• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 3
1.
Bir işletmenin işinin ne olduğunu olası müşterilere ve mevcut müşterilerin zihinlerine yerleştirilmesi faaliyetini aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Pazar konumlandırma
Soru Açıklaması
2.
Sektörlerin uluslararasılaşma derecesi bakımından aşağıdakilerden hangisi korunaklı sektörlerdendir ?
Doğru Cevap: "D" İnşaat
Soru Açıklaması
D
3.
İşletmede büyüme ve küçülme amacı ile uygulanan ve sadece kendi kaynaklarına ve yeteneklerine dayanılarak gerçekleştirilen çeşitlendirme veya çekilme stratejisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bağımsız Stratejiler
Soru Açıklaması
Bağımsız strateji sorunun doğru yanıtıdır.
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yönlendirici politika matrisindedikey ve yatay eksenler yer alır?
Doğru Cevap: "D" Rekabet durumu / pazarın çekiciliği
Soru Açıklaması
5.

İşletme üst yönetiminin, amaçladığı bir küçülme faaliyeti aşağıdaki hangi strateji ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "E" Çekilme stratejisi
Soru Açıklaması

İşletmenin mevcut iş ve faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamının terkedilmesi ile veya belirli bir süre verimlilik sağlama amacı ile tasarruflar yapılarak gerçekleştirilen bir üst yönetim küçülme stratejisidir.

6.
I. Pazar payıII. Verimlilik artışlarıIII. Finansal liberalleşmeIV. Üretim fırsatlarından faydalanma.Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işletmeleri uluslararasılaşmaya iten güdüleyici nedenlerdir?
Doğru Cevap: "A" I ve IV
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi toplam maliyet liderliği stratejisi için genel olarak gerekli olan beceriler ve kaynaklardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Düşük maliyetli dağıtım sistemi
Soru Açıklaması
Sayfa 43'deki Genel Rekabet Stratejilerin Gereklilikleri tablosunu inceleyiniz.
8.
 • Ürün ya da süreç gelişimini vurgulama
 • Robotik ya da manuel süreçleri geliştirme
 • Ar-Ge’de lider ya da takipçi konumuna gelme
 • Yukarıdaki alanların hangisi veya hangilerinde ar-ge politikaları strateji uygulanmasını mümkün kılabilir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Ar-Ge politikaları, bu alanlarda strateji uygulamasını mümkün kılabilir: Ürün ya da süreç gelişimini vurgulama, temel ya da uygulamalı araştırmayı ön plana çıkarma, ar-ge alanında lider ya da takipçi konumuna gelme, robotik ya da manuel süreçleri geliştirme, ar-ge üzerine yüksek, ortalama ya da az miktarda para ayırma, ar-ge çalışmalarını firma içinde gerçekleştirme ya da dışarıdan ar-ge anlaşmaları yapma ve üniversiteden araştırmacıları kullanma ya da özel sektörden araştırmacılarla çalışmadır.

  9.

  Hem doğrudan yabancı yatırımlara hem de uluslararası ticarete konu olan sektörler aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Küresel sektörler
  Soru Açıklaması

  Eğer bir sektör hem doğrudan yabancı yatırımlara hem de uluslararası ticarete konu oluyorsa küresel bir özellik gösterdiği söylenebilir.

  10.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde üretim stratejisinin dayanağı olan işlevsel stratejidir?
  Doğru Cevap: "C" Pazarlama Stratejisi
  Soru Açıklaması
  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Ara Sınav - Deneme 3
  11.
  I İster iç pazarda ister dış pazarlarda ülke ürünlerinin diğer ülke ürünleri ile fiyat ve kalite bakımından yarışma gücü. II Rekabet gücü, dünya kalitesinde mal üretip, dünya için geçerli fiyatlar üzerinden dünya pazarlarına satabilme yeteneği. III Bir ülkenin katma değerde sürekli artış yaratabilecek bir çevre oluşturabilme Yeteneği. IV Bir ülkenin ekonomik refah ve yaşam standardını aynı kalabilmesi için gerekli ekonomik güç. Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi ya da hangileri rekabet gücünü doğru olarak tanımlar
  Doğru Cevap: "D" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  I İster iç pazarda ister dış pazarlarda ülke ürünlerinin diğer ülke ürünleri ile fiyat ve kalite bakımından yarışma gücü. II Rekabet gücü, dünya kalitesinde mal üretip, dünya için geçerli fiyatlar üzerinden dünya pazarlarına satabilme yeteneği. III Bir ülkenin katma değerde sürekli artış yaratabilecek bir çevre oluşturabilme Yeteneği. IV Bir ülkenin ekonomik refah ve yaşam standardını yükseltilebilmesi için gerekli ekonomik güç.
  12.

  Küresel (global) ve yerel (local) faaliyetlerin avantajlarından aynı anda yararlanmayı hedefleyen karma stratejilere ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B"  Glocalization
  Soru Açıklaması

  Küresel (global) ve yerel (local) faaliyetlerin avantajlarından aynı anda yararlanmayı hedefleyen karma stratejilere “glocalization” denir. Karma strateji, “küresel düşün, yerel hareket et” biçiminde özetlenebilir.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi Boston Danışma grubu (BDG) matrisinde yatay eksenlerin isimleridir?

  Doğru Cevap: "B" Göreceli pazar payı
  Soru Açıklaması

  Matrisin yatay ekseni, iş biriminin sektördeki göreceli rekabet durumunu göstermektedir. Eksenin orta noktası, iş biriminin esas rakibi ile satışlarının eşit olduğu noktadır. Orta noktanın sol tarafında bulunan alan iş biriminin rakiplerine göre daha yüksek pazar payına sahip bulunduğunu gösterir. Orta noktanın sağ tarafı ise iş biriminin pazar payının esas rakibine göre daha az olduğu alandır.

  14.
  Boston Danışma Grubu (BDG) İşbirimleri Portföy Yönetim Matrisi'ne göre Pazar Büyüme Hızının belirlenmesiyle ilgili formül aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" (Cari Yıl Satışları-Geçmiş Yıl Satışları) / Geçmiş Yıl Satışları
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdaki kavramlardan hangisi Dünya kalitesinde mal üretip, dünya için geçerli fiyatlar üzerinden dünya pazarlarına satabilme yeteneğini ifade etmektedir?
  Doğru Cevap: "A" Rekabet gücü
  Soru Açıklaması
  16.

  Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter’ın beş güç modelinde yer alan güçlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" İkame Ürünler
  Soru Açıklaması

   Stratejilerin belirlenmesinde yararlanılan en önemli modellerden biri Michael Porter’ın beş güç modelidir. Bu modelde strateji oluşturma, bu beş unsurun analiz edilmesiyle başlar. Porter, bir işletmenin faaliyette bulunduğu pazarın rekabet özelliklerini bir başka deyişle bir endüstrinin analizini beş ana değişkene göre açıklamakta ve bu beş gücün endüstri yapısını tayin ettiğini belirtmektedir. Bu değişkenler; piyasaya yeni girenler, ikame ürünler, tedarikçiler, alıcılar ve rakiplerdir.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi Değer Zinciri Analizinde , girdilerin işletmeye yönelik fiziki dağıtımı ile ilgili her türlü faaliyeti kapsayan temel faaliyetlerden biridir?
  Doğru Cevap: "E" İçe Yönelik Lojistik
  Soru Açıklaması
  18.

  İşletmenin amaçlarına ulaşmada izlenecek hareket şeklini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Politika
  Soru Açıklaması

  Politika; İşletmenin amaçlarına ulaşmada izlenecek hareket şeklini ifade eder. Politika tekrarlanabilen, tahmin edilebilen durumlarda söz konusu olur. Beklenmeyen, tekrarlanabilme özelliği olmayan bir olayda politika tespiti mümkün değildir.

  19.

  Yapılan araştırmalar planlanan işlevsel stratejilerin %10’undan azının başarıyla uygulanabildiğini göstermektedir. Aşağıdakilerin hangisi başarı oranının bu denli düşü olmasının nedenlerinden biri olabilir?

  Doğru Cevap: "A" Ar-ge çalışmalarında rakiplerin gerisinde kalınması.
  Soru Açıklaması

  Kurumsal stratejiler büyük çaplı stratejiler olup büyüme, personel sayısını azaltma ve istikrar gibi konuları içerebilir. Rekabet stratejileri; belirli bir iş sahasında nasıl rekabet edileceği sorusuna yanıt arar. İşlevsel stratejiler ise pazarlama, finans, üretim, insan kaynakları ve Ar-Ge işlevlerine ait stratejilerin belirlenmesini sağlar. Cevap seçeneklerinde yer alan B, C, D ve E seçeneği kurumsal ve rekabet stratejilerine yönelikken A seçeneği işlevsel stratejilerle ilgilidir.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi küresel işletmelerin öne çıkan özelliklerinden birisidir?

  Doğru Cevap: "A" Sermayelerinin ulusal kimliği önemini yitirmiştir,
  Soru Açıklaması

  Çok uluslu ve küresel işletmelerin bazı ortak özellikleri

  • Birden fazla ülkede faaliyet gösterirler,
  • Çalışanları her tür etnik, din ve ulusal kökenden oluşur,
  • Kendilerine özgü kurum kültürleri vardır,
  • Yenilikçidirler.

  Sermayelerinin ulusal kimliği önemini yitirmesi ise küresel işletmelerin öne çıkan ortak özellikleridir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler