• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 19

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 19
1.
I. Piyasa bölümlenmesi II. Pazar konumlanmasıIII. Hedef pazarIV. Finansal yönetimYukarıdakilerden hangileri pazarlama stratejilerinin uygulaması açısından iki önemli değişkendir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
Pazarlama stratejilerinin uygulaması açısından iki önemli değişken piyasa bölümlenmesi ve pazar konumlanmasıdır.
2.

Rekabet kavramı hangi disiplinin konusu içine girmez?

Doğru Cevap: "A" Maliye
Soru Açıklaması

Rekabet kavramı, iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji ve biyoloji gibi farklı disiplerin konusu içerisine girmektedir. Rekabet kavramı, farklı kaynaklarda farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Maliye disiplininde rekabet kavramı tanımlanmamaktadır.

3.

“Küresel strateji için farklı ülkelerde bulunan bağlı işletmelerin küresel stratejik kararlara katılımını eşit bir biçimde sağlayan bir örgütsel yapı geliştirebilmek kritik bir gerekliliktir”

Yukarıdaki açıklama küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken strateji boyutlarından hangisini açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Küresel pazar katılımcılığı
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilen açıklamanın bütünü ve yer alan ‘eşit katılım’ gibi ipucu kelimeler küresel Pazar katılımcılığına yönelik olduğunu göstermektedir.

4.
İşletmelerin farklı kaynaklar ve yetenekleri kullanabilme esnekliğine sahip olma zorunluluğu aşağıdaki stratejilerden hangisinin koşullarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Bütünleşik rekabet stratejisi
Soru Açıklaması
5.
'bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumu' na ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" rekabet üstünlüğü
Soru Açıklaması
rekabet üstünlüğü: bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumu
6.

işletmenin mevcut işlerinden bazılarını veya tamamını geçici veya süresiz olarak terk ederek uyguladığı stratejiler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Küçülme stratejileri
Soru Açıklaması

Büyüme stratejisinin tersi olan küçülme stratejisini, işletme mevcut işlerinden bazılarını veya tamamını geçici veya süresiz olarak terk ederek uygular. Bu stratejiler içinde bulunulan çevresel koşullara uyum sağlamak açısından işletmenin gelecekte yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olabilmektedir ancak toplum ve paydaşlar nezdinde bu stratejiler olumsuz çağrışımlara neden olabilmektedirler.

7.

‘Ulusal ekonomilerin dünya pazarlarıyla eklemlenmesi ve işletmelerin üretim ve pazarlama faaliyetlerinin uluslararasılaşarak ulus ötesi örgütlere dönüşmesi’ küreselleşmenin hangi akademik disiplin açısından yapılan tanımıdır?

Doğru Cevap: "A"  İktisat
Soru Açıklaması

Küreselleşme, işletmeciler ve iktisatçılar açısından, ulusal ekonomilerin dünya pazarlarıyla eklemlenmesi ve işletmelerin üretim ve pazarlama faaliyetlerinin uluslararasılaşarak ulus ötesi örgütlere dönüşmesidir.

8.
Varlık yönetimi mevcut ve uzun vadeli varlıkların yönetilmesini ele alır. Aşağıdakilerden hangisi varlık yönetiminin kapsamına girmez?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin hitap etmeyi düşündüğü veya satış yapmayı tasarladığı müşteri gruplarının belirlenmesi
Soru Açıklaması
İşletmenin hitap etmeyi düşündüğü veya satış yapmayı tasarladığı müşteri gruplarının belirlenmesi pazarlama işleviyle ilgildir ve dolayısıyla pazarlama stratejisi kapsamında değerlendirilir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi işlevsel stratejilerin uygulanmasında dikkat edilecek unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Kültür
Soru Açıklaması
10.
Boston Danışma Grubu (BDG) Matrisinin sol-üst kısmını oluşturan ve buradaki işletmeler için büyüme stratejisi önerilen alan hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yıldızlar alanı
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 19
11.
İşletmeye ham madde, yarı mamul, enerji gibi her türlü girdiyi temin eden kişi veya örgütlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" tedarikçiler
Soru Açıklaması
İşletmeye ham madde, yarı mamul, enerji gibi her türlü girdiyi temin eden kişi veya örgütlere tedarikçi adı verilir
12.
Bir organizasyonun üretim stratejisi pek çok açıdan aşağıdaki stratejilerden hangisine dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Pazarlama
Soru Açıklaması
13.
İşletmelerdeki fonksiyonel birimler için ayrılan hangi kaynakların rasyonel bir biçimde kullanılacağını işlevsel stratejiler önceden ön görür?
Doğru Cevap: "C" Maddi ve Beşeri kaynaklar
Soru Açıklaması
14.
İşlevsel stratejilerin, aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesinde doğrudan bir rolü yoktur?
Doğru Cevap: "B" Üretim teknikleri
Soru Açıklaması
İşlevsel stratejiler; pazarlama, finans, üretim, insan kaynakları ve Ar-Ge işlevlerine ait stratejilerin (politikaların) belirlenmesini sağlar. Bundan dolayı üretim teknikleri ile dolaylı olarak ilişkilendirilebilir.
15.

işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde toplam maliyetlerde en düşük seviyede olmasını hedefleyen stratejiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Maliyet liderliği stratejisi
Soru Açıklaması

Maliyet liderliği stratejisi, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde toplam maliyetlerde en düşük seviyede olmasını hedefleyen stratejidir. Kalite, hız, hizmet ve diğer alanlar göz ardı edilmese de rakiplere oranla düşük maliyet, tüm stratejiyi belirleyen ana tema olmaktadır.

16.

Hisse başına kazanç/faiz ve vergiden önceki gelir analizinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B"  EPS/EBIT
Soru Açıklaması

Hisse başına kazanç/faiz ve vergiden önceki gelir analizinin kısaltması EPS/EBIT’dir. Bu analiz kullanılarak; tamamen hisse senediyle mi, tamamen borçla mı ya da her ikisinin karmasını kullanılarak mı daha iyi bir sermaye temini yoluna gidileceği belirlenir.

17.
Aşağıdaki faaliyet alanı gelir yüzdelerinden hangisi orta dereceli çeşitlendirme stratejisi uygulayan esas iş ağırlıklı bir işletmeye ait olabilir?
Doğru Cevap: "B" Gelirinin % 70-95’ini tek işten elde eden
Soru Açıklaması
Orta dereceli Çeşitlendirme Statejisi Birden fazla farklı iş kalanlarında faaliyet göstererek çeşitlendirme stratejisi uygulayan“Esas İş Ağırlıklı İşletmeler”, gelirlerinin % 70-95 ini tek işten elde ediyorlar ise başka bir deyişle esas işinden farklı diğer işlerinden elde ettikleri gelirler %5-25 arasında ise bu takdirde esas iş ağırlıklı işletmeler olarak tanımlanırlar. Doğru Cevap B seçeneğidir.
18.

Fastfood restoranları aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Çok uluslu sektörler
Soru Açıklaması

Yatırım bankacılığı, fastfood restoranları ve yönetim danışmanlığı çok uluslu sektörlere örnek olarak verilebilir. Bu sektörlerin mal ve hizmetleri ulusal talebe göre farklılaştırılmakta ve doğrudan yabancı yatırımlara konu edilmektedir.

19.
İşletmenin mevcut iş ve faaliyetlerinin bir kısmı ya da tamamının terkedilmesiyle belirli bir süre verimlilik sağlama amacıyla tasarruflar yapılarak gerçekleştirilen bir üst yönetim küçülme stratejisidir. Aşağıdakilerden hangisi tanımlanan stratejidir?
Doğru Cevap: "E" Çekilme stratejisi
Soru Açıklaması
20.

İşletmenin hitap etmeyi düşündüğü veya satış yapmayı tasarladığı belirli müşteri gruplarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Hedef pazar
Soru Açıklaması

Hedef Pazar; işletmenin hitap etmeyi düşündüğü veya satış yapmayı tasarladığı belirli müşteri gruplarıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok