• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 18

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 18
1.
İşletme içinde yerine getirilen faaliyetlerden değer yaratanları yaratmayanlardan ayrıştırmaya ve bunların rekabet üstünlüğüne yaptıkları etkilerini anlamaya çalışan bir yönteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" değer zinciri kavramı
Soru Açıklaması
değer zinciri kavramı : İşletme içinde yerine getirilen faaliyetlerden değer yaratanları yaratmayanlardan ayrıştırmaya ve bunların rekabet üstünlüğüne yaptıkları etkilerini anlamaya çalışan bir yöntem
2.
Aşağıdakilerden hangisi temel stratejileri oluşturan stratejilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Birleşme 
Soru Açıklaması
3.

Dondurma üreten işletmeler aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Korunaklı sektörler
Soru Açıklaması

Korunaklı sektörlere uluslararası ticarileştirilmeye olanak vermeyen ürün üretiminde bulunan sektörler (taze süt, dondurma, mobilya) örnek olarak verilebilir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonların fonksiyonel bölümlere göre geliştirdikleri stratejiler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B"  Satın alma
Soru Açıklaması

Organizasyonların çoğu sahip oldukları fonksiyonel bölümlere göre; pazarlama, finans, üretim, insan kaynakları ve Ar-Ge faaliyetlerle ilgili stratejiler geliştirir. Satın alma bunların dışında kalır.

5.
Bir işletmenin ürettiği mal veya hizmetin uygulanan strateji çerçevesinde tüketicinin zihninde yer kazanmasını sağlama amaçlı çalışmalara hangi isim verilir?
Doğru Cevap: "E" Pazar konumlandırma
Soru Açıklaması
Bir işletmenin ürettiği mal ve/veya hizmetin uygulanan strateji çerçevesinde tüketicinin zihninde sahip olduğu yer konum, bu amaçla yapılan çabalar konumlandırma olarak adlandırılır.
6.

Ar-Ge politikaları, aşağıdaki alanlardan hangisisnde strateji uygulamasını mümkün kılamaz?

Doğru Cevap: "E" Temel ya da uygulamalı araştırmayı geri plana kalması,
Soru Açıklaması
7.
Değişik iş birimlerine sahip olan ana işletmenin, bağlı iş birimlerini stratejik olarak yönetmesinde kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Portföy yönetimi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin uygulanması için ihtiyaç duyulan uygun sermaye yapısının tespitinde kullanılabilecek analizlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Hisse başına kazanç/faiz ve vergiden önceki gelir
Soru Açıklaması

Hisse başına kazanç/faiz ve vergiden önceki gelir (EPS/EBIT) analizi kullanılarak; tamamen hisse senediyle mi, tamamen borçla mı ya da her ikisinin karmasını kullanılarak mı daha iyi bir sermaye temini yoluna gidileceği belirlenir. Bu teknik, borca karşı hisse senedi ile finansman sağlamanın hisse başı- na kazanç üzerindeki etkilerini, EBIT gibi çeşitli değişkenleri göz önünde bulundurarak inceleme sürecini kapsar.

9.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyetlerini rakiplerinden daha az maliyetle yapması ve sektör ortalamasının üzerinde getiri elde etmesine yönelik olan stratejidir?
Doğru Cevap: "E" Maliyet Liderliği Stratejisi
Soru Açıklaması
10.
İşlevsel stratejilerin uygulanmasında hükümet organlarının düzenlemelerini birinci derecede göz önünde bulundurması gereken stratejiler grubunun aşağıdakilerden hangisi olması beklenir?
Doğru Cevap: "D" Üretim stratejileri
Soru Açıklaması
Üretim stratejisinin hükûmet organlarının düzenlemelerini göz önünde bulundurması gerekir.
logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 18
11.

Uluslararasılaşma derecesine göre sektörleri sınıflandırırken uluslararası ticarete ve doğrudan yabancı yatırımlara pek konu olmayan ve dolayısıyla küresel rekabete karşı korunaklı olan sektörler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Korunaklı sektörler
Soru Açıklaması

Korunaklı sektörler, uluslararası ticarete ve doğrudan yabancı yatırımlara pek konu olmayan ve dolayısıyla küresel rekabete karşı korunaklı olan sektörlerdir.

12.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hofer Matrisini en doğru tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Hofer matrisi BDG matrisinin daha geliştirilmiş bir şekli olarak tanımlanabilir.
Soru Açıklaması
13.
İşletmenin sadece üst yönetim kademesinde değil her yönetim düzeyinde uygulanan stratejilerdir. Bu tanımda aşağıdaki seçeneklerden hangisi anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Temel stratejiler
Soru Açıklaması
14.
Araştırma ve geliştirme işlevsel stratejilerin temel faaliyet alanlarından biridir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanın temel faaliyetleri içinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Patent ve lisanslar
Soru Açıklaması
Yukarıda belirtilen bu stratejilerin genel olarak fonksiyonel birim içinde hangi konularla ilgili stratejiler oluşturdukları Şekil 3.2’de gösterilmektedir.
15.

“Bu stratejiyi uygulayan işletmelerin esas işleri ile diğer farklı işleri arasında hiçbir benzerlik bulunmamakta ve işler tamamıyla farklı ve değişik alanlarda olabilmektedir”.Yukarıda tanımlanan çeşitlendirme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kümelenmiş çeşitlendirme stratejisi
Soru Açıklaması

Soru kökünde yer alan açıklamada “işletmelerin esas işleri ile diğer farklı işleri arasında hiçbir benzerlik bulunmamakta” olduğu belirtilmiştir. Bu strateji ilişkisiz çeşitlendirme stratejisi diğer adıyla kümelenmiş çeşitlendirme stratejisidir.

16.
Agresif veya savunmacı olarak iki ayrı şekilde uygulanabilen strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" AR-GE stratejileri
Soru Açıklaması
17.
Değer yaratan tüm faaliyetlerde farklılaştırma yaparak ortalamanın üzerinde getiri sağlamaya yönelik rekabet stratejisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Farklılaştırma Stratejisi
Soru Açıklaması
Farklılaştırma Stratejisi doğru cevaptır
18.

İşletmenin amaçlarına ulaşmada izlenecek hareket şeklini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Politika
Soru Açıklaması

Politika; İşletmenin amaçlarına ulaşmada izlenecek hareket şeklini ifade eder. Politika tekrarlanabilen, tahmin edilebilen durumlarda söz konusu olur. Beklenmeyen, tekrarlanabilme özelliği olmayan bir olayda politika tespiti mümkün değildir.

19.
Aşağıdaki koşullardan hangisinde küresel strateji tercih edilmesi uygundur?
Doğru Cevap: "C" Ülkeler arasındaki benzerlikler yüksek ve dolayısıyla standardizasyona gidilebiliyorsa
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ülke veya bölgenin ötesine geçen, entegre ve tek bir rekabet yaklaşımını izlemeyi gerektirir?
Doğru Cevap: "C" Küresel Stratejiler
Soru Açıklaması
Birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketlerin izledikleri uluslararası stratejiler ile ülkeler arası entegre bir yaklaşım gerektiren küresel stratejiler arasında temel bir fark vardır: Çokuluslu uluslararası stratejiler her ülke veya bölgedeki rekabeti kendi içinde değerlendirip her bölge veya ülke için farklı bir rekabet yaklaşımı geliştirmeyi gerektirirken küresel stratejiler ülke veya bölgenin ötesine geçen entegre ve tek bir rekabet yaklaşımını izlemeyi gerektirmektedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler