• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 22

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 22
1.
Aşağıdakilerden hangileri Boston Dayanışma Grubu İş birimleri Portföy Matrisinde, yatay ve dikey eksenine yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Göreceli pazar payı / pazarın büyüme hızı
Soru Açıklaması
Uluslararası iş dünyasında saygın yönetim danışmanlığı alanında faaliyette bulunan Boston Danışma Grubu (BDG), değişik düzeyde çeşitlendirme stratejileri sonucunda kendine bağlı değişik işbirimlerine sahip olan ana işletmelerin, bu bağlı işbirimlerini yönetebilmesi için bir matris geliştirmiştir. Yukarıdaki paragraflarda belirtildiği gibi ana işletme portföyündeki işbirimlerinin yönetiminde temel amaç, onlar için gelecekte nakit akışı yaratma potansiyellerine göre stratejiler geliştirilmesidir. Bu bağlamda bir işletmenin “gelecekte nakit akışı” yaratabilme potansiyelinde önemli iki unsur; • İşbiriminin faaliyette bulunduğu pazar’ın büyüme hızı • İşbiriminin faaliyette bulunduğu sektördeki göreceli pazar payıdır. Doğru cevap B seçeneğidir
2.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin gelecekte nakit akışı yaratabilme potansiyelinin belirlenmesinde dikkate alınacak önemli unsurlardandır?

Doğru Cevap: "A" İş biriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı.
Soru Açıklaması

Bir işletmenin “gelecekte nakit akışı” yaratabilme potansiyelinde önemli iki unsurun; İş biriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı ve İş biriminin faaliyette bulunduğu sektördeki göreceli pazar payı olduğu belirlenmiştir.

3.
Aşağıdaki stratejilerden hangisi maliyet liderliği ve farklılaşma stratejilerinin belli bir alıcı grubuna ya da seçilmiş belli bir coğrafi alana veya bölgeye yönlendirerek uygulanmasını incelemektedir?
Doğru Cevap: "A" Odaklanma Stratejisi
Soru Açıklaması
4.
Rekabet kavramı farklı kaynaklarda farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu tanımların dışındadır?
Doğru Cevap: "B" Her bir yönetim düzeyinde belirlenen stratejilerin mutlaka ortak amaca hizmet edecek şekilde belirlenmesidir.
Soru Açıklaması
B
5.
Bir işletmenin rakipleri karşısında geliştirdiği benzersiz konum, aşağıdaki hangi kavrama aittir?
Doğru Cevap: "A" Rekabet üstünlüğü
Soru Açıklaması
rekabet üstünlüğü
6.
Aşağıdakilerden hangisi küresel işletmelerin özelliklerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "D" Bazı ülkeleri temel alarak operasyonlarını planlar, koordine eder ve gerçekleştirirler
Soru Açıklaması
7.
 • Büyüme
 • Küçülme
 • Çeşitlendirme
 • Çekme                                                       
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin uyguladığı temel stratejilerdir?

  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin uyguladığı temel stratejiler; büyüme, küçülme, durağan ve karma stratejilerdir.

  8.

  Ürün/hizmet, yer, fiyat ve promosyondan (teşvik) oluşan dört temel pazarlama faaliyetinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "C" Pazarlama karması
  Soru Açıklaması

  Pazarlama karması; hedef müşterileri tatmin etmek için ürün/hizmet, yer, fiyat ve promosyondan (teşvik) oluşan dört temel pazarlama faaliyetinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesidir.

  9.
  İşletmelerin esas işleri haricindeki diğer işleri, esas iş ile aynı veya benzer alanda yer alması tanımı aşağıdaki stratejilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" İlişkili çeşitlendirme stratejisi
  Soru Açıklaması
  10.
  Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi için ele alınan iki temel konu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  Doğru Cevap: "E" Hedef pazar tayini ve pazarlama karması
  Soru Açıklaması
  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Ara Sınav - Deneme 22
  11.

  Üst yönetim ve rekabet stratejilerine uygun olarak orta ve alt yönetim düzeylerinde hazırlanıp uygulanan teknik bilgi ve uzmanlık isteyen stratejiler hangi stratejilerdir?

  Doğru Cevap: "B" İşlevsel Stratejileri
  Soru Açıklaması

  İşlevsel stratejiler, organizasyondaki temel işlevsel (fonksiyonel) faaliyetlerin nasıl ele alınacağını ortaya koyar. Bir başka deyişle işletmedeki temel fonksiyonel birimler için hangi temel strateji veya politikaların tespit edileceğini belirler. İşletmelerde işlevsel stratejiler, orta ve alt yönetim düzeylerinde hazırlanıp uygulanan teknik bilgi ve uzmanlık isteyen stratejilerdir.

  12.
 • Göreceli karlılık durumu
 • Pazarın karlılığı
 • Pazara giriş zorluğu
 • Pazardaki konum
 • Yukarıdakilerden hangileri Yönlendirici Politika Matrisinde rekabet durumunu belirleme amacıyla kullanılan değişkenlerdendir?

  Doğru Cevap: "E" I ve IV
  Soru Açıklaması

  YPM’yi, BDG ve diğer matris analiz tekniklerinden ayıran husus, dikey ve yatay eksendeki rekabet durumu ve sektörün/pazarın çekiciliğini sadece bir veya birkaç ölçüt ile değil, çok sayıda ölçütü dikkate alarak belirlemesidir. YPM rekabet durumunu belirlemede pazardaki konum, göreceli karlılık durumu, işlevsel becerileri kullanılır. II ve III’ te yer alan değişkenler ise pazarın çekiciliğinin belirlenmesinde kullanılır.

  13.
  Aşağıdakilerden hangisi odaklanma stratejisinin avantajıdır?
  Doğru Cevap: "B" İşletmeler rakiplerin sunabileceği ürün ve hizmetten daha iyisini üretip pazarlayabilirler.
  Soru Açıklaması
  B
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi işlevsel stratejilerden biridir?
  Doğru Cevap: "A" Ar-Ge Stratejileri
  Soru Açıklaması
  15.
  Esas işten farklı olan diğer işlerinden sağladıkları gelirler in toplamı yüzde kaçtan fazla işletmeler yüksek dereceli çeşitlendirme stratejisi uygulayan işletmeler olarak adlandırılırlar?
  Doğru Cevap: "C" 70
  Soru Açıklaması
  70 doğru cevap.
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi rekabetin toplumsal açıdan yararlarından değildir?
  Doğru Cevap: "E" Stratejik düzensizliklerin ortadan kalkmasını sağlar.
  Soru Açıklaması
  • Rekabetçi bir ortamda tüketiciler ihtiyaç duydukları malları ve hizmetleri istedikleri satıcıdan alma özgürlüğüne sahiptirler. • Girişimciler istedikleri alanda girişim yapmak, çalışanlar istedikleri iş yerinde çalışmak, sermaye ve doğal kaynak sahipleri de varlıklarını istedikleri kişiler aracılığıyla değerlendirmek imkânına sahiptirler. • Rekabet, tüm karar birimlerini mümkün olan en iyi tercihleri en kısa zamanda yapmaya teşvik eder ve zorlar. • Rekabet, demokratikleşme açısından da büyük önem taşır. Rekabet ortamında tekellere, ayrıcalıklı gruplara ve güç odaklarına yer yoktur. Rekabet ortamında piyasalarda oluşan fiyatları, ücretleri, rantları ve faizleri kimse belirleyemez ve önemli ölçüde etkileyemez. Bu değişkenler milyonlarca karar vericinin yer aldığı piyasalarda adil bir oylama sonucunda belirlenir. • Rekabet kültürü, ekonomik alanda olduğu gibi siyasi alanda da adil yarışma koşullarının gelişmesini teşvik eder.
  17.
  I Büyüme II Küçülme III Durağan IV Karma V Agresif Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, işletmenin faaliyet alanında rekabet üstünlüğünü sürdürerek yaşamını devam ettirmesi için uygulanan temel stratejilerdendir?
  Doğru Cevap: "B" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  Büyülme, küçülme, durağan ve karma
  18.
  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çekilme stratejisini açıklamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" Çekilme stratejisi; işletme üst yönetiminin, amaçladığı bir küçülmefaaliyetidir.
  Soru Açıklaması
  19.

  Üst yönetim ve rekabet stratejilerine uygun olarak orta ve alt yönetim düzeylerinde hazırlanıp uygulanan teknik bilgi ve uzmanlık isteyen stratejiler hangi stratejilerdir?

  Doğru Cevap: "B" İşlevsel Stratejileri
  Soru Açıklaması

  İşlevsel stratejiler, organizasyondaki temel işlevsel (fonksiyonel) faaliyetlerin nasıl ele alınacağını ortaya koyar. Bir başka deyişle işletmedeki temel fonksiyonel birimler için hangi temel strateji veya politikaların tespit edileceğini belirler. İşletmelerde işlevsel stratejiler, orta ve alt yönetim düzeylerinde hazırlanıp uygulanan teknik bilgi ve uzmanlık isteyen stratejilerdir.

  20.
  I. İşletmenin temin edilen öz sermayesi ve borç sermayesi ile bunu fazlasıyla karşılayacak değerde varlıklara sahip olmak ve bu durumu sürdürmekII. Vadesi gelen borçlarının uygun bir şekilde ödenmesine olanak tanıyacak yeterli nakit akışını zamanında temin etmekIII. İşletmenin büyüme ve gelişmesi için yeterli ve uygun finansmanı sağlamakYukarıda verilenler hangi yönetimin amaçlarını ifade etmektedir?
  Doğru Cevap: "B" Finansal yönetim
  Soru Açıklaması
  Soruda verilenler finansal yönetim amaçlarını ifade etmektedir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler