yer alan ifadenin ise kültürel olduğu görülmektedir.

7.

Doğrudan yabancı yatırımlara konu olup, uluslararası ticarete pek konu olmayan sektörler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çok uluslu sektörler
Soru Açıklaması

Eğer bir sektör doğrudan yabancı yatırımlara konu oluyor, ancak uluslararası ticarete pek konu olmuyorsa bunlara çok uluslu sektörler denir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi rekabetin kaynaklarda belirtilen tanımlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" İki ya da daha fazla kurumun bir araya gelerek oluşturdukları ekonomik dayanışma
Soru Açıklaması
Aynı amacı güden topluluklar, kuruluşlar arasındaki çekişme, yarış(Dictionarraire Larousse) Canlılar arasında sınırlı kaynakları kullanma zorunluluğunun yarattığı ilişki (Ana Britannica) iktisadi birimler arasında yarışma biçiminde kendini gösteren piyasa davranışı(Büyük Larousse) Piyasalarında, teşebbüslerin özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış (4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun)
9.

Aşağıdakilerden hangisi küresel işletmelerin öne çıkan özelliklerinden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Sermayelerinin ulusal kimliği önemini yitirmiştir,
Soru Açıklaması

Çok uluslu ve küresel işletmelerin bazı ortak özellikleri

  • Birden fazla ülkede faaliyet gösterirler,
  • Çalışanları her tür etnik, din ve ulusal kökenden oluşur,
  • Kendilerine özgü kurum kültürleri vardır,
  • Yenilikçidirler.

Sermayelerinin ulusal kimliği önemini yitirmesi ise küresel işletmelerin öne çıkan ortak özellikleridir.

10.
I. Tüketicilerin ihtiyaç duydukları malları ve hizmetleri istedikleri satıcıdan alma özgürlüğünü sağlamakII. İşletmelerin en yeni ve en ileri teknolojiyi kullanmasını sağlamakIII. Piyasalarda oluşan fiyatların, ücretlerin, rantların ve faizlerin tekelde yönetilmesini önlemekYukarıdakilerden hangisi veya hangileri rekabetin önemini göstermektedir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 8
11.
I. Tüketici ihtiyaç ve çıkarlarında homojenleşmeII. Ürünlerde yüksek kalite/düşük fiyat tercihiIII. Üretim ve pazarlamada ölçek ekonomilerinin sağlayacağı verimlilikIV. Katma değerli aktivitelerin yoğunlaşmasıYukarıdakilerden hangisi veya hangileri küresel standardizasyonun dayandığı temel varsayımlardır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi finansal stratejilerin belirlenmesinde yer alan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi sistemi
Soru Açıklaması
Bilgi sistemi doğrudan finansal stratejilerin planlamasında bir yeri yoktur. Temel finansal strateji araçları; borç politikası, sermaye yapısı, varlık yönetimi ve kazanç/faiz analizidir.
13.
Dar müşteri kesimine farklılaştırma ile ulaşmayı amaçlayan strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Odaklanmış farklılaştırma stratejisi
Soru Açıklaması
14.
Küresel stratejilerden söz edebilmek için gerekli ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Küresel standardizasyon
Soru Açıklaması
15.
I. Ürün ya da süreç gelişimini vurgulamaII. Temel ya da uygulamalı araştırmayı ön plana çıkarmaIII. Robotik ya da manuel süreçleri geliştirmeIV. Ürün teşvik politikaları oluşturmaYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Ar-Ge stratejilerinin uygulanması için uygun alanlardır?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
Ar-Ge stratejilerinin uygulanması için uygun alanlar I, II ve III şıklarında verilmiştir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi jenerik-genel stratejilerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Büyüme 
Soru Açıklaması
17.
Büyüme, personel sayısını azaltma ve istikrar gibi konuları içeren büyük çaplı strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kurumsal strateji 
Soru Açıklaması
18.

“Korunaklı Sektörler, uluslararası ticarete ve doğrudan yabancı yatırımlara pek konu olmayan ve dolayısıyla küresel rekabete karşı korunaklı olan sektörlerdir”.Aşağıdakilerden hangisi yukardaki açıklamaya göre korunaklı sektörlere örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "C" Oto tamirciliği
Soru Açıklaması

Bu sektörlere, yerel hizmet sunumu için bölünmüş sektörler, sektörler (kuru temizleme, berber/kuaförler, oto tamircileri), bazı küçük ölçekli üreticiler (el ustalığına dayanan zanaatçıları, inşaatçılar/ev üreticileri) ve uluslararası ticarileştirilmeye olanak vermeyen ürün üretiminde bulunan sektörler (taze süt, dondurma, mobilya) örnek olarak verilebilir.

19.

İşletmenin faaliyet veya iş alanında “mevcut durumunu koruma” amacı ile gerçekleştirilen stratejik uygulamalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Durağan stratejiler
Soru Açıklaması

İşletmeler bazı durumlarda mevcut işlerini ve faaliyet alanlarını olduğu gibi devam ettirmek yolunu seçerler. Pazarın büyümediği ve dolayısı ile işletme için gelecekteki nakit akışlarının cazip olmadığı ama yine de gelir elde edilen bu alanlarda işletmenin faaliyetlerini devam ettirmesi uygun bir davranış olabilir. Böyle bir durumda işletme faaliyet veya iş alanında “mevcut durumunu koruma” amacı ile durağan stratejiler olarak tanımlayabileceğimiz stratejik uygulamaları gerçekleştirir.

20.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir işletmenin müşterilerinin isteklerini diğer işletmelerden daha etkin olarak yerine getirmesi, yani mal ve hizmetleri daha kaliteli ve ucuz olarak temin etmesini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Rekabet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler