• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 4
1.
"Bu alanda işbirimlerinin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı düşüktür ama rakiplerine göre göreceli pazar payı yüksektir" tarifi, BDG İşbirimleri Portföy Yönetimi Matrisinde hangi alanı ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Nakit depolama alanı
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi hem doğrudan yabancı yatırımlara hem de uluslararası ticarete konu olan sektörlere örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "B"  Otomotiv
Soru Açıklaması

Hem doğrudan yabancı yatırımlara hem de uluslararası ticarete konu olan sektörlere küresel sektörler denir. Otomotiv, elektronik ürünler, petrol, telekomünikasyon donanımları örnek olarak verilebilir. A seçeneği çok uluslu sektörlere, C ve E seçeneği korunaklı sektörlere, D seçeneği ise ticarileşen sektörlere örnek olabilir.

3.

“Korunaklı Sektörler, uluslararası ticarete ve doğrudan yabancı yatırımlara pek konu olmayan ve dolayısıyla küresel rekabete karşı korunaklı olan sektörlerdir”.

Aşağıdakilerden hangisi yukardaki açıklamaya göre korunaklı sektörlere örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "C" Oto tamirciliği
Soru Açıklaması

Bu sektörlere, yerel hizmet sunumu için bölünmüş sektörler, sektörler (kuru temizleme, berber/kuaförler, oto tamircileri), bazı küçük ölçekli üreticiler (el ustalığına dayanan zanaatçıları, inşaatçılar/ev üreticileri) ve uluslararası ticarileştirilmeye olanak vermeyen ürün üretiminde bulunan sektörler (taze süt, dondurma, mobilya) örnek olarak verilebilir.

4.

Mevcut veya muhtemel mal ve/veya hizmetlerin satılabileceği muhtemel müşteri yapılarını belirlemek için potansiyel müşteri gruplarının özelliklerini sistematik olarak sınıflandırmak, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Pazarlama stratejisi
Soru Açıklaması

Pazarlama stratejisi, mevcut veya muhtemel mal ve/veya hizmetlerin satılabileceği muhtemel müşteri yapılarını belirlemek için potansiyel müşteri gruplarının özelliklerini sistematik olarak sınıflandırmak, diğer bir ifadeyle hedef pazarı tayin etmek ve pazarlama karmasını geliştirmektir.

5.
Çeşitlendirme stratejisi çeşitli işletmelerde farklı boyut ve ölçeklerde uygulanabilmektedir. Bu bağlamda bu üst yönetim stratejisini uygulayan işletmeleri çeşitlendirme boyut ve ölçeği açısından nasıl bir sınıflandırma yaparsak hata yapmış olmayız?
Doğru Cevap: "E" Yüksek Dereceli Çeşitlendirme-Bağımlı
Soru Açıklaması
Yüksek Dereceli Çeşitlendirme-Bağımlı bir sınıflandırma çeşidi değildir.
6.

HOFER İşbirimleri Portföy Yönetim Matrisinde Boston Danışma Grubu Matrisine ek olarak hangi değişken analize katılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Yaşam evreleri
Soru Açıklaması

Hofer matrisi BDG matrisinin daha geliştirilmiş bir şekli olarak tanımlanabilir. BDG matrisinde, işbirimlerinin gelecekte nakit yaratabilmesi üzerinde etkili olan iki unsur olan “pazar büyüme hızı” ve “göreceli pazar payı” incelenerek analizinin yapıldığını açıklamıştık. HOFER analizinde ise işbirimlerinin içinde bulundukları “yaşam evresi” de analize katılmakta ve yine işbirimlerinin faaliyette bulundukları pazardaki “göreceli rekabet durumu” ile birlikte incelenerek strateji belirlemeleri ve seçimleri yapılmaktadır.

7.

Bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre yapılmasını neyi ifade eder?

Doğru Cevap: "E" Piyasa bölünmesi
Soru Açıklaması

Piyasa Bölümlenmesi: Piyasa bölümlenmesi, bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre yapılmasını ifade eder. Bir diğer anlatımla pazarın benzer istek ve ihtiyaçları olan tüketicilerin oluşturduğu göreceli olarak homojen sayılabilecek alt bölümlere ayrılmasıdır.

8.

Yatırım Bankacılığı hangi sektöre örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "C" Çok Uluslu Sektörler
Soru Açıklaması

Eğer bir sektör doğrudan yabancı yatırımlara konu oluyor, ancak uluslararası ticarete pek konu olmuyorsa bunlara çok uluslu sektörler denir. Yatırım bankacılığı, fastfood restoranları ve yönetim danışmanlığı çok uluslu sektörlere örnek olarak verilebilir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi rekabet güçler modelinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Teknoloji 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sektörlerin uluslararasılaşma derecelerine göre ayrıldığı alanlardan sayılamaz?
Doğru Cevap: "C" Yöresel Sektörler
Soru Açıklaması
Yöresel Sektörler sektörlerin uluslararasılaşma derecelerine göre ayrıldığı alanlardan sayılamaz.
logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 4
11.
Aşağıdakilerden hangisi, davranış zamanlamasına göre rekabet stratejilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kavramsal strateji
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları işleviyle ilgili stratejiler belirlenirken üzerinde durulması gereken konular arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" İş gücü planlaması
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları işlevi ile ilgili stratejiler belirlenirken aşağıda belirtilen konular üzerinde durulur: iş gücü planlaması, yönetici yetiştirme ve geliştirme, iş gücünün sahip olduğu yeteneklerin değerlendirilmesi ve Rekabet ve yaratıcılığa yön veren kurumsal kültürün geliştirilmesi. A, B, C ve E seçenekleri üretim işleviyle ilgilidir.

13.

Rekabet kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Rekabet yarışının aktörleri ekonomik veya ticari faaliyette bulunan benzer işletmelerdir.
Soru Açıklaması

Seçeneklerde yer alan ifadelere bakıldığında rekabet hakkında A, C, D ve E seçeneklerinin doğru olduğu görülmektedir. Ancak B seçeneğinde belirtilen “rekabet yarışının aktörleri ekonomik veya ticari faaliyette bulunan benzer işletmelerdir” ifadesinde vurgulanan benzer işletmeler betimlemesi yanlıştır. Olması gereken tüm işletmelerin rekabet yarışının aktörü olduğudur.

14.
Çok uluslu strateji aşağıdaki koşullardan hangisi oluştuğunda tercih edilir?
Doğru Cevap: "D" Yerel çevrenin talebi güçlü ve kültürel farklılıklar yüksekse
Soru Açıklaması
D
15.
Sektörlerin uluslararsası ticarete açık olma ve doğrudan yabacı yatırımlara konu olma yönleri esas alındığında sektörlerin uluslararasılaşma derecesine göre sınıflandırılma sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
Sektörler uluslararsası ticarete açık olma ve doğrudan yabacı yatırımlara konu olma yönleriyle uluslararasılaşırlar. Bu iki yönü esas alındığında, sektörleri uluslararasılaşma derecelerine göre dört ana sınıfa ayırmak olanaklı görünmektedir.
16.
Rekabet koşulları, talep düzensizlikleri, düşmeleri beklenmeyen maliyet artışları ve kötü yönetim uygulamaları nedeni ile zayıflamış işletmeler eski finansal ve işlevsel güçlerini kazanabilmek için verimliliğe yönelik önlemler alarak mevcut durumlarını iyileştirme ve belli bir süre sonunda yeniden eski güçlerini kazanabilmeyi hedefler bunu gerçekleştirebilmek için aşağıdaki stratejilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Tasarruf stratejisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi küresel stratejinin başarılı bir şekilde uygulanması ve stratejik rekabette rekabetçi konumunu geliştirmeye yardımcı olan bir performans kriteri olarak değerlendirilemez ?
Doğru Cevap: "E" Yönetsel yönelimlililk ve kararlılık
Soru Açıklaması
18.

“İşlevsel stratejilerin uygulanmasında bazı unsurlara dikkat etmek gerekir. Bunlar arasında organizasyon yapısı, liderlik, yönetim bilgi ve kontrol sistemleri, insan kaynakları ve teknoloji sıralanabilir”

Aşağıdakilerden hangisi liderlik değişkeni içinde ele alınacak konulardandır?

Doğru Cevap: "C"  İletişim
Soru Açıklaması

Liderin iletişimi güçlendirmesi ve motivasyon sağlaması; işlerin yürütülmesi için gerekli kurum kültürünü yerleştirmesi gerekir. İş bölümü organizasyon yapısı, terfi insan kaynakları, görev tasarımı teknoloji ve ödül sistemi yönetim bilgi ve kontrol sistemleri içinde yer alır.

19.
I.Birden fazla ülkede faaliyet gösterirler. II.Yenilikçidirler. III.Kendilerine özgü kurum kültürleri vardır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çok uluslu ve küresel işletmelerin ortak özellikleri arasındandır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması
Verilen tüm şıklar çok uluslu ve küresel işletmelerin ortak özellikleri arasındandır.
20.
Temel stratejiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I-Ayrı ayrı, ard arda veya birlikte uygulanabilirler. II-İşletmenin, büyüme, küçülme mevcut durumunu koruma gibi amaçlar güdebilirler. III-İşletmenin sadece üst yönetimi tarafından uygulanırlar. IV-İşletmenin tüm yönetim düzeylerinde uygulanabilirler.
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
Temel Stratejiler: İşletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilerdir. İşletmenin tüm yönetim düzeylerinde uygulanan, temel strateji olarak adlandırdığımız, aşağıdaki stratejilerden, işletme üst yönetiminde de yararlanılmaktadır. Bu durumda III madde doğru değildir. Doğru cevap D seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler