• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 20

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 20
1.
Aşağıdakilerden hangisi işlevsel stratejileri geliştirmekten sorumludur?
Doğru Cevap: "B" Orta ve alt düzey yöneticiler
Soru Açıklaması
2.
 • I. Göreceli karlılık durum
 • Pazarın karlılığı
 • Pazara giriş zorluğu
 • Pazardaki konum
 • Yukarıdakilerden hangileri Yönlendirici Politika Matrisinde rekabet durumunu belirleme amacıyla kullanılan değişkenlerdendir?

  Doğru Cevap: "E" I ve IV
  Soru Açıklaması

  YPM’yi, BDG ve diğer matris analiz tekniklerinden ayıran husus, dikey ve yatay eksendeki rekabet durumu ve sektörün/pazarın çekiciliğini sadece bir veya birkaç ölçüt ile değil, çok sayıda ölçütü dikkate alarak belirlemesidir. YPM rekabet durumunu belirlemede pazardaki konum, göreceli karlılık durumu, işlevsel becerileri kullanılır. II ve III’ te yer alan değişkenler ise pazarın çekiciliğinin belirlenmesinde kullanılır.

  3.

  Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin gelecekte nakit akışı yaratabilme potansiyelinin belirlenmesinde dikkate alınacak önemli unsurlardandır?

  Doğru Cevap: "A" İş biriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı.
  Soru Açıklaması

  Bir işletmenin “gelecekte nakit akışı” yaratabilme potansiyelinde önemli iki unsurun; İş biriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı ve İş biriminin faaliyette bulunduğu sektördeki göreceli pazar payı olduğu belirlenmiştir.

  4.
  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi sürükleyen faktörlerden biridir?
  Doğru Cevap: "B" İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler
  Soru Açıklaması
  İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler küreselleşmeyi tetikleyen en önemli faktördür.
  5.
 • Üretim
 • Hizmet
 • Teknoloji geliştirme
 • Tedarik
 • Yukarıdakilerden hangileri Porter’ın değer zinciri analizinde yer alan temel faaliyetler arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "A" I ve II
  Soru Açıklaması

  Porter faaliyetleri, temel ve destek faaliyetler olmak üzere iki grupta toplamıştır. Temel faaliyetler; içe yönelik lojistik faaliyetler, üretim faaliyetleri, dışa yönelik lojistik faaliyetler, satış ve pazarlama faaliyetleri ve hizmet faaliyetleri olmak üzere beş alt gruba ayrılabilir. Destek faaliyetler ise temel faaliyetleri destekleyen faaliyetlerdir. Bu faaliyetler dört alt grupta toplanabilir; tedarik faaliyetleri, teknoloji geliştirme faaliyetleri, insan kaynakları yönetimi ile ilgili faaliyetler ve işletmenin yönetim altyapısı ile ilgili faaliyetler.

  6.

  Aşağıdakilerden hangisi finansal stratejinin belirlenmesinde önemli, unsurlardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "A" Kar Dağılım Politikası
  Soru Açıklaması

  Finansal stratejinin belirlenmesinde yer alan önemli unsurlardan birincisi uygun sermaye yapısını tespit etmektir. İkinci bir unsur ise borç politikasıdır. Üçüncü unsur da varlık yönetimidir. Varlık yönetimi mevcut ve uzun vadeli varlıkların yönetilmesini ele alır.

  7.

  İşletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilere ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "C" Temel stratejiler
  Soru Açıklaması

  İşletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilere temel stratejiler denir.

  8.
  'Bir endüstrinin rakiplerine eşit ya da daha üst düzeyde bir verimlilik düzeyine ulaşması ve bu düzeyi sürdürme yeteneği ya da rakiplerine kıyasla eşit ya da daha düşük maliyette ürün üretme veya satma yeteneğine' ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" endüstriyel düzeyde rekabet
  Soru Açıklaması
  endüstriyel düzeyde rekabet: Bir endüstrinin rakiplerine eşit ya da daha üst düzeyde bir verimlilik düzeyine ulaşması ve bu düzeyi sürdürme yeteneği ya da rakiplerine kıyasla eşit ya da daha düşük maliyette ürün üretme veya satma yeteneğine
  9.
  Aynı ya da farklı türden canlılar arasında sınırlı kaynakları kullanma zorunluluğununyarattığı ilişkiye ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "C" Rekabet
  Soru Açıklaması
  Aynı ya da farklı türden canlılar arasında sınırlı kaynakları kullanma zorunluluğunun yarattığı ilişkiye rekabet denir.
  10.

  İşlevsel stratejilerin ne kadarı başarıyla uygulanabildiği görülmektedir?

  Doğru Cevap: "A" % 10
  Soru Açıklaması

  Yapılan araştırmalar planlanan işlevsel stratejilerin %10’undan azının başarıyla uygulanabildiğini göstermektedir.

  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Ara Sınav - Deneme 20
  11.

  Dondurma üreten işletmeler aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

  Doğru Cevap: "A" Korunaklı sektörler
  Soru Açıklaması

  Korunaklı sektörlere uluslararası ticarileştirilmeye olanak vermeyen ürün üretiminde bulunan sektörler (taze süt, dondurma, mobilya) örnek olarak verilebilir.

  12.

  İş biriminin göreceli pazar payı (GPP) aşağıdaki hangi formüle göre hesaplanır?

  Doğru Cevap: "C" GPP=İş biriminin satışları (veya pazar payı)/Esas rakibin satışları (veya pazar payı)
  Soru Açıklaması

  İş biriminin göreceli pazar payı (GPP) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  GPP=İş biriminin satışları (veya pazar payı)/Esas rakibin satışları (veya pazar payı)

  13.
  Bir ülkenin serbest ve adil piyasa koşulları altında, bir yandan uzun vadede halkının reel gelirini artırırken öte yandan, uluslararası piyasaların koşullarına ve standartlarına uygun mal ve hizmetleri üretebilme yeteneği neyi ifade etmektedir?
  Doğru Cevap: "B" Ülke düzeyinde rekabet gücü
  Soru Açıklaması
  14.

  Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir işletmenin rekabetçi gücünün işletmenin beş rekabetçi gücü karşısında rakiplerden daha az etkilenecek bir güce sahip olmasının yanında değerlendirilecek diğer unsurdur?

  Doğru Cevap: "D" İşletmenin içinde yer aldığı sektöre giriş ve çıkışların varlığı ve kolaylığı
  Soru Açıklaması

  Herhangi bir işletmenin rekabetçi üstünlüğü, işletmenin içinde yer aldığı sektöre giriş ve çıkışların varlığı ve kolaylığı ile işletmenin beş rekabetçi güç karşısında rakiplerinden daha az etkilenecek bir özellikte olmasına bağlıdır.

  15.

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Doğru Cevap: "C" Rekabet, antidemokratikleşmeye de neden olur.
  Soru Açıklaması

  Rekabetin önemine gelince, rekabet toplumsal açıdan pek çok yarar sağlamaktadır. Rekabetçi bir ortamda tüketiciler ihtiyaç duydukları malları ve hizmetleri istedikleri satıcıdan alma özgürlüğüne sahiptirler. Girişimciler istedikleri alanda girişim yapmak, çalışanlar istedikleri iş yerinde çalışmak, sermaye ve doğal kaynak sahipleri de varlıklarını istedikleri kişiler aracılığıyla değerlendirmek imkânına sahiptirler Rekabet, tüm karar birimlerini mümkün olan en iyi tercihleri en kısa zamanda yapmaya teşvik eder ve zorlar. Bu bağlamda rekabet işletme içinde de kaynakların en iyi biçimde kullanımını teşvik eden bir süreçtir. Rekabet tüm işletmeleri en yeni ve en ileri teknolojiyi uygulamaya mecbur eder. Rekabet, demokratikleşme açısından da büyük önem taşır. Rekabet ortamında tekellere, ayrıcalıklı gruplara ve güç odaklarına yer yoktur. Rekabet ortamında piyasalarda oluşan fiyatları, ücretleri, rantları ve faizleri kimse belirleyemez ve önemli ölçüde etkileyemez. Bu değişkenler milyonlarca karar vericinin yer aldığı piyasalarda bir anlamda adil bir oylama sonucunda belirlenir. Rekabet kültürü, ekonomik alanda olduğu gibi siyasi alanda da adil yarışma koşullarının gelişmesini teşvik eder.

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi üst yönetim (kurumsal) stratejilerinin ilgilendiği konulardan birisidir?
  Doğru Cevap: "A" Personel sayısının azaltılması
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki sendikalaşmış iş gücü ile yapılan görüşmelerde başvurulan işlevsel stratejidir?
  Doğru Cevap: "A" İnsan Kaynakları Stratejisi
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi küresel stratejilerden söz edebilmek için ön koşuldur?
  Doğru Cevap: "D" Küresel standardizasyon
  Soru Açıklaması
  Yukarıda belirtildiği üzere küresel stratejilerden söz edebilmek için küresel standardizasyon ön koşuldur. Küresel standardizasyonun üzerine oturduğu üç temel varsayım bulunmaktadır. (i) Tüketici ihtiyaç ve isteklerinde homojenleşme, (ii) Ürünlerde yüksek kalite ve düşük fiyat lehine küresel ölçekte tercih edilme eğilimi ve (iii) Üretim ve pazarlamada ölçek ekonomilerinin sağlayacağı büyük verimlilik kazanımları anlamına
  19.
  “Merkezî olmayan bir şirketin alt kademedeki yöneticilerinin stratejik yönetim üzerindeki etkisi merkezî bir şirkette olacağından çok daha fazladır. Bu bakımdan belli başlı stratejilerin benimsenmesi, gelecekte merkezileşmeden uzak bir yapının doğmasına neden olabilir.” Böyle bir şirkette işlevsel stratejilerin uygulanmasında dikkat edilmesi gerekli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Organizasyon yapısına dikkat edilmelidir
  Soru Açıklaması
  20.

  Birden fazla farklı iş alanlarında faaliyet göstererek çeşitlendirme stratejisi uygulayan işletmeler, gelirlerinin % 70-95’ ini tek işten elde ediyorlar ise bu işletmeler nasıl işletmelerdir?

  Doğru Cevap: "C" Orta Dereceli Çeşitlendirme Stratejisi Uygulayan İşletmeler
  Soru Açıklaması

  Birden fazla farklı iş alanlarında faaliyet göstererek çeşitlendirme stratejisi uygulayan işletmeler, gelirlerinin % 70-95’ ini tek işten elde ediyorlar ise başka bir deyişle esas işinden farkı diğer işlerinden elde ettikleri gelirler %5-25 arasında ise bu takdirde orta dereceli çeşitlendirme stratejisi uygulayan ‘esas iş ağırlıklı işletmeler’ olarak tanımlanırlar.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler