• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 7
1.
Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirme eylemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Savunma donanımı organizasyonu
Soru Açıklaması
C
2.
Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın değer zinciri analizinde bulunan temel faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" İç lojistik
Soru Açıklaması
Cevap: Müşteriler için değer yaratan temel faaliyetler, ürün ve hizmet girdilerinin temin edilmesi, fiziksel olarak üretilmesi ve bunların son tüketiciye teslimi ile ilgili faaliyetlerdir. Temel faaliyetler; içe yönelik lojistik faaliyetler, üretim faaliyetleri, dışa yönelik lojistik faaliyetler, satış ve pazarlama faaliyetleri ve hizmet faaliyetleri olmak üzere beş alt gruba ayrılabilir. Destek faaliyetler ise temel faaliyetleri destekleyen faaliyetlerdir. Bu faaliyetler; tedarik faaliyetleri, teknoloji geliştirme faaliyetleri, insan kaynakları yönetimi ile ilgili faaliyetler ve işletmenin yönetim altyapısı ile ilgili faaliyetler olmak üzere dört alt grupta toplanabilir.
3.
Boston Danışma Grubu (BDG) işbirimleri portföy yönetim matrisinde yıldızlar alanı neyi temsil etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bu alanda işbiriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı ve rakibine göre göreceli pazar payı yüksektir
Soru Açıklaması
yıldızlar alanı: bu alanda işbiriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı ve rakibine göre göreceli pazar payı yüksektir
4.

HOFER İşbirimleri Portföy Yönetim Matrisinde Boston Danışma Grubu Matrisine ek olarak hangi değişken analize katılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Yaşam evreleri
Soru Açıklaması

Hofer matrisi BDG matrisinin daha geliştirilmiş bir şekli olarak tanımlanabilir. BDG matrisinde, işbirimlerinin gelecekte nakit yaratabilmesi üzerinde etkili olan iki unsur olan “pazar büyüme hızı” ve “göreceli pazar payı” incelenerek analizinin yapıldığını açıklamıştık. HOFER analizinde ise işbirimlerinin içinde bulundukları “yaşam evresi” de analize katılmakta ve yine işbirimlerinin faaliyette bulundukları pazardaki “göreceli rekabet durumu” ile birlikte incelenerek strateji belirlemeleri ve seçimleri yapılmaktadır.

5.

Gemi yapımı aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Ticarileşen sektörler
Soru Açıklaması

Ticarileşen sektörlerde ürünler ulusal farklılaştırmaya tabi tutulmuyor ve ölçek ekonomilerini (yüksek sayıda üretimi) gerektiriyorsa o zaman, ticaret yoluyla uluslarasılaşmaya gidildiği söylenebilir. Bu sektörlere en iyi örnekler savunma donanımı, ticari uçaklar, gemi yapımı ve bilgisayar kutuları oluşturur.

6.

Şirketler açısında küresel strateji izlemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Küreselleşmeyle ülkeler arası gelir adaletsizliği giderek artar.
Soru Açıklaması

Küresel strateji izlemenin işletmelere birçok avantaj sağladığı görülmektedir. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler stratejik işletmelere yönelik avantalarıyla ilgilidir. D seçeneğine bakıldığında ise küresel strateji izlemenin dışında genel olarak küreselleşmenin dez-avantajlarına yöneliktir.

7.
Bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre yapılmasını ifade etmesine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Piyasa bölünmesi
Soru Açıklaması
Bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre yapılmasını ifade etmesine piyasa bölünmesi denir.
8.
Pazar büyüme hızı ve göreceli pazar payı unsurlarını gelecekte nakit akışı yaratabilme potansiyeli için en önemli iki unsur olarak kabul eden portföy yönetim matrisi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" BDG matrisi
Soru Açıklaması
9.

Gelecekte nakit akışı yaratacak iki boyut olan pazarın çekiciliği ve rekabet durumunun analiz edilmesi ile bağlı iş birimlerinin temel stratejilerini hangi matris belirler?

Doğru Cevap: "E" Yönlendirici Politika Matrisi
Soru Açıklaması

Yönlendirici Politika Matrisi (YPM): Ana işletmenin portföyünde bağlı iş birimlerinin temel stratejilerinin belirlenmesinde seçilmesinde kullanılan yararlı bir matristir. Gelecekte nakit akışı yaratacak iki boyut olan pazarın çekiciliği ve rekabet durumunun analiz edilmesi ile bağlı iş birimlerinin temel stratejileri belirlenir. Bu iki boyut ilişkili çok sayıda ölçüt dikkate alınarak belirlenir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin başka bir yabancı işletme veya işletmeler ile birlikte kaynak ve yeteneklerinin iş birliği içerisinde kullanımı ile ve/veya onların destek ve katkıları ile gerçekleştirilen stratejidir?
Doğru Cevap: "D" Bağımlı çeşitlendirme stratejisi
Soru Açıklaması
Çeşitli derece ve düzeyde uygulanan çeşitlendirme stratejisi, başka bir yabancı işletme veya işletmeler ile birlikte kaynak ve yeteneklerin iş birliği içerisinde kullanımı ile ve/veya onların destek ve katkıları ile gerçekleştirilmesi hâlinde bağımlı çeşitlendirme stratejisinden söz edilebilir. İşletmeler arası ortak girişimler, birleşme ve satın almalar gibi uygulamalar bağımlı çeşitlendirme stratejisi uygulama örneklerinden bazılarıdır.
logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 7
11.

“İşlevsel stratejilerin uygulanmasında bazı unsurlara dikkat etmek gerekir. Bunlar arasında organizasyon yapısı, liderlik, yönetim bilgi ve kontrol sistemleri, insan kaynakları ve teknoloji sıralanabilir”Aşağıdakilerden hangisi liderlik değişkeni içinde ele alınacak konulardandır?

Doğru Cevap: "C"  İletişim
Soru Açıklaması

Liderin iletişimi güçlendirmesi ve motivasyon sağlaması; işlerin yürütülmesi için gerekli kurum kültürünü yerleştirmesi gerekir. İş bölümü organizasyon yapısı, terfi insan kaynakları, görev tasarımı teknoloji ve ödül sistemi yönetim bilgi ve kontrol sistemleri içinde yer alır.

12.
 • Pazara yönelimlik
 • Teknoloji faktörleri
 • Çevresel etmenler
 • Uluslararası deneyim
 • Yukarıdakilerden hangileri küresel stratejiyi geliştirmek için değerlendirilmesi gereken içsel organizasyonel faktörlerdendir?

  Doğru Cevap: "E" I ve IV
  Soru Açıklaması

  Küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken içsel organizasyonel faktörler: pazar yönelimlilik, yönetsel yönelimlilik ve kararlılık, örgüt kültürü, örgütsel kabiliyetler, uluslararası deneyim.

  13.
  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi rekabet gücü kavramını açıklamaz?
  Doğru Cevap: "A" Ülke içi geçerli fiyatlar üzerinden iç pazarlara satabilme yeteneği.
  Soru Açıklaması
  Ülke içi geçerli fiyatlar üzerinden iç pazarlara satabilme yeteneği rekabet gücünü açıklamaz
  14.
 • Maliyet Liderliği Stratejisi
 • Farklılaştırma Stratejisi
 • Odaklanma Stratejisi
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pozisyona dayalı rekabet stratejilerindendir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Sektördeki diğer rakipleri devre dışı bırakmak için uygulanabilecek üç temel strateji vardır. Bunlar maliyet liderliği, farklılaştırmama ve odaklanma stratejisidir.

  15.
  Kümelenmiş çeşitlendirme stratejisi olarak da adlandırılan strateji aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" İlişkisiz çeşitlendirme stratejisi 
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi "rekabet" kavramıyla ilgili söylenemez?
  Doğru Cevap: "B" Rekabet ortamında tekeller, ayrıcalıklı gruplar ve güç odakları ortaya çıkabilir.
  Soru Açıklaması
  Rekabet ortamında tekeller, ayrıcalıklı gruplar ve güç odakları ortaya çıkabilir önermesi doğru değildir.
  17.

  Ulusal ekonomilerin dünya pazarlarıyla eklemlenmesi ve işletmelerin üretim ve pazarlama faaliyetlerinin uluslararasılaşarak ulus ötesi örgütlere dönüşmesi’ küreselleşmenin hangi akademik disiplin açısından yapılan tanımıdır?

  Doğru Cevap: "A" İktisat
  Soru Açıklaması

  Küreselleşme, işletmeciler ve iktisatçılar açısından, ulusal ekonomilerin dünya pazarlarıyla eklemlenmesi ve işletmelerin üretim ve pazarlama faaliyetlerinin uluslararasılaşarak ulus ötesi örgütlere dönüşmesidir. 

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter 'a göre rekabet üstünlüğü elde etmenin bir yöntemidir?
  Doğru Cevap: "D" Düşük maliyetle üretim yapmak ve bunu piyasada oluşan fiyatla satmak
  Soru Açıklaması
  19.
  Hedef pazar, işletmenin hitap etmeyi düşündüğü veya satış yapmayı tasarladığı belirli müşteri gruplarıdır. Bu tanımdan yola çıkarak hedef pazar tayin edilmesinde aşağıdaki araçlardan hangisinin yaygın olarak kullanılması beklenir?
  Doğru Cevap: "E" İnternet tabanlı iletişim kanalları
  Soru Açıklaması
  Günümüzde işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde yeni uygulamalar dikkat çekmektedir. Söz gelimi işletmeler için artık web sayfalarının tasarımı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Buna göre bir işletmenin ya da organizasyonun web sayfası hazırlanmasıyla anlatılmak istenen müşterilerine yeni bir blog kurması ve/veya wiki sayfasına basit açıklamalarla katkıda bulunmasıdır.
  20.

  İşletmenin mevcut iş ve faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamının terkedilmesi ile veya belirli bir süre verimlilik sağlama amacı ile tasarruflar yapılarak gerçekleştirilen bir üst yönetim küçülme stratejisi nasıl adlandırılır?

  Doğru Cevap: "B" Çekilme Stratejisi
  Soru Açıklaması

  İşletmenin mevcut iş ve faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamının terkedilmesi ile veya belirli bir süre verimlilik sağlama amacı ile tasarruflar yapılarak gerçekleştirilen bir üst yönetim küçülme stratejisidir. Çekilme stratejileri türleri arasında tasarruf stratejisi, kısmi tasfiye stratejisi ve tam tasfiye stratejileri yer almaktadır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler