• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 2
1.

Ürün/hizmet, yer, fiyat ve promosyondan (teşvik) oluşan dört temel pazarlama faaliyetinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Pazarlama karması
Soru Açıklaması

Pazarlama karması; hedef müşterileri tatmin etmek için ürün/hizmet, yer, fiyat ve promosyondan (teşvik) oluşan dört temel pazarlama faaliyetinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesidir.

2.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi rekabet gücü kavramını Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezince yapılan tanımdır?

Doğru Cevap: "B" Bir ülkenin katma değerde sürekli artış yaratabilecek bir çevre oluşturabilme yeteneğidir.
Soru Açıklaması

Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezince yapılan tanıma göre, bir ülkenin katma değerde sürekli artış yaratabilecek bir çevre oluşturabilme yeteneğidir. Aynı ya da farklı türden canlılar arasında sınırlı kaynakları kullanma zorunluluğunun yarattığı ilişki, rekabet kavramının tanımıdır

3.
Aşağıdakilerden hangisi işlevsel stratejilerin uygulanmasında dikkat edilecek Liderlik unsuru içinde ele alınan alt unsurlar arasındadır?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
4.

Küresel (global) ve yerel (local) faaliyetlerin avantajlarından aynı anda yararlanmayı hedefleyen karma stratejilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Glocalization
Soru Açıklaması

Küresel (global) ve yerel (local) faaliyetlerin avantajlarından aynı anda yararlanmayı hedefleyen karma stratejilere “glocalization” denir. Karma strateji, “küresel düşün, yerel hareket et” biçiminde özetlenebilir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonların fonksiyonel bölümlere göre geliştirdikleri stratejiler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Satın alma
Soru Açıklaması

Organizasyonların çoğu sahip oldukları fonksiyonel bölümlere göre; pazarlama, finans, üretim, insan kaynakları ve Ar-Ge faaliyetlerle ilgili stratejiler geliştirir. Satın alma bunların dışında kalır.

6.
Temel faaliyetleri destekleyen faaliyetler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Destek faaliyetler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi küreselleşmenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ulusal kültürlerin giderek daha önem kazanması ve yerel ürün taleplerini belirleme gücünün artması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisinde rekabetçi avantajlar ve karşılaştırmalı üstünlükler sayesinde bir artış söz konusu olur?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin pazar performansı
Soru Açıklaması
Küresel stratejiler izleyen şirketler yalnızca rekabetçi üstünlüklerin avantajlarına değil, aynı zamanda karşılaştırmalı üstünlüklerin avantajlarına da sahip olurlar.Rekabetçi avantajlar, bir işletmenin hangi faaliyetlerde, teknolojilerde yoğunlaşması gerektiği kararını etkileyen işletmeye özgü avantajlarken karşılaştırmalı üstünlükler kaynak ve pazarın nerede olması gerektiği kararını etkileyen lokasyon spesifik avantajlardır. Bu avantajlardan dolayı küresel kaynakların etkin kullanımı bir işletmenin pazar performansını (örneğin pazar payı, satış büyümesi, kârlılık) arttırmaktadır.
9.
Aşağıdakilerden hangileri Yönlendirici Politika Matrisinde sektörün/pazarın çekiciliği’nin belirlenmesinde kullanılan unsurlardır? I-Pazarın büyüme durumu II-Pazarın kârlılığı III-Pazara giriş zorluğu IV-İkame ürünlerin tehdit oluşturma derecesi V-Tedarikçilerin tehdit oluşturma derecesi VI-Müşterilerin tehdit oluşturma derecesi
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
YPM yi, BDG ve diğer matris analiz tekniklerinden ayıran husus, dikey ve yatay eksendeki rekabet durumu ve sektörün/pazarın çekiciliğini sadece bir veya birkaç ölçüt ile değil, çok sayıda ölçütü dikkate alarak belirlemesidir sektörün/pazarın çekiciliği’nin belirlenmesinde; • Pazarın büyüme durumu • Pazarın kârlılığı • Pazara giriş zorluğu • İkame ürünlerin tehdit oluşturma derecesi • Tedarikçilerin tehdit oluşturma derecesi • Müşterilerin tehdit oluşturma derecesi gibi unsurların tümü ele alınmakta ve yine önem ve ağırlıklı değerleri dikkate alınarak ölçümlemeler yapılarak matriste işbiriminin ilgili eksende konumlandırılması yapılmaktadır. Doğru Cevap E Hepsi'dir.
10.

Bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre yapılmasını neyi ifade eder?

Doğru Cevap: "E" Piyasa bölünmesi
Soru Açıklaması

Piyasa Bölümlenmesi: Piyasa bölümlenmesi, bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre yapılmasını ifade eder. Bir diğer anlatımla pazarın benzer istek ve ihtiyaçları olan tüketicilerin oluşturduğu göreceli olarak homojen sayılabilecek alt bölümlere ayrılmasıdır.

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 2
11.
I Tasarruf Stratejileri II Kısmi Tasfiye strateji III Yarım tasfiye stratejileri IV Tam tasfiye stratejileri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çekilme stratejileridendir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve IV
Soru Açıklaması
I Tasarruf Stratejileri II Kısmi Tasfiye strateji III Tam tasfiye stratejileri
12.
Ar-Ge faaliyetlerini başka bir firmadan karşılayan bir işletmenin içinde bulunduğu teknoloji ve pazar değişim durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hem teknik ilerleme hem de pazarda büyüme hızlıdır
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yerel özellikleri ağır basmaya devam ettiği için küreselleşme sürecinin dışında kalan sektördendir?
Doğru Cevap: "C" Hukuk danışmanlığı
Soru Açıklaması
14.
I. GelişimII. BüyümeIII. DüşüşIV. OlgunlukV. ToparlanmaYukarıdaki pazar yaşam safhaları HOFER matrisinin dikey ekseninde yukarıdan aşağıya doğru hangi sıralamada yer almalıdır?
Doğru Cevap: "E" I-II-V-IV-III
Soru Açıklaması
15.
Sektörlerin rekabet gücü ve karlılık oranları karşılaştırıldığında aşağıdaki sektörlerden hangisinin rekabet gücü fazla, karlılık oranı düşüktür?
Doğru Cevap: "C" Çelik sektörü
Soru Açıklaması
C
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin faaliyetlerini rakiplerinden daha az maliyetle yapması ve sektör ortalamasının üzerinde getiri elde etmesine yönelik bir stratejidir?
Doğru Cevap: "E" Maliyet Liderliği
Soru Açıklaması
17.
Hemen hemen aynı tüketici gereksinimlerini farklı şekillerde karşılamak tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İkame ürünler
Soru Açıklaması
18.
"Küresel işletmeler, farklı ülkelerdeki üretim, satın alma, pazarlama, Ar-Ge, lojistik, insan kaynakları yönetimi gibi faaliyetleri koordine etmek zorundadır" ifadesi küresel stratejiye etki eden hangi içsel faktör ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Yönetsel yönelimlilik ve kararlılık
Soru Açıklaması
19.

Politikanın uygulanmasında kullanılan araçlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B"  Strateji
Soru Açıklaması

Politikanın uygulanmasında kullanılan araçlara strateji adı verilir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi davranış zamanlamasına göre rekabet stratejilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Farklılaştırma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler